Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Povećanje broja

Povećanje broja učenika oslobođenih od nastave fizičkogvaspitanja - uzroci i poslediceVladimir Panić, K.Peter, V.Popović, M.Popović, M.Stanković,D.Kosanović, J.KarherZC “Dr Radivoj Simonović” - Sombor, Školski dispanzerU periodu od š.g. 1990/91. do 1995/96. u Školskom dispanzeru u Somborudošlo je do porasta broja učenika oslobođenih od nastave fizičkog vaspitanja u tokujednog polugodišta ili za čitavu školsku godinu za 216,5%, tj. sa 115 na 249. Brojaktivnih zdravstvenih kartona je u posmatranom periodu oko 10.000, a brojobavljenih kurativnih pregleda kretao se u rasponu od 28.950 (1991. god.), do32.585 (1995. god.). Prisutan je stalni trend rasta broja oslobođenih, sem za š.g.1992/93. god. Odnos polova je u korist ženskog pola sa rastom zastupljenosti od57,4% u š.g. 1990/91. do 69,5% u š.g. 1995/96. Odnos prvih prema ponovnimpregledima pada sa 4,5:1 u 1990. god. na 2,6:1 u 1996. god. Medicinski razlozi zaoslobađanje su prvenstveno oboljenja respiratornog i lokomotornog sistema, aznatno ređe povrede, oboljenja centralnog nervnog, kardiovaskularnog sistema,postoperativna stanja i drugo. Na osnovu razgovora sa učenicima i anketesprovedene među 289 učenika završnih razreda srednjih škola i studenata prvegodine Učiteljskog fakulteta u Somboru, smatramo da bi se ovaj broj mogaoznatno smanjiti većom primenom postupka delimičnog oslobađanja učenika,individualizovanim pristupom u nastavi, kao i fleksibilnijim pristupomocenjivanju, pošto medicinski ralzozi u velikom broju slučajeva nisu bili suštinskipovod pokretanju postupka za oslobađanje. Ne sme se zaboraviti ni uticaj ratnihprilika i sankcija na životni standard i fizičku kondiciju učenika, među kojima je uSomboru značajan broj izbeglica i prognanih lica. Fizičko vaspitanje je nesumljivojedan od najvažnijih predmeta, kako sa vaspitnog, tako i sa zdravstvenogstanovništva, ali pristup nastavi mora bitno da se menja i uskladi sa kulturološkim icivilizacijskim promenama vremena u kome živimo.166

Problemi mentalnog zdravlja u srednjoškolske omladineMirjana Zdravković, J.Dejanović, S.StojkovićMC, DZ, VranjeMetododm upitnika anketirano je 1556 dece oba pola I i III razreda srednješkole. Posebnim upitnikom o poremećajima mentalnog zdravlja anketirano je 1404dece oba pola I i III razreda srednje škole. 87,72% dece žive u potpunoj porodici,6,4% dece žive sa jednim od roditelja. 5,97% dece se malo druže sa svojimroditeljima, 48,38% dece se druže dovoljno, a 39.9% dece su zadovoljnavremenom koje provode sa roditeljima. 14,04% dece je zabrinuto školskimobavezama, 11,76% dece ima problema u koncentraciji, 8,74% dece ima problemupamćivanja, a u 7,96% dece postoji strah od škole. Analizom podataka dobijenihposebnim upitnikom kojim se iskazuje poremećaj mentalnog zdravlja dobili smosledeće podatke:U 20,29% dece postoji sklonost da se lako uznemire, 18,87% dece su čestobezrazložno zabrinuta (sa prevalencom u devojčica), 21,86% dece su preteranotvrdoglava, u 16,52% dece postoje veliki strahovi za određene predmete i pojave,14,7% dece gricka nokte i sisaju palac, 12,74% dece su preterano brižna za odnoseu porodici, 10,25% dece je preteano “živo”, 9,18% dece na svaku molbu kaže NEsa prevalencom u dečake.Porodica kao osnovna ćelija društva ne pruža svoj deci sigurnost,bezbrižnost, zdrav mentalni razvoj. Poremećaji mentalnog razvoja u dece koji sunavedeni odraz su psihosocijalnog stanja u porodici, društvu, okruženju.167

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...