Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

PODTEMA 1Vaspitanje

PODTEMA 1Vaspitanje za zdravlje12

VASPITANJE ZA ZDRAVLJEViktorija CucićŠTA JE VASPITANJE ZA ZDRAVLJE?Složenost teorijske elaboracije vaspitanja za zdravlje, što je osnovni ciljovog rada, proizilazi i kompleksnosti dva bazična pojma koja ga određujuvaspitanja i zdravlja.Termin obrazovanje-vaspitanje (eng. education) ima različito značenje urazličitim kontekstima. Kao opisna karakteristika podrazumeva godine formalnogškolovanja; kao varijabla u demografskim i drugim studijama koristi se kaoindikator socijalno ekonomskog statusa individue, čitavih grupa i zajednice.Obrazovanje utiče na individuu tako što :*0 povećava znanje o stvarima i ljudima oko nas, o čitavom svetu i omogućnostima koje se pružaju.*1 povećava veru u vlastite moći i sposobnost za efikasno izvršavanje zadataka.Postoje brojni dokazi o tome da je poras znanja na individualnom nivou kao i nanivou zajednice povezan sa progresom , napredkom i jačanjem sposobnosti.Pritom se pod porastom znanja podrazumevaju dva nivoa: porastinformisanosti i razvoj veština. Oba ova cilja mogu se postići kroz neformalne Iformalne oblike uticaja.Neformalni oblici integrisani su u proces socijalizacije individue, grupa ičitave zajednice i pretstavljaju oblike komuniciranja koji se najčešće generacijskiodržavaju između roditelja, dece, ljudi koji žive u sličnim zajednicama isociokulturalnim sredinama.Formalni oblici su organizovani, planirani putevi komuniciranja vezani zaspecijalne institucije ili službe, organizacije i kadrove.Veza koja postoji između vaspitanja i prosperiteta odnosi se na sve sfereljudskog života, time na zdravlje.Zdravlje je jedan od najznačajnijih atributa našeg života, uslov zaobavljanje svakodnevnih aktivnosti, jedan od preduslova za sreću.Na skoro svim jezicima sveta reć “zdravlje” ima pozitivno značenje ioznačava čvrstinu, blagostanje , ravnotežu. U mnogim sociokulturalnim sredinamaljudi deo svoje brige za druge ljude izražavaju na taj način što ih pitaju za njihovozdravlje.Pored medicinske, zdravlje ima i svoju filozofsku, psihološku, socijalnu iekonomsku dimenziju pa je kao takvo bilo I ostalo predmet proučavanja različitihnauka. Koncenzus među njima postoji u shvatanju zdravlja kaomutidimenzionalnog koncepta, koji predstavlja daleko više od prostog nedostatkabolesti . Zdravlje ne pretstavlja primarni životni cilj ali je bez sumnje glavni resursza svakodnevni život. Ono je pozitivan koncept, bazični preduslov koji omogućava13

 • Page 2 and 3: IZRAŽAVAMO VELIKU ZAHVALNOST DONAT
 • Page 5: UMESTO UVODADonošenjem Uredbe o zd
 • Page 8 and 9: porodici sa samo jednim roditeljem,
 • Page 10 and 11: −−−složeni procesi epidemiol
 • Page 14 and 15: ljudima da ostvare individualni, so
 • Page 16: *12 porast pozitivnog ponašanja*13
 • Page 19 and 20: Stav je najsloženija psihološka k
 • Page 21: Zdravstveni radnik u ovoj oblasti m
 • Page 24 and 25: KOJI SU TO ZDRAVSTVENI IZAZOVI U ML
 • Page 26 and 27: Neka mesec oktobar bude naš mesec
 • Page 28 and 29: Preventivno savetovalište i mladiV
 • Page 30 and 31: Znanja i ponašanja mladih u vezi s
 • Page 32 and 33: Zdravstveno vaspitni rad i informsa
 • Page 34 and 35: Adolescencija (“Kriza originalnos
 • Page 36 and 37: Mladi i AIDS - zdravstveno-vaspitni
 • Page 38 and 39: Zdravstvena radionica za redukciju
 • Page 40 and 41: Bolesti zavisnosti među učenicima
 • Page 42 and 43: Narkomanija i mladiZeba ZorkaDZ “
 • Page 44 and 45: Znanje, stavovi i ponašanje adoles
 • Page 46 and 47: Realizacija zdravstvenog vaspitanja
 • Page 48 and 49: Kolika je odgovornost naših studen
 • Page 50 and 51: Stavovi mladih prema konzumiranju a
 • Page 52 and 53: Diskriminacija obolelog od sideRade
 • Page 54 and 55: Prvi korak adolescenta u svet alkoh
 • Page 56 and 57: AIDS-znanje, stavovi i ponašanje m
 • Page 58 and 59: Nastava fizičkog vaspitanja studen
 • Page 60 and 61: Naša zapažanja o poznavanju HIV-
 • Page 62 and 63:

  KONTRACEPCIJA, TRUDNOĆA I MATERINS

 • Page 64 and 65:

  Da bi se seksualno aktivno mlada os

 • Page 66 and 67:

  uslovom da je devojka ginekološki

 • Page 68 and 69:

  Analiza zdravstvenog stanja student

 • Page 70 and 71:

  Fertilnost u adolescentnom periodu

 • Page 72 and 73:

  Seksualno vaspitanje srednjoškolac

 • Page 74 and 75:

  Znanja i stavovi o mogućnostima pl

 • Page 76 and 77:

  Akceleracija stupanja u prvi seksua

 • Page 78 and 79:

  Neki aspekti seksualnosti mladihRad

 • Page 80 and 81:

  Seksualna sloboda mladihRadenka Dob

 • Page 82 and 83:

  Kondom - za ili protivSanja Popovi

 • Page 84 and 85:

  Adolescentkinje i namerni prekid tr

 • Page 86 and 87:

  PODTEMA 3Epidemiološko istraživan

 • Page 88 and 89:

  Značaj zdravstvenog vaspitanja i f

 • Page 90 and 91:

  Lokalna terapija CIKAL-om - Nova is

 • Page 92 and 93:

  Procena oralnog zdravlja školske d

 • Page 94 and 95:

  Epidemiološka istraživanja kod sr

 • Page 96 and 97:

  Higijena usta i zuba kod studentkin

 • Page 98 and 99:

  Uticaj pola na oštećenja zuba u s

 • Page 100 and 101:

  Uporedna analiza ortodontskih anoma

 • Page 102 and 103:

  Kombinovani pristup lečenju oralne

 • Page 104 and 105:

  Kandidioza u stomatološkoj praksiZ

 • Page 106 and 107:

  Stomatološki sistematski pregledi

 • Page 108 and 109:

  Analiza zdravlja zuba studenata iz

 • Page 110 and 111:

  PODTEMA 4Informatika u službi unap

 • Page 112 and 113:

  elevantnost * validnostUpotreblji v

 • Page 114 and 115:

  visible human project-a (trodimenzi

 • Page 116 and 117:

  tehnologija kako bi se dobio pouzda

 • Page 118 and 119:

  16.Coiera E. Medical Informatics, B

 • Page 120 and 121:

  21. veku” (HFA in the 21 st Centu

 • Page 122 and 123:

  Slika 1- Reforma zdravstvenog siste

 • Page 124 and 125:

  - logički tok odvijanja pojedinih

 • Page 126 and 127:

  ačunarskoj mreži Informacionog si

 • Page 128 and 129:

  ZAKLJUČAKPokušaj da se odgovori n

 • Page 130 and 131:

  130Principi organizovanja i rukovo

 • Page 132 and 133:

  Mesto i uloga rukovodećeg osoblja

 • Page 134 and 135:

  Kontrola propisivanja i potrošnje

 • Page 136 and 137:

  Internet za lekareZoran Paunić, M.

 • Page 138 and 139:

  Informacioni sistem za praćenje i

 • Page 140 and 141:

  PODTEMA 5Slobodne teme iz svih obla

 • Page 142 and 143:

  navike i prilagode ih terapijskim c

 • Page 144 and 145:

  Program edukacije se razlikuje za p

 • Page 146 and 147:

  njegovog karaktera, načina života

 • Page 148 and 149:

  održavanje dobre metaboličke kont

 • Page 150 and 151:

  Suđenje cigaretiMila Paunić, D.Il

 • Page 152 and 153:

  Nefrolitijaza u studenata Beogradsk

 • Page 154 and 155:

  Upotreba pr kinetika Cisaprida u kr

 • Page 156 and 157:

  Istraživanja u toku sistematskih p

 • Page 158 and 159:

  Karakteristike morbiditeta srednjo

 • Page 160 and 161:

  Putevi zdravstvene informisanosti s

 • Page 162 and 163:

  Anemija srednjoškolske omladine u

 • Page 164 and 165:

  Korelacija bola u kolenu sa očnim

 • Page 166 and 167:

  Povećanje broja učenika oslobođe

 • Page 168 and 169:

  Etiologija nagluvosti kod studenata

 • Page 170 and 171:

  Savremeni pristup zdravstvenoj zaš

 • Page 172 and 173:

  Etiologija, dijagnoza i tretman ure

 • Page 174 and 175:

  Opšti morbiditet studentske popula

 • Page 176 and 177:

  Da li kod studenata stanovnika stud

 • Page 178 and 179:

  Ramipril u monoterapiji esencijalne

 • Page 180 and 181:

  Učestalost i priroda sekundarne hi

 • Page 182 and 183:

  Juvenilna epilepsija tipa absansa i

 • Page 184 and 185:

  Unguis incarnatus - lečenjeLida To

 • Page 186 and 187:

  Oboljenje noktiju - revijski prikaz

 • Page 188 and 189:

  Rad medicinske sestre u dermatološ

 • Page 190 and 191:

  Stavovi maturanata srednjih škola

 • Page 192 and 193:

  Rad u savetovalištu za dijtetikuBr

 • Page 194 and 195:

  Značaj engleskog jezika u medicini

 • Page 196 and 197:

  Prevencija respiratorne alergije ko

 • Page 198 and 199:

  Burnout sindrom u psihoterapijskom

 • Page 200 and 201:

  Prehrambeni proizvodi značajni za

 • Page 202 and 203:

  Analiza zastupljenosti navika rizi

 • Page 204 and 205:

  Snežana Stojanović, N.Manojlović

 • Page 206 and 207:

  Stomatološki sistematski pregledi

 • Page 208 and 209:

  Anemija srednjoškolske omladine u

 • Page 210 and 211:

  Lida Tomić-Radovanović, S.Gajić,

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...