Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

ŠkolstvoV minulosti

ŠkolstvoV minulosti boli v obci nemecké a maďarské národnéškoly. V roku 1945 bola v obci zriadená slovenská národnáškola, neskôr plnoorganizovaná základná škola. Od roku1946 bola v obci i materská škola a od roku 1990 i základnáumelecká škola.Od 1. júla 2002 sa obec stala zriaďovateľom materskejškoly, základnej školy, základnej umeleckej školy a školskejjedálne s vývarovňou.Materská škola je v troch budovách, ktoré sú v jednotlivýchčastiach obce. Počet detí navštevujúcich materskú školusa pohybuje od 90 do 95.Areál základnej školy tvoria dve budovy pre školské aktivity,telocvičňa a budova školskej družiny. Školu navštevujúokrem žiakov Dunajskej Lužnej i žiaci mikroregiónu Pridunajskoz obcí Kalinkovo, Rovinka, Miloslavov a Hamuliakovo.Počet žiakov sa pohybuje v rozpätí od 330 do 350. Školamá vytvorenú počítačovú triedu s prístupom na internet,ktorá je v mimovyučovacom čase prístupná aj verejnosti.I školskú telocvičňu v mimovyučovacom čase využívajúšportovo-telovýchovné oddiely, záujmové združenia a širokáverejnosť.Základná umelecká škola má sídlo v jednej z budov základnejškoly. Každoročne ju navštevuje 180 žiakov z mikroregiónuPridunajsko. Žiaci sa vyučujú v štyroch odboroch:hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickoma výtvarnom.Školská jedáleň a vývarovňa jev budove školskej družiny v areáli základnejškoly. Zabezpečuje stravovaniežiakov ZŠ, MŠ, ale i dôchodcov a zamestnancovv obci.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
podolí 4-2012.indd - Obec Podolí
Informační listy obce a Obecního úřadu Podolí číslo 5 ... - Obec Podolí
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
Καλημέρα Αυγουστος 47/2009, 26.39 MB - Řecká obec Praha
Informačný spravodaj mesta - Mesto Námestovo
obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXII. CENA 10 Kč
Náš rozhovor na aktuálnu tému Potešiteľné premeny oblastí po ...
Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného
Úspěšné projekty venkova Olomouckého kraje - Olomoucký kraj
NEBYT SAM 4_2011_na web.indd - Asociácia náhradných rodín