Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

1 Vysvědčení chudých

1 Vysvědčení chudých vystavené Gudrichovu otci Obecním úřadem 1876 karton 1Hrabyně patrně za účelem osvobození od školného na učitelskémústavu2 Potvrzení o propuštění z obecné školy v Hrabyni 1876 karton 13 Vysvědčení z 5. cvičné třídy nižšího oddělení učitelského 1876 - 1877 karton 1ústavu za školní rok 1876/18774 Lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a očkování z 1877 karton 121.6.18775 Maturitní vysvědčení (Zeugnis der Reife für Volksschulen) 1882 karton 16 Vysvědčení způsobilosti opravňující učit na všech obecných 1884 karton 1školách, vystavené Státní zkušební komisí pro obecné aměšťanské školy v Opavě se dvěma úředně ověřenými opisy zpozdější doby7 Rodný a křestní list Marie Vajnarové (narozené 1864), 1887 karton 1vystavený u příležitosti uzavření sňatku s R. Gudrichem8 Kopie básně "Již zemru rád" z Gudrichovy pozůstalosti, 1902 - 1911 karton 1uložené v Památníku Petra Bezruče (viz Úvod k inventáři)9 Opravy a údržba Gudrichova domu v Opavě na Černé ulici č. 25, 1920 - 1932 karton 1vyúčtování stavebních a jiných prací na domě prováděnýchsynem Rudolfem, přiloženy účetní doklady2. Dokumenty k učitelskému působení10 Jmenování podučitelem na obecné škole v Kylešovicích od 1882 karton 11.9.188211 Jmenování učitelem na obecné škole v Kylešovicích z 29.9.1885 1885 karton 112 Pověření k prozatímnímu vedení obecné školy v Raduni od 1886 karton 11.12.1886 (mimo působení v Kylešovicích)13 Jmenování provizorním podučitelem v Neulengbachu, okres St. 1887 karton 1Polten, Rakousko, od 1.3.188714 Jmenování provizorním učitelem a správcem školy v Raduni od 1887 karton 11.3.188715 Jmenování definitivním učitelem na obecných školách Zemskou 1887 karton 1školní radou v Opavě 20.11.1887a potvrzení téhož Okresníškolní radou Opava-venkov16 Rozhodnutí Okresní školní rady Opava-venkov o 1890 karton 1započitatelnosti Gudrichovy provizorní učitelské praxe vobdobí od 1.3. do 1.12.1887 jakožto definitivní17 Osvědčení o absolvování instrukčního kursu pro regenschori, 1893 karton 1varhaníky a učitele zpěvu pořádaného vídeňským spolkemAmbrosiusverein od 7.8. do 10.8.1893 v Opavě18 Potvrzení Okresní školní rady Opava-venkov o inspekcích 1894 - 1896 karton 1provedených na obecné škole v Raduni v letech 1894 a 189619 Jmenování řídícím učitelem na obecné škole v Raduni, 1897 karton 1rozšířené v trojtřídku, s platností od 1.11.189720 Opis Gudrichovy žádosti zemské školní radě o služební 1900 karton 1přídavek21 Oznámení Okresní školní rady Opava-venkov o schválení 1909 karton 1Gudrichova referátu na okresní učitelské konferenci konané vprosinci 1908 v Opavě22 Jmenování ředitelem pětitřídní obecné školy v Kylešovicích od 1917 karton 11.9.191723 Osobní výkaz o Gudrichově učitelské činnosti a kvalifikaci zaléta 1882-1921karton 13. Veřejná a politická činnost3.1. Korespondence od jednotlivců24 Bensch K., Zbyslavice (1) 1912 karton 125 Černín Lev, Lhota u Opavy (1) 1912 karton 126 Eliáš Rudolf, Slezská Ostrava - kopie (1) 1907 karton 1Strana 22/61

27 Engliš Karel, Praha (2) 1906 karton 128 Formánek Jiří, Kolín ( 2) 1918 karton 129 Hauer Václav, Opava (1+ 1 kopie) 1907-1912 karton 130 Hnízdil František, Sedlejovice (1) 1923 karton 131 Hrubý Věnceslav, (2) 1913 karton 132 Kamrádek Antonín (1) s.d. karton 133 Košut, Štýrský Hradec - kopie (2) 1902 - 1907 karton 134 Merkl Jan, Vídeň (1) 1913 karton 135 Müller S., Hlavnice (1) 1912 karton 136 Návrat Jan, Hukvaldy (1) s.d. karton 137 Novák R., Opava (1) 1913 karton 138 Pešek B., Královské Vinohrady (2) 1923 karton 139 Richter František, Tísek (1) 1912 karton 140 Rolsberg Karl Baron Ferdinand, Litultovice - kopie (1) 1911 karton 141 Scholz Jindřich, Velká Polom (1) 1914 karton 142 Skýpala Otakar - kopie (1) 1906 karton 143 Stratil František - kopie (3) 1908-1909 karton 144 Šamalík J. - kopie (1) 1907 karton 145 Tichý Josef, Pustkovec (1) 1912 karton 146 Valeček Valentin, Lazy (1) 1913 karton 147 Vašek Adolf Emil, Vídeň (1) 1904 karton 148 Weirich F., Třeboň - kopie (1) 1909 karton 149 Zukal Josef, Kroměříž (1) 1913 karton 150 Neurčení odesílatelé - týká se Opavského věstníku (2) 1913 karton 13.2. Národní strana51 Organizační řád, program a instrukce národní strany 1911 - 1912 karton 152 Instrukce pro okresní pětky národní strany s.d. karton 153 Seznam důvěrníků národní strany 1912 karton 154 Volby 1912 - korespondenční lístky od starostů obcí Opavska s 1912 karton 1návrhy na poslance55 Zápis ze schůze národní strany 3.12.1916 1916 karton 156 Sjezd národní demokracie v Praze - pořad jednání, informace o 1919 karton 1činnosti strany, jmenování Gudricha jejím zástupcem v Národníradě slezské3.3. Národní rada česká (československá) a její slezský odbor57 Informace Národní rady české o prodeji a vyúčtování národního 1911 karton 1kolku58 Tištěná stať "Národní rada česká" pojednávající o úkolech a 1912 karton 1cílech instituce, přiložen seznam publikací vyšlých náklademNárodní rady české59 Pozvánka na ustavující schůzi organizační komise Národní rady 1912 karton 1české v Praze 31.10.191260 Složení Národní rady české ve správním roce 1912-1913 1912 karton 1(tištěný leták)61 Pozvánky na schůze Národní rady české 1918 - 1919 karton 162 Stanovy Národního výboru v Praze s.d. karton 163 Pozvánky na schůze slezského odboru Národní rady české s 1910 - 1914 karton 1programy jednání64 Zápis ze schůze slezského odboru Národní rady české 2.1.1910 1910 karton 1(koncept)65 Pokyny JUDr. Stratila Gudrichovi, jakožto pokladníkovi 1909 - 1910 karton 1slezského odboru Národní rady české66 Složení Národní rady československé a její instrukce pro 1918 - 1918 karton 1české obyvatelstvo týkající se voleb do obecníchzastupitelstev (tištěné letáky)67 Oznámení slezského odboru Národní rady československé o 1919 karton 1zvolení R. Gudricha do výboru68 Utvoření Národního výboru pro vévodství slezské - návrhjednacího řádu1917 karton 1Strana 23/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy