Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Vaspitanje

Vaspitanje za zdravlje srednjoškolske i studentske omladineMila Paunić,ZZZZ studenata BeogradU moru definicija o vaspitanju za zdravlje, za ovaj rad, u kome ćemoprvenstveno govoriti o vaspitanju (edukaciji) za zdravlje, srednjoškolske istudentske omladine, izdvajamo sledeću:"Vaspitanje za zdravlje, u praktičnom smislu, predstavlja konkretizacijuznanja, ideja i iskustava, pretvorenih u akcije, koje pomažu pojedincu ili kolektivuda izgradi ponašanje koje vodi zdravlju, ili koriguje ponašanje koje narušavazdravlje."Vaspitanje za zdravlje počinje još od prvog dana našeg života. Porodica jesvakako najznačajniji "vaspitač" i ujedno presudni faktor u formiranju i usvajanjuprvih zdravih navika. Zato je veoma važno angažovanje zdravstvenih radnika,odnosno zdravstvene službe na zadatku vaspitnog procesa, pre svega na nivouprimarne socijalizacije i školskog perioda.Mladi veliki deo svojih života provedu u školama. Škole i fakulteti nisusamo mesta za učenje. One mogu najviše, od svih institucija, da pomognumladima, budućim odraslim, da nauče da žive zdravije, duže, zadovoljnije iproduktivnije.Poruke koje će doprineti porastu pozitivnog ponašanja, a samim tim"zdravijem zdravlju" moraju biti brižljivo kreirane, jasne, razumljive, ponekad iduhovite i ne treba da plaše.VASPITANJE ZA ZDRAVLJE SREDNJOŠKOLSKE I STUDENTSKEOMLADINE - ULAGANJE U NAŠU BUDUĆNOSTSvakoga dana preko 320 000 mladih pohađa oko 510 srednjih škola u Srbiji.Samo na Univerzitetu u Beogradu u ovom trenutku studira oko 75000 studenata. Sobzirom na ovaj broj i njihovu dostupnost, školski zdravstveni programi mogli bibiti najefikasnije sredstvo u borbi društva protiv onih oblika ponašanja koja mogudovesti do ozbiljnih zdravstvenih i socijalnih problema.U interesu zdravlja nacije treba podržati programe saradnje sa školama svihrelevantnih profesionalnih i volonterskih organizacija u oblasti unapređenjazdravlja. Mladima treba pružiti informacije i podučiti ih da izbegnu rizična irazorna ponašanja.23

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...