Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Mladi i AIDS -

Mladi i AIDS - zdravstveno-vaspitni rad u Domu učenika ČačakIvana Lazović 1 , R.Petrović 1 , M.Kačar 1 , D.Milošević 2 , A.Tošić 2 ,S.Gavrilović-Avramović 11. Služba za zaštitu zdravlja dece i omladine, DZ Čačak2. ZZZZ ČačakZdravstveno-vaspitna akcija Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladineČačak analizom o nivou informisanosti o AIDS-u (stepen i izvor informisanosti)100 srednjoškolaca u Domu učenika za srednjoškolsku omladinu ukazala je da75% učenica i 81% učenika misle da su dovoljno informisani, 10% učenica i 11%učenika izjavilo da ne zna dovoljno, što otvara potrebu za zdravstveno-vaspitnimradom na dodatnoj edukaciji. Svi ispitanici su učestvovali u zdravstvenoeduktivnojradionici, gde su na angažovani način akcentovani komunikacijegeneralno,odnosi među ljudima i polovima i patofiziologija AIDS-a.Interdisciplinarni timski rad tima za primarnu prevenciju Službe zazdravstvenu zaštitu dece i omladine Čačak i ZZZZ Čačak je primer intervencijegde se u populaciji adolescenata preventivno deluje sa akcentom nasamoodlučivanje, mogućnost izbora, važnost samosvesti i odgovornosti za odluke ipostupke u životu u vezi izbora partnera, na svest i brigu za sopstveno zdravlje iodgovornost za zdravlje drugih po preventivnom principu “da se ne razvije rizičnoponašanje - SIDA se uzima, a ne daje”. Poseban interes su mladi iskazali za vežbekomunikacije, po posebnom psihološkom programu. Prikazan je edukativni filmZZZZ Čačak, vođen razgovor o epidemiologiji, patofiziologiji AIDS-a.Promovisan je JAZAS-telefon za saradnju.Prikazana zdravstveno-edukativna akcija u Domu za srednjoškolskuomladinu je primer angažovanosti zdravstvenih radnika na aktuelnom problemumladih.36

Analiza zastupljenosti navika rizičnog ponašanja učenika srednjihškola u ČačkuRada Petrović, I.Lazović, S.Gavrilović, M.Kačar, S.Vukajlović,A.Dobrosavljević, D.KovačevićSlužba za zaštitu zdravlja dece i omladine, DZ ČačakPrikaz je deo ukupne strategije intervencije za redukciju faktora rizičnihponašanja srednjoškolske omladine.U skladu sa važećom legislativom o zaštiti zdravlja dece i omladine u tokusistematskih pregleda ekipa za preventivni rad na terenu Službe za zaštitu zdravljadece i omladine Doma zdravlja u Čačku sprovela je detekciju na naviku pušenja,odnos prema korišćenju alkohola, navikama u ishrani, rekreativnim aktivnostima,znanju o AIDS-u i komunikaciji među polovima u pet srednjih škola Čačka(Mašinska, Ekonomska, Gimnazija, medicinska i Tehnička). Usmenomanonimnom anketom je anketirano 750 dece I i III razreda (u grupama od po 15-20učenika). Rezultati ukazuju na rani početak navike pušenja (13±2g.), u 15g.45-55% učenika aktivno puši; konzumiranje alkohola, takođe, ima rani početak(14±2g.), u 15g. 30-45% učenika je prošlo “prvo” pijanstvo; navike u ishrani(sastav, količina i broj dnevnih obroka) su neadekvatne, 10-45% ima urednenavike; odnos prema fizičkoj aktivnosti je nehomogen (od 2-15% učenika redovnotrenira); znanje o AIDS-u i komunikaciji među polovima - misli da dovoljno zna75-95% učenika. Prisutne razlike u zastupljenosti navika u korelaciji su sa vrstomškole koju učenik pohađa, uspehom učenika i nivoom prethodnog preventivnograda, što je grafički prikazano.Ukupni značaj analize ukazuje da je neophodna zdravstveno-vaspitna akcijau ranoj adolescenciji kroz angažovane metode rada za mlade zainteresovane zakomunikaciju i učenje, čime se ispunjava zahtev iz AGENDA 21, pa je tim zaprimarnu prevenciju u saradnji sa ZZZZ Čačak realizovao zdravstvene radionice.37

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...