Views
3 years ago

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

zobrazit/uložit PDF - Národní archiv

69 „Národu

69 „Národu československému“ - tištěná přísaha českého Slezska 1918 karton 1na Ostré Hůrce 22.9.191870 Návrh jednacího řádu Národní rady pro Slezsko s.d. karton 171 Příprava schůze volitelů poslance zemského sněmu - koncept s.d. karton 1projevu k volitelům72 Voličské schůze před volbami do zemského sněmu 1896, návrhydůvěrníků1896 karton 13.4. Zemský národní výbor pro Slezsko73 Stížnost ZNV na obecní výbor v Hrušově za neoprávněnézvýhodňování obecních zřízenců74 Upozornění ZNV, aby v Opavském věstníku nebyly otiskoványpolitické a šovinistické články o Těšínsku75 Výzvat ZNV k předání Gudrichova mandátu po jeho rezignacijinému členu1918 karton 11919 karton 11919 karton 13.5. Veřejná uznání, čestná členství, gratulace76 Uznání Okresního hejtmanství Opava-venkov za veřejnou činnost 1898 - 1901 karton 177 Uznání Okresní školní rady Opava-venkov za poradní činnost a 1906 karton 1působení ve školství78 Jmenování čestným občanem Jaktaře 1911 karton 179 Udělení čestného členství ve sboru dobrovolných hasičů 1912 karton 1Vršovice80 Oznámení Okresního hejtmanství Opava-venkov o propůjčení 1916 karton 1titulu „Direktor“ ministrem kultu a vyučování za zásluhy oškolství81 Čestné uznání od ženských spolků a účastníků Slezského večera 1917 karton 1v Praze 2.2.191782 Jmenování členem výboru kateřinské pobočky Městské spořitelny 1923 karton 1na Královských Vinohradech83 Gratulace k padesátinám 1912 karton 184 Gratulace k šedesátinám 1922 karton 13.6. Spolupráce se spolky85 Dopis od Pěveckého sdružení slezských učitelů ve SlezskéOstravě s prosbou, aby Gudrich neodcházel od sboru86 Výzva studentů českého reálného gymnázia v Orlové ouspořádání finanční sbírky ve prospěch Matice osvěty lidové87 Žádost odboru Matice Opavské ve Vlaštovičkách a Jarkovicích opronesení slavnostního projevu na Matičním dni88 Prohlášení zástupců Ústředního spolku českého učitelstva veSlezsku, týkající se požadavku zastoupení venkovskéhoučitelstva v okresních školních radách89 Spor Ústřední matice školské ve Slezsku s Maticí osvětylidové o zásluhy na slezském školství, stížnosti obou spolkůGudrichovi90 Žádost Moravskoslezské ženské organizace o pomoc vzáležitosti dluhů školy v Kateřinkách1908 karton 2s.d. karton 21912 karton 2s.d. karton 21917 karton 21911 karton 24. Sdružení dobrovolného hasičstva slovanského91 Korespondence 1902 (první stanovy Sdružení v češtině a vpolštině, zákaz ministerstva vnitra, doplnění stanov,pozvánka na ustavující sjezd v Bochni 26.-27.7.1902, programsjezdu, zápis z ustavující schůze Sdružení, plné mocidelegátů od jejich zemských hasičských jednot, programpřipravované mezinárodní hasičské výstavy v Londýně 1903 aj.)92 Korespondence 1903 (zápis o schůzi sjezdového výboru v Praze,žádost Sdružení o státní subvenci zaslaná na říšskou radu,1902 karton 21903 karton 2Strana 24/61

zasedání výboru Sdružení v Moravské Ostravě, pozvánka nazasedání, program a protokol ze zasedání, zpráva o činnostivýboru Sdružení, první valný sjezd Sdružení v Praze (přípravasjezdu, korespondence činovníků v organizačních záležitostechsjezdu, pozvánka, program, pokyny pro haličské účastníkypražského sjezdu a j.)93 Korespondence 1904 (korespondence s Reichsverbandem týkajícíse účasti na mezinárodním hasičském kongresu, francouzskypsané dopisy Mezinárodní hasičské rady představitelůmSdružení s překladem, koncept a francouzský překlad protestuZemské ústřední hasičské jednoty království Českého zaslanýMezinárodní hasičské radě proti diskriminaci slovanskýchjazyků při jednáních rady a mezinárodních hasičskýchkongresů, protokol ze schůze Sdružení v Krakově v srpnu 1904a j.)94 Korespondence 1905 (žádost Mezinárodní hasičské rady ozaplacení příspěvku, program chystané schůze Sdružení vLuhačovicích v červnu 1905, protokol z valné hromady vLuhačovicích, žádost o slevu jízdného na ministerstvo drah,oznámení jmen zástupců slovanského hasičstva Mezinárodníhasičské radě a j.)95 Korespondence 1906 (pozvánka na sjezd Sdružení v Krakově vsrpnu 1906 a příprava tohoto sjezdu, který se nekonal, částkorespondence chybí)96 Korespondence 1907 (pozvánka Poláků na zemský sjezd do Lvova,zprávy od poslanců říšské rady A. Zázvorky a J. G. Maštalkyo jejich interpelacích ohledně státní subvence pro Sdružení)97 Korespondence 1908 (korespondence s F. Troštem, starostouzemské hasičské jednoty v Kraňsku ohledně konání sjezduSdružení, s poslancem A. Zázvorkou ohledně státní subvence,přiložena odpověď ministerského předsedy Becka o podpořežádosti, pokud bude podána, opis žádosti o finanční podporu,adresované ministerstvu vnitra a kvitance na vyplacení 4000roční subvence, příprava a protokol z valné hromady Sdruženíkonané 9.8.1908 v Praze)98 Korespondence 1909 (pozvánka a protokol ze schůze výborua technické komise Sdružení v Brně 12. září 1909, návrhytechnických norem pro hasičské nářadí a návrhy oběžníkůvyplývajících z usnesení schůze, koncepty přednesenýchreferátů, korespondence předsedy, udělení subvenceministerstvem vnitra, hasičské časopisy Technické listyhasičské, Ochrana hasičská, ÖsterreichischeVerbands-Feuerwehr-Zeitung , korespondence Sdružení s lázněmio možnostech ozdravných pobytů hasičů, přiložen informačníleták sanatoria v Krči a j.)99 Korespondence 1910 (zápis o schůzi technické komise Sdružení28.3.1910 ve Vídni, tištěný protokol z technické komiseReichsverbandu, příprava sjezdu Sdružení v Lublani,přihlášky hasičů k účasti)100 Korespondence 1911 - 1912 (příprava valné hromady Sdružení vOpavě, předání agendy Sdružení Rudolfu Gudrichovi KarlemVozábem, protokol z valné hromady a schůze technické komiseSdružení 24.3.1912, přiložen formulář "Zápis o zkoušcestříkačky" a technický výkres šroubení stříkačky, změněnéstanovy, stanovy ve slovinštině, korespondence se zemskýmijednotami týkající se hasičského nářadí, dotaz okresníhohejtmanství na sídlo Sdružení, kopie žádosti na Ministerstvovnitra o umožnění účasti zástupců sdružení na mezinárodnímhasičském kongresu a výstavě v Petrohradě 1912, přiloženapohlednice z hasičského cvičení v Petrohradě a j.)101 Korespondence 1913 (ohlášení změny stanov – vzato na vědomízemskou vládou a Okresním hejtmanstvím Opava-venkov,poukázání státní subvence pro Sdružení, zápis o schůzi výboru1904 karton 21905 karton 21906 karton 21907 karton 21908 karton 21909 karton 21910 karton 21911 - 1912 karton 31913 karton 3Strana 25/61

Uložit jako PDF - Obi
Uložit jako PDF - Osmička
Zobrazit dokument PDF
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Národní galerie v Praze
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
Zobrazit magazín v pdf - Igy
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš
zobrazit PDF - Můžeš