Views
3 years ago

NR 2/2006

NR 2/2006

TECHNOLOGIE22Tarnowski

TECHNOLOGIE22Tarnowski Park Naukowo--TechnologicznyWśród szerokiego wachlarza instrumentów wspierającychinnowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarkizarówno finansowych jak i organizacyjnych, jednymz najbardziej efektywnych narzędzi są parki technologiczne inaukowo - technologiczne. Parki poprzez współpracę ze światemnauki oraz transfer nowoczesnych technologii wspierają rozwójinnowacyjnych przedsiębiorstw. Stąd też tworzone są jako wspólnywysiłek sektora nauki, władz publicznych i państwowych, instytucjiotoczenia biznesu oraz instytucji finansowych.Tarnowski Park Naukowo-Technologiczny utworzony zostałprzez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w październiku2005 roku. TPNT to zespół wyodrębnionych nieruchomościwraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celuzapewnienia współpracy oraz przepływu wiedzy i wysokozaawansowanych technologii pomiędzy jednostkami naukowymia przedsiębiorcami.Park funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej TARR S.A.W skład TPNT wchodzą:• Wszechnica Edukacyjna – placówka kształcenia ustawicznego,oferująca szereg kursów podstawowych oraz specjalistycznych;• Inkubator Przedsiębiorczości – oferuje wsparcie nowopowstałymi istniejącym przedsiębiorstwom poprzez udostępnieniepowierzchni biurowo-usługowej na preferencyjnych warunkachoraz objęcie tychże podmiotów pakietem doradztwaokołobiznesowego. W ramach inkubatora działa Centrum DoradztwaBiznesowego realizujące dla przedsiębiorców usługiinformacyjne, doradcze i szkoleniowe. W centrum gromadzonesą bazy ofert handlowych i inwestycyjnych oraz technologii;• Zespół informatyczny – zajmuje się prowadzeniem działalnościdoradczej w zakresie informatyki dla firm sektora mikro, małychi średnich przedsiębiorstw. Usługi obejmują między innymidoradztwo związane z wykorzystaniem nowoczesnychtechnologii teleinformatycznych w prowadzeniu działalnościbiznesowej i działaniach na rzecz rozwoju regionu.Park realizuje swoje cele poprzez stworzenie dogodnych warunkówdla realizacji przedsięwzięć opartych o nowoczesne technologie,w szczególności poprzez: zapewnienie opieki naukowejwdrażanym w Parku projektom technologicznym, zapewnieniespecjalistycznego doradztwa, konsultacji i szkoleń, wspomaganietransferu nowoczesnych technologii poprzez wyszukiwanie lokatoromParku technologii i partnerów do współpracy technologicznej,wynajmem powierzchni biurowych i produkcyjnych.Uzupełnieniem bogatej oferty Parku są usługi okołobiznesoweświadczone przez Tarnowską Agencję Rozwoju RegionalnegoS.A. przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskichoraz wparcie finansowe oferowane przez: FunduszPożyczkowy, Fundusz Pożyczkowo-Restrukturyzacyjny, FunduszPożyczkowy dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz Fundusz PoręczeńKredytowych.Głównymi adresatami oferty Parku są mikro, małe i średnieprzedsiębiorstwa dysponujące potencjałem badawczo-rozwojowym,projektowym i technologicznym. Wspieramy już istniejąceoraz nowe podmioty gospodarcze, mające na celu osiągnięcieefektów gospodarczych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.Świadczone usługi dostępne są również dla innych lokalnychprzedsiębiorstw.W 2006 roku TARR S.A. podjęła działania zmierzające do uruchomieniaw ramach Parku niepublicznej szkoły wyższej. Szkoła,zorientowana na wysokie technologie kształcić będzie przyszłychinżynierów w kierunkach mechaniki, informatyki, chemii przemysłoweji ochrony środowiska. Ponadto, przy Parku utworzonazostanie Rada Naukowa TARR S.A., pełniąca funkcje organu konsultacyjno-doradczego.W skład Rady wejdą przede wszystkimprzedstawiciele sektora nauki, przedsiębiorstw, instytucji otoczeniabiznesu oraz władz lokalnych. Pozwoli to stworzyć ciało, któreskutecznie będzie wspierać swą wiedzą i doświadczeniem realizacjęprzyjętych kierunków rozwoju Parku, wskaże nowe rozwiązaniaoraz co równie istotne wskaże i skoryguje popełniane błędy.Bieżący rok to również pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowaniana rozwój infrastruktury i oferty Parku oraz wdrożenie kolejnychinnowacyjnych projektów. Rozwój TPNT wspierany jestprzez świat nauki oraz gospodarki w ramach zawartych dotychczasporozumień z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, PolitechnikąKrakowską im. Tadeusza Kościuszki oraz Zakładami Azotowymiw Tarnowie-Mościcach S.A.Rosnące zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem w firmachzaawansowanych technologii oraz dostępne wsparcie funkcjonowaniatakich inicjatyw jak parki technologiczne i naukowo--technologiczne wskazują na możliwość rozwoju innowacyjnościw regionie.Opracowanie: Leszek SkalnyTarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.lskalny@tarr.tarnow.pl ; www.tarr.tarnow.plTu na raziejest ścierniskoWpływ innowacyjnych rozwiązań technologicznych narozwój gospodarczy jest z każdym rokiem coraz większy.Tendencję tę zauważyły władze Unii Europejskieji ustanowiły zwiększenie innowacyjności gospodarek europejskichjednym z głównych założeń strategii lizbońskiej, którejwdrożenie ma skutkować doścignięciem najbardziej rozwiniętychgospodarek świata, amerykańskiej i japońskiej. W przypadkuinnowacyjnych działań technologicznych Polska wypadabardzo blado nawet w odniesieniu tylko do państw Unii Europejskiej.W rankingu krajów Unii Europejskiej Polska znajduje się na21 miejscu pod względem wdrażania rozwiązań innowacyjnychw gospodarce. Jak podkreśla Komisja Europejska wpływ na tomają przede wszystkim złe warunki dla badań i rozwoju w Polsceoraz niewielkie środki przeznaczane na dziedzinę innowacyjnościprzez władze państwowe i sektor prywatny. Dodatkowo, szczegółowestatystyki pokazują, że sektor komercyjny w nikłym stopniu

widmem przebranżowienia lub emigracji. Dodatkowo, warunki finansowepracy za granicą są kilkakrotnie lepsze od krajowych stawek,co nie pozostawia adeptom tych dziedzin wyboru. Traci natym polski przemysł, a zyskują innowacyjne instytucje zachodnioeuropejskiei amerykańskie. Jednocześnie opinia o polskich biotechnologachi lekarzach jest na tych rynkach wysoka, co jednaknie ma przełożenia na korzyści dla polskiej gospodarki.Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiły wyjść z inicjatywąnaprzeciw potrzebom rynku Life-Science w Polsce. Chcącaktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach komercyjnych,ciąg dalszy na stronie 24współpracuje w dziedzinie badań i rozwoju z ośrodkami akademickimi.Life-Science w Polsce prezentuje się szczególnie niekorzystniepośród innowacyjnych elementów gospodarki. Owszem, ośrodkiuniwersyteckie kształcą wielu specjalistów w dziedzinach biotechnologiii biomedycyny, nakłady na edukację mają jednak nikłeprzełożenie na efekty rynkowe. Kierunki biotechnologiczneco roku kończy w Polsce około 1,7 tys. studentów, zatrudnieniew komercyjnych instytucjach prowadzących badania biotechnologiczneznajdują nieliczni. W związku ze szczupłymi potrzebamikadrowymi również na uczelniach, absolwenci stają przed23

Prewencja i rehabilitacja nr 2/2006
2006 / 2 únor - stulik.cz
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
GWS Nr 07-08/2006 - Gorzów
nr 166 czerwiec 2006 - Kurier Starosądecki
Nr 8/2006 - Lędziny, Urząd Miasta
nr 167/168 sierpień 2006 - Kurier Starosądecki
GWS Nr 06/2006 - Gorzów
nr 161 styczeń 2006 - Kurier Starosądecki
POLICY inSight - nr 2
HSWinfo 2006/2 - HSW signall
nr 169/170 październik 2006 - Kurier Starosądecki
MT-01 Turbo, Bomber Magazine nr 4 2006 - AMracing