Views
3 years ago

NR 2/2006

NR 2/2006

TECHNOLOGIE. HISTORIA

TECHNOLOGIE. HISTORIA SUKCESUIBSSBIOMED SA12

Historia IBSS BIOMED SAInstytut Biotechnologii Surowic i SzczepionekBIOMED SA jest wiodąca polskąfirmą biotechnologiczną o długoletniejhistorii. Został założony w 1945roku z inicjatywy kierownika Instytutu MikrobiologiiLekarskiej AM w Krakowie prof.dr. hab. Zdzisława Przybyłkiewicza, podnazwą Zakład Produkcji Szczepionek. Wlatach 50-tych Zakład funkcjonował podnazwą Wytwórnia Surowic i SzczepionekBIOMED. W pierwszych latach swej działalnościWytwórnia produkowała preparatyniezbędne do opanowania szerzącychsię ówcześnie w kraju epidemii m.in. durubrzusznego, gruźlicy i kiły.W kolejnych latach Wytwórnia do gamyoferowanych produktów włączyła preparatydiagnostyczne. Dodatkowo poszerzonoprodukcję o odczynniki do badańlaboratoryjnych, alergeny oraz preparatybakteryjne. W roku 1999 Wytwórnia zostałaprzekształcona w spółkę Skarbu Państwa,a następnie w Spółkę Akcyjną.Charakterystyka profiluproduktów/projektów firmyInstytut Biotechnologii Surowic i SzczepionekIBSS BIOMED S.A. od ponad 60 lat wytwarzai dystrybuuje produkty lecznicze,wyroby medyczne i suplementy diety. Jestuznanym producentem preparatów bakteryjnych,szczepionek, alergenów, preparatówdiagnostycznych, podłoży bakteriologicznychoraz biologicznych wskaźnikówsterylizacji.Obecnie największe zainteresowanieIBSS BIOMED S.A. skupia się na probiotykach– żywych drobnoustrojach pochodzenialudzkiego, które podawane w odpowiednichilościach wywierają korzystnywpływ na zdrowie gospodarza. Do produktówpriobiotycznych, którymi Instytutmoże się poszczycić należą: Lactovaginal –nowoczesny probiotyk dopochwowy orazLactoral – probiotyk doustny. Ponadtow trakcie realizacji jest szereg nowych projektówpreparatów probiotycznych, będącychw fazie badań laboratoryjnych.Drugą grupą produktów są szczepionkiswoiste, przeznaczone na potrzeby szczepieńobowiązkowych w ramach ProgramuSzczepień Ochronnych.IBSS BIOMED S.A. specjalizuje się w preparatachzapobiegających zachorowaniomna tak groźne choroby jak: krztusiec, błonica,tężec, dur brzuszny. Produkty IBSS BIO-MED S.A wytwarzane są zgodnie ze standardamiGMP (Good Manufacturing Practice)i HACCP.IBSS BIOMED S.A. działa zarówno narynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych,aktywnie promując i sprzedającprodukty własne oraz innych firmfarmaceutycznych. Od lat ściśle współpracujez wybranymi partnerami zagranicznymiw zakresie rejestracji produktówleczniczych i suplementów diety. Dodatkowoprzedstawiciele IBSS BIOMED S.A.uczestniczą w najważniejszych targachi konferencjach farmaceutycznych, wzbogacającswoją wiedzę o nowe technologie,przepisy prawne oraz nawiązując kontaktz nowymi firmami, zainteresowanymiwspółpracą na rynku polskim.Współpraca IBSS BIOMED SAz instytucjami naukowymiIBSS BIOMED S.A. jest firmą stawiającą nainnowacyjne rozwiązania oraz dynamicznedziałania, dlatego od wielu lat współpracujez uczelniami wyższymi. Dla potrzebkonkretnych przedsięwzięć powstajązespoły badawczo-wdrożeniowe, złożonez pracowników IBSS BIOMED SA oraz naukowców.Kooperacja z wybraną instytucjąbadawczo-rozwojową obejmuje wykorzystaniezarówno wiedzy i umiejętnościnaukowców jak i potencjału produkcyjnegooraz wiedzy technologicznej IBSS BIO-MED SA.IBSS BIOMED S.A jest współzałożycielemi członkiem Polskiej Platformy TechnologicznejBiotechnologii oraz PolskiejPlatformy Technologicznej Medycyny. IBSSBIOMED S.A. jest otwarty na młodych absolwentów,posiadających szeroką wiedzęmerytoryczną i chcących wykorzystać jąw praktyce. W wiele projektów realizowanychprzez Instytut zaangażowani są doktorancikierunków mikrobiologicznych,i biotechnologicznych, którzy dzięki pracyna terenie firmy mają możliwość wykorzystaniaswoich umiejętności.IBSS BIOMED SA jest obecnie w trakcieopracowywania spójnej strategii, dziękiktórej studenci oraz absolwenci kierunkówmedycznych, biotechnologicznychi mikrobiologicznych, będą mogli zdobyćpraktyczne doświadczenie podczas stażuorganizowanego w Instytucie. Ponadto,firma przewiduje wsparcie dla autorówprac naukowych, których tematyka będziezgodna z profilem jej działalności.Podstawowe bariery,ograniczające rozwójbiotechnologii w PolsceNiezwykle istotne jest współdziałanieprzedstawicieli przemysłu z jednostkamibadawczo-rozwojowymi. Jak wynikaz dotychczasowych doświadczeń, brak komunikacjipomiędzy przedsiębiorstwamia instytucjami naukowymi, stanowi jednąz głównych barier dynamicznego rozwojubiotechnologii.Dodatkowo, istnieje szereg innych czynnikówutrudniających nawiązanie ścisłejwspółpracy w zakresie tworzenia sieci powiązańi transferu innowacji, pomiędzysektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwamioraz innymi podmiotami.Do zasadniczych kwestii należy zaliczyć regulacjedotyczące finansowania inwestycjiw B&R. Należy również podkreślić, iż finansowanienauki, badań i rozwoju to najlepszainwestycja w przyszłość i rozwój gospodarkinarodowej. Zatem, zasadnicząsprawą jest zwiększenie dostępności środkówfinansowych na naukę oraz udrożnienieefektywnego przepływu nowychtechnologii i wiedzy z uczelni do firm. Niezbędnestaje się wykształcenie osób którepotrafiłyby sprawnie zarządzać tym procesem.Dlatego też, korzystne byłoby, gdybynasze uczelnie wyższe wprowadziły doswojej oferty edukacyjnej nowe kierunki,umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętnościz zakresu zarządzania procesamitransferu efektów pracy naukowej z uczelnido firm biotechnologicznych.Monika Sosnowska,Instytut Surowic i Szczepionek BIOMED S.A– IBSS BIOMED SA, www.biomed.pl13

Prewencja i rehabilitacja nr 2/2006
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
GWS Nr 07-08/2006 - Gorzów
nr 166 czerwiec 2006 - Kurier Starosądecki
Nr 8/2006 - Lędziny, Urząd Miasta
POLICY inSight - nr 2
nr 169/170 październik 2006 - Kurier Starosądecki
MT-01 Turbo, Bomber Magazine nr 4 2006 - AMracing
Prewencja i rehabilitacja nr 3/2006 (13) (983KB)
Otwórz nr 3/2006 NGŻ, plik .pdf, 1,0MB
Kwartalnik PRONAR Nr 2(5)
nr 167/168 sierpień 2006 - Kurier Starosądecki
eal teataja 2006 2 web.p65 - Eesti Arhitektide Liit
Enduro Aktuál číslo 1-2 2007 - Motoride expedition Egypt 2006
2 / 2006 (PDF, 1 MB) - Braunoviny - B. Braun Medical sro