Views
3 years ago

NR 2/2006

NR 2/2006

WŁASNA FIRMADroga do

WŁASNA FIRMADroga do innowacyjnej firmyINKUBATOR TECHNOLOGICZNYWwiększości krajów uznawanychza przodujące w rozwojui komercjalizacji nowoczesnychtechnologii takichjak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francjaczy Izrael funkcjonują liczne inkubatorytechnologiczne. Liczbę inkubatorów technologicznychna świecie liczy się obecniew tysiącach. Są to np. inkubatory pod patronatemMinisterstwa Przemysłu i Handluw Izraelu, inkubatory tworzone i wspieraneprzez INRIA (Institut Nationale de Rechercheen Informatique) we Francji czy IC2 Instituteprzy Uniwersytecie Austin w Teksasie.Również kraje dotychczas nieuznawane zawysokorozwinięte jak Chiny czy kraje arabskietworzą własne sieci inkubatorów i programywspierające ich funkcjonowanie.Inkubator technologiczny można zdefiniowaćjako wyodrębnioną organizacyjnie,budżetowo i lokalowo jednostkę, która zapewniapoczątkującym przedsiębiorcomz sektora MSP pomoc w uruchomieniui prowadzeniu firmy oferującej produkt lubusługę powstałą w wyniku wdrożenia nowejtechnologii.Inkubator technologiczny oferujeprzede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunkilokalowe przystosowane do rozwojudziałalności gospodarczej opartej na wykorzystaniutechnologii, obsługę administracyjno-biurowąfirm w inkubatorze,doradztwo biznesowe, promocję firmdziałających w inkubatorze, dostęp do laboratoriówi bibliotek lokalnej instytucjinaukowej o profilu technicznym, sprzyjająceśrodowisko innych, nie konkurującychz sobą przedsiębiorców z inkubatora stojącychw obliczu podobnych problemów.Krakowski Park Technologiczny (KPT),spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomicznąw Krakowie, realizuje obecnieprojekt budowy i wyposażenia inkubatoratechnologicznego na terenie specjalnejstrefy ekonomicznej w Krakowie – Czyżynach.Projekt KPT wpisuje się w SektorowyProgram Operacyjny Wzrost KonkurencyjnościPrzedsiębiorstw, lata 2004-2006,działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunkówdla rozwoju firm.Przedsięwzięcie, o wartości ponad15 milionów złotych zostanie, zgodniez umową zawartą przez KPT z instytucjąwdrażającą działanie, którą jest AgencjaRozwoju Przemysłu S.A., w 87,5% zrefundowaneze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego oraz budżetupaństwa. W swojej części inwestycyjnejprojekt przewiduje powstanie budynkubiurowego o łącznej powierzchni 4 tysiącemetrów kwadratowych oraz przygotowaniepewnej liczby stanowisk komputerowychdla przyszłych przedsiębiorców.Celem stworzenia inkubatora technologicznegojest wsparcie rozwoju nowotworzonychi młodych firm w sektorze zaawansowanychtechnologii, przede wszystkimw obszarze informatyki, telekomunikacjii inżynierii. Przewiduje się, że głównyminajemcami inkubatora będą małe i średnieprzedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwatworzone i prowadzone przez absolwentów,doktorantów i pracowników naukowychkrakowskich szkół wyższych.Wsparcie dla przedsiębiorców-najemcówinkubatora realizowane będzie dwutorowo.Pierwszą formą wsparcia będzieudostępnienie przedsiębiorcom powierzchnibiurowej inkubatora na atrakcyjnychwarunkach cenowych. Druga formawsparcia obejmować będzie usługi sekretarskie,doradztwo w zakresie transferutechnologii, doradztwo prawne i patentoweoraz doradztwo księgowo-finansowepołączone z informacją o możliwościachfinansowania innowacyjnych projektówtechnologicznych.KPT, która będzie właścicielem i zarządzającyminkubatorem technologicznym,prowadzić będzie również działania nakierowanena popularyzację i wsparcie transferutechnologii z uczelni do gospodarkioraz przedsiębiorczości technologicznej.Do tego celu wykorzystywana będzie m.in.profesjonalnie wyposażona sala konferencyjnaudostępniana na cele seminaryjnei konferencyjne.Zgodnie z harmonogramem projektu,inkubator technologiczny rozpocznie działalnośćw ostatnim kwartale 2007 roku. Dotego czasu, oprócz działań ściśle inwestycyjnych,KPT planuje realizację pomocniczychinicjatyw, które mają zapewnić funkcjonowanieprzyszłego inkubatora zgodniez najlepszymi wzorcami tego typu instytucjiw innych krajach, uznawanych za wiodącepod względem technologicznym.Andrzej KnottKrakowski Park Technologicznywww.sse.krakow.pl21

Prewencja i rehabilitacja nr 2/2006
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
GWS Nr 07-08/2006 - Gorzów
nr 166 czerwiec 2006 - Kurier Starosądecki
Nr 8/2006 - Lędziny, Urząd Miasta
POLICY inSight - nr 2
nr 169/170 październik 2006 - Kurier Starosądecki
MT-01 Turbo, Bomber Magazine nr 4 2006 - AMracing
Prewencja i rehabilitacja nr 3/2006 (13) (983KB)
Otwórz nr 3/2006 NGŻ, plik .pdf, 1,0MB
Kwartalnik PRONAR Nr 2(5)
eal teataja 2006 2 web.p65 - Eesti Arhitektide Liit
Enduro Aktuál číslo 1-2 2007 - Motoride expedition Egypt 2006
2 / 2006 (PDF, 1 MB) - Braunoviny - B. Braun Medical sro
nr 167/168 sierpień 2006 - Kurier Starosądecki