Views
2 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Informacioni sistem

Informacioni sistem za praćenje i evaluaciju programapreventivne stomatološke zaštite stanovništva SrbijeVelja Pivić 1 , H.Anđelski 2 , M.Janjanin 3 , S.Stanojević 41. CONCEPT, 2. Gradski zavod za zaštitu zdravlja,3. Zavod za ztomatološku zdravstvenu zaštitu,4. Zavod za zaštitu zdravlja SrbijeNa osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o preventivnoj stomatološkojzdravstvenoj zaštiti stanovništva Srbije (“Sl. galsnik RS”, br. 24/94) utvrđeni suopšti ciljevi koji treba da se ostvare do 2000. godine, specifični ciljevi i mere uoblasti primarne i sekundarne prevencije, metodologija izvođenja i organizacijasprovođenja Programa preventivne stomatološke zdravstvene zaštite stanovništvaSrbije. Informatička podrška Programu prvenstveno je vezana za izveštavanje osprovođenju Programa, jer svi učesnici sastavljaju periodične izveštaje kojedostavljaju Zavodu za stomatološku zdravstvenu zaštitu preko zavoda za zaštituzdravlja. Obrasce izveštaja i metodologiju za njihovo sprovođenje utvrdio je Zavodza zaštitu zdravlja Srbije i Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu. Ti izveštajisu osnov za sprovođenje i analiziranje sprovođenja Programa na opštinskom,okružnom i republičkom nivou.Informacioni sistem treba da obezbedi ažurno evidentiranje svih potrebnihpodataka, sastavljanje izveštaja za potrebe praćenja Programa (statistika) ievaluaciju rezultata (odnosno donošenje upravljačkih odluka).Programska aplikacija, razvijena za navedene svrhe, omogućava formiranjepotrebnih izveštaja ili iz dnevnika rada stomatologa ili iz izveštaja o radu službe zastomatološku zdravstvenu zaštitu. Aplikacija obuhvata praćenje kadrova, poseta iizvršenih radova, sistematskih, kontrolnih i ciljanih pregleda, i bolesti prema XMKB.Predmet ovog rada je prezentacija razvijene programske aplikacije(Informacioni sistem za praćenje i evaluaciju Programa preventivne stomatološkezdravstvene zaštite stanovništva Srbije) sa identifikacijom mogućnosti za njen daljirazvoj i primenu.138

Transfer informacija i tehnologija o obnovljenim izvorimaenergije u funkciji održivog razvoja i zdravljaMarija Todorović 1 , V.Gburčik 2 , P.Gburčik 31. Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2. Gradski zdravlja, Beograd3. Centar za multidisciplinarne studije, BeogradNa Svetskom solarnom samitu u Harareu 1996., koji je bio usmeren napromociju međunarodne saradnje na razvoju i primeni tehnologija sunčeve i drugihnovih i obnovljivih izvora energije, usvojen je Svetski solarni program 1996.-2005.Na Samitu je usvojen i jugoslovenski projekat, koji je Programom uvršćen ukategoriju projekata prvog prioriteta. Jugoslovenski projekat je registrovan podnazivom:“Nacionalna mreža za transfer informacija i tehnologija iz oblasti novih iobnovljivih izvora energije”.U 1997. ovaj projekat je proširen i evidentiran pod nazivom:“Nacionalna mreža za transfer informacija i tehnologija iz oblasti novih iobnovljivih izvora energije u funkciji održivog razvoja i zdravlja za sve”.Projekat će se realizovati preko računarske mreže koja povezuje institucije sasledećim funkcijama u logičkoj i organizacionoj strukturi:1. Nacionalni centar u Beogradu - Univerzitet u Beogradu i Gradski zavod zazaštitu zdravlja, Beograd.2. Regionalni centri u Podgorici (mediteranska oblast), Kragujevcu (planinskaoblast) i Novom Sadu (panonska oblast) - Crnogorska akademija nauka iumetnosti, Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Novom Sadu.3. Institucije - izvori informacija iz oblasti: obrazovanja, istraživanja, planiranja,proizvodnje, upravljanja, razvoja, promocije zdravlja, zaštite zdravlja,...Kao što se iz organizacione strukture vidi, u projekat će se uključivati sveinstitucije koje su aktivne i imaju reference iz oblasti obnovljivih izvora energijekao faktora održivog razvoja, preventivne zdravstvene zaštite, promocije zdravlja ifokusiranja zdravlja u centar održivog razvoja sa tandencijom izgradnje održivogzdravstvenog sistema.U referatu se prezentiraju ciljevi i očekivani rezultati projekta, dosadašnji radna realizaciji, kao i konkretni predlozi primene ovog projekta u zdravstvenimustanovama orijentisanim na zaštitu zdravlja studenata i srednješkolske omladine.Reference/1/ Gburčik, V., Todorović, M., Gburčik, P., et al. (1996.): National Information andTechnology Transfer Network on new and Renewable Energy Sources (YUNIT-NRES) -(Summary of Yugoslav NRE Project), World plan of Action - World Solar Summit, Harare,Zimbabwe, pp. 237-238./2/ Todorović, M., Gburčik, V. and Gburčik, P. (1997.): National Information &Technology Transfer Network on New and Renewable Energy Sources for SustainableDevelopment and Health for All - (High-priority national project of Yugoslavia), WorldSolar Commission, UNESCO, Paris./3/ Education & Training Workshop “Renewable Energy Sources for Agriculture,Food Chain and Rural Areas ‘97”, University of Belgrade, Belgrade.139

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zbornik radova konferencija OMC 2010
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo