Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

AIDS-znanje, stavovi i

AIDS-znanje, stavovi i ponašanje mladih u BeograduK.Savin 1 , V.Korać 1 , V.Cucić 21. Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd2. Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, BeogradIstraživanje znanja, stavova i prakse (tz KAP studije) dugo su predstavljaliosnov za planiranje preventivnih i edukativnih intervencija. Nakon uloženihprogramskih napora i diseminiranja informacija kroz različite kanale, studije supočele da registruju porast znanja u ovoj oblasti. (Cucić V. 1992, Crockett I. 1993,Di Clevente R. and Hausen NJ. 1996. i drugi). Povezanost stavova , ponašanja iznanja ostajala je međutim niska i vezana samo za oblasti ličnog rizika (isti autori:SIDA i društvena reakcija, 1991). Istraživanja su stoga proširila svoj fokus na jošjednu oblast- ponašanje (KAPB studije).Rad prezentira rezultate jedne takve studije sprovedene 1996. godine nareprezentativnom kvota uzorku od 2.200 mladih (srednješkolci i omladina) uBeogradu.U ovom istraživanu većina indikatora odabranog rizičnog ponašanja nemaistraživački značajnu korelaciju sa ukupnim skorom znanja. Jedan od značajnihnalaza je promena percepcije rizika. To znači da danas SIDU uglavnom svidoživljavaju kao veliki rizik, a više od 2/3 mladih smatra da je potencijalnougroženo, no, zbog toga ne menjaju svoje rizično ponašanje. U 60% smatraju da susami sposobni da odrede šta je "rizična situacija", a šta ne, stupaju u seksualneodnose sve mlađi, uglavnom ne koriste kondom, imaju relativno kratke veze i neraspituju se o seksualnoj istoriji svoga partnera.Rezultati ukazuju na potrebu promene interventnih strategija kod mladih.56

Zavisnost od pušenja kod studenata Beogradskog UniverzitetaMelanija Gajić NikolićZZZZ studenata BeogradPušenje je štetna navika koja se formira u bilo koje životno doba, najčešćekod omladine kada je i najštetnija. Za zavisnost od duvana, koja se vremenom stičekod pušača, odgovoran je nikotin. Nikotin se okrivljuje kao jedan od faktora kojiutiču na oboljenja kardiovaskularnog sistema (hipertenzije, arterioskleroze, infarktai dr.), oboljenja disajnih puteva (spastičnih bronhitisa, karcinoma bronha,karcinoma pluća i dr.), kao i oboljenja digestivnog trakta (peptičnog ulkusa,ezofagealni refluks), kao i uzročnik komplikacija za vreme trudnoće i porođaja.Zavisnost kod studenata ispitivana je pomoću Fagestonove ankete. Anketa jesprovendena metodom slučajnog izbora kod 100 studenata, doba starosti od 19-26godina. Od ukupnog broja, 56 (56%) studenata bilo je ženskog pola, a 44 (44%)studenata muškog pola. Od 100 anketiranih, 47 (47%) bili su pušači, a 53 (53%)bili su nepušači. Od ukupnog broja pušača, 32 (68,08%) su bili ženskog pola, a 15(31,91%) bili su muškog pola. Potrebu za nikotinom odmah po ustajanju, ima 18(38,29%) pušača i oni se smatraju fizički zavisnim od nikotina.Svaki pacijent koji dođe u ordinaciju lekara opšte medicine, mora bitiupoznat sa posledicama pušenja, kao i sa metodama koje su dostupne zaodvikavanje od pušenja (grupna terapija, akutopunktura, primena nicoretta itd.).57

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...