Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

visible human project-a

visible human project-a (trodimenzionalni prikaz muškog i ženskog ljudskog tela)Š13Ć.Medicinska informatika zastupljena je u planovima i programimamedicinskih fakulteta širom sveta i to u dodiplomskim, poslediplomskim ipostdoktorskim studijama. Nastava iz medicinske informatike je komunikacioniproces koji pored nastavnika i studenata obuhvata i računar, proces u kome sestudenti osposobljavaju za samostalnu komunikaciju sa računarom. Najviši nivo uovom procesu je kompjuterski pomognuto učenje (CBET- computer basededucation and training). Nova generacija tehnologije, CD-ROM jedinice, LAN iInternet priključci dovela je do mogućnosti za kvalitativnu promenu u samojprirodi obrazovanja, umesto jednosmernog toka informacija - nove nastavnetehnike su, kao i Internet dvosmerne, kolaborativne i interdisciplinarne. Oneomogućavaju simuliranje okruženja iz realnog sveta, učenje prema sopstvenomritmu, obezbeđivanje pristupa većem broju informacija.Smatra se da u edukaciji medicinske informatike postoje tri nivoa. Na prvomnivou dobijaju se opšta medicinsko–informaciona teorijska i praktična znanja.Praktični rad se sastoji u unošenju, čuvanju i obradi podataka pomoću računara,interpretaciji dobijenih rezultata, kao i prenošenju informacija putem novihtehnologija. U ovoj fazi cilj je da studenti razumeju šta je medicinska informatika,koji je njen opseg i metode, i kako stečena znanja primeniti u svakodnevnom radu.Drugi nivo edukacije se sprovodi na specijalizovanim tečajevima čiji program iplan zavise od potreba korisnika i njihovih tehničkih mogućnosti. Cilj je da sezdravstveno osoblje osposobi za korišćenje raspoloživim informatičkim metodama,koje su već našle primenu u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Najviši nivoedukacije predviđen je za stručnjake koji žele da se profesionalno bavemedicinsko-informacionom delatnošću, stvaranju zdravstvenih informacionihsistema, razvoju ekspertnih sistema, kao i novih medicinsko - informatičkihmetoda (primena tehnologije neuronskih mreža u zdravstvu, npr.).Imajući u vidu ove osnovne principe edukacije, medicinska informatika jepostala priznata disciplina na mnogim svetskim medicinskim fakultetima. Takveaktivnosti postoje i u našoj sredini još od sredine osamdesetih godina. Rezultati sevide u postojanju informacionog sistema medicinske edukacije Medicinskogfakulteta u Beogradu, koji organizaciono obuhvata redovne studije, poslediplomskestudije i specijalističke studije, a u okviru ovih studija sledeće procese: procesnastave, proces učenja i organizacione procese. Korišćenje informatičketehnologije naročito je razvijeno na Katedri za medicinsku statistiku i informatiku.Postoji računarska učionica sa deset računara povezanih u lokalnu računarskumrežu i Centar za elektronske komunikacije koji omogućava pristup Akademskojmreži Jugoslavije i Internetu.O okviru Evropske Unije posebno je interesantan praktičan projektEDUCTRA koji se odnosi na edukaciju i trening zdravstvenih radnika (lekari svihspecijalnosti, sestre, farmaceuti, itd.) i administrativnih radnika u zdravstvu uprimeni informatičkih tehnologija. U okviru ovog projekta napravljeno je oko 150novih trening ili informacionih softverskih paketa, od klasičnog tekstualnogintrfejsa do multimedijskih prezentacija, koji su dostupni na CD-ROM ili prekointerneta u WWW načinu pristupa Š14Ć.114

Od posebnog značaja je edukacija pacijenata ili pojedinih rizičnih grupa(AIDS, Dijabetes, ASTMA, itd.) korišćenjem mogućnosti Interneta i WWW načinapristupa informacijama. Aktivnosti Službe za medicinsku informatiku Studenskepoliklinike na ovom polju smatramo posebno značajnim u zdrvstvenom vaspitanjustudenata Š15Ć.NOVE MEDICINSKE PARADIGMEMedicinska informatika i danas se, kao i nekad, bavi rešavanjem problemavezanih uz informacije i komunikacije u zdravstvenoj zaštiti. Naravno, ne samoskladištenjem i pretraživanjem informacija, već, pre svega, pitanjima: kojeinformacije se koriste u lekarskom odlučivanju, kako se donosi odluka o tome kojideo znanja je relevantan za određeni problem i kako se stvara medicinsko znanje?Proučavanje komunikacija zajedno sa informacijama, s druge strane, pruža namuvid u način njihove razmene među ljudima i omogućava istovremeno efikasan iefektivan komunikacioni proces Š16Ć.Osnovni od navedenih problema kojima se medicinska informatika danasbavi nisu nove tehnologije - Koji će problemi biti najbolje rešeni primenom nekenove tehnologije? – već: Koji je najbolji način da se reši neki problem? Ovimpristupom istražuju se sva moguća rešenja, uključujući promene u lekarskoj praksipa sve do uvođenja nove tehnologije. Naravno, nova tehnologija nije uvek inajbolje rešenje. Znači, medicinska informatika se pre svega bavi razumevanjemprirode informacija i problemima komunikacija u zdravstvenoj zaštiti, a neproblemima tehnologija.Shodno tome, danas se po svom značaju i dalekosežnom uticaju, izdvajajudve paradigme u medicini: medicina zasnovana na dokazima (evidence-basedmedicine) i telemedicina. Obe svoj nastanak, razvoj i značaj vezuju kako zamedicinsku informatiku, tako i za ostvarivanje koncepta kvalitetne, efikasne iefektivne zdravstvene zaštite.Medicina zasnovana na dokazima predstavlja savesno, eksplicitno irazumno korišćenje najboljih dokaza u donošenju odluka o terapiji i lečenjupacijenta Š17Ć. To je takav pristup u bavljenju medicinom u kome je lekar svestanznačaja i snage dokaza kao podrške procesu donošenja odluka u svakodnevnojpraksi Š18Ć. Njena primena u praksi podrazumeva integraciju kliničke ekspertizesa najboljim dostupnim kliničkim dokazima dobijenim sistematskim pregledomistraživanja.Ovaj koncept prirodno je produženje pionirskog rada Arči Kohreina,britanskog epidemiologa, koji je još 1979. godine ukazao na nepostojanjeorganizovanih napora za kritički sumirane i periodično ažurirane rezultatekontrolisanih kliničkih eksperimenata koji bi pripremali specijalisti i subspecijalistiodređenih oblasti. Danas, Kohreinova Kolaboracija priprema, održava, ažurira,čuva i distribuira sistematske preglede istraživanja o efektima zdravstvene zaštitekoja se obezbeđuju stanovništvu Š19Ć. Pri tom se sistematski pregled istraživanjasmatra procesom sistematskog pronalaženja, procene i sintetizovanja dokaza iznaučno-istraživačkih studija korišćenjem informatičkih i komunikacionih115

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zbornik radova konferencija OMC 2010
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...