Views
3 years ago

Pilipino - philippinerevolution.net

Pilipino - philippinerevolution.net

ANGTaon XLII Blg. 13

ANGTaon XLII Blg. 13 Hulyo 7, 2011Ang Ang Bayan ay inilalabas sawikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligaynon,Waray at Ingles.Maaari itong i-download mula saPhilippine Revolution Web Central namatatagpuan sa:www.philippinerevolution.netTumatanggap ang Ang Bayan ngmga kontribusyon sa anyo ng mgaartikulo at balita. Hinihikayat din angmga mambabasa na magpaabot ngmga puna at rekomendasyon sa ikauunladng ating pahayagan. Maaabotkami sa pamamagitan ng email sa:angbayan@yahoo.comlin ang internasyunal na karagatan.Kaya naman matagal nang pinangangambahanng US ang pagunladng China bilang makapangyarihangbansa sa ekonomya atmilitar. Itinuturing ng imperyalismongUS na banta sa kapangyarihannito ang patuloy na paggigiitng gubyernong China ng kasarinlannito sa usapin ng ekonomya, militarat patakarang panlabas.Nitong nakaraang apat na dekada,nakipagsabwatan ang imperyalismongUS sa mga rebisyunista saloob ng China upang uk-ukin angsosyalistang sistema at ibalik itosa landas ng kapitalismo. Subalitito rin mismong pagbalik ng Chinasa landas ng kapitalismo ang ngayo'ynagtutulak dito na mag-ambisyonng paglawak ng saklaw ngkapangyarihan nito lagpas sakanyang mga hangganan. Itinuturingng imperyalismong US angChina bilang estratehikong bantasa nag-iisang paghahari nito sa buongmundo.Nais ng US na puluputan nggalamay militar nito ang SouthChina Sea upang kontrahin angmga pagsisikap ng China na magpaunladat magpakat ng malakingbilang ng abanteng mga kagamitangmilitar tulad ng mga ballisticat cruise missile, mga modernongeroplanong pandigma at mga submarinongkargado ng mga abantengarmas. Pinangangambahan nitoang papaunlad na kakayahan ngChina sa malayuang depensangpanghimpapawid, sa elektronikongpakikidigma at kakayahang magsagawang mga atake sa mga sistemangkompyuter at programasa kalawakan. Layunindin nitong nyutralisahinang base nabalng China sa isla ngHainan na pinaniniwalaangmay mga pasilidadpara magmantineng mga submarinong maykakayahang maglunsad ngestratehiko at taktikal na atake.Sa harap ng paggigiriangmilitar at diplomatikong imperyalismongUS at ng umuusbongna kapangyarihanng China, iginigiit ngmamamayang Pilipino ang patakarangpanlabas na independyente atmapagmahal sa kapayapaan. Hangadnila ang mapayapang resolusyonsa usapin ng pag-angkin ngiba't ibang bansa sa Spratly Islandsna malaya mula sa panghihimasokng US. Sigaw nilang wakasan angpakikialam ng US sa South ChinaSea at ang pag-aalis ng lahat ngnakapakat doong mga pwersa ngUS kabilang yaong nakabase saWestern Command ng AFP sa PuertoPrincesa City at sa SouthernCommand ng AFP sa ZamboangaCity.Kinukundena ng mamamayangPilipino ang rehimeng Aquino sapagsusumamo nito sa kanyangimperyalistang amo at sa patakarannito ng pandaigdigang hegemonya.Lubos na ginagampanan ni Aquinoang papel na ibinigay sa kanya ngUS nang siya'y ipatawag noong Mayosa barkong pandigmang USS CarlNilalamanEditoryal: Labanan ang panghihimasokng US sa South China Sea 1Interes ng US sa Spratlys 3Maghanda sa SONA 4Desisyon sa Hacienda Luisita 5“Saudization” at ang migrante 5Ang 4Ps at Oplan Bayanihan 6Mga engkwentro sa Cotabato 7Lider ng kulto, patay sa tsekpoynt 861st ID, berdugo 9AFP, salot sa mga bata 9Pangangamkan sa Isabela 10Balita 11Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwanng Komite Sentral ng Partido Komunista ng PilipinasVinson. Sinasabiniyang pabor siya sa diplomatikongresolusyon ng isyu ng Spratly Islands,subalit tuluy-tuloy niyanginaatake ang China at binibigyangdaanang pagpapakat ng US ngmakinaryang militar nito sa rehiyonsa tabing ng "pagtulong sadepensa" ng Pilipinas.Nakikiisa ang mamamayang Pilipinosa pagkundena sa pagmamalaking China at sa pagtangginitong kilalanin ang pag-angkin ngiba't ibang bansa sa mga isla ngSpratly at pumaloob sa isang multilateralna negosasyon upangresolbahin ang usapin sa mapayapangparaan.Nananawagan ang sambayanangPilipino sa mamamayan ngiba pang mga bansang umaangkinsa Spratly Islands na magkaisa. Maaaringbuuin ang isang alyansa ngmamamayan ng Southeast Asiaupang labanan ang pagsusumamong kani-kanilang mga gubyerno samga dayong kapangyarihan: sapanghihimasok man ng US o saeksklusibong pag-angkin ng Chinasa rehiyon. Dapat nilang gamitinang gayong pagkakaisa upang itulakang pagkilala sa pantay nakarapatan ng mga bansa at mamamayanna sangkot sa tunggalian.Dapat nilang itulak ang multilateralna negosasyon na malaya sapanghihimasok ng US at igiit angtuwirang paglahok dito ng mgakinatawan ng bayan. Dapat abutinng gayong mga pag-uusap ang mgakasunduan na susuporta sa pampulitikaat pang-ekonomyang interesng mamamayan ng rehiyon at ngkanilang hangarin para sa kapayapaan.~2 Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN

Estratehikong interes ng USang nasa likod ng pang-uupatsa isyu ng Spratly IslandsBago pa man mag-ingay sa usapin ng Spratly Islands si Aquino atkanyang mga upisyal panseguridad at diplomatiko, matagal nangplano ng US na pakuluin ang kaguluhan doon upang lumikha ngkundisyon para makapanghimasok ito.Sa Quadrennial Defense Reviewng US Department of Defense nainilabas noong Pebrero 2010, iginiitng US na dapat itong humadlang,magtanggol laban sa "agresyon"ng mga bansang may potensyalna maging kalaban ng US atgapiin ang mga ito. Lantad na lantadang imperyalistang mukha ngUS nang tahasang igiit nito sa QDR2010 na "kung wala ang dominantengkakayahan ng US na ipadamaang kapangyarihan nito, malalagaysa alanganin ang mga alyansa atkasunduang panseguridad ng US, atsa gayo'y mababawasan ang seguridadat impluwensya ng US at lalakiang posibilidad na sumiklab angtunggalian."Kaya gayon na lamang anginteres ng US na labanan ang pagusbongng China bilang makapangyarihangbansa. Pinangangambahanng US ang tinaguriannitong "mga estratehikong antiaccess"na anito'y naglalayongpagkaitan itong kaka-ANG BAYAN Hulyo 7, 2011yahang "magpamalas ng kapangyarihan"sa mga susing rehiyon saiba't ibang panig ng mundo.Sa isang artikulong lumabas saWashington Times noong Agosto13, 2010, isinaad ni Adm. James A.Lyons, isa sa pangunahing kinatawangmilitar ng US sa United Nationsat dating hepe ng US PacificFleet, ang pagdududa ng US sapinalalawak na relasyon ng Chinasa Vietnam, Malaysia at Indonesiaat mga bansang kabilang sa Associationof Southeast Asian Nations(ASEAN). Nagpahayag din siya ngmalaking pangamba sa nabuong 65kasunduan sa pagitan ng Pilipinasat China noong panahon ng rehimengArroyo. Aniya, ang lahat ngito ay bahagi ng "pagsisikap nabawasan ang kapangyarihan atimpluwensya ng US."Ani Lyons, malinaw na anglayunin ng China ay ang magingdominanteng kapangyarihan saWestern Pacific at pwersahin angmga alyadong US nabumaklas sak anilangrelasyon. Salayuning kontrahinang China,pinalawakngU Sangrela-syon nito sa Vietnam, Malaysia atIndonesia. Inilarawan niya na nasagitna sila ngayon ng estratehikongpakikipagkumpitensya sa China sapagbubuo ng estratehikong relasyongmilitar sa Indonesia.Lubhang nangangamba ang USsa pagtatatag ng China ng "balwarte"nito sa South China Sea.Bukod sa baseng nabal sa HainanIsland, tinukoy ni Lyons ang konstruksyonng China baseng militarsa Mischief Reef sa Spratly Islandsna anito'y banta sa Pilipinas, Japanat South Korea, pawang mga "alyado"ng US.Halos isang taon na angnakararaan nang igiit ni Lyons nabukod sa pagpapalakas ng relasyonnito sa ASEAN, dapat gamitinng US ang Mutual DefenseTreaty sa pagitan ng US at Pilipinaspara palakasin ang pusisyonng US sa isyu ng South China Sea.Iginiit ni Lyons na bukod sa pagbebentasa Pilipinas ng pinaglumaangmga kagamitang pandigma,dapat ikonsidera rin ng USang pagpapaupa ng isang iskwadronng eroplanong F-16 kasamang mga T-38 jet trainer, mga helikopter,isang C-12 twin-engine aircraftna maaaring gamitin para sacounterinsurgency at pagpapatrolyasa dagat at dalawang FFG-7 nabarkong pandigma.Itinulak din ni Lyons na dapatmagkaroon ng komersyal na kasunduanpara magamit ng militar ngUS ang mga pasilidad at lohistikasa Subic Bay. Alinsunod dito,dumating sa Pilipinas noong Abrilsina Sen. Daniel Inouye at ThadCochran ng US para inspeksyuninang Subic at alamin ang mga pasilidaddoon na pwedeng gamitin ngmilitar ng US.Sunud-sunod naman ang pagdaongsa Pilipinas ng mga barkongpandigma ng US mula nangmaupo si Aquino sa poder. Dumaongsa Maynila ang USS Washingtonnoong Setyembre 2010 atnitong Marso 2011. Nitong Mayo,dumaong din sa Maynila ang USSCarl Vinson na inilarawan ng AFPna "may dalang mensahe para saChina." Samantala, magkakasunoddin na "joint exercises" angidinaos sa Palawwan at sa karagatanmalapit sa Spratlys sa ilalimng taunang Balikatan exercises.~3

Nais ng mga Pilipino ang Malusog na Puso - National Heart, Lung ...
Commission on Filipinos Overseas LINGKOD SA KAPWA PILIPINO ...
Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
tinig july issue 2012 - Navotas City
tl_Brief_Illustrated_Guide
Anabaptist_Translation_(Tagalog)
Ika-apat na Bahagi – Ang Australia ngayon - Australian Citizenship
tinig october issue 2012 - Navotas City
tinig november issue 2012 - Navotas City
Nais ng mga Pilipino ang Malusog na Puso Alamin ang Kalagayan ...