Views
3 years ago

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

Zbornik radova 1997. - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...

uslovom da je devojka

uslovom da je devojka ginekološki zrela i potpuno zdrava, a kada je rizik odzačeća, meren učestalošću polnih odnosa, visok.Postkoitalna ili "jutro-posle" kontracepcija često je primenjivana od stranemladih. Ovaj metod se smatra veoma važnim u smanjivanju stopa neželjenihtrudnoća adolescenata (9). Ovaj trenutak kontakta zdravstvenog radnika sa mladomosobom, koja je u tom trenutku svesna rizika u kome se nalazi i sprema da preuzmeodgovornost u polnom ponašanju, takodje se može iskoristiti za pružanjeadekvatnog saveta u vezi sa izborom kontraceptivnog sredstva.Neplanirana trudnoća je jedan od centralnih problema u domenuadolescentne seksualnosti. Njihova učestalost je visoka, kako u razvijenimzemljama, tako i u zemljama u razvoju (13). Među razvijenim zemljama sveta,SAD imaju najviše stope neplaniranih trudnoća u mladih, s obzirom da godišnjegraviditet nastane u svake desete devojke adolescentnog uzrasta (12).U našoj zemlji, stopa abortusa adolescenata iznosi 20 promila, što se možeoceniti kao visoka učestalost neželjenih trudnoća u mladih osoba (11). Imajući uvidu činjenicu da namerni prekid trudnoće višestruko ugrožava reproduktivnozdravlje mlade osobe, postojanost endemski visokih stopa abortusa adolescenata sademografskog aspekta predstavlja rizik za još drastičniji pad nataliteta u našojzemlji. Naime, prema rezultatima ispitivanja sprovedenih u našoj sredini, sterilitet ,kao posledica prekida trudnoće u nuligravida, nastupa u skoro 15% slučajeva (1).Medju ostalim značajnim komplikacija abortusa neophodno je napomenuti iinsuficijenciju unutrašnjeg materičnog ušća, koja je, udruženo sa drugim socioekonomskimi medicinskim faktorima, uzrok povećanja učestalosti spontanihpobačaja i prevremenih porodjaja u narednim trudnoćama pacijentkinja, koje su se,kao adolescentinje odlučile za namerni prekid trudnoće. Ne treba zanemariti nimogućnost nastanka psihičkih sekvela nakon namernog prekida trudnoće mladeosobe. Jugoslovenska stručna javnost je istakla da je abortus stresogeno iskustvo irizik za mentalni poremećaj. Ovakav dogadjaj u osoba nezavršenog psihičkog iemocionalnog razvoja može da rezultira depresijama, suicidalnim idejama i dadovede do nastanka antisocijalne ličnosti (10,13).Nastavak trudnoće i radjanje u periodu adolescencije nose značajnezdravstvene i psiho-socijalne rizike. Poznato je da radjanje pre navršene 18 godineživota povećava mogućnost za spontani pobačaj, toksemiju i prevremeni porodjaj.Mlade osobe se obično i javljaju lekaru kada je trudnoća već u odmaklomstadijumu, što onemogućava optimalan antenatalni nadzor osoba, koje su već sapovišenim rizikom od komplikacija tokom trudnoće i porodjaja (3). Zbognezavršenog fizičkog razvoja, porodjaj je često otežanog toka. Novorodjenčadmajki adolescentnog uzrasta češće su nedonesena i male porodjajne težine. USrbiji, oko 17.000 devojaka u dobi od 15 do 19 godina realizuje materinstvo (5).Dok u ostalim dobnim grupama broj porodjaja beleži signifikantan pad, utinejdžera se održava na konstantnim vrednostima od 1950. godine (5). Stoga,potrebno je znati da se rizici ranog radjanja prolongiraju i u periodu materinstva ida, radjanje zdravog novorodjenčeta ne predstavlja garanciju za razvoj zdravogdeteta. Čak i starijoj adolescentkinji, koja je fizički sposobna da se na odgovarajućinačin brine o svom detetu, može da nedostaje emocionalna stabilnost, zrelost iiskustvo koje su preduslov bezbednog materinstva. Prema rezultatima ispitivanja66

12.000 dece u Velikoj Britaniji, ustanovljeno je da se deca žena tinejdžerskoguzrasta češće hospitalizuju zbog urgentnih stanja, gastro-enteritisa i nezgoda tokomprvih pet godina života (2).Zato, prevencija po pravilu neplanirane i najčešće neželjene trudnoće uadolescentnom uzrastu predstavlja značajan zadatak zdravstvene službe.Seksualnost i seksualna aktivnost mladih predstavljaju realnost koja se ne može ine sme zanemariti. Stoga je zadatak svih zdravstvenih radnika koji su upućeni narad sa mladima da seksualnost adolescenata prihvate, pokažu razumevanje zaprobleme mladih u ovom domenu, što će omogućiti da se mlada osoba usmeri kaodgovornom polnom ponašanju i primeni pouzdanih metoda kontracepcije.LITERATURA:1. Antonovski Lj., Medicinski aspekt arteficijalnog abortusa u Jugoslaviji, Fertilitetstanovništva i planiranje porodice u Jugoslaviji, Institut društvenih nauka, Centar zademografska istraživanja, Beograd, 1982.2. Bury J., Teenage pregnancy in Britain, Birth Control Trust, London, 1984.3. Carolyn M., The health consequences of teenage fertility, Mother Care Matters,5(2/3), 1995, 3-7.4. Darabi K.F., Philliber S.G., Rosenfield A., A perspective on adolescent fertility indeveloped countris, Studies in Family Planning, 10(10), 1979, 300-303.5. Demografska statistika 1988, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1990.6. Harrison A., Kollinsky M., Young adults - is age a risk factor, Mother Care Matters,5(2/3), 1995, 1-2.7. Jekel J.F., Klerman L.V., Adolescent fertility : an epidemic op endemic problem,Studies in Family Planning, 10(3), 1979, 107-109.8. Jones E.F., Forrest J.D., Henshaw S.K., Silverman J., Torres A., Unintendedpregnancy, contraceptive practice and family planning services in developedcountries, Family Planning Perspectives, 20(2), 1988, 53-68.9. Kleinman R.L., Family planning handbook for doctors, International PlannedParenthood Federation, London, 1988.10. Milačić D., Medicinski i socijalni aspekti problema humane reprodukcije u SR Srbiji,doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1983.11. Rašević M., Ka razumevanju abortusa u Srbiji, Institut društvenih nauka, Centar zademografska istraživanja, Beograd, 1993.12. Sedlecki K., Seksualnost adolescenata, Problemi u pedijatriji '96, Zavod za izdavanjeudžbenika, Beograd, 1997.13. Tietze C., Early complications of abortions under medical auspices, Studies in FamilyPlanning, 2(7), 1971, 137-143.14. Zabin L.S., Kantner J.F., Zelnik M., The risks of adolescent pregnancy in the firstmonths of intercourse, Family Planning Perspectives, 11(4), 1979, 215-222.15. Zelnik M., Kantner J.F., Ford K., Sex and pregnancy in adolescence, SagePublications, Bevery Hills/London, 1981.67

03.12.2007. Zaposleni - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
ne - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
informator o radu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Koraci pri odvikavanju - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
8.4.2011.godine (petak) - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
univerzitet u beogradu - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata ...
Zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Djački upitnik - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
zbornik radova - Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka
Anemija u trudnoći - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata-Beograd
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zdravstvene ustanove ZAVOD ZA ZAÅ TITU ZDRAVLJA GRADA ...
Zbornik radova 2012 - Udruženje Fizijatara Srbije
Zbornik radova u PDF formatu - Institut za razvoj obrazovanja
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske - Hrvatski zavod za ...
1.zavod za zaštitu zdravlja grada zagreba zagreb 5/1993 2 ...
Zbornik radova Techno-educa 2008 - Centar za inovativnost i ...
Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Hrvatski zavod za zdravstveno ...
Praktični vodič za zaštitu industrijskog dizajna - Državni zavod za ...
Program rada Zavod za studente.pdf - Skupština Kantona Sarajevo
rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - Zavod za javno zdravstvo ...