Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Stavovi mladih prema

Stavovi mladih prema konzumiranju alkoholaSanja Ristović, B.Timotić, B.Miličić, Č.Milić, M.Obradović, I.Jeftović1. ZZZZ-Kragujevac 2. Medicinski fakultet u KragujevcuSa ciljem da se sagledaju neki aspekti odnosa mladih prema alkoholu ialkoholizmu, sačinjen je anketni upitnik kojim je obuhvaćeno 219 učenikakragujevačkih srednjih škola.U statističkoj obradi podataka korišćen je metod deskriptivne (tabeliranja igrafički prikaz) i metod inferencijalne statistike (x 2 test ).Analiza rezultata ankete je pokazala da:1. Konzumiranje alkohola u ovom uzrastu je veće od očekivanog.2. Razlozi zbog kojih mladi počinju da piju su:- radoznalost-želja da se stekne novo iskustvo, samoodređenje, promenaaktuelnog stanja, sredstvo komunikacije (naročito sa suprotnim polom),- afirmacija u grupi, imitacija, identifikacija,- neusklađeni porodični odnosi- strah i neraspoloženje- traganje za senzacijama (biti “haj”), za vrhunskim zadovoljstvom.3. Poremećaji unutar porodičnih odnosa i vrednosti ugrožavaju funkcijeporodice i predstavljaju osnovu i negativni indukcioni potencijal za poremećajesocioemocionalnog ponašanja dece, probleme u školi, alkoholizam, delikvenciju.4. Najkritičnije godine za početak konzumiranja alkohola su sedamnaesta iosamnaesta.5. Većina anketiranih srednjoškolaca je prvi put probala alkohol u društvu,kada su bili daleko od nadzora svojih roditelja (na ekskurziji, zimovanju,letovanju).6. Mladi, uglavnom, konzumiraju alkohol na rođendanima, žurkama i ukafićima, gde je alkohol prisutan u velikim količinama, a od pića najčešće piju pivoi žestoka pića.7. Ne postoji statistički značajna povezanost između obrazovnog nivoaroditelja i konzumiranja alkohola.8. Postoji statistički značajna povezanost između konzumiranja alkohola, sjedne, i postignutog uspeha u školi i socijalnog miljea (kompaktnost porodice,opijanja nekog od članova porodice), s druge strane.9. Većina anketiranih srednjoškolaca je mišljenja da je alkohol značajankriminogeni faktor, a da je štetan po zdravlje samo ako njegovo konzumiranjepređe granicu umerenosti.10. Mladi, uglavnom, zastupaju stav da alkohol nema negativne ekonomskeposledice jer “puni državnu kasu”, ali smeta porodičnom budžetu.Najbolji i najefikasniji način suzbijanja socio-patoloških pojava u mladih, atime i alkoholizma, je da se još u porodici stvore takvi socioemocionalniharmonični odnosi za razvoj zdrave ličnosti i deteta, čime se stvara nepremostivazapreka za poremećaje u ponašanju deteta.50

Značaj roditelja u promeni sudbine deteta alkoholičaraRadenka Dobrijević, Lj.Manojlović1. Univerzitetska dečja klinika 2. Dom zdravlja VračarCilj: Kako je i kod nas sve više dece alkoholičara, cilj nam je da vidimokoliko roditelja zna da su im deca – zavisna – od alkohola, i koliko mogu uticati nanjihovu “sudbinu”.Metod rada: Izvršeno je anketiranje 1000 srednjoškolaca muškog pola od 14-18 godina 1996. godine u Beogradu.Rezultati: 42% ispitanika odgovorilo je da se napije 1x nedeljno, uglavnomvikendom. Od te grupe 40% odgovara da su veseli u pijanom stanju, a 18% da nepokazuje nikakve promene u ponašanju, u odnosu na trezno stanje.Na pitanje- Da li ti roditelji znaju da se napijaš? – odgovorili su:• da - 11%• ne – 89%Zaključak: Značajna je uloga roditelja u promeni ponašanja maloletnogdeteta, ali ne i 100% ako je dete ušlo u bolest- alkoholizam. 11% odgovora daroditelj zna da mu se dete napija govori da postoji jedan most između dece iroditelja koji oni ne prelaze, a to bi bilo jako bitno. Znamo da je savremeni roditeljvremenski zauzet mnogim obavezama, ali to mora biti zanemarljivo u odnosu nanjegovu presudnu ulogu u promeni sudbine deteta alkoholičara.51

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...