Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Stomatološki

Stomatološki sistematski pregledi studenata I godine BeogradskogUniverziteta u 1995/1996. godiniZagorka Brzaković 1 , Z.Lazarević 1 , Z.Stajić 1 , S.Brzaković 21. ZZZZ studenata Beograd2. DZ “Milutin Ivković”Uvod: Stomatološka zdravstvena zaštita studenata obuhvata rano otkrivanje ilečenje bolesti usta i zuba putem sistematskih pregleda studenata I godine studijasa obaveznom sanacijom istih.Metod rada: U 1995/96. godini pregledano je 13.955 studenata I godine.Pregled smo vršili sondom i ogledalom. Procenjivanje aktiviteta karijesa vršili smoprema sistemu KEP. U preventivni list upisani su svi podaci koji su kasnijekompjuterski obrađeni.Rezultati istraživanja: Sa svim zdravim zubima bilo je 734 studenata(5,25%), KIO=94,74%, KIZ=29,95%, KIP=6,52%. U ukupnom KEP, karijes jeprisutan u 16,83%, ekstrakcije 12,87%, a plombe 70,30%. Zubni kamenac jeprisutan u 22,50%, a obolenja paradoncijuma u 12,27%. Redovno čisti zube54,63%, a redovno ide na kontrolu zuba i usta 44,14%. Anomalije zuba prisutne suu 17,19%, a vilica 21,52.Zaključak: Sistematskim pregledom otkrivamo pravovremeno promene naustima i zubima. Upućujemo pacijenta na potrebnu sanaciju. Blagovremenomintervencijom sprečavamo:- pojavu bola,- smanjujemo broj izvađenih zuba,- sprečavamo pojavu fokusa,- sprečavamo poremećaje organa za žvakanje i varenje.Svim ovim doprinosimo očuvanju opšteg zdravlja organizma.106

Rad stomatloške sestre u ordinacijiZagorka Brzaković, V.Kalaba, G.JovanovićZZZZ studenata BeogradStomatološka sestra je neophodan član stomatološke ekipe u ordinaciji. Radstomatološke sestre se odvija od prvog susreta sa pacijentom u čekaonici, nastavljase u ordinaciji, delom preko asistiranja lekaru do registrovanja finalnog rada nakompjuteru.Zadatak sestre je da u okviru svojih mogućnosti, znanja i umeća doprinesezaštiti zuba i usta naših pacijenata studenata. Stomatološka sestra se opredeljuje zahuman, vrlo težak i odgovoran posao.Osnovne dužnosti sestre su sledeće:1. priprema ambulantu za rad,2. pomaže lekaru pri stomatološkim intervencijama,3. vrši sterilizaciju i dezinfekciju instrumenata i materijala za rad,4. brine o prijemu i zakazivanju pacijenata,5. vodi evidenciju o radu u ambulanti,6. brine o trebovanju i pravilnom utrošku materijala.Da bi stomatološka sestra mogla da odgovori svim dužnostima, treba daposeduje solidno znanje, osećanje odgovornosti prema pacijentima i ljubav premaposlu koji obavlja.107

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...