Views
3 years ago

NR 2/2006

NR 2/2006

TECHNOLOGIE24mających

TECHNOLOGIE24mających na celu stymulowanie innowacyjności w regionie orazrozwój przedsiębiorczości poprzez realizację projektów badawczych,władze Uczelni powołały w tym celu spółkę JagiellońskieCentrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI), pozostając jej 100% właścicielem.Na zamówienie JCI powstał raport sporządzony przy udzialepolskich i brytyjskich konsultantów, który wykazał, że w EuropieŚrodkowej praktycznie nie istnieje instytucja, której ofertaproponowałaby kompleksowe usługi dla sektora komercyjnegow obszarze biotechnologii i biomedycyny. Korzystając z wiedzyuzyskanej z raportu, spółka JCI przygotowała wniosek o dofinansowaniebudowy Parku Life-Science w Krakowie i złożyła go w ramachSektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnościPrzedsiębiorstw”. Wniosek został zaakceptowany i w dniu2 września 2005 roku podpisano umowę dofinansowania pomiędzyJCI i Agencją Rozwoju Przemysłu.Projekt budowy Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologiijest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w tej części Europy.Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na zaoferowaniefirmom komercyjnym zaplecza laboratoryjnego, zgodnegoz najwyższymi międzynarodowymi standardami. JednocześnieJCI preferuje nowoczesny model zarządzania Parkiem i InkubatoremTechnologii, gdzie obok wynajmu powierzchni główne źródłoprzychodów spółki stanowić będzie sprzedaż usług (pozyskiwaniefinansowania na projekty badawcze, zarządzanie patentami,organizowanie dostępu do zasobów UJ dla zewnętrznych podmiotówitp.). Trzecie źródło pozyskiwania funduszy to inwestycjew spółki typu spin-off, które długoterminowo stanowić będąśrednio około czwartej części przychodów. Połączenie nowoczesnegomodelu zarządzania, infrastruktury oraz istniejących zasobówludzkich, ma na celu maksymalizację korzyści społecznychi ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ochronyi poufności prowadzonych projektów badawczych.Park Life-Science opiera swój potencjał głównie na zasobachludzkich Uniwersytetu Jagiellońskiego tj. Wydziałach: Biotechnologii,Chemii, Biologii oraz wydziałach medycznych CollegiumMedicum. W ramach wspomnianych Wydziałów kształci się rocznie7200 studentów i 370 doktorantów, a zatrudnionych jest 200profesorów i 960 doktorów (2004/2005)*. Zasoby ludzkie Uczelnipozwalają na prowadzenie wysokiej jakości badań przeprowadzanychw ramach wielu projektów badawczych.Dzięki światowej klasy infrastrukturze, Park i Inkubator TechnologicznyJCI zaproponuje dodatkowo klientom z sektora biotechnologiii biomedycyny dostęp do szeroko pojmowanegootoczenia naukowego i gospodarczego oraz zintegrowanego środowiskarozwojowego. Potencjalni użytkownicy będą mieli zagwarantowanykompleksowy dostęp do usług specjalistycznych,a także zaplecza, które zapewnią im optymalne warunki do prowadzeniadziałalności na wszystkich etapach procesu innowacyjności.JCI w ramach Parku Life-Science zakłada również tworzeniei rozwój przedsiębiorstw hi-tech w sektorach biotechnologiii biomedycyny, jako priorytet traktuje także badania i komercyjnewdrożenia bio-produktów we współpracy z przemysłem.Koszt budowy pierwszego etapu Jagiellońskiego Parku i InkubatoraTechnologii szacowany jest na ponad 50 milionów złotych(40 milionów zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych UniiEuropejskiej, a brakujące 10 milionów zł ze środków własnych UniwersytetuJagiellońskiego oraz z kredytu bankowego). Z uwagina brak wysokiej jakości infrastruktury laboratoryjnej w Polsce,w czasie wyboru wykonawcy robót architektoniczno-budowlanychParku, największy nacisk kładziony będzie na doświadczeniew projektowaniu i budowie podobnych obiektów. Projektobejmuje stworzenie specjalistycznej infrastruktury związanejz badaniami w dziedzinie Life-Science (o docelowej powierzchni10 000 m 2 ) i zakłada powstanie w pierwszym etapie dwóch budynków:zasadniczego oraz pomocniczego o łącznej powierzchni5 000 m 2 (brutto). W budynku zasadniczym o całkowitej powierzchni4 000 m 2 (brutto) powstanie ok. 2 200 m 2 pomieszczeńlaboratoryjnych klasy II/B oraz przestrzenie biurowe. Wielkość każdegolaboratorium będzie można dowolnie regulować w zależnościod potrzeb. Całkowita powierzchnia laboratoriów i biur pozwolina znalezienie siedziby dla 17-25 firm lub projektów badawczych,co zaowocuje zatrudnieniem ok. 150 naukowców. Pozostała częśćobiektu zostanie przeznaczona na działalność usługową np. wynajemsal konferencyjnych, czy gastronomię. W budynku pomocniczymo powierzchni całkowitej 1 000 m 2 (brutto) powstanie ok.700 m 2 powierzchni laboratoryjnej o niższym standardzie, przeznaczonejna zwierzętarnię lub inne laboratoryjne zastosowaniasprzętu specjalistycznego (tomografia, rezonans magnetyczny).Otwarcie całego obiektu planowane jest w pierwszym kwartale2008 roku.Michał JaroszJagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.michal.jarosz@jci.plAkademickiInkubatorJagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., spółka prawa handlowegopowołana przez Uniwersytet Jagielloński, otwieradla początkujących przedsiębiorców Akademicki Inkubator,w którym przedsięwzięcia innowacyjne będą traktowanepriorytetowo. Uniwersytet Jagielloński powierzył Spółce zadanieutworzenia Akademickiego Inkubatora w celu promowaniai wspierania przedsiębiorczości wśród pracowników, studentówi absolwentów krakowskich uczelni, stwarzania specjalnych warunkóworganizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanienowych i rozwój istniejących małych i średnich firm, promowaniarozwoju przedsiębiorczości i usług opartych na nowoczesnychtechnologiach.Akademicki Inkubator proponuje zaplecze biurowe oraz wyposażenieniezbędne do rozpoczęcia działalności dla nowopowstałychfirm. Na łączną powierzchnię 375 m 2 Inkubatora przypada10 pomieszczeń jednoosobowych, 6 dwuosobowych i 4 czteroosobowe.Dodatkowo, na terenie Inkubatora wyodrębniono pomieszczeniaprzeznaczone na dwie sale konferencyjne oraz sekretariatdla wszystkich firm Inkubatora. Rozpoczęcie działalnościInkubatora planuje się w maju 2006 roku. Pomieszczenia AkademickiegoInkubatora znajdują się na obszarze III Kampusu UJ,w budynku Wydziału Biotechnologii przy ul. Gronostajowej 7.Więcej informacji na temat wynajmu pomieszczeń w ramachAkademickiego Inkubatora znajduje się na stronie:www.inkubator.krakow.pl.Michał JaroszJagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.michal.jarosz@jci.pl* Źródło: Sprawozdanie roczne Rektora UJ za 2004 rok

NAUKADOMINIK CZAPLICKIBiotechnologiaPrognoza pogody naukowej (2)Ponad pół wieku po odkryciu molekularnegocharakteru informacjigenetycznej, najbliższa przyszłośćnauk biologicznych wciąż pozostajezagadkowa. Niewyraźnie zarysowanekierunki rozwoju nauki o życiu oraz polajej przyszłych zastosowań są raczej miarąintuicji i oczekiwań względem przyszłościniż podpartym prawdopodobieństwemprzewidywaniem trendów. Nauki biologiczne,jak być może żadna inna dziedzinawiedzy, dają tym samym szczególnie szerokiepole dla domysłów i spekulacji.MateriałyWytwarzanie materiałów przy wykorzystaniumetod biotechnologicznych staniesię istotnym elementem produkcji przemysłowej.Dzięki opracowaniu nowychbioreaktorów rozwiną się technologiewytwarzania makrocząsteczek biologicznych,przede wszystkim białek. Szczególneznaczenie będzie miała produkcja modyfikowanychoraz projektowanych odpodstaw biokatalizatorów białkowych,czyli enzymów. Znajdują one zastosowaniew rozmaitych procesach przemysłowych,bioinżynierii środowiska, medycyniei farmakologii, a połączenie potencjału genetykimolekularnej z możliwościami komputerowegoprzewidywania aktywnościenzymatycznej wprowadzi nową dynamikęw rozwój inżynierii biochemicznej. Wytwarzanena wielką skalę w bioreaktorachbiałka będą mogły cechować się dowolniezaprojektowaną stabilnością, reaktywnością,immunogennością czy innymi właściwościami.Technologie inżynierii genetycznej znajdąrównież zastosowanie w produkcji biopaliwi biomateriałów. Modyfikacje genomuroślin, dziś sprowadzające się douzyskania odporności na choroby i herbicydy,rozwiną się w stronę produkcji pożądanychsubstancji w roślinach. Możliwestanie się nie tylko wytwarzanie jadalnychszczepionek w owocach czy warzywach,ale również uprawa nowych odmian roślindających się łatwo przetworzyć na cennesurowce energetyczne, a także otrzymywaniebiopolimerów wprost na polachuprawnych. Dzięki temu, w różnychgałęziach przemysłu, jak energetyka czyprodukcja tworzyw sztucznych, znaczniewzrośnie udział surowców odnawialnych.ProcesyNowe metody otrzymywania modyfikowanychbiocząsteczek doprowadzą dopojawienia się nieznanych wcześniej zastosowańenzymów. Precyzyjne zaprojektowanebiokatalizatory będą mogły byćwprowadzane – zarówno do środowiska,jak i do organizmu człowieka, a także roślini zwierząt – w celu realizacji określonychwcześniej zadań. Modyfikowane organizmy,a zwłaszcza mikroorganizmy(bakterie grzyby) będą szeroko wykorzystywanedo przeprowadzania skomplikowanychprocesów, takich jak wykrywaniezanieczyszczeń i skażeń czy usuwanie patogenówz organizmu. Powszechnie stosowanebędą urządzenia bioelektronicznew rodzaju biodetektorów i biosensorów,które na podstawie reakcji biochemicznychbędą w stanie m.in. wykrywać patogennedrobnoustroje (np. w systemachklimatyzacji, w pożywieniu i innych produktach)oraz precyzyjnie mierzyć zawartośćróżnych związków biologicznych (np.substratów, witamin czy toksyn).ŚrodowiskoPojawi się nowa dziedzina nauki dotyczącakształtowania środowiska życia człowieka– bioinżynieria środowiska. Dzięki technikomgenetycznym możliwe będzie uzyskaniepożądanych cech u różnorodnych organizmówżywych. Takie zmienione gatunki,wprowadzone do środowiska, będą mogłyspełniać określone, „zaprogramowane”funkcje w przyrodzie: plankton oceanicznybędzie samoistnie usuwał plamyropy naftowej, a zmodyfikowane roślinybędą w stanie „informować” o obecnychw podłożu minach. Ponadto, zaprojektowanew tym celu drobnoustroje, wprowadzonedo ubogich złóż mineralnych, będąw stanie uwalniać z nich wybrane surowce.Odpowiednio dobrane rośliny porastająceobszary hałd i wysypisk będą z koleikumulowały w swych tkankach toksycznesubstancje przyczyniając się do bioremediacjigruntów.CzłowiekZmodyfikowane w racjonalny sposóbbiocząsteczki oraz całe organizmy zmieniąrównież oblicze medycyny. Biosensorywprowadzone do wnętrza organizmu poprawiądiagnostykę wielu chorób i zaburzeńmetabolicznych. Kapsułki zawierająceodpowiednie enzymy zwiększą możliwościskutecznej terapii. Rozwiną się nowe strategieleczenia groźnych chorób zakaźnychi nowotworów oparte na koncepcji terapiicelowanej, uderzającej silnie lecz precyzyjniew samo źródło choroby. Krążące wekrwi „zaprogramowane” komórki oraz miniaturoweurządzenia biomechaniczne będąstanowiły nowy, „sprytny” i niezwykleskuteczny oręż w rękach lekarzy.Rozwój technologii komórek macierzystychdoprowadzi do głębokich przemianw transplantologii. Uszkodzone lub„zużyte” elementy organizmu będą mogłyzostać wymienione na nowe, uzyskanez własnych komórek metodami in vitro.Sprawność poszczególnych narządóworaz wydolność całego organizmu będziemożna poprawiać przez w pełni świadomąingerencję w ich biochemiczne właściwości.Stopniowo pojawią się technologiejeszcze dalej idącej modyfikacji ludzkiegociała przez wprowadzanie bioimplantóworaz zupełnie nowych tkanek i organów.Organizm człowieka będzie w stanienie tylko działać dłużej i sprawniej, alenabędzie również nowe funkcje, takie jakposzerzone spektrum widzenia i słyszenia,dodatkowe zmysły (magnetyczny, elektryczny),a nawet organy symbiotyczne zawierająceinne organizmy (np. fotosyntezana powierzchni skóry). Ostateczną granicąstanie się kształtowanie genetyczneczłowieka, które umożliwi dowolny dobórcech i możliwości organizmu. Być możedoprowadzi to do powstania nowego gatunku(gatunków?) istot wywodzących sięod Homo sapiens, a zamieszkujących odległei niedostępne w tej chwili miejsca weWszechświecie.Wizje przyszłości dotyczące rozwojunauk biologicznych to próba spojrzeniaw ukryty za mgłą ogród o rozwidlającychsię ścieżkach. Choć niektóre z przedstawionychdomysłów i intuicji mogą wydaćsię odległe lub zupełnie nierealistyczne, towarto zdać sobie sprawę, że zaledwie kilkadziesiątlat temu dzisiejsze osiągnięcia biotechnologiii biomedycyny nie stanowiłynawet przedmiotu takich spekulacji. Dziśwciąż stoimy przed niewiadomą, ale na jejnadejście spróbujmy przygotować nasząwyobraźnię.Dominik CzaplickiDoktorant na Wydziale Biotechnologii UJKlub Eureka klubeureka@uj.edu.plwww.cittru.uj.edu.pl/eureka.htm25

Prewencja i rehabilitacja nr 2/2006
2006 / 2 únor - stulik.cz
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
GWS Nr 07-08/2006 - Gorzów
nr 166 czerwiec 2006 - Kurier Starosądecki
Nr 8/2006 - Lędziny, Urząd Miasta
nr 167/168 sierpień 2006 - Kurier Starosądecki
GWS Nr 06/2006 - Gorzów
nr 161 styczeń 2006 - Kurier Starosądecki
HSWinfo 2006/2 - HSW signall
POLICY inSight - nr 2
nr 169/170 październik 2006 - Kurier Starosądecki
MT-01 Turbo, Bomber Magazine nr 4 2006 - AMracing