Views
3 years ago

TEORIJA GRAVITACIJE

TEORIJA GRAVITACIJE

Sedaj smo pripravljeni

Sedaj smo pripravljeni razmišljati o pomenu pogoja (F.31). Po poti, ki nas jepripeljala do (F.34) preoblikujemo (F.31) in pridemo do oblike:∫∮δw (m) dV + δt ⃗j (w) · dS ⃗ = 0(F.37)Vin∫ ∮δ⃗j (w) dV + δt ⃗j (w) (⃗v · dS) ⃗ = 0(F.38)V∂VEnačbo (F.37) spoznamo kot enačbo o ohranitvi mase-energije; podobno kot nabojse lahko masa-energija samo pretaka, ne more pa se izgubiti. Drugo enačbo (F.38)pa prepoznamo kot enačbo o ohranitvi celotne gibalne količine. Sprememba gibalnekoličine δP(= ⃗ ∫ δ ⃗jV (w) dV ) v prostornini V v časovnem intervalu δt je enaka tokugibalne količine skozi ploskev, ki objema prostornino V , to pa je po Newtonovem zakonusunek sile v časovnem intervalu δt, ki deluje na porazdelitev snovi v prostorniniV .V okviru teorije relativnosti smo tako spoznali dva najpomembnejša fizikalnazakona - o ohranitvi energije in o ohranitvi gibalne količine kot posledico umeritveneinvariantnosti te teorije. Ta pa je logična posledica dveh preprostih privzetkov, toje lokalne Lorentzove invariantnosti fizikalnih zakonov in privzetka, da je teorijagravitacije metrična teorija. To je verjetno najmočnejši rezultat teorije relativnostiin tisti, ki ima najbolj daljnosežne posledice za celotno zgradbo teoretične fizike.∂V42

IlustracijeDo sedaj smo shajali z razmeroma simboličnimi izrazi, le v nekaterih nalogah smoskušali pokazati, da je relativistična fizika zelo podobna neralativistični. Aparat specialne,še bolj pa splošne relativnosti, je drugačen od aparata Newtonove mehanike,kjer imamo opravka samo z nazornimi vektorji v trirazsežnem prostoru. Tudi specialnain splošna relativnost poznata te pojme. Razlika pa je v tem, da tri komponentevektorja v splošnem ne zadostujejo za celotno rekonstrukcijo količine, ki joimamo v mislih. Potrebujemo še četrto komponento, oziroma povedati moramo vkaterem inercialnem sistemu ima vektor dane tri komponente, četrta komponentapa je nič. V Newtonovi fiziki imamo vedno opravka z majhnimi hitrosti, zato jeimplicitno vedno res, da ima vsak 3-vektor o katerem govorimo, vedno v izbranemkoordinatne sistemu četrto komponento enako 0. Namen teh primerov je prevestilinearizirano teorijo gravitacije v jezik sil, hitrosti, pospeškov itd., kot smo jih vajeniv klasični Newtonovi mehaniki in hkrati pomagati bralcu do domačnosti s pojmičetvernih vektorjev in tenzorjev.7 Napetostni tenzorVideli smo, da je eden najpomembnejših pojmov teorije gravitacije napetostnitenzor. Zato se je vredno pri njem nekoliko dlje pomuditi. Najprej bomo izračunalinapetostni tenzor najbolj preproste snovi, to je idealnega plina in pogledali kakšenpomen imajo posamezne njegove komponente s tem, da bomo plinu izmerili tlakin ga stehtali. Nato bomo na podlagi te izkušnje konstruirali napetostni tenzorelektromagnetnega in gravitacijskega polja.7.1 Napetostni tenzor idealnega plinaIdealni plin smo si po Boltzmannu navajeni predstavljati kot množico zelo majhnih(pravzaprav točkastih) delcev, ki se neurejeno gibljejo v vse smeri s tem, da jepovprečna kinetična energija delcev sorazmerna temperaturi plina. Interakcijo meddelci lahko za vse praktične namene zanemarimo. Skrbi samo za to, da se po dovoljdolgem času plin dobro premeša. To pomeni, da je po dovolj dolgem času porazdelitevdelcev po hitrostih neodvisna od kraja, časa in smeri gibanja, če seveda ni zunanjihčasovno odvisnih motenj in če je plin v ravnovesju pri konstantni temperaturi.Napetostni tenzor za plin je seveda vsota napetostnih tenzorjev za vse delce,ki plin sestavljajo, torej je po F.30 različen od nič v vseh točkah, kjer se plinskidelci nahajajo in nič drugod. Če govorimo o plinu kot o kontinuumu, tako drobno43

CAD-CAM Teorija, praksa i upravljanje proizvodnjom.pdf
Revija Odvetnik, št. 60 - Odvetniška Zbornica Slovenije
Mikrovalno zračenje, mikrovalna teorija, mikrovalna organska ... - PBF
Slovenščina za vsak dan 9 (posodobljena izdaja 2011) - priročnik za ...
Elementarna matematika - Teorija i zadaci - PMF
Prodaja medu na domu Poziv za zbiranje kandidatur za člane ...
BF-6-2009 - Frančiškani v Sloveniji
Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja TLP ...
Predstavljamo Å¡olsko padalski oddelek SV - Ministrstvo za obrambo
Darko Štrajn, Umetnost v realnosti ... - Pedagoški inštitut
Naša sredina, številka 3, leto 2
Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2007 (PDF)
Številka 56 - Odvetniška Zbornica Slovenije
Letnik XIII/15 - Ministrstvo za obrambo
1. PDF dokument (3766 kB) - dLib.si
Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov - Inštitut za arheologijo
Metoda podpornih vektorjev
no repliques ideas pensa por vos mismo - AirBeletrina
Novicke_SZZ_09_2012_web
Naša sredina, številka 2, leto 1
Revija PRO - Maj 2018
K novi paradigmi pravičnosti - Založba Univerze na Primorskem