Views
3 years ago

TEORIJA GRAVITACIJE

TEORIJA GRAVITACIJE

inφ ′= φ −

inφ ′= φ − ∂ψ∂t(B.6)natančno isti vektorski polji ⃗ E in ⃗ B za vsak ψ, ki je zvezno odvedljiva funkcija ⃗r in t.Ker sta to edini merljivi količini, sklepamo, da sta potenciala ⃗ A in φ nedoločena doumeritvenega polja ψ. Temu dejstvu pravimo umeritvena invariantnost elektromagnetneteorije (po angleško gauge invariance). Umeritvena invariantnost omogoča,da lahko izberemo polji ⃗ A in φ tako, da ustrezata še enemu dodatnemu skalarnemupogoju. Zelo ugodno je izbrati pogoj:∇ · ⃗A + 1 c 2 ∂φ∂t= 0 (B.7)Naloga B.3: Naj bosta A ⃗ in φ vektorski in skalarni potencial , ki dasta električnoin magnetno polje E ⃗ in B, ⃗ pri tem pa naj bo ∇· ⃗A− 1 ∂φ= χ(⃗r, t). Pokaži, dac 2 ∂tje mogoče najti v skladu z (B.6) taki polji A ⃗′ in φ ′ , da je za njiju izpolnjena enačba(B.7) pri tem, da dasta A ⃗′ in φ ′ originalni polji E ⃗ in B. ⃗V umeritvi, ki ustreza pogoju (B.7), so enačbe polja res preproste:∇ 2 ⃗ A −1c 2 ∂ 2 ⃗ A∂t 2 = −µ 0⃗j (B.8)∇ 2 φ − 1 c 2 ∂ 2 φ∂t 2 = − ρ ε 0(B.9)Ni težko pokazati, da so enačbe (B.7) in pogoj (B.6) invariantne glede na uje hitrosti(oz. če tisti del Galilejevih transformacij (B.1), ki ne vseb velja v x = v y = v z = 0), čepa transformacija (B.1) vsebuje hitrost, elektromagnetne enačbe niso več invariantne.Do tega spoznanja so prišli koncem prejšnjega stoletja in velika uganka je bila kaj grenarobe. Lorentz in Poincare sta ugotovila, da so elektromagnetne enačbe invariantneglede na transformacije, ki jih danes imenujemo Lorentzove transformacije, grupo,ki jo te transformacije tvorijo, pa imenujemo Poincarejevo grupo. Galilejeve transformacijetvorijo Galilejevo grupo, ki ima podgrupe translacijsko grupo {x 0 , y 0 , z 0 },rotacijsko grupo R in grupo potiskov (po angleško boost). Poincarejeva grupa imaprav tako translacijsko podgrupo, rotacijsko podgrupo in podgrupo potiskov, pričemer pa je realizacija podgrupe potiskov v Lorentzovih transformacijah drugačnaod tiste v Galilejevi grupi.10

Preden zapišemo Lorentzove transformacije, je vredno vpeljati notacijo, ki je vrelativnostni teoriji pa tudi na drugih področjih teoretične fizike danes standardna.Četverico koordinat ”dogodka” ℘ {ct, x, y, z} bomo označevali z {x 0 , x 1 , x 2 , x 3 } zato,da lahko splošno označimo katerokoli od štirih koordinat s splošnim indeksom npr. µ(Če je npr. µ = 0 govorimo o ct ali če je µ = 2 govorimo o y.). Tako je npr. ∂φena∂x µod komponent gradienta funkcije φ, oziroma če teče µ od 0 do 3 pomeni, da imamov mislih implicitno kar gradient funkcije φ v koordinatni bazi {ct, x, y, z}. Vpeljimoše matriko Minkowskega s komponentami η µν (µ in ν sta med 0 in 3) tako, da jeη 00 = −1, η ii = 1 za i = 1, 2, 3, vse ostale komponente pa so enake 0. Matrika η jetako neke vrste ekvivalenta Kronekerjevega δ (δ ik = 1 če i = k in δ ik = 0 če i ≠ k) stem, da je za razliko od δ ik , kjer so vse od nič različne komponente enake +1, pri η µνvrednost komponente η 00 enaka −1. To matriko vpeljemo na ta način zato, da lahkozapišemo enačbe tipa (B.8), (B.9), v kompaktni obliki; npr. za (B.9) zapišemo:3∑3∑µ=0 ν=0η µν∂ 2 φ= − ρ ∂x µ ∂x ν ε 0ali še krajše:η µν φ, µν = − ρ (B.10)ε 0V zgornji vrstici smo nakazali dva dogovora; če se grški indeks v produktu ponovitako, da nastopa enkrat zgoraj in enkrat spodaj potem nimamo v mislih samo zapisanegaindeksa npr. z imenom µ, ampak smatramo, da gre za tekoči indeks to jeindeks po katerem seštevamo, ko teče od 0 do 3. Npr.:V µ ∂φ∂x µ≡ V 0 ∂φc∂t + V 1∂φ∂x + V 2∂φ∂y + V 3∂φ∂z(B.11)Drugi običajni dogovor je ta, da označimo parcialne odvode funkcij po koordinatahx 0 . . . x 3 s:φ, µ ≡ ∂φ in φ,∂x µ µν ≡ ∂2 φitd. (B.12)∂x µ ∂x νNaloga B.4: Izpiši enačbo (B.10) z upoštevanjem dogovorov (B.11) in (B.12) inse prepričaj, da dobiš enačbo (B.9).Končno se vrnemo k transformacijam potiska. Vzemimo najprej Galilejeve transformacije(B.1) in poglejmo v kaj transformirajo enačbo (B.9) oziroma obliko (B.10)V novi pisavi zapišemo transformacije (B.1) v obliki:x µ = R µ ν x′ν + X µ 0(B.13)11

Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov - Inštitut za arheologijo
Metoda podpornih vektorjev
no repliques ideas pensa por vos mismo - AirBeletrina
Številka 19 - Odvetniška Zbornica Slovenije
Diferentne jednadžbe - Teorija i primjene - PMF
Download PDF - TPV
Brošura - Ustanova Silvana Furlana
BIVANJE, oktober 2010 - Mladina
CAD-CAM Teorija, praksa i upravljanje proizvodnjom.pdf
Pisarna za 21. stoletje - OZS
Poglejte del knjige (str. 1 - 11 , 101 - 111)
Revija Odvetnik, št. 60 - Odvetniška Zbornica Slovenije
Mikrovalno zračenje, mikrovalna teorija, mikrovalna organska ... - PBF
Letno poro~ilo 2005 - Varuh človekovih pravic
Letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1999 (PDF format)
Šolsko polje, letnik XXI (2010), številka 3-4: Od ... - Pedagoški inštitut
NOVI CITROËN BERLINGO FURGON - Flamin Avto
Odziv trga dela na recesijo v Sloveniji - UMAR
Katja Perat 3 - Idiot
marcu zagotovite kar - Žurnal24
Gledališki list