Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

21. veku” (HFA in the

21. veku” (HFA in the 21 st Century - HFA 21), a kao odgovor na ubrzane globalnepromene u čovekovom okruženju (fizičke, društvene, genetske) /3/.U razvoju nove strategije iskorišćen je oslonac u dosadašnjem iskustvu pa suutvrđene postavke koje treba zadržati i koje treba preformulisati ili odbaciti.Generalno gledano u svim postavkama akcenat ja pomeren ka aktivnostima koje ćeodgovoriti na mnoge i različite izazove budućnosti. Jedna od istaknutih postavki jepotreba da zdravlje postane okosnica održivog razvoja čovečanstva.U daljem tekstu će biti još reči o HFA 21, ali prethodno će biti ukazano nastavove i trendove u svetu koji su prethodili ovoj novoj politici odn. koji nisumenjani već su sintetizovani u novu politiku, a bili su respektovani kako u izradiPrograma razvoja tako i Strateške studije u Srbiji.U sagledavanju kompleksnih karakteristika zdravstvenog sistema uopšte ikarakteristika informacionog sistema, analiziran je (prilikom izrade Programarazvoja a posebno Strateške studije) veliki broj dokumenata relevantnihmeđunarodnih organizacija, posebno WHO, počev od prvih dokumenata HFA,preko specijalizovanih programa vezanih za pojedine oblasti zdravstva, za reformeu zdravstvenim sistemima, za specijalizovane projekte kao “zdravi gradovi”, itd.Izdvajaju se i navode signifikantni stavovi i ocene.Dokument /4/:- Zdravstveni sistem se ne organizuje samo za ljude već i sa ljudima;građanin, pacijent, je dakle, interni subjekt zdravstvenog sistema- Podrška unapređenju zdravlja obezbeđuje se, pre svega, kroz: intenzivnopolitičko angažovanje; efikasno upravljanje, podržano dobrim informacionimsistemom, koje će zdravstvenu politiku usmeriti na efikasne zdravstvene programe;adekvatno planiranje i alokacija resursa; planiranje, edukacija i korišćenjezdravstvenih kadrova; obezbeđivanje informacija i edukacija kadrova u drugimsektorima; sistematska procena efikasnosti, bezbednosti i pristupačnostizdravstvenih tehnologija.- Pre 1990., zemqe članice treba da imaju zdravstvene informacione sistemesposobne da podrže nacionalne strategije zdravlja za sve (Cilj 35.).- Zdravstveni informacioni sistemi, u zemljamlj članicama, mogu se rangiratipo složenosti u dijapazonu od rutinskih knjigovodstvenih sistema do sofisticiranihbolničkih informacionih sistema. Međutim, zdravstveni informacioni sistemidržava su često zasnovani na prikupljanju, analizi i publikovanju statistika, kojenisu prilagođene potrebama upravljanja. Čak i u slučaju izrade pregledaepidemiološke situacije, odgovornosti su često podeljene između različitihinstitucija bez dovoljne koordinacije. Statistike se često rade rutinskimprikupljanjem informacija o celoj populaciji, te su podaci nesigurni i neažurni,umesto rada sa reprezentativnim uzorcima. Informacioni sistemi bolnica i primarnezdravstvene zaštite, ako i postoje, često su inkompatibilni.- Glavne premise strategije zdravlja za sve, dovode do potrebe novog tipainformacija koje sada nisu rutinski raspoložive. To su informacije vezane za načinživota, preventivu rizika, obezbeđivanje usluga izvan oficijelnog zdravstvenogsistema, načine korišćenja usluga, ekonomičnost i funkcionalnu sposobnostpacijenata. Isto važi i za informacije iz oblasti promocije zdravlja i relevantneinformacije, vezane za zdravlje, iz drugih sektora.120

- Sve zemlje treba da prilagode zdravstvene informacione sisteme svojojstrategiji zdravlja za sve. Takvi sistemi moraju biti integrisani - ili bar koordinirani- da zadovolje zahteve za planiranjem, upravljanjem i evaluacijom, da podržavajupraćenje epidemiološke situacije i faktore rizika u realnom vremenu. Oni treba dabudu i izvor otvorenih informacija, lako pristupačnih naučnoj zajednici,profesionalcima i široj javnosti. Samo pomoću takve podele znanja mogu različitegrupe da postanu aktivni i informisani učesnici u opštem partnerstvu zaunapređenje zdravlja.- Za monitoring i evaluaciju napretka u nacionalnoj, regionalnoj i globalnojstrategiji, zemlje članice treba da daju prioritet prikupljanju i analizi informacijavezanih za usvojene ciljeve i indikatore. Treba biti svestan da će taj napor nailazitina tehničke, ekonomske i, ponekad, političke teškoće.Dokumenta /5/-/7/:- Široka definicija javnog zdravstva je: promocija zdravlja i prevencijabolesti preko organizovanih snaga društva.- Ključne determinante zdravlja su najvećim delom izvan zdravstvenogsektora, s tim što društveno-ekonomski faktori predstavljaju posebno važan uticajna zdravstveno stanje i realizaciju zdravstvene zaštite- Četiri bitne koponente za unapređenje zdravstvenog sistema i zdravlja su:• bolest - preventivne aktivnosti i medicinsko zbrinjavanje• sredina - fizička, društvena, genetska• individualno ponašanje - promocija zdravlja• ekonomski razvoj - bolji uslovi života (stambeni uslovi, zdravavoda i hrana, obrazovanje, itd.)Ilustracija ovih osnovnih komponenti data je na Slici 1.121

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...