Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Korelacija bola u kolenu

Korelacija bola u kolenu sa očnim i urogenitalnim infekcijama ustudentskoj dobiAgim Gaši, V.Grubačić, M.HristovskiKBC “Zvezdara” Klin. Inst. za fiz. med. i rehab., Beograd,ZZZZ studenata BeogradUvod: Poznata je činjenica da se kod nekih očnih a posebno urogenitalnihinfekcija kao moguća komplikacija mogu javiti promene na lokomotornom sistemutipa artritisa i artralgija i to veoma često monoartikularnog tipa vezanog za kolenskizglob. Češća pojava ovih promena u mladih osoba muškog pola.Cilj rada je da ukažemo moguć kauzalitet bola u kolenskom zglobu iinfekcija (često asimptomatskih) urogenitalnog trakta i oka.Materijal i metod: U periodu od 5 godina na naš Institut pod uputnomdijagnozom bola u kolenu javilo se 17 studenata (14 M i 3 Ž). U 6 slučajeva uosoba muškog pola dobijen je anamnezni podatak o prethodnoj očnoj infekciji(conjuctivitis), a u 5 o prethodnoj urinarnoj infekciji različitog stepena. U svimslučajevima tražen test na Chlamidiju koji je urađen u 2 slučaja i u 1 bio pozitivan.U 1 slučaju zbog prisutnog bola u leđima i pozitivne porodične anamneze traženaHLA tipizacija. Svi pacijenti obrađeni klinički, Rtg, laboratorija.Rezultati: Ukupno 17 pacijenata (M:14 i Ž:3). Dobna skupina 18-26 god.Klinički nalaz: artritis kolena 1, artralgia 8, bolni pokreti 17, bolan PF 10,ograničenje pokretljivosti 8. Očna infekcija 1, urinarna 5 (Chlamidia pozitivan 1).Lečeni: NAIL, fizikalna terapija u bolesnika sa drugim uzrokom bola(chondormalatio patellae). U 4 pacijenata sa prethodnom anamnezom i 1dokazanom urinarnom infekcijom, tegobe su se smirile posle lečenja NAIL, u 2slučaja tegobe redukovane. Tegobe ostalih pacijenata su bile druge geneze.Diskusija: Imajući u vidu da su u ovoj populaciji relativno česte očne iurinarne infekcije trebalo bi pažljivo uzetom anamnezom dobiti podatke o dotičniminfekcijama i odgovarajućom antibiotskom terapijom smanjiti mogućnost afekcijekoštano zglobnih struktura.164

Deformiteti prednjeg zida grudnog košaVerica Virijević S.Đurović N.Milosavljević" ZDRAVSTVENI CENTAR Kruševac "Metodom slučajnog uzorka, izvršena je retrospektivna analiza zdravstvenihkartona 545 učenika prvog razreda srednje škole, uzrasta 15 godina. Cilj rada je daprikaže učestalost pojave deformiteta prednjeg zida grudnog koša. Postoje dvevrste deformiteta prednjeg zida grudnog koša: depresija (pectus excavatum) iprotruzija (pectus carinatum) grudne kosti. Deformiteti grudnog koša su čestokombinovani sa deformitetom kičmenog stuba (Kyphosis et Scoliosis), što se goddece manifestuje karakterističnim izgledom: spljošten grudni koš, spuštena ramenakoja su povijena prema napred sa isturenim trbuhom i slabija uhranjenost sa slaborazvijenom osteomuskulaturnom građom.Obradom je obuhvaćeno 545 učenika prvog razreda srednje škole uzrasta 15godina, 278 dečaka (51%) i 267 devojčica (49%). Deformiteti prednjeg zidagrudnog koša nađeni su u 18 učenika (3,3%), 16 dečaka (2,9%) i 2 devojčice(0,4%), pectus carinatum u 11 (2%) a pectus excavatum u 7 (1,3%) učenika.Deformitet kičmenog stuba kao udruženu pojavu je imalo 4 (22,2%) učenika, odkojih 2 (11,1%) sa telesnom težinom ispod P25. Promene su uočene kod sve dece u11godini. Fizijatrijski tretman je sproveden kod 14 (77,8) učenika u trajanju od 15dana uz sugestiju da nastave sa vežbama kući ili u okviru sportskih centara.Deformiteti prednjeg zida grudnog koša prisutni su kod 18 (3,3%) učenikauzrasta 15 godina. Pri redovnim sistematskim pregledima ove promene sublagovremeno otkrivene, fizijatrijski tretman u cilju korigovanja nepravilnogtelesnog držanja i jačanja muskulature sproveden je kratkotrajno, samim tim ineefikasno. Kako nepravovremena estetska korekcija povlači određene psihičkesekvele, s' obzirom na osetljivost uzrasta u kom se ispoljavaju deformiteti grudnogkoša, smanjuje se mogućnost da dodatne aktivnosti, kao što su sportovi na vodi,ubrzaju korekciju pomenutih deformiteta.165

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...