Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zdravstveno vaspitni rad

Zdravstveno vaspitni rad i informsanost srednjoškolaca o SIDA-iSvetislav Krstić 1 , D.Mitrović 1 , G.Mladenov 2 , S.Tošić-Đorđević 2 , S.Tošović 21. ZZZZ Leskovac, 2. ZC LeskovacZdravstveno vaspitni rad predstavlja najcelishodniju preventivnu meru kodunapređenja i očuvanja zdravlja, a kod zaštite od HIV infekcije i pojave SIDA-emetod izbora. Njegov kvalitet direktno je zavistan od kvaliteta informisanostivaspitanika i mogućnosti aplikovanja zdravog načina ponašanja. U ciljuutvrđivanja dostignutog nivoa informisanosti srednjoškolske omladine o SIDA-i iuticaja zdravstveno vaspitnih aktivnosti sproveli smo istraživanje kod učenikadrugog razreda gimnazije u Leskovcu.U metodologiji rada primenjeno je anketno istraživanje po tipu slučajnoguzorka, maja 1996.godine i kontrolno anketiranje tridesetak dana nakon obavljenogzdravstveno vaspitnog rada sa anketiranim učenicima. U obradi podataka korišćenje statistički metod kvantitativne analize i grafički prikaz posmatranih obeležja.Rezultati istraživanja ukazuju na značaj zdravstveno vaspitnog rada zapoboljšanje informisanosti omladine u vezi SIDA-e. Kod informisanosti o rizičnomponašanju došlo je do poboljšanja kvaliteta pojedinih odgovora kod reanketiranih(1,8% do 7,8%). To poboljšanje je kod pitanja o načinu inficiranja iznosilo 9,8%.O mogućnosti inficiranja u svakodnevnom životu i mogućnosti prenošenja virusaSIDA-e insektima i domaćim životinjama odgovori su kvalitetniji za 10,6% i23,2%, naročito kod učenika. O mogućnostima vertikalne transmisije HIVinfekcije na potomke u toku trudnoće i laktacije nakon zdravstveno vaspitnog radaodgovori su kvalitetniji, naročito kod učenika. Nizak je nivo informisanosti kodučenika i učenica u vezi rizika od infekcije HIV-om dobrovoljnih davalaca krvikod oba anketiranja. Odgovori u vezi mera zaštite od infekcije u 93,5% - 95,7% sutačni.U zaključku ističemo solidnu informisanost srednjoškolaca u vezi HIVinfekcije i SIDA-e, čemu je naročito doprineo zdravstveno vaspitni rad. Prinjegovoj primeni treba voditi računa o slabijoj informisanosti učenika o tome dainsekti i domaće životinje ne prenose infekciju, da dobrovoljni davaoci krvi nisuugrožena kategorija, kao i o mogućnosti vertikalne transmisije sa majke napotomstvo u trudnoći i laktaciji. Na ove činjenice treba obratiti pažnju u tokubudućeg zdravstveno vaspitnog rada.32

Bolesti zavisnosti među srednjoškolcima u SomboruMiladinka Stanković 1 , J.Karher 1 , K.Karher 2 , V.Panić 11. Školski dispanzer,2. Odeljenje za alkoholizam, narkomaniju i granična stanja SomborPoslednjih godina svedoci smo značajnog porasta problema vezanih zazloupotrebu psihoaktivnih supstanci među srednjoškolcima na našem području,čemu je jedan od glavnih uzroka anomična situacija sa poremećajem sistemavrednosti prouzrokovana zbivanjima u našoj zemlji. Da bi smo dobili uvid utrenutno stanje, sproveli smo anketiranje na N=208 učenika trećih razreda srednjihškola u Somboru starosti od 17 do 19 godina (44% muškog i 56% ženskog pola)koristeći upitnik kojim su anketirani učenici srednjih škola 1984. (Z.Zurković isar.) kada je obuhvaćeno 161, i 1995. godine kada je anketirano 110 učenika(K.Karher i sar.). Upoređujući rezultate, zapažamo da je informisanost porasla sa30% (1984.), 40% (1995.), na 50% (1997.), zainteresovanost za upotrebupsihoaktivnih supstanci sa 5% (1984.), na 23% (1995.), da bi pala na 9% (1997.)godine, a iskustvo se kretalo od 8% (1984.), 25% (1995.) i 22% (1997.). Porastzainteresovanosti, odnosno pozitivan stav prema psihoaktivnim supstancama1995., kao i veliki procenat onih koji su koristili supstance (prema literaturi tolikiprocenat korisnika supstanci se sreće u nekim zapadnim zemljama gde jezloupotreba supstanci duže vreme značajan problem među mladima), pokrenuo jeniz aktivnosti na preventivnom radu putem stručnog informisanja preko javnihmedija i serije predavanja po školama, u koju akciju su bili uključeni lekari ipsiholozi Školskog dispanzera i Odeljenja za alkoholizam, narkomaniju i graničnastanja u Somboru.Na osnovu dobivenih rezultata našeg istraživanja zaključujemo da je zadnjedve godine došlo do pozitivne promene generalnog stava prema zloupotrebipsihoaktivnih supstanci - pada interesovanja i iskustva na 1995. godinu, a jedan odznačajnih faktora za to je prevncija putem stručnog informisanja o zloupotrebisupstanci tokom 1995. a posebno 1996. godine. S druge strane, ovo istraživanjetreba da bude putokaz za nova ciljana istraživanja za određene vrste supstanci, kojasu najaktuelnija na našem području.33

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...