Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

elevantnost *

elevantnost * validnostUpotreblji vost medicinske informacije = .rad na pristupu informacijiRelevantnost (važnost) informacija zasnovana je na frekvenciji izlaganja problemana koje se odnose i na tipu dokaza koji se prezentuje, validnost je verovatnoća da jeinformacija istinita a rad na pristupu definisan je vremenom i naporom koji suutrošeni za pronalaženje informacije.MEDICINSKA DOKUMENTACIJA I INFORMACIONI SISTEMI UZDRAVSTVUUpotrebljivost medicinskih informacija direktno je povezana samedicinskom dokumentacijom i zdravstvenim informacionim sistemom.Medicinska dokumentacija predstavlja skladište informacija, u obliku sažetih ifiltriranih izveštaja, o susretima pacijenta sa sistemom zdravstvene zaštite Š7Ć. Uuslovima multidisciplinarnog pristupa i grupnog rada na polju zdravstvene zaštitepacijenata, medicinska dokumentacija mora da integriše beleške lekara, sestara izdravstvenih saradnika, efektivno i efikasno, da bi izveštaji i rezultati istraživanjamogli biti razmenjivani između članova tima koji brine o zdravstvenoj zaštitibolesnika. Medicinska dokumentacija opisuje se kao glavni instrument za sigurnukoordinaciju, kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu. Danas, namenumedicinske dokumentacije prepoznajemo u obezbeđivanju podataka u zdravstvenojzaštiti pacijenata, služi nam kao finansijski i zakonski dokument i, na kraju,predstavlja osnovu za različita istraživanja.Terminom zdravstveni informacioni sistem obuhvataju se sve informacijekoje se tiču pitanja zdravlja jedne populacije, ili još bolje populacije na svetskomnivou. Realizacija ovako zamišljenog zdravstvenog informacionog sistemapretpostavlja rešavanje i preispitivanje postojećih rešenja vrlo komplesnihproblema praktično iz svih oblasti ljudske delatnosti, primenu dobijenih rešenja iodgovarajuću permanentnu edukaciju svih njegovih korisnika. Centralni deobudućeg zdravstvenog informacionog sistema je sistem elektronske zdravstvenedokumentacije jer ovaj sistem sadrži suštinske informacije neophodne zdravstvenojzaštiti i omogućuje presek između znanja i baza podataka, koji će uticati na budućeprocese zdravstvene zaštite. Naime, elektronska zdravstvena dokumentacija jekompjuterski sačuvana kolekcija zdravstvenih informacija o jednoj osobi povezanasa identifikacijom te osobe Š9Ć.Sem sistema elektronske zdravstvene dokumentacije, zdravstveniinformacioni sistem sadrži još šest povezanih i preklapajućih sistema: informacionisistem menadžmenta, finanasijski informacioni sistem, informacioni sistemtelemedicine, sisteme znanja, zdravstveno - statistički informacioni sistem iistraživački sistem. Vizija razvoja zdravstvenog informacionog sistema je Globalnazdravstvena mreža, koja obuhvata sve informacije koje se tiču pitanja zdravljapopulacije na svetskom nivou.Put ka elektronskoj zdravstvenoj dokumentaciji pacijenata i Globalnojzdravstvenoj mreži je vrlo složen i svakako ne vodi preko jednostavne112

automatizacije postojeće medicinske dokumentacije ili stvaranjem velikih bazapodataka, već je potrebna fundamentalna promena u načinu stvaranja informacija,njihovoj upotrebi i pristupu. Institutut za medicinu (IOM) akademije nauka SAD,1991. godine, označio je elektronsku medicinsku dokumentaciju kao tehnologijuneophodnu u zdravstvenoj zaštiti i pozvao na široku implementaciju elektronskemedicinske dokumentacije do kraja ove dekade Š10Ć. Priroda podataka uzdravstvu je vrlo kompleksna: tekst, numerički podaci-pojedinačne vrednosti iličitave numeričke tabele, kodirani podaci-šifre, signali i slike. Složenostkomunikacija u zdravstvu ogleda se u samoj prirodi podataka i velikom brojuobuhvaćenih osoba na rasprostranjenoj površini. Spektar problema i predmeta kojepodaci pokrivaju je vrlo širok, a prisutna je i heterogenost zdravstvenihinformacionih sistema. Sve ovo postavlja u prvi plan pitanje standardizacije urazmeni podataka u sistemu zdravstvene zaštite.Organizovane aktivnosti na polju standardizacije u zdravstvu, prisutne su uSAD, Evropskoj Uniji, Japanu, Australiji i na Novom Zelandu. U Evropskoj Unijiovlašćeno telo za standardizaciju u medicinskoj informatici je Evropski komitet zastandardizaciju – Tehnički komitet za medicinsku informatiku (CEN/TC251)Š11Ć. U periodu od 1993. do 1997. godine 24 prestandarda su odobrena zaprimenu, između ostalih obuhvaćeni su i Standardni komunikacioni protokol zaelektrokardiografiju, poruke za razmenu laboratorijskih informacija, Terminološkirečnik medicinske informatike, Infomatički radni okvir zdravstva, Arhitektureelektronske zdravstvene dokumentacije i Standardne arhitekture zdravstvenihinformacionih sistema.Tenički komitet za medicinsku informatiku nastavio je rad na definisanjustandarda za elektronsku zdravstvenu dokumentaciju. Posebna pažnja je posvećenaarhitekturi elektronske zdravstvene dokumentacije u saradnji sa ekspertimaorganizacija kao što su CORBA-MED, HL-7 (Health Level Seven) i ComputerbasedPatient Record Institute.Pored arhitekture u radu na definisanju standarda za elektronsku zdravstvenudokumentaciju posebna pažnja posvećuje se pitanjima koja se odnose naterminologiju, komunikaciju, bezbednost i povezivanje elektronske zdravstvenedokumentacije sa medicinskim bazama znanja Š12Ć.KOMUNIKACIJEU uslovima multidisciplinarnog pristupa i grupnog rada na polju zdravstvenezaštite pacijenata veština komuniciranja je presudna za ishod lečenja. Danas,komunikacije tehnološki dobro podržavaju mobilnost, eletronsku poštu, poštuprenetu glasom i video konferencije. Pristup informacijama preko Interneta i WorldWide Web-a pruža mnoge pogodnosti za pacijente, tako npr.mnogobrojneelektronske diskusione grupe omogućavaju razmenu iskustava između pacijenata.Zdravstvenim radnicima dostupni su mnogi servisi, (npr. OncoLink informationresource, obezbeđuje onkolozima najnovije informacije o kliničkim tretmanima, atakođe je dobar edukativan izvor za pacijente i njihove porodice). Univerzitet Juteu SAD poseduje veoma veliku biblioteku slika iz oblasti patološke anatomije, aNacionalna medicinska boblioteka SAD omogućila je pristup rezultatima svog113

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...