Views
3 years ago

Odraz 12 - Město Roztoky

Odraz 12 - Město Roztoky

POLEMIKY A

POLEMIKY A KOMENTÁŘERoztocké zastupitelstvo rozdává pozemky,stačí si zažádat!Listopadové zastupitelstvo bylo pro měosobně příkladem toho, co udělá přítomnosthostů v sále se stylem jednáníalibisticko-populitstických komunálníchpolitiků, kterých je v našem zastupitelstvubohužel většina.Všichni se začali předhánět v tom, kdobude k lidu „vstřícnější a sociálně citlivější“.Věc dospěla až do stavu, že se nazastupitelstvu začaly rozdávat pozemkya to hlasy všech přítomných vyjmaODS. Musím říct, že to pro mě byl jedenz nejhorších zážitků, které jsem v Roztokáchzatím měl. Jsem přesvědčen, žev dalším čísle se na mou nevymáchanoupusu strhne vlna kritiky, ale mně to prostěnedá.Dárek pro obyvatele v Čapkově uliceNa vysvětlení. Na radě města jsme několikrátobdrželi žádost o bezúplatnýpřevod pozemků, které jsou pod a kolemřadových domů v Čapkově ulici, a kterébyly postaveny ještě v „blažené“ doběkomunismu. Bohužel pro jejich obyvatele,byly pozemky převedeny do vlastnictvíbytového družstva pouze v části ulice.Dle jejich odůvodnění to bylo kvůli administrativníchybě. Napadá mě řečnickáotázka: Když jsem za komunismu nicnedostal, mám na to teď nárok?Rada města se nedokázala na řešeníshodnout, a tak jsme materiál posunulik rozhodnutí zastupitelstvu bez doporučení,jak s ním naložit. ODS prosazovalavariantu darovat pouze pozemky podbudovami, ale s podmínkou, že si jejichobyvatelé odkoupí i zbylé pozemky,AutíčkaPřečetl jsem si příspěvek paní BarboryTejklové a též mě upozornil Jarda Hukna to, jak se ohradili někteří občané vůčimému článku ohledně tloušťky zdejšíchobčanů. To je ale omyl paní Barbory.Já jsem jen psal o tom, co jsemzjistil ze svého pozorování a průzkumu.V zásadě je mi to zcela jedno, ale trvám natom, že tady v Roztokách žije více tlouštíkův řadách našich žen než mužů. Bydlímtotiž u hlavní silnice a tady je leccos vidět.které jsou kolem domků, a které městonemůže nijak v budoucnu využít. Přišlomi to jako velmi vstřícné gesto, kteréale nebylo protistranou akceptovános heslem - buď chceme zadarmo všechnonebo aspoň něco.Zastupitelé ovšem většinou rozhodli,že pozemky pod domy v hodnotě cca 1mil. Kč budou darovány a neprodejnézahrádky kolem v hodnotě několika milionůzůstanou městu.Osobně by mě zajímalo, kolik původníchobyvatel Čapkova ulice má. Když zde někdopřed deseti lety prodával byt, muselbohužel prodávat za nižší cenu, protožekupující logicky požadoval slevu na bytv domě, který ani neleží na vlastním pozemku.Kupující naopak vydělal, neboťteď dostal od města dárek a v budoucnuuž slevu při případném prodeji nebudemuset dávat.Tento případ pro mě ještě není tak tragický,spíš mi vadí, že zastupitelé zvedajíruku na základě ústního tvrzení, že sekdysi před lety stala administrativní chybaa křivda. Jestliže se stala chyba, tak byo tom měl rozhodovat soud, ale ne roztočtízastupitelé.Z cizího krev netečeBohužel tím absurdní rozdávání z kapesdaňových poplatníků ještě neskončilo aštěstí tentokrát měla obyvatelka z Jungmannovyulice, která si od města chtělakoupit 11 m 2 , na kterých má postavenoukůlnu, ale pozemek pod stavbou opětpatří městu. Je to velmi podobná situace,až na to, že obyvatelku ani nenapadlo, žeby pozemek mohla dostat zadarmo, neboťexistuje vyhláška, která dává zastupitelůmprodejní cenové limity, ve kterýchse podle typu pozemku mají pohybovat.O nepodloženém rozdávání tam nicnení.Rozjařené zastupitelstvo pravděpodobněnepochopilo ironickou poznámkumístostarosty Šefra, že odteď již musímevšechny pozemky pouze darovat, abychomdostáli rovnému přístupu ke všemobyvatelům. K mému zděšení tento argumentihned nadšeně přijali a bezplatnýpřevod opět odsouhlasili. Přitom napředchozím jednání zastupitelé požadovali,aby na těchto 11 m 2 byl vyhotovenznalecký posudek, protože vyhláškaměsta neodráží v žádném případě cenytržní. Posudek byl vyhotoven a znalechodnotu pozemku ocenil na 70 tis. Kč.Pro ty, kteří měli v minulosti dost drzosti,aby si postavili stavbu na městskémpozemku je teď ideální čas, kdyo něj mohou bezplatně zažádat, protožev Roztokách se postupně dostávámezpět do dob před rokem 1989. Docela bymě zajímalo, zda řádní hospodáři sedícív zastupitelstvu darují třeba i část své zahrady,když jim tam soused postaví garáž.Řeknou, ale tak si Franto ten kouseknech!? Já si myslím, že by to neudělal nikdoz nich, ale když jde o majetek města,tak prostě z cizího krev neteče.Roman Jandíkradní a předseda MS ODS RoztokySnažím se přinést spoluobčanům trochuveselejší články. Jsem ale takéautorem jiných statistik a článků, znichž některé byly před lety oceňovány,např. výlety za kříži a kaplemiv okolí s kresbami, na které se lidi těšili.Budu pokračovat i přehledem zdejší automobilovédopravy, který jsem dělal v posledních deseti letech. Věřte, že má veškeráčinnost vychází ze znalosti zdejšího života a chci v rámci svých omezených možnostílidem pomáhat a ne jen pomlouvat a být doma zalezlý.Pomáhám též blízkému pivovaru v Úněticích pod vedením paní ing. Lucie Tkadlecové,která mě v posledních dnech navštívila, přinesla zdejší pivo a bydlí v Roztokách!!! Máme domluveno, že jako svědek zapadlého času starého pivovaru v blízkédobě nejen sepíši své vzpomínky, ale budu kreslit i něco ze zdejšího „nového“ života.Autíčka v RoztokáchUteklo 5 let a já jsem začal opět sčítat projíždějící vozidla (na Lidické). Zdálo se mi,že je těch aut stále více a tak jsem vzal tužku a papír a během 14 dnů získal následujícíčísla, která jsem srovnal s obdobnými čísly před 5 lety. Měřil jsem 3x denně mezi 11.--12. hod, 14. - 15. hod. a 15. - 16. hodinou.Po Út St Čt Pá So Ne Suma2006 1019 1032 1009 1047 1083 704 616 65382011 1306 1136 1167 1323 1280 938 687 7938Přírůstek 28 7,5 16 26 18 36 28 20v %Michal Janský11

POLEMIKY A KOMENTÁŘE, ŽIVOT V OBCIZelená tvář, zelený mozek, zelená myslÚvodem si dovolím vysvětlit pojmyv názvu. Zelená tvář jsou lidé, kteří setváří jako ochránci přírody, ale profesněo daném systému mnoho nevědí, častobydlí v novostavbách, které vznikly nazáborech půdního a zemědělského fonduv posledních 40 letech, jezdí do práceautem, mají počítač a jiné spotřebičeenergií, samozřejmě mobil, a využívajívšech výdobytků civilizace, jako každýz nás. Vadí jim ovšem, když si někdochce vedle jejich nemovitosti něco postavit,když se má v blízkosti realizovatnějaká veřejně prospěšná stavba (elektrickévedení, silnice, poliklinika, apod.).Jsou přesvědčeni, že hájí zájmy občanů askutečně tomu tak je, ale je často faktem,že to je úzce vymezená skupina, kteráhájí své dílčí zájmy. Je to pochopitelná filozofielovců mamutů – byl jsem tu dřívea ostatní nemají nárok. Jsem zvyklý venčitsvého psa na poli, kde někdo chce stavět,neničte mi přírodu další zástavbou.Je to egoismus přikrytý zelenou maskou.Zelený mozek už asi zná jen určitá částmužské populace – říkali jsme tak některýmdůstojníkům, když jsme sloužiliv armádě – byli to lidé, kteří měli vždypravdu z titulu své moci a postavení. Jenutno říci, že toto pojmenování bylo spíšepejorativní.Zelená mysl znamená, že někdo seriozněa praktiky spočítá a vyhodnotí důsledkynavrženého podniku ve vztahu k regionua udělá analýzu jeho důsledků z hlediskatrvale užitného rozvoje.Je správné, že člověk má určité názorya něco pro to činí, ale je také důležitéříci, co učinil a jaký je výsledek projeho bližní. V historii se vyskytlo mnohoextrémů, které vesměs přinesly lidstvuújmu. Například obchvat Prahy unás na severu. Řada lidí, které bychommohli zařadit do „zelených tváří“ zabrzdilavýstavbu a působí tím vyčíslitelnéškody na spotřebě pohonnýchhmot, množství zplodin, a zdraví obyvatel,zejména v oblastech Prahy 6 a 7.Konečně se dostávám k Roztokám a jednánízastupitelstva města 2. listopadu2011. Toto zastupitelstvo mělo poněkudkuriozní charakter, protože se projednával„alternativní program“.Jednalo se o možné zástavbě v průmyslovézóně v Žalově, kde investor chcevybudovat další objekty, což by nepochybněpřineslo možnost pracovníchpříležitostí i daňové příjmy pro město.Zastupitelé se dostali do dlouhé a temperamentnídiskuse, která jim znemožnilaprojednat řadu dalších urgentníchbodů. Co je ale povážlivé, někteří zastupitelépochybují, že žijeme v právnímstátě. Pokud bychom uvažovali v eticeEvropské unie, pak se táži, proč něco nečinípro nápravu, nepodají trestní oznámení,nebo nesloží svůj mandát, neuvážouna čelo šerpu a nezahájí partyzánskýboj. Pokud někdo složil slib zastupitele,je přece zavázán právu této republiky.Veřejně prohlásit, že právní řád u násnefunguje, je podle mého názoru jednoznačněna odstoupení z funkce zastupitele.Možná, že by přišlo na programjednání na příštím zastupitelstvu, jak toněkdo v žertu navrhl Roztockou republikua z rozpočtové rezervy vyzbrojitdomobranu, která by nekompromisněhájila své zájmy a konečně po vzoru rudýchnámořníků zatočila s třídním nepřítelem.Můj názor však je, že přes obecně známénedostatky žijeme v právním státě,kde pravidla jsou jasně daná a pokud jeschválený územní plán a dokonce stavebníuzávěra v určitých částech města,pak mohou v tomto ohledu postupovatdále jen orgány státní správy, nikolivměsto. Město je samozřejmě účastníkemřízení. Platný územní plán byl řádnězpracován prestižní kvalifikovanou skupinouarchitektů, řádně projednán a jezákladem pro další rozhodování. Tohosi museli být vědomi i vlastníci nemovitostína Panenské 1. Tento územní plánbyl zpracován ve všeobecné dohodě ajeho záměrem byly následující faktory:Udržet ekonomickou soběstačnost městaa služby, které město poskytuje (doprava,odpady)Zajistit i nadále koordinační funkciv regionu (konkurence je poměrně silná).Zachovat samostatnost města Roztok,protože bezprostřední blízkost metropoledlouhodobě indikuje její zájem opřičlenění města,Zamezit výstavbě silničního obchvatumezi Roztokami a Žalovem, jak byl vminulosti projektován a umožnit harmonickýrozvoj aglomerace.Návazně na to se podařilo vyřešitzásobování pitnou vodou,Čištění a kontrolu odpadních vod v celémmikroregionu,Zapojit se v rámci uskupení obcí do dopravníhosystému ROPID, který v rámcirepubliky poskytuje nadstandartní služby.Zajistili jsme i řadu jiných projektů např.DPS, nemocnici a také podporu podnikání,které je pro život města nezbytné,včetně silničního napojení do Prahy.Plynofikace Roztok.Zelená mysl není o populismu, ale tendenciudržet rozvoj nejen Roztok, alecelého mikroregionu, jde ovšem o stovkyhodin práce, kterou zahájil už p. starostaJ. Chytil. V jiných zemích by mělbronzovou desku s poděkováním, ale myjsme s děkováním šetrní – nebo lakomí. nebo…Závěrem si dovolím poznámku: pojďtese podívat do oblasti Maxmiliánky, najejí okolí jak dnes vypadá. Je to výsledekpůsobení zelených tváří, a jak praví Bible:“podle jejich skutků poznáte je“.Martin ŠtifterOrientační běh v italských BenátkáchTo, že jsou Benátky plné úzkých uliček,vodních kanálů a přeplněné turisty, toví asi každý. Ale to, že se tu každoročnězávodí v orientačním běhu, tak to ví asijen zasvěcení. Jelikož mezi ně patřímea víme, že závod v takovém prostoruje neuvěřitelný zážitek, tak jsme letosspolečně s kamarády z několika dalšíchoddílů udělali druhý víkend v listopadudo tohoto krásného města několikadennívýlet nejen za orientačním během.Kromě návštěvy a závodu v Benátkáchjsme stihli v podobném duchu i nedalekéměsto Padova. V Benátkách jsme bylijiž podruhé a myslím, že si již teď můžemeslíbit, že se sem za orienťákem určitěvrátíme.František PašekOK Roztoky (oddíl orientačního běhu)roz.ini.cz12

Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 12 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 01 - Město Roztoky
Odraz 02 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 04 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 11 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
Odraz 05 - Město Roztoky
Odraz 10 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 06 - Město Roztoky
Odraz 09 - Město Roztoky
Odraz 07 - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
str na web.cdr - Město Roztoky
65. výročí Transportu smrti - Město Roztoky
9/2011 - Město Roztoky
Vydání - 12 / 2010 - Město Kroměříž