Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

tehnologija kako bi se

tehnologija kako bi se dobio pouzdan, validan i kompletan pregled proverenih(dokazanih) rezultata o efektima dijagnostičkih i terapijskih procedura.Prihvatanje koncepta medicine zasnovane na dokazima znači donošenjeodluka zasnovano na sledećim kriterijumima: (a) osnovni dokaz postoji; (b) on jedostupan u momentu donošenja odluke; (c) postoje strategije za prihvatanjedokaza; (d) dokazi su usvojeni i primenjeni u praksi i (e) oni su evaluirani u smislutoga da li dovode do željenog ishoda po zdravlje koji odgovara originalnom dokazuiz istraživanja Š20Ć.Hijerarhija dokaza istraživanja prati metodološke pristupe u istraživanju,odnosno, njihovu validnost ili stepen u kome nema pristrasnosti u tumačenjurezultata i izvođenju zaključaka. Ovakav hijerarhijski poredak pokazuje kojimistraživanjima bi trebalo dati najveću težinu u sintezi rezultata. Uobičajeno sesmatra da je dobro dizajniran randomizovani kontrolisani klinički eksperiment navrhu ove lestvice, dok su observaciona istraživanja ili mišljenje eksperata prinjenom dnu.Uspešnost primene medicine zasnovane na dokazima danas se koncentrišena tri pitanja: - kako osigurati da investiranja u istraživanja budu dobro uložennovac, tako da pacijenti dobiju onu zdravstvenu zaštitu koja odslikava najboljedokaze iz istraživanja koja su na raspolaganju; - čiji je zadatak da neke od metoda itehnika koje se godinama primenjuju označi neodgovarajućim ili pogrešnim, i –koje su sve barijere za promenu ponašanja u svrhu realizacije osnovnog cilja, a toje primena na dokazima zasnovane medicine u svakodnevnoj lekarskj praksi.Lekari i istraživači već duže od trideset godina ispituju korišćenjetelekomunikacionih i informacionih tehnologija u cilju poboljšanja zdravstvenezaštite. Na preseku velikog broja ovakvih napora nalazi se telemedicina – pružanjezdravstvene zaštite na daljinu, odnosno, korišćenje elektronskih informacionih ikomunikacionih tehnologija u obezbeđivanju i podršci pružanju zdravstvene zaštitekada su učesnici u tom procesu razdvojeni Š21Ć. Pri tom treba imati na umu datelemedicina nije jedna, posebna, tehnologija ili diskretan skup srodnih tehnologija,ona je pre i iznad svega velik i vrlo heterogen skup lekarskih procedura,tehnologija i organizacionih postupaka. Taj skup zajedno generiše boljuzdravstvenu zaštitu pacijenta i to tako da realizovani nivo zaštite ne bi inače biomoguć.Primene telemedicine u lekarskoj praksi sadrže kao osnovu pružanjezdravstvene zaštite individualnom pacijentu, mada svaka od takvih aktivnosti usebi sadrži i obrazovne, administrativne ili istraživačke elemente. One se, posličnosti, obično iskazuju sledećim kategorijama: (a) početna, hitna, evaluacijapacijenta; (b) nadzor nad primarnom zaštitom koju pruža zdravstveni radnik usituaciji kada lekar nije prisutan; (c) delimično ili neprekidno pružanjespecijalističke zaštite kada specijalista nije prisutan; (d) konsultacije, uključujući i“druga mišljenja”; (e) praćenje statusa pacijenata kao deo stalnog nadzora imenadžmenta u slučaju hroničnih bolesti i (f) korišćenje udaljenih informacija iresursa analiza odlučivanja da bi se dala podrška ili rukovodilo zdravstvenomzaštitom određenog pacijenta Š22Ć.Pored ovog aspekta primene telemedicine treba istaći i tele-edukacijunamenjenu davaocima zdravstvenih usluga ili pacijentima, danas najrazvijeniju116

oblast telemedicine, kao i niz tele specijalnosti od kojih su u širokoj upotrebiteleradiologija, telekardiologija, telepatologija, teledermatologija ili telepsihijatrija.Ove poslednje realizuju se ili kao tele-konsulatacije između samih zdravstvenihradnika ili kao tele-pacijent konsulatacije između pacijenata i zdravstvenih radnika.Da bi se pravi efekti telemedicine u sistemu zdravstvene zaštite realizovalineophodno je prevazići ili rešiti nekoliko problema. To su pouzdanost i validnostsamih postupaka i/ili opreme, nerešene pravne implikacije, sigurnost i bezbednostpodataka i postojanje samo pionirskih evaluacija telemedicine Š23Ć.KA GLOBALNOJ ZDRAVSTVENOJ MREŽIFundamentalna promena u načinu stvaranja medicinskih informacija,njihovoj upotrebi i pristupu, prihvatanje elektronske zdravstvene dokumentacijekao tehnologije u procesu pružanja zdravstvene zaštite i primena međunarodnihstandarda za zdravstvo u uslovima novih tehnoloških rešenja komunikacionihproblema stvara realne pretpostavke za formiranje Globalne zdravstvene mreže.Literatura:1. Pauker SD, Gorry G, Kassirer J, Schwartz W. Towards the simulation of clinicalcognition: taking a present illiness by conputer. Am J Med 65:981-96, 1976.2. Wyatt J. Uses and sources of medical knowledge. Lancet 335: 1365-72. 1991.3. Marinković J, Simić S, Božović Z, Dačić M, Kocev N: Mali rečnik informatike umedicini i zdravstvu, Srpski arhiv, Vol 123, Supp 1, 42-49, 1995.4. Wyatt JC. Medical informatics: artefact or science? Methods Inf Med 35: 314-7, 1996.5. Hersch WR, Lunin LF. Perspectives on medical informatics: information technology inhealth care. Introduction and overview. J Am Soc Inf Sci 46: 726-7, 1995.6. Tannenbaum SJ. Knowing and acting in medical practice: the epidemiological politicsof outcomes research. J Health Polit, 59: 27-44, 1994.7. Shortliffe EH, Perreault LE: Medical Informatics: Computer Applications in HealthCare. Addison - Wesley Publishing Company, New York 1990.8. Shaughnessy AF, Slawson DC, Bennet JH, Cooper C. Informal advice and informationseeking between physicians. J Fam Pract; 39: 489-99, 1994.9. Kocev N, Marinković J, Simić S: Elektronska zdravstvena dokumentacija, u: Zbornikradova Medicinska informatika - Sinergizam devedesetih, urednik E Jovanov,Aranđelovac, 59-66, 1996.10. National Academy of Sciences (USA), Institute of Medicene report on Computer-basedPatient Records: An essential Technology for Health Care. National Academy Press,1991.11. De moor GJE. Standardization in Medical Informatics. (review article). Yearbook ofMedical Informatics 1993; 61-66.12. Electronic Healthcare record. Proceedings of 2 nd EU-CEN Workshop on the EHCR1997. Porto Carras 25-27 May 1997.13. Visible Human Project http://www.nlm.nih.gov/extramuralresearch.dir/visible_human.html14. http://www.fundesco.es/it -educta/ited5000.htm15. http://www.StudPol .co.yu117

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo