Views
3 years ago

Pilipino - philippinerevolution.net

Pilipino - philippinerevolution.net

MATATAGUMPAY NA TAKTIKAL

MATATAGUMPAY NA TAKTIKAL NA OPENSIBALider ng armadong kulto,napatay sa tsekpoynt ng BHBNapatay ng mga Pulang mandirigma ng Conrado Heredia Command-Bagong Hukbong Bayan (CHC-BHB) si SPO3 Benjamin Langbid,isang elemento ng CARAGA Regional Intelligence Division ng PhilippineNational Police (PNP) at isa ring pusakal na lider ng pribadonghukbo na tinatawag na Philippine Prayer for Peace of the Holy SpiritIncorporated (PPPHSI). Nangyari ito noong Hunyo 23, bandang alas-7 ngumaga sa tsekpoynt ng BHB sa pambansang haywey sa Purok 7, BarangayPasian, Monkayo, Compostela Valley.Kasama ni Langbid na nasabatsa tsekpoynt ang kanyang kanangkamay na si Romeo Casas, na isaring kasapi ng PPPHSI at pusakalding elemento ng Barangay IntelligenceNetwork (BIN). Imbes namagsalong ng kanilangmga armas ay nagpaulanpa ng mga putok satsekypont ng BHB si Casas.Bunsod nito ay napilitanggumanti ng putokang BHB at napatay sinaLangbid at Casas.Nakumpiska ng BHBsa kanila ang isang babyM16 at apat na pistola,ayon kay Ka Roel Agustin III, tagapagsalitang CHC-BHB.Si Langbid ay katiwala rin niJosefina "Pina" Palma-Paulo, angkilalang "supremo" ng PPPHSI, nanakabase sa Bislig City, Surigao delSur. Pinamunuan ni Langbid ang60-kataong armadong kulto nakaramihan. Kalahati ng pwersangito ay mga regular nasundalo ng 75th IB.Ang kultong ito aynag-oopereyt ng isang3,000 ektaryang minahanng karbon sa BarangaySan Jose at Pamaypayansa BisligCity. Sangkot din samalakihang pagtrotrosoat pangongotongang grupong ito sa Bislig City, Lingig,Surigao del Sur at Trento,Agusan del Sur.Upang maprotektahan ang mgainteres na ito, pwersahang pinalayasng PPPHSI ang mahigit 60pamilyang magsasaka sa San Joseat Pamaypayan. Ninanakaw ngarmadong kultong ito ang mgahayop ng mga magsasaka at dinadahasnila ang mga residente parasapilitan nilang iwan ang kanilangproduktibong lupain. Hinaharas atpinagbabantaang papatayin angmga upisyal ng barangay na nagpetisyonkontra sa pang-aagaw ng lupaat pananakot ng kulto.Katulad ng dinisenyo ng US na"low intensity conflict counterinsurgency"noong panahon ni CorazonAquino, ginagamit din ngayonng anak niyang si BenignoAquino III ang mga armadongpanatikong sekta tulad ng PPPHSIsa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan,ayon sa CHC-BHB.Samantala, isang M16 angnasamsam ng mga kasapi ng WilfredoZapanta Command ng BHB nangsalakayin nila ang police outpostng Mati Bus Terminal sa Mati,Davao Oriental noong Hunyo 7. Napataysi PO3 Alfredo Salva nanglumaban siya sa mga gerilya. IsangPulang mandirigma naman angnagbuwis ng buhay sa operasyongito. ~Mga aksyong harasment, inilunsad sa NegrosNaglunsad ng mga koordinadong aksyong harasment ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)sa ilalim ng Leonardo Panaligan Command (LPC-BHB-Negros) laban sa binansagang "Killer Battalion"na 11th IB.Hinaras ng mga yunit ng BHB ang tatlong detatsment sa Negros Oriental at isa pa sa Negros Occidentalbandang alas-12 ng madaling araw noong Hunyo 13. Kasabay nito, nagsagawa rin ang ibang yunit ngmga tsekpoynt sa pambansang haywey ng Negros Oriental at Negros Occidental noong araw na iyon. Layonnilang harangin ang mga sundalo at kriminal na may mga utang na dugo sa bayan at yaong may mga"standing warrant of arrest" mula sa hukumang bayan.Walang lumabas o nagresponde man lamang na mga sundalo ng AFP at PNP mula sa malalapit na kamposa takot na masangkot sa labanan, ayon kay Ka JB Regalado, tagapagsalita ng LPC-BHB.Bago ang mga aksyong militar na ito, nagsagawa noong Hunyo 12 ang mga kasapi ng PambansangKatipunan ng Magbubukid (PKM) ng "noise barrage" at "bonfires" sa ilang mga baryo, bayan at lunsodng Central Negros. Lumahok sa mga koordinadong aksyong ito ang mga kasapi ng Kabataang Makabayan(KM) na nagpaskil ng mga poster at nagpinta ng mga rebolusyonaryong islogan sa mga bayan at syudad.Sa pagpapakilos ng ilang daang regular na kasapi ng hukbong bayan, milisyang bayan at yunit pandepensasa sarili sa ilalim ng LPC-BHB, naipakita ang sistematiko at mas planadong mga maniobra ng Pulanghukbo na may suporta ng ilang libong baseng masa. Nagulat at hindi nakakilos ang AFP at PNP samga koordinadong aksyong ito sa kabila ng paglulubid ni Col. Jonas Sumagaysay, assistant commandingofficer ng 3rd ID, ng mga di kapani-paniwalang kwento na babagsak na umano ang rebolusyonaryong kilusansa isla ng Negros. ~8 Hulyo 7, 2011 ANG BAYAN

61st IB, berdugoNapilitang ilipat sa Panay ng 3rd Infantry Division ng PhilippineArmy ((3rd ID-PA) ang berdugong yunit nito na 61st IB bunsod ngmatinding protesta ng mamamayan sa Negros laluna ng mga magsasaka,manggagawang bukid, relihiyoso at iba pang mga demokratikongsektor. Dahil sa madugo nitong rekord sa paglabag sa karapatang-tao,isinailalim umano ito sa "retraining" at "reorientation" para umano pahalagahanang karapatang-tao.Gayunman, ilang buwan palamang sa Panay ay lumabas na angtunay na katangian nito bilangkaaway ng mamamayan. Ipinapakitaito ng ilang insidente sa CentralPanay.Isa na rito ang matagal nanginirereklamong ilang buwang paglalaging mga tropa ng 61st IB sasentro ng intermedya at mabundokna mga barangay ng Tapaz, Capiz.Ginagamit nilang mga pananggalango human shield sa labanan angmga mamamayan.Noong Mayo, nagpaputok nangwalang direksyon ang mga lasingna sundalo sa Barangay Roosevelt,Tapaz. Patuloy din ang paghahasiknila ng lagim at saywar sa mgamamamayan para sirain ang kanilangpagkakaisa at pakikibaka parasa kanilang mga karapatan.Pinaiiral ng mga sundalo angbulok na kultura sa mga barangay.Noong Mayo, nagdala ang mgatropa ng 61st IB ng bayarang mgababae sa Barangay Roosevelt atibinugaw sila sa ilang mamamayan.Pagpapatuloy lamang ito ngdating ginagawa ng pinalitannitong 47th IB. Tuluy-tuloy angpagpapanood ng malalaswangpelikula sa mga bata kahit sinasabihanng mga magulang ang militarna huwag itong gawin.Dumami ang mga krimen sa mgabarangay. Nang pumalit ang 61st IBsa 47th IB noong 2011, humimpilPANANALANTA NG PASISTANG ESTADOito sa Barangay Roosevelt. Mulanoon ay maraming kalabaw na anginiulat na nawawala.Instrumento rin ang 61st IB sapatuloy na pang-aagaw sa lupangninuno ng mga Tumandok. Ginagamitdin sila bilang pwersang panseguridadsa proyektong dam saJalaur River at sa pagmimina ngTeresa Marble na sumasaklaw samga mabundok na mga barangayng Tapaz, Capiz at Calinog.Walang pagkakaiba ang berdugong61st IB sa abusadong 47thIB, ani Ka Jurie Guerrero, tagapagsalitang Jose Percival EstocadaJr. Command ng BHB sa CentralPanay.Kaya hindi kataka-taka kunglabanan sila ng mamamayan.Gamit ang shotgun, pinaputukanng ilang galit na sibilyan angmga tropa ng 61st IB na nakapwestosa covered gym ng Barangay Rooseveltnoong Hunyo 12 bandangalas-9 ng gabi. Nasugatan sa bintisi Corporal Pagurayon. Dalawampungminutong nagpaputok angmga sundalo sa direksyon ng mgabahay ng mga residente. ~AFP, salot sa mga bataWalang pakundangan ang paglabag ng AFP sa mga karapatan ngmga bata sa buong bansa. Pinagtatakpan nila ang mga krimengito sa pamamagitan ng paninira sa Bagong Hukbong Bayan(BHB) at rebolusyonaryong kilusan.Noong Hunyo 26, tatlong bataang iligal na inaresto at idinetineng 401st Bde sa San Agustin, Surigaodel Sur. Pinalabas ng militarna mga "batang sundalo" ng BagongHukbong Bayan ang tatlo atinutusan silang maglatag ng landmine sa daan. Ito ay matapos ambusinng isang tim ng BHB angpinagsanib na pwersa ng 29th,36th at 75th IB gamit ang isangcommand-detonated explosive noongaraw ding iyon. Dalawa angnapatay at marami ang nasugatangsundalo sa pananambang. Angnaturang mga pwersa ay isang buwannang naglulunsad ng mga operasyongmilitar sa ilalim ng hungkagna Community Organizing forPeace and Development (COPD) ngOplan Bayanihan. Sa buong panahonna ito, pitong beses silangANG BAYAN Hulyo 7, 2011nabigwasan ng BHB.Ang totoo'y arbitraryongdinampot ng mga sundalo ang tatlongbata habang nagsasagawa silang operasyong militar sa Hanipaan,San Agustin. Kasama noonng mga bata ang kanilang ama atisa pang kamag-anak. Dahil sa pinsalanginabot ng mga sundalo saaktibong pagdepensa ng BHB salugar, at dahil din sa matibay atmilitanteng paninindigan ng mgaresidente laban sa panlilinlang ngAFP, itinuring ng mga sundalo anglahat ng mga residente roon, bataman o matanda, bilang mga myembrong BHB. Wala silang pili sapang-aaresto, pagkulong at kahitpagpatay. Para mailusot ang kanilangmga pang-aabuso at krimen,idineklara nilang "batang sundalo"o mandirigma ang mga bata,pinagbuntunan ng galit at sa proseso’ysiniraan ang BHB.Labag sa patakaran ng BHB angtumanggap ng mga menor de edad.Sa kabilang banda, napatunayan ngBHB ang paggamit ng AFP ng mgawala pa sa edad sa kontra-rebolusyonaryongdigma. Noong Hunyo 7,isang 16-anyos na elemento ngCAFGU ang napatay sa isang sagupaansa Lianga, Surigao del Sur.Samantala, isang 15-taonggulang na babae ang ginahasa ngtatlong elemento ng PresidentialSecurity Guard (PSG) noong Hunyo21. Si Rose (di tunay na pangalan)ay ibinugaw ni Barangay ChairmanAngelo Murillo sa mga sundalo ngPSG.Ayon sa salaysay ni Rose,ginahasa siya ng isang S/Sgt. WalterCandelaria at dalawa pa niyangkasamahan sa loob mismo ngbaraks ng PSG. Mariing kinundenang mga progresibong organisasyonang krimen at ipinanawagankay Aquino na imbestigahan angkanyang mga tauhan at parusahanang mga mapatunayang nagkasala.~9

Ang Handog ng Tagapagligtas na Kapayapaan at Kagalakan, p. 18 ...
tl_Brief_Illustrated_Guide
Anabaptist_Translation_(Tagalog)
tinig november issue 2012 - Navotas City
Ika-apat na Bahagi – Ang Australia ngayon - Australian Citizenship
tinig october issue 2012 - Navotas City