Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

PODTEMA 5Slobodne teme

PODTEMA 5Slobodne teme iz svih oblasti zaštite zdravljastudentske i srednjoškolske omladine140

EDUKACIJA U LEČENJU ŠEĆERNE BOLESTINebojša M. LalićMedicinski fakultet Univerziteta u BeograduUvodU lečenju šećerne bolesti, kao hroničnog metaboličkog oboljenja, edukacijaobolelih osoba zauzima značajno mesto zbog toga što može bitno uticati naefikasnost primenjene terapije. Ovaj uticaj potvrđen je u brojnim studijamasprovedenim 80-tih godina, koje su pratile efekat primenjene terapije nametaboličku kontrolu i kvalitet života dijabetičara. Prema Svetskoj zdravstvenojorganizaciji (SZO) edukacija obolelih od dijabetesa predstavlja temelj uspešneterapije pacijenata sa dijabetesom (1).Uticaj edukacije na ishod lečenja dijabetesa potvrđen je u brojnim studijamasprovedenim 80-tih godina, koje su pratile efekat edukacije na metaboličkukontrolu i kvalitet života dijabetičara. Međutim, poseban doprinos sagledavanjuznačaja edukacije u terapiji šećerne bolesti dala je Studija odnosa kontroledijabetesa i komplikacija (Diabetes Control and Complication Trial, DCCT) čiji jecilj bio evaluacija efekata intenzivirane insulinske terapije na prevenciju kasnihkomplikacija dijabetesa a obuhvatila je 1441 pacijenta i preko 600 istraživača u 29centara u SAD i Kanadi (2).Mesto edukacije u terapijskom pristupu u šećernoj bolestiOsnovni terapijski ciljevi u lečenju dijabetesa su postizanje optimalnemetaboličke kontrole i prevencija odnsno odlaganje razvoja kasnih komplikacija. Uvelikom broju radova je pokazano da se ovi ciljevi ne mogu ostvariti bez adekvatnosprovedene edukacije dijabetičara.Istovremeno, cilj edukacije u okviru terapije dijabetesa je da pacijent usvojiprincipe i praktične veštine koji su bitni za postizanje optimalne metaboličkekontrole i prevenciju kasnih komplikacija, što je takođe preduslov za postizanjesubjektivnog osećaja psihičkog i fizičkog zdravlja svakog pacijenta.Optimalan terapijski pristup u lečenju dijabetesa podrazumeva u osnovipronalaženje ravnoteže između neophodnosti primene terapije i uobičajenihdnevnih aktivnosti svakog pacijenta. Na primer, primena insulinske terapijenaročito u insulin-zavisnih dijabetičara utiče na raspored dnevnih aktivnosti,praktično u toku svih 24 sata, zbog čega je vrlo često neophodno uticati napacijenta da izmeni ili prilagodi svoje obaveze iz perioda pre bolesti sadašnjemterapijskom režimu. U meri u kojoj pacijent razume značaj ovih preporuka i nanajadekvatniji način one postanu sastavni deo uobičajenog dnevnog ritma, terapijadijabetesa je uspešnija. Sprovođenje edukacije u dijabetičara omogućilo je uspešnosprovođenje samokontrole istovremeno sa uobičajenim dnevnim aktivnostimaNasuprot tome, osobe obolele od dijabetesa koje nisu u stanju da izmene životne141

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...