Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval CombiVal WP-VT (152),(157-E)Dimenzije(Sve dimenzije date u mm)12,131613 131417151110221063354987546837831022134217251720 600125 9572036013012131 Ulaz hladne sanitarne vode R 1’’2 Izlaz tople sanitarne vode R 1’’3 Recirkulacija R ¾’’4 Ulaz grejne kotlovske vode R 1’’5 Izlaz grejne kotlovske vode R 1’’6 Uronska čaura Ø 15 mm, dužine 160 mm7 Uronska čaura Ø 15 mm, dužine 160 mm8 Električni grejač9 Zaštitna magnezijumska anoda10 Odvod kondenzata(plastični, Ø DN15) sa sabirnikom11 Električni kabel sa utikačem12 Usis vazduha Ø 160 ili 200 mm13 Potis vazduha Ø 160 ili 200 mm(opciono se postavlja sa gornje, leve ilidesne strane; promena se vrši na licumesta)14 Komandna tabla15 Kompresor16 Ventilator17 Isparivač540Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

VT157Hoval CombiVal WP-VT (152),(157-E)Aspekti projektovanjaPropisi i uputstvaSledeći propisi i uputstva moraju biti ispunjeni:• Tehnička ograničenja i uputstva za ugradnjuuređaja, data od strane Hoval kompanije.EkologijaUredbe na snazi (savezne)• Rukovanje rashladnim sredstvom art. 45(stručna potvrda)• Spisak rashladnih sredstava i fluida nosiocatoplote prema VWF, (propisi o zaštiti voda odmaterija štetnih po vode) član 22, pasus 2• Propis o zaštiti od buke 814.331• SN (Švajcarski normativ) 253 120(definicije rashladnog sredstva)• Republičke i lokalne propise.Električni priključak• Uzeti u obzir preporuke VSE (Association ofSwiss Engineers) za priključenje toplotnepumpe na električnu mrežu (2.29d, September1983).• Uzeti u obzir propise lokalnih distributeraelektrične energije• Dužina vazdušnih kanala sa max. 2 kolenaiznosi:Usisni/potisni cevovod ukupna dužina∅ 160 mmmax. 3m∅ 200 mmmax. 7m• Naznačena ukupna dužina vazdušnih kanalane sme biti pređena!abcPriključna armatura(pribor)dGrejna instalacija• Korisnik mora da obezbedi cirkulacionupumpu za dodatno grejanje sa kotlom prekougrađene cevne zmije.• Mora se ugraditi automatski odzračni ventilu polazni vod grejnog sistema.• Polazni i povratni vod se moraju povezati takoda se isključenjem cirkulacione pumpe (tj.u slučaju zagrevanja vode toplotnom pumpomili električnim grejačem) ne može desitipovratno ili gravitaciono strujanje vode.• Uvek se mora obezbediti širenje grejne vode(takođe i tokom grejanja električnimgrejačem kao i toplotnom pumpom).Planiranje i izgradnja• Smernice za hidraulično povezivanje• Propisi SVGW (Swiss Association for Gasand Water Supply) (posebno uputstvo W3),kao i propisi lokalnog vodosnabdevača.• SN 253 130, zahtevi za mesto ugradnje.• Lokalni protivpožarni propisi.• Protivpožarni propisi VKF (Association ofCantonal Insurance Companies).• Smernice SWKI (Swiss Association of Heatand Climate Engineers) 91-1 za provetravanjekotlarnica.• FWS (Swiss Society for Promotion of HeatPumps) i AWP (Working Committee for HeatPumps) uputstva i smernice.• Smernice „Procal” za zaštitu sistema grejanjai pripreme sanitarne vode od korozije ikemenca.• Moraju se poštovati LRV propisi (propisi očistoći vazduha) za bivalentne sisteme.• Propisi o radnom pritisku i temperaturi.UgradnjaRezervoar za proizvodnju i smeštaj sanitarnetople vode – toplotna pumpa Hoval Combi-Val WP-VT (152),(157-E) može se ugraditi u bilokoju negrejanu prostoriju sa kanalizacionimpriključkom za odvod kondenzata. Sobna temperaturane sme da padne ispod 6 °C ukolikose uređaj koristi bez dodatnog grejnog sistema.Minimalna zapremina prostorije 20 m 3 .Usisni vazduh ne sme da sadrži agresivne materije(amonijak, sumpor, hlor, halogene elemente,itd.). Mesto za ugradnju uređaja morabiti izabrano u skladu sa važećim propisimai normativima.Vazdušni priključciRezervoar i toplotna pumpa Hoval Combi-Val WP-VT (152),(157-E) opremljena jedemontažnim priključkom za usis vazduha.• Standardna izvedba: usis sa gornje strane,potis naviše;• Moguće varijante razvoda vazduha: Usissa gornje strane, potis naviše ili sa straneputem priključaka za vazdušni vod (Ø 160ili 200 mm). Promena je veoma jednostavnazahvaljujući promenljivim i uklonljivimpoklopcima (pribor). Vazdušne kanaleobezbeđuje korisnik.Maksimalna ukupna dužina = a+b+c+dCevna instalacija• Ukoliko je moguće, distributivni sistem sanitarnetople vode treba biti izveden bez recirkulacije.• Izaberite konfiguraciju sa kratkim cevovodom.• Obratite pažnju na dimenzije priključka narezervoaru i dimenzije cevovoda.Ukoliko koristite bakarne i pocinkovanečelične cevi, uvek obratite pažnju na redosledu odnosu na pravac strujanja: bakarnenakon pocinkovanih čeličnih cevi.• Cevovod tople vode mora biti termoizolovansaglasno tehničkim propisima.• Ukoliko je pritisak u vodovodu veći od 5 bar,mora se ugraditi ventil za sniženje pritiska naulazu u uređaj.• Priključak za odvod kondenzata (sa zadnjestrane toplotne pumpe, Ø DN15) morase povezati preko sifona sa kanalizacijom.Odvod kondenzata se može izvesti zajednosa odvodom sigurnosnog ventila. Zavisnood vlažnosti vazduha može se stvoriti 0,3 l/hkondenzata. Ulaz vazduhaIzlaz vazduhaOdvod KondensatablaufkondenzataWarmwasseraustrittIzlaz sanitarne tople vodeZirkulationRecirkulacijaHeizwasserrücklaufPovrat grejne vodeHeizwasservorlaufPolaz grejne vodeUlaz Kaltwasseraustrittsanitarne hladne vodeElektrični priključak• Potpuno ožičen uređaj, spreman za upotrebu(utičnica sa 2 m kabela) (priključak zanapajanje 230 V).Potreban prostor• Površina poda potrebna za ugradnju uređaja600 × 720 mm• Rastojanje od zidova min. 200 mm• Potreban prostor sa prednje strane min. 600mm• Minimalno rastojanje od plafona: 250 mmPotis Usis PlafonPodOtvorite prozor kadauređaj radiPravo na izmene zadržano, 1.4.2010.541

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Zračne pumpe
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV