Views
3 years ago

História - Obec Dunajská Lužná

História - Obec Dunajská Lužná

ŠkolstvoV minulosti

ŠkolstvoV minulosti boli v obci nemecké a maďarské národnéškoly. V roku 1945 bola v obci zriadená slovenská národnáškola, neskôr plnoorganizovaná základná škola. Od roku1946 bola v obci i materská škola a od roku 1990 i základnáumelecká škola.Od 1. júla 2002 sa obec stala zriaďovateľom materskejškoly, základnej školy, základnej umeleckej školy a školskejjedálne s vývarovňou.Materská škola je v troch budovách, ktoré sú v jednotlivýchčastiach obce. Počet detí navštevujúcich materskú školusa pohybuje od 90 do 95.Areál základnej školy tvoria dve budovy pre školské aktivity,telocvičňa a budova školskej družiny. Školu navštevujúokrem žiakov Dunajskej Lužnej i žiaci mikroregiónu Pridunajskoz obcí Kalinkovo, Rovinka, Miloslavov a Hamuliakovo.Počet žiakov sa pohybuje v rozpätí od 330 do 350. Školamá vytvorenú počítačovú triedu s prístupom na internet,ktorá je v mimovyučovacom čase prístupná aj verejnosti.I školskú telocvičňu v mimovyučovacom čase využívajúšportovo-telovýchovné oddiely, záujmové združenia a širokáverejnosť.Základná umelecká škola má sídlo v jednej z budov základnejškoly. Každoročne ju navštevuje 180 žiakov z mikroregiónuPridunajsko. Žiaci sa vyučujú v štyroch odboroch:hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickoma výtvarnom.Školská jedáleň a vývarovňa jev budove školskej družiny v areáli základnejškoly. Zabezpečuje stravovaniežiakov ZŠ, MŠ, ale i dôchodcov a zamestnancovv obci.

Historické, kultúrne a prírodné - Obec Dunajská Lužná
rezbárske sympózium očami detí - Obec Dunajská Lužná
M. R. Štefánik na prahu 20. storočia - Obec Dunajská Lužná
zalomenie 2/10 - Obec Lúka.sk
Stredoveké lesy Smolnik naprieč storočiami Hospodárska - História
Habovčan 01/2010 (1,5 MB formát PDF) - Obec Habovka
Základná škola s materskou školou JM Hurbana v - Obec Beckov
3 10 CENY A OCENĚNÍ PRO AKADEMICKOU OBEC UNIVERZITY KARLOVY ...
Súčanský hlásnik 2009 číslo 2 (pdf) - Horná Súča
Proti Poľsku - Ústav pamäti národa
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
LUŽNIANSKY - Obec Dunajská Lužná
úvodník - Obec Dunajská Lužná
úvodné informácie - Obec Dunajská Lužná
Naša obec a Európa - Obec Dunajská Lužná
PHSR DL final - Obec Dunajská Lužná
Hlási sa základná škola - Obec Dunajská Lužná
NÁJOMNÁ ZMLUVA - Obec Dunajská Lužná
kultúra, vzdelávanie, výchova - Obec Dunajská Lužná
Materská škola Dunajská Lužná za rok 2010 - Obec Dunajská Lužná