Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

ačunarskoj mreži

ačunarskoj mreži Informacionog sistema državnih organa uprave i lokalnesamouprave Republike Srbije;- Upravljanje razvojem i realizacijom ZISS centralno koordinirano sadistribucijom određenih procesa upravljanja na druge nivoe;- Standardizacija razvoja i rada u oblasti informacionih sistema u strukturiZISS (podsistemi, moduli,...) na utvrđenim nivoima, primenom razvijenihmeđunarodnih i/ili nacionalnih standarda ili definisanjem sopstvenih u nedostatkuprethodnih;- Prioriteti realizacije utvrđeni, pored kriterijuma relativne stabilnosti inezavisnosti od preduslova - definisanih u Programu razvoja, na bazi kriterijuma zaselekciju onih segmenata sistema koji predstavljaju suštinski preduslov zaefektivnu realizaciju većine drugih segmenata (pacijent/građanin - zdravstvenostanje stanovništva, uslovi života i rada stanovništva, normativi, standardi,...).Analiza karakteristika realnog zdravstvenog sistema i globalnog okruženjadovela je do iznetih opredeljenja na kojima se bazira Strateška studija, ali i dokonceptualnog modela zdravstvenog informacionog sistema koji bi mogao dapodrži napred iznete strateške zahteve svetskog i nacionalnog nivoa. Ovaj modelprikazan je na Slici 2. Bitna karakteristika ovog modela je obezbeđivanje povratnesprege u informacionom toku: osnovni (izvorni) podaci se stvaraju u kontaktukorisnik (pacijent) - zdravstveni radnik; obrađeni / analizirani rezultati, ocene,upravljačke odluke, vraćaju se izvoru (prema ciljnim grupama i zahtevima).Sl. 2. Model zdravstvenog informacionog sistema Srbije126

Strateškom studijom obrađene su sve aktivnosti predviđene zadatkom izPrograma razvoja (zadatak opisan u prethodnom poglavlju). Radi potvrdeodgovora na pitanja identifikovana u uvodu, pored do sada iznetih rezultata, dajuse još neki rezultati koji pokazuju kompatibilnost rešenja sa međunarodnimtrendovima.1. Logičkom arhitekturom ZISS definisani su podsistemi prikazni na Slici 3.I bez prikazivanja detaljnije strukture utvrđene Studijom (informacioni moduli,aplikativna područja,...) sa slike je vidljivo da ovaj model podržava zahteve HFA21.Sl. 3. Logička arhitektura ZISS2. Fizička arhitektura, sa izvornim bazama podataka na lokalnom nivou (namestu gde se podaci generišu), centralnom koordinacijom informacionog sistema idistribucijom upravljačkih funkcija od strateškog preko taktičkog do operativnognivoa, takođe respektuje sve zahteve.3. Prioriteti realizacije ZISS (u prvoj godini realizacije) obuhvataju modulekoji su suštinski preduslov za dobijanje validnih informacija i efektivno i efikasnodonošenje odluka i preduzimanje mera (evidencije o pacijentu, dokumentacija opacijentu - zdravstveno stanje stanovništva, preventiva, norme i standardi, usloviživota i rada, higijena, itd.). Primenjen je pristup u realizaciji “odozdo na gore”,dakle od lokalnog (operativnog) nivoa ka višim organizacionim i upravljačkimnivoima.127

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...