Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Istraživanja u toku

Istraživanja u toku sistematskih pregleda studenata NovosadskogUniverziteta u savetovalištu za mentalno zdravljeMaja JankulovZZZZ studenata Novi SadU radu autor iznosi neka od istraživanja koja se obavljaju tokomsistematskih pregleda studenata Novosadskog Univerziteta. U cilju ranogotkrivanja emocionalnih poremećaja svi studenti prvih godina popunjavaju upitnikkoji precizno izdvaja studente pod rizikom za mentalno oboljevanje. Na taj načinsvake godine, u proseku izdvojimo između 11,2% - 13,4% studenata.Istraživanja o rasprostranjenosti fobičnih strahova, utvrđivanje njihoveprirode i ishoda, proširuje naše znanje o oblicima u kojima se ovi poremećajimanifestuju u populaciji studenata. Praktična korist koju dobijamo ovimistraživanjem je lakše dijagnostikovanje i klasifikacija pojedinih oblikapsihopatološkog manifestovanja na ovom uzrastu.Da bi smo stekli uvid u odnos neurotične anksioznosti i uspeha na studijama,studenti III godine svih fakulteta popunjavaju dva upitnika. Analiza rezultataobjektivno pokazuje povezanost neurotične anksioznosti i uspeha na studijama.Kako utiče strah od ispita na uspeh na studijama pokazala je analiza rezultatada 87,7% studenata ima strah od ispita, te da se procenat studenata sa veomaizraženim strahom od ispita povećava u kategorijama neuspešnih studenata.156

Lokus kontrole kod srednjoškolske omladine Novog Sada uodnosu na zdravljeBranka Legetić, V.Grujić, O.Nićiforović, S.KvrgićInstitut za zaštitu zdravlja Novi SadCilj: Utvrđivanje stepen u kome adolescent veruje da su dobre ili loše stvarikoje mu se dešavaju (akcenat bi bio na zloupotrebu alkohola, duvana, droge irizično socijalno ponašanje) pod vlastitom kontrolom ili kontrolom nekih spoljnihfaktora (npr. slučaj).Metod: Istraživanje je sprovedeno u uzorku srednjoškolske omladine NovogSada (n=447), gde su lokus kontrole i socio ekonomski status posmatrani kaonezavisne varijable, a oblici ponašanja kao zavisne varijable. Instrumentistraživanja je bio upitnik.Rezultati: Obrasci upotrebe supstanci (cigarete, pivo/vino, žestoka pića,lepak, trava, droge, tablete) pokazuju trend pada učestalosti sa opasnošćusupstanci. Provera samopoštovanja kao činioca u odolevanju socijalnom pritiskuukazuje da nema statistički značajnih razlika u samopoštovanju između onih kojisu probali i onih koji nisu bilo koju od pomenutih stvari. Registrovano je dasniženo samopoštovanje imaju oni ispitanici koji nemaju jasan stav i izgrađenoponašanje u situacijama kad im se droga nudi tj. oni koji će popustiti predsocijalnim pritiskom i probati drogu.Zaključak: Profil srednjoškolaca za koji postoji veća verovatnoća da je neštood navedenog već probao je da ide u gimnaziju, malo je stariji od 16 godina,odličan je ili vrlo dobar đak, roditelji su mu obrazovani, žive u braku, a obrazackorišćenja ne prelazi nivo probanja, svestan je rizika koji nose određena ponašanja,ali ne preduzima mere zaštite.157

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo