Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Upotreba pr kinetika

Upotreba pr kinetika Cisaprida u kratkim kurama kao pomoć urazrešavanju funkcionalne kolopatije spastičnog tipaVera Savić, P.VulevićZZZZ studenata BeogradCisaprid je selektivni prokinetik i jedini holinomimetik koji povećavamotornu aktivnost proksimalnog i distalnog kolona i značajno redukuje tonusanalnog sfinktera.U osoba sa SIK koji u sklopu sindroma pate od zatvora, primena Cisapridadovodi do smanjenja bola (smanjena distenzija kolona), promene konzistencijestolice i učestalijih crevnih pražnjenja.U poslednjih godinu dana davali smo Cisaprid velikom broju bolesnika sasindromom iritabilnog kolona. Dvadeset četiri bolesnika redovno su praćena. U 10bolesnika od 24, u trajanju od 8-12 dana došlo je do regulisanja crevnog pražnjenjai smanjenja digestivnih tegoba karakterističnih za SIK. Efekat Cisaprida bio jeznačajno povećan u slučajevima gde je pacijent pokazao saradnju u pogleduhigijensko dijetetskog režima, kao i u slučaju gde su tegobe imale kraću evoluciju.154

Eradikaciona terapija Helicobakter pylori infekcije-prevencijarecidiva i lečenja ulcusne bolestiVera Savić, D.Ilić, P.VulevićZZZZ studenata BeogradPatofiziološka povezanost H.pylori infekcije i brojnih unutrašnjih faktorasredine u patogenezi oboljenja gornjeg digestivnog trakta je opšte priznata.Rezultati mnogih istraživačkih timova potvrdili su prevalencu HP infekcije kodpacijenata sa duodenalnim ulkusom od 87%-90%.Cilj našeg rada bio je da utvrdimo učestalost Helicobakter pylori infekcijekod bolesnika sa simptomima oboljenja gornjeg digestivnog trakta i evaluacijauspeha eradikacio ne terapije.U periodu od septembra 1996. do juna 1997. godine ispitivano je 40 osoba(25 muškaraca i 15 žena) starosne dobi od 19 do 26 godina. Kod svih bolesnikaurađena je peroralna fiberenedoskopija sa biopsijom antralnog dela sluzniceželudca i korpusa sa brzim ureaza testom. Izdvojena je grupa ulkusnih bolesnika(15) a prisustvo HP infekcije konstatovano je u 12 bolesnika sa duodenalnimulkusom bez komplikacija. Bolesnici su lečeni po sledećem protokolu: Omeprol 40mg, Amoxicillin 2000 mg, Metronidazol 1200 mg u trajanju od 14 dana. Kontrolnaendoksopija sa ponovnom biopsijom urađena je nakon 6 nedlja. Uspešnaeradikacija postignuta je kod 8 bolesnika. Planira se nastavak praćenja bolesnika doisteka 12 meseci.Najbolji uspeh eradikacije HP infekcije postiže se trojnom terapijom(Omeprol, Amoxicillin, Metronidazol). analizom publikovanih podataka kao i naosnovu našeg rada stepen recidiva kao i incidenca komplikacija je znatno manja.155

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...