Views
3 years ago

Počáteční a okrajové úlohy

Počáteční a okrajové úlohy

LINEÁRNÍ

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU 20(u, v ∈ D A , v(−1) = 0, u ′ (2) = 0 a (−u ′ (2)v(2) + u ′ (−1)v(−1)) = 0.)Je tedy(75) (Au, v) =∫ 2−1u ′ v ′ dx +∫ 2−1(x 2 + 1)uv dx.A podobně upravíme pravou stranu rovnosti (74) Zvolme libovolnéu, v ∈ D A . Potom(u, Av) =∫ 2−1(u(−v ′′ + (x 2 + 1)v ) ∫ 2dx = −v ′′ u dx+−1∫ 2−1(x 2 +1)vu dx.A opět užitím metody per partes na první z integrálů dostaneme∫ 2−1∫ 2−v ′′ u dx = [−v ′ u] 2 −1 − (−v ′ )u ′ dx =−1= (−v ′ (2)u(2) + v ′ (−1)u(−1)) +∫ 2−1v ′ u ′ dx =∫ 2−1u ′ v ′ dx .(u, v ∈ D A , u(−1) = 0, v ′ (2) = 0 a (−v ′ (2)u(2) + v ′ (−1)u(−1)) = 0.)Je tedy(76) (u, Av) =∫ 2−1u ′ v ′ dx +∫ 2−1(x 2 + 1)uv dxa operátor A je symetrický.A nyní zase podobným postupem jako v příkladu 2.16 ukažme, žeoperátor A je pozitivní, tj. platí(77) ∀u ∈ D A : (Au, u) ≥ 0 ∧ (Au, u) = 0 ⇔ u(x) = 0, ∀x ∈ 〈−1, 2〉.Zvolme ∀u ∈ D A . Potom podle (75) je(Au, u) =∫ 2−1u ′ u ′ dx+∫ 2−1(x 2 +1)uu dx =∫ 2−1(u ′ ) 2 dx+∫ 2−1(x 2 +1)u 2 dx ≥ 0,protože součet integrálů z nezáporných funkcí je nezáporný. A tentosoučet se rovná 0 pouze tehdy, když oba integrály se současně rovnají0. Ale to nastane pouze v případě, že u(x) = 0, ∀x ∈ 〈−1, 2〉. Podmínka(77) platí a operátor A je pozitivní.Příklad 2.18. Ukažme, že operátor A příslušný okrajové úloze(78)−u ′′ + g(x)u = f(x),u(a) = 0, u(b) = 0,kde funkce f a g jsou funkce spojité na intervalu 〈a, b〉 a g(x) ≥ 0,∀x ∈ 〈a, b〉, je pozitivní.

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU 21Při řešení této obecné úlohy budeme postupovat analogicky jakov příkladu 2.16. Operátor A je definován předpisem(79) Au = −u ′′ + g(x)us definičním oborem(80) D A = { u ∈ C 2 〈a, b〉 : u(a) = 0, u(b) = 0 } .Budeme-li chtít dokázat, že operátor A je pozitivní, musíme opětnejdříve ukázat, že je symetrický, tj. platí(81) ∀u, v ∈ D A : (Au, v) = (u, Av).Zvolme tedy libovolné u, v ∈ D A . Potom(Au, v) =∫ ba(−u ′′ + g(x)u) v dx =∫ ba−u ′′ v dx +∫ bUžitím metody per partes na první z integrálů dostaneme∫ bakde∫ b−u ′′ v dx = [−u ′ v] b a − (−u ′ )v ′ dx =a= (−u ′ (b)v(b) + u ′ (a)v(a)) +ϕ ′ = −u ′′ ψ = v,ϕ = −u ′ ψ ′ = v ′ .∫ baau ′ v ′ dx =g(x)uv dx.∫ bau ′ v ′ dx ,(Protože v ∈ D A , je v(a) = 0, v(b) = 0 a (−u ′ (b)v(b) + u ′ (a)v(a)) = 0.)Je tedy(82) (Au, v) =∫ bau ′ v ′ dx +∫ bag(x)uv dx.Podobným způsobem nyní upravíme pravou stranu rovnosti (81).Opět zvolme libovolné u, v ∈ D A . Potom(u, Av) =∫ ba(u(−v ′′ + g(x)v) dx =∫ ba−v ′′ u dx +∫ bag(x)vu dx.Opět užitím metody per partes na první z integrálů dostaneme∫ bakde∫ b−v ′′ u dx = [−v ′ u] b a − (−v ′ )u ′ dx =a= (−v ′ (b)u(b) + v ′ (a)u(a)) +ϕ ′ = −v ′′ ψ = u,ϕ = −v ′ ψ ′ = u ′ .∫ bav ′ u ′ dx =∫ bau ′ v ′ dx ,

Pascal programování pro začátečníky
PŘEDNÁŠKY A POČÍTAČOVÉ PREZENTACE
manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám
reforma rozpočtu evropské unie a finanční r ámec po roce 2013
Řád učebny. Zásady správného chování ve školní počítačové síti
Vzdělávání nadaných dětí a žáků - Výzkumný ústav pedagogický v ...
POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY
Gravitační a tíhová síla - řešení úlohy
počítače pro začátečníky - eAMOS
Predmet: MA4 Dnešní látka Variacne formulované okrajové úlohy ...
Populační a evoluční genetika 1. Historické počátky
Část SZZ: Modelování a simulace
Newmarkova metoda pro numerické řešení počátečních ... - FEI VŠB
Žádost o uznání zkoušek a zápočtů
Finanční gramotnost – úlohy a metodika - Národní ústav odborného ...
metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci
ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z TEORETICKÉ FYZIKY RADEK FUČÍK - ČVUT
POČÍTAČE a INTERNET
DIGITÁLNÍ A PŘÍSTROJOVÁ OPTIKA
Úvod Vývoj informačných a počítačových technológií sa v priebehu ...
pravidla pro užívání výpočetní techniky a počítačové sítě fakulty ...
Zpracování informací - Ústav automatizace a informatiky - Vysoké ...
Úvod do Programování - Fykos
Agendy Probační a mediační služby ČR, stručný přehled o počtech ...
Počítačové zpracování přirozeného jazyka a Transparentní ...
Směrnice děkana č. 1/2013 Uznání zápočtů a zkoušek z ...
Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů ...
Grygárek, P.: Směrování v počítačových sítích a v Internetu
Databáze, organizace a třídění dat, výpočty v Excelu
Numerické řešení stlačitelného turbulentního proudění ve vnější a ...