Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Informaciju najčešće

Informaciju najčešće prenose zdravstveni radnici pa je potrebno da zadržerezervu vezanu za njenu moć i kapacitet u zdravstveno vaspitnom procesu.Rezultati naših brojnih istraživanja pokazuju da je u nizu oblasti našstanovnik relativno dobro informisan ali da zadržava niz zabluda ipredrasuda..Najviše istraživačkog iskustva u našoj sredini i to na reprezentativnimuzorcima populacije mladih (11) i opšte populacije Beograda (12) sakupljeno je uoblasti AIDS-a kao I u oblasti hroničnih masovnih nazaraznih oboljenja (13).Rezultati istraživanja na 2200 mladih (srednješkolaca i studenata) uBeogradu koje je u toku 1995/96 sproveo Institut za sociološka i kriminološkaistraživanja pokazuju da tz kritičko znanje o AIDs-u iako veoma veliko, ne koreliraznačajno ni sa jednim oblikom rizičnog ponašanja. O ovom istraživanju biće reći uposebnom saopštenju.Rezultati upravo završenog istraživanja koje je u toku juna- avgusta 1997.godine sproveo Institut za socijalnu medicinu medicinskog fakulteta u Beogradu, usaradnji sa UNICEFOM (a po metodologiji SZO) su još jedna, evidentna,ilustracija tvrdnje.Istraživanje je obuhvatilo 1256 porodica, odnosno 2659 ispitanika starosti od15-49 godina sa teritorije opštine “Palilula“ u Beogradu..Navodimo nekenajznačajnije rezultate:• Informaciju o AIDS-u (znaju da postoji, da je bolest) poseduje 99,5%anketiranih.• Zna da navede tri AIDS preventivne prakse 70,7%.• 70 % zadržava sve poznate zablude vezane za način prenošenja.• 26% ukupno anketiranih ili 73,45 mladih od 15-49 godina imalo je uposlednjih godinu dana seksualni odnos sa nepoznatom osobom. Pri tom je tajodnos u 69,5 % bio bez korišćenja kondoma.Zastrašivanje se pak smatra izuzetno lošim izborom edukativne taktike u vaspitanjuza zdravlje. Rezultati dugih proučavanja govore o tome da zdravstvena poruka kojaproizvede strah dovodi do kratkotrajne namere da se ponašanje promeni a ondadeluje paralitički, budeći kod ljudi osećanje bespomoćnosti zbog koga odustaju oddalje aktivnosti.Ma koliko zdravstveni radnik verovao u efikasnost mogućnosti zastrašivanja trebada ga izbegava u radu sa ljudima jer ne donosi rezultate i narušava kvalitetmeđusobnih odnosa.Verovanja odnosno ubeđenja porazumevaju našu procenu određene situacije ilifenomena kao tačnog, lažnog, dobrog, lošeg. Procene se najčešće apriori prihvatajubez predhodne provere. Ubeđenja često mogu biti pogrešna i na nivou zabluda.Verovanja u sebi nose jasno tradicionalno-kulturološko obeležje i formiraju se poduticajem najbliže okoline (porodice i onih koji su nam bliski). Kada se sretne saformiranim verovanjima - ubeđenjima zdravstveni radnik je dosta nemoćan unjihovom menjanju .Kratkoća vremena koje provodi sa korisnikom ne omogućavamu tu vrstu angažmana.. Njegove najveće mogućnosi su ako deluje na nivouporodice, koja je odgovorna za primarnu socijalizaciju i koja svoja ubeđenjaprenosi mladima.18

Stav je najsloženija psihološka kategorija i zbog toga veoma značajna uvaspitanju za zdravlje. Definiše se kao “relativno stabilna tendencija da sekonstantno odgovara na određene ljude, situacije I objekte” (14).Definicija ukazuje na nekoliko značajnih karakteristika stava :• relativna stabilnost znači da se on ipak može menjati i da se na njegamože uticati.• “tendencija da se konstantno” odgovora ostavlja prostor da sezaključi da postoje situacije u kojima osoba reaguje suprotno svomstavu. Recimo većina roditelja ima pravilan stav prema pušenju ialkoholu i zbog toga brane svojoj deci da razviju te navike, ali samiroditelji ne deluju u skladu sa svojim stavom.Vaspitanje za zdravlje treba da uskladi delovanje u skladu sa stavom, kada jeon adekvatan.Zdravstvene navike su najčešće korišćen termin u vaspitanju za zdravlje.Pod tim se podrazumeva “oblik ponašanja u vezi sa zdravljem koji je čvrstouspostavljen i koji se ispoljava ili upražnjava automatski i često nesvesno”(15).Ukupan koncept zdravstvenih navika nedovoljno je proučen.Zna se da se uspostavljaju u životnom dobu od 11-12 godina ali daizadržavaju nestabilnost. Međusobno su povezane po sistemu “klastera” (recimobavljenje sportom povezano je sa navikama u ishrani ali ne i sa “sigurnimseksom”). Različiti faktori u različitom životnom dobu povezani su sa različitimnavikama. Porodica se smatra presudnom u formiranju prvih pravilnih ili zdravihnavika.. Zbog toga je angažovanje zdravstvenog radnika najznažajnije na nivouprimarne socijalizacije, zatim školskog perioda kada raste verovatnoća da što većbroj zdravih navika bude “ automatizovan”Danas se u praksi vaspitanja za zdravlje koristi niz Modela u kojima suintegrisane i dovedene u vezu psihološke i socijalne varijable-kategegorija saciljem da se postigne najveća efikasnost u radu.Detaljno obrazlaganje tih modela prevazilazi okvire ovog rada, zato će mosamo naznačiti neke od nih, kao ilustraciju mogućnosi ali i ozbiljnosti aktivnosti uvaspitanju za zdravlje.∗Model socijalnog učenja ističe značaj pojačavajućih faktora, dakle onihkoji iz spoljne sredine moraju da pomognu jednu zdravstvenu promenuili akciju.U praksi to znači da ako se zdravstveni vaspitač-lekar fokusira naosposobljavanje ljudi da se odupru negativnim pritiscima okoline, odnosno ako sebave samokapacitacijom mladih da kažu “Ne” neadekvatnom ponašanju, ondaukupna okolina mora u tome pomoći delovanjem u istom pravcu. Samo će tako bitipostignuta “inokulacija protiv negativnih pritisaka grupe“ (16).∗U POPFEDE modelu (akronim sadrži prevod engleskog naziva modela iznači: predisponirajuće, osnažujući i podržavajuće faktore edukativnedijagnozr i terapije), zdravstveni radnik ima najznačajniju ulogu kaoonaj koji određuje prioritetni zdravstveni problem i ima komtrolu nadukupmom situacijom. Sam tvorac modela je nekoliko godina kasnijeustanovio ograničenost mogućnost zdravstvenog radnika da delujeizolovano i proširio model sa još faktora.19

 • Page 2 and 3: IZRAŽAVAMO VELIKU ZAHVALNOST DONAT
 • Page 5: UMESTO UVODADonošenjem Uredbe o zd
 • Page 8 and 9: porodici sa samo jednim roditeljem,
 • Page 10 and 11: −−−složeni procesi epidemiol
 • Page 12 and 13: PODTEMA 1Vaspitanje za zdravlje12
 • Page 14 and 15: ljudima da ostvare individualni, so
 • Page 16: *12 porast pozitivnog ponašanja*13
 • Page 21: Zdravstveni radnik u ovoj oblasti m
 • Page 24 and 25: KOJI SU TO ZDRAVSTVENI IZAZOVI U ML
 • Page 26 and 27: Neka mesec oktobar bude naš mesec
 • Page 28 and 29: Preventivno savetovalište i mladiV
 • Page 30 and 31: Znanja i ponašanja mladih u vezi s
 • Page 32 and 33: Zdravstveno vaspitni rad i informsa
 • Page 34 and 35: Adolescencija (“Kriza originalnos
 • Page 36 and 37: Mladi i AIDS - zdravstveno-vaspitni
 • Page 38 and 39: Zdravstvena radionica za redukciju
 • Page 40 and 41: Bolesti zavisnosti među učenicima
 • Page 42 and 43: Narkomanija i mladiZeba ZorkaDZ “
 • Page 44 and 45: Znanje, stavovi i ponašanje adoles
 • Page 46 and 47: Realizacija zdravstvenog vaspitanja
 • Page 48 and 49: Kolika je odgovornost naših studen
 • Page 50 and 51: Stavovi mladih prema konzumiranju a
 • Page 52 and 53: Diskriminacija obolelog od sideRade
 • Page 54 and 55: Prvi korak adolescenta u svet alkoh
 • Page 56 and 57: AIDS-znanje, stavovi i ponašanje m
 • Page 58 and 59: Nastava fizičkog vaspitanja studen
 • Page 60 and 61: Naša zapažanja o poznavanju HIV-
 • Page 62 and 63: KONTRACEPCIJA, TRUDNOĆA I MATERINS
 • Page 64 and 65: Da bi se seksualno aktivno mlada os
 • Page 66 and 67: uslovom da je devojka ginekološki
 • Page 68 and 69:

  Analiza zdravstvenog stanja student

 • Page 70 and 71:

  Fertilnost u adolescentnom periodu

 • Page 72 and 73:

  Seksualno vaspitanje srednjoškolac

 • Page 74 and 75:

  Znanja i stavovi o mogućnostima pl

 • Page 76 and 77:

  Akceleracija stupanja u prvi seksua

 • Page 78 and 79:

  Neki aspekti seksualnosti mladihRad

 • Page 80 and 81:

  Seksualna sloboda mladihRadenka Dob

 • Page 82 and 83:

  Kondom - za ili protivSanja Popovi

 • Page 84 and 85:

  Adolescentkinje i namerni prekid tr

 • Page 86 and 87:

  PODTEMA 3Epidemiološko istraživan

 • Page 88 and 89:

  Značaj zdravstvenog vaspitanja i f

 • Page 90 and 91:

  Lokalna terapija CIKAL-om - Nova is

 • Page 92 and 93:

  Procena oralnog zdravlja školske d

 • Page 94 and 95:

  Epidemiološka istraživanja kod sr

 • Page 96 and 97:

  Higijena usta i zuba kod studentkin

 • Page 98 and 99:

  Uticaj pola na oštećenja zuba u s

 • Page 100 and 101:

  Uporedna analiza ortodontskih anoma

 • Page 102 and 103:

  Kombinovani pristup lečenju oralne

 • Page 104 and 105:

  Kandidioza u stomatološkoj praksiZ

 • Page 106 and 107:

  Stomatološki sistematski pregledi

 • Page 108 and 109:

  Analiza zdravlja zuba studenata iz

 • Page 110 and 111:

  PODTEMA 4Informatika u službi unap

 • Page 112 and 113:

  elevantnost * validnostUpotreblji v

 • Page 114 and 115:

  visible human project-a (trodimenzi

 • Page 116 and 117:

  tehnologija kako bi se dobio pouzda

 • Page 118 and 119:

  16.Coiera E. Medical Informatics, B

 • Page 120 and 121:

  21. veku” (HFA in the 21 st Centu

 • Page 122 and 123:

  Slika 1- Reforma zdravstvenog siste

 • Page 124 and 125:

  - logički tok odvijanja pojedinih

 • Page 126 and 127:

  ačunarskoj mreži Informacionog si

 • Page 128 and 129:

  ZAKLJUČAKPokušaj da se odgovori n

 • Page 130 and 131:

  130Principi organizovanja i rukovo

 • Page 132 and 133:

  Mesto i uloga rukovodećeg osoblja

 • Page 134 and 135:

  Kontrola propisivanja i potrošnje

 • Page 136 and 137:

  Internet za lekareZoran Paunić, M.

 • Page 138 and 139:

  Informacioni sistem za praćenje i

 • Page 140 and 141:

  PODTEMA 5Slobodne teme iz svih obla

 • Page 142 and 143:

  navike i prilagode ih terapijskim c

 • Page 144 and 145:

  Program edukacije se razlikuje za p

 • Page 146 and 147:

  njegovog karaktera, načina života

 • Page 148 and 149:

  održavanje dobre metaboličke kont

 • Page 150 and 151:

  Suđenje cigaretiMila Paunić, D.Il

 • Page 152 and 153:

  Nefrolitijaza u studenata Beogradsk

 • Page 154 and 155:

  Upotreba pr kinetika Cisaprida u kr

 • Page 156 and 157:

  Istraživanja u toku sistematskih p

 • Page 158 and 159:

  Karakteristike morbiditeta srednjo

 • Page 160 and 161:

  Putevi zdravstvene informisanosti s

 • Page 162 and 163:

  Anemija srednjoškolske omladine u

 • Page 164 and 165:

  Korelacija bola u kolenu sa očnim

 • Page 166 and 167:

  Povećanje broja učenika oslobođe

 • Page 168 and 169:

  Etiologija nagluvosti kod studenata

 • Page 170 and 171:

  Savremeni pristup zdravstvenoj zaš

 • Page 172 and 173:

  Etiologija, dijagnoza i tretman ure

 • Page 174 and 175:

  Opšti morbiditet studentske popula

 • Page 176 and 177:

  Da li kod studenata stanovnika stud

 • Page 178 and 179:

  Ramipril u monoterapiji esencijalne

 • Page 180 and 181:

  Učestalost i priroda sekundarne hi

 • Page 182 and 183:

  Juvenilna epilepsija tipa absansa i

 • Page 184 and 185:

  Unguis incarnatus - lečenjeLida To

 • Page 186 and 187:

  Oboljenje noktiju - revijski prikaz

 • Page 188 and 189:

  Rad medicinske sestre u dermatološ

 • Page 190 and 191:

  Stavovi maturanata srednjih škola

 • Page 192 and 193:

  Rad u savetovalištu za dijtetikuBr

 • Page 194 and 195:

  Značaj engleskog jezika u medicini

 • Page 196 and 197:

  Prevencija respiratorne alergije ko

 • Page 198 and 199:

  Burnout sindrom u psihoterapijskom

 • Page 200 and 201:

  Prehrambeni proizvodi značajni za

 • Page 202 and 203:

  Analiza zastupljenosti navika rizi

 • Page 204 and 205:

  Snežana Stojanović, N.Manojlović

 • Page 206 and 207:

  Stomatološki sistematski pregledi

 • Page 208 and 209:

  Anemija srednjoškolske omladine u

 • Page 210 and 211:

  Lida Tomić-Radovanović, S.Gajić,

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...