Views
3 years ago

DU Nr 96#1447.indd - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DU Nr 96#1447.indd - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DU Nr 96#1447.indd - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Dziennik Ustaw Nr 96 — 7911 — Poz. 615615USTAWAz dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania naukiRozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa określa zasady finansowania naukize środków finansowych ustalanych na ten cel w budżeciepaństwa, ujmowanych w wyodrębnionej częścibudżetu państwa — „Nauka”, zwanych dalej „środkamifinansowymi na naukę”, którymi dysponuje ministerwłaściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”.Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1) finansowanie — finansowanie w całości lub w częścirealizacji zadań określonych w ustawie;2) nauka i badania naukowe — także działalność naukowąw zakresie twórczości artystycznej i sztuki;3) badania naukowe:a) badania podstawowe — oryginalne prace badawczeeksperymentalne lub teoretyczne podejmowaneprzede wszystkim w celu zdobywanianowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnychfaktów bez nastawienia na bezpośredniepraktyczne zastosowanie lub użytkowanie,b) badania stosowane — prace badawcze podejmowanew celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowaneprzede wszystkim na zastosowaniew praktyce,c) badania przemysłowe — badania mające na celuzdobycie nowej wiedzy oraz umiejętnościw celu opracowywania nowych produktów, procesówi usług lub wprowadzania znaczącychulepszeń do istniejących produktów, procesówi usług; badania te obejmują tworzenie elementówskładowych systemów złożonych, szczególniedo oceny przydatności technologii rodzajowych,z wyjątkiem prototypów objętych zakresemprac rozwojowych;4) prace rozwojowe — nabywanie, łączenie, kształtowaniei wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzyi umiejętności z dziedziny nauki, technologiii działalności gospodarczej oraz innej wiedzyi umiejętności do planowania produkcji oraz tworzeniai projektowania nowych, zmienionych lubulepszonych produktów, procesów i usług,w szczególności:a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innejdokumentacji do tworzenia nowych produktów,procesów i usług, pod warunkiem że nie sąone przeznaczone do celów komercyjnych,b) opracowywanie prototypów o potencjalnymwykorzystaniu komercyjnym oraz projektówpilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowikońcowy produkt komercyjny, a jego produkcjawyłącznie do celów demonstracyjnychi walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadkugdy projekty pilotażowe lub demonstracyjnemają być następnie wykorzystywane do celówkomercyjnych, wszelkie przychody uzyskanez tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztówkwalifikowanych pomocy publicznej,c) działalność związana z produkcją eksperymentalnąoraz testowaniem produktów, procesówi usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywanekomercyjnie,prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowychzmian wprowadzanych do produktów, liniiprodukcyjnych, procesów wytwórczych, istniejącychusług oraz innych operacji w toku, nawet jeżelitakie zmiany mają charakter ulepszeń;5) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzeczobronności i bezpieczeństwa państwa — systematyczneprace uwzględniające specyfikę dziedzinyobronności i bezpieczeństwa państwa oraz koniecznośćzapewnienia ochrony informacji niejawnych,prowadzące do pozyskania nowych technologii,nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu niezbędnychdo realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwapaństwa, przygotowań obronnych w sferzemilitarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb SiłZbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;6) działalność badawczo-rozwojowa — działalnośćtwórczą obejmującą badania naukowe lub pracerozwojowe, podejmowaną w sposób systematycznyw celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystaniazasobów wiedzy do tworzenia nowychzastosowań;7) działalność statutowa — realizację określonychw statucie jednostki naukowej zadań związanychz prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniaminaukowymi lub pracami rozwojowymi;8) działalność upowszechniająca naukę — realizacjęzadań wspierających rozwój polskiej nauki przezupowszechnianie, promocję i popularyzację nauki,nieobejmujących prowadzenia badań naukowychlub prac rozwojowych;9) jednostki naukowe — prowadzące w sposób ciągłybadania naukowe lub prace rozwojowe:a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelniw rozumieniu statutów tych uczelni,b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Naukw rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96,poz. 619),

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof ...
Założenia polityki państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
Diamentowy - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
komunikatu - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
NAGRODY MINISTRA - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zało enia programowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego
ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego podsekretarz stanu
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Magnificencje ...
Uwarunkowania realizacji - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa ...
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ...
DU Nr 96#1447.indd - Forum Akademickie
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa ...
Nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ...
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 ...
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO ...
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 ...
rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa - (www.bip.nauka.gov.pl).