Views
2 years ago

QUBE ֵ̖੣б 㕵ज़ ᱙ Ე ⮳ ฟ 䴢㕵ज़ ᱙ Ე ⮳ ฟ 䴢 - FBT

QUBE ֵ̖੣б 㕵ज़ ᱙ Ე ⮳ ฟ 䴢㕵ज़ ᱙ Ე ⮳ ฟ 䴢 - FBT

数 字 处 理 器SP

数 字 处 理 器SP 26DSP26D 两 进 六 出 处 理 器 , 六 路 输 出 中 每 路 都 有 : 分 频 器 、5 段 参 量 均 衡 ( 允 许 设 置 高 切 、 低 切 )、 限 制 器 、 延 时 器等 。 前 面 板 所 有 输 入 / 输 出 的 电 平 表 以 及 静 音 和 控 制 按 钮 , 可 以 方 便 进 行 设 定 和 增 益 的 调 整 。主 要 特 点 :■■■■■■■■■■■■■2 进 6 出 提 供 了 多 种 分 频 方 式 , 包 括 立 体 声 的 三 分 频6×5 段 的 参 数 均 衡 , 具 有 高 切 、 低 切 功 能每 路 输 出 都 具 备 高 性 能 的 限 制 器精 确 的 2.6ms( 少 于 1 米 ) 延 时 调 整 , 可 对 组 合 音 箱 的 单 元 进 行 精 确 控 制80 个 预 设 场 景19 个 用 户 场 景全 部 或 者 单 个 参 数 的 锁 定延 时 连 接 选 项 为 组 合 音 箱 整 体 移 动 时 使 用单 通 道 超 低 音 混 合 功 能RS232 接 口 可 与 电 脑 连 接 进 行 快 速 软 件 和 场 景 的 更 新输 入 电 源 可 从 70V 到 260V 自 适 应 , 方 便 全 球 使 用预 设 管 理 软 件 方 便 自 由 设 置高 质 量 声 音 处 理规 格输 入2 路 平 衡阻 抗>10kΩCMRR>65dB 50Hz - 10kHz输 出6 路 平 衡信 号 阻 抗 110dB 20Hz - 20kHz失 真

工 程 案 例中 共 上 海 市 浦 东 新 区 党 校中 共 上 海 市 浦 东 新 区 党 校中 共 上 海 市 浦 东 新 区 党 校25

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2552
รู้ฏิาษาบาลี กับภาษาอังกฤษ ต่างมีต้นกําเนิด¸
ปีทื 3 ฉบับท็ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2551 ภาคตะฮิบออกเอืà
ÃѧÊÔµÊÒÃʹà·È »Õ·Õè 16 - สำนักหอสมุด - มหาวิทยาลัยรังสิต
อิทธิ​ฤทธิ์​ที่​น่า​ปรารถนา - โรงเรียนทอสี
Page 1 Page 2 एस्लिंण्या … के ० पुलिस क्वी ...
ิ-ิ่1ว ..................................... ............ ่่ฒ่ยู่ ต่ํีส่ะิ' ฟิเ้à
â°ä“ ´ ∏ √ √ ¡ ™ “ µ'Õ ¬à
ᒖဩᛉᗟᏉˢЧጯ௫ᅳા ᒖဩᛉᗟᏉˢЧጯ௫ᅳા
Кளᑞຸ ˀපክူಕэ - IWA Publishing
्҃ᤴመߥ੾శԦࡘᆐቂ - 中国机械工程学会
ᓾळĈԇᘛᇇ፟જᘹఙ!
ᒚၚМӇġ - HKEx
“กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ ไม่ได้แปลว่าเราเป็น
Page 1 Page 2 अ, लक्खी^३ रुपये… मिलन्वे पर ...
ML-300 ML-300-SW ր Е ࿪ ̄ ፟ ୠ ᗆ щ ྅ ᄲځ ३
Page 1 Page 2 Page 3 ภายใดกาด์์บเคลีขนของ “ประธานคณะกรรมการ ...
ຈՋҮҦීᢻᮖᡪීᢻᛠˉঋᤳԦࡘ - 中国机械工程学会
ÇÒÃÊÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ - สำนักงาน กปร.
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
ÈĆ ² ²ŤP ² *
SDMのデザイン思考――協働によるイノベーション創出を! 1
ᙹḩ⊂ᱶ aᯕऽ ᇢ
xin bấm vaò đây để đọc toàn bài