Views
3 years ago

TEORIJA GRAVITACIJE

TEORIJA GRAVITACIJE

neba, angleškemu

neba, angleškemu astronomu Davidu Walshu, ki je prvi našel dva kvazarja zelo blizuna nebu z enakima rdečima premikoma in enakima spektroma (1979). Meritve sokmalu potrdile, da sta oba kvazaraja s skupnim imenom dvojni kvazar 0957+561 7sliki enega objekta, ki ga preslika v dve sliki gravitacijska leča galaksije na poti medkvazarjem in nami.Preslikava z gravitacijsko lečo je lahko razmeroma komplicirana - to je druga razlikamed optičnimi in gravitacijskimi lečami. Gravitacijske leče imajo namreč tolastnost, da lahko pomnožijo sliko objekta, ki ga preslikujejo. ”Točkasta” masa npr.preslika oddaljeno točkasto svetilo v dve sliki, kot je prikazano na sl. 4. Centralnižarek vsake od obeh slik leži očitno v ravnini izvor, središče gravitacijske leče, opazovalec.Ker pa se žarek, ki gre bliže masi lahko bolj lomi od tistega, ki gre mimo nje navečji razdalji, obstajata, če je gravitacijska leča točkasta masa, vedno dve hiperboliv naši ravnini, ki objameta ”točkasto” lečo. Če je gravitacijska leča razsežna, paseveda lahko pride do senčenja enega ali pa celo obeh žarkov. Kaže, da je dvojnikvazar 0957+561 lep primer take gravitacijske preslikave, kjer oba žarka nemotenoobletita maso gravitacijske leče.10 Orodja geometrije v n-razsežnih prostorihDo sedaj smo spoznali, da je teorija gravitacije relativistična teorija, ki je invariantnaglede na lokalne Lorentzove transformacije in je torej teorija, ki za svojopis zahteva štirirazsežni prostor-čas. Ugotovili smo tudi, da je moč razumeti gravitacijskepotenciale kot komponente tenzorja, ki določa metrične relacije v prostoru.Večkrat rečemo, da je splošna teorija relativnosti teorija ukrivljenega prostora-časa.Od klasične newtonovske fizike so torej splošna relativnost razlikuje v dveh potezah.Prostor, v katerem se godi splošna relativnost je štiri-razsežen in ne tri-razsežen,kot v newtonovski fiziki, razen tega pa ima prostor svojo dinamiko, ki je določenav harmoniji z gibanjem snovi. Klasični vektorski račun, ki operira z vektorji v 3-razsežnem ravnem prostoru je zato že v okviru specialne relativnosti uporaben samoz določenimi reinterpretacijami. Tako je npr. težko razumeti z nazornimi sredstvizakaj merimo polje, ki je v enem inercialnem sistemu čisto električno polje, vdrugem inercialnem sistemu kot kombinacijo električnega in magnetnega polja. Vokviru delitve na prostor in čas je težko razumeti napetostni tenzor, ki je bistvenakarakteristika vsakega polja v prostoru. Splošno relativnost pa je še posebej težko7številke v imenu povedo položaj kvazarja na nebu; njegova rektascenzija je 9 h 57 min , deklinacijapa 56, 1 o .84

azumeti, če dosledno vztrajamo pri ločitvi na krajevne in časovne komponente. Enaglavnih ovir pri formulaciji sodobnih kovariantih teorij polja, od katerih je splošnarelativnost pomemben predstavnik, je bila človeška dvatisočletna izkušnja z ravnim3-razsežnim evklidskim prostorom. Pojme evklidske geometrije spoznamo že takozgodaj v življenju, da se nam zdi nenaravno in nemogoče, da bi bila geometrijalahko tudi drugačna. Šele po nastanku splošne teorije relativnosti se je začel rojevatinovi pogled na geometrijo in predvsem na diferencialno geometrijo, ki danes bistvenoolajša ne samo razumevanje struktur splošne relativnosti, ampak tudi razumevanjestruktur drugih teorij polja. V naslednjih poglavjih si bomo zato ogledali nekaterepojme diferencialne geometrije. Moja želja je bralca prepričati, da je mogoče na geometrijogledati tudi drugače kot z Evklidovimi očmi in da je tak pogled dovzetnejšiza posplošitve. Ker nisem matematik, ne nameravam posameznih korakov strogodokazovati, ampak želim le pokazati, kako je mogoče uporabljati novo orodje na žeznanih zgledih. Zato bom pogosto obravnaval znane pojme v 3-razsežnem evklidskemprostoru, vendar na način, ki omogoča preprosto posplošitev na več-razsežne prostore.Pomemben rezultat tega poglavja je posplošeni Gaussov izrek. V posebnemprimeru, ko integriramo po zaključeni ploskvi, preide v klasični Gaussov izrek, kipravi, da je integral vektorskega polja po zaključeni ploskvi, enak integralu divergencetega polja po prostornini, ki jo ta ploskev objema. Tudi Stokesov izrek, kigovori o integralu vektorskega polja po zaključeni krivulji, je poseben primer posplošenegaGaussovega izreka. Ta dva izreka, ki sta igrala tako pomembno vlogo pridokazovanju ohranitvenih zakonov v klasični elektromagnetni in newtonovski gravitacijskiteoriji, nadomesti posplošeni Gaussov izrek, ki je ključen za razumevanjepraktično vseh ohranitvenih zakonov v teorijah polja. Na koncu tega poglavja bomona kratko zapisali enačbe elektromagnetnega in gravitacijskega polja v novi obliki inse, upam, prepričali, da so v tej preobleki elegantnejši in preprostejši ter zato lažedojemljivi.10.1 Mnogoterosti v n razsežnih prostorihV trirazsežnem evklidskem prostoru, ki smo ga vajeni iz vsakdanjega življenja,se zavedamo trirazsežnih mnogoterosti - to so množice točk, ki pripadajo notranjostigeometrijskih teles, dvorazsežnih mnogoterosti, to so množice točk, ki pripadajopovršinam in enorazsežnih mnogoterosti, ki so množice točk, ki pripadajo krivuljam.V koordinatnem sistemu x, y, z lahko opišemo krivuljo s tremi zveznimi in zveznoodvedljivimi funkcijami enega parametra, npr, s, ki monotono narašča vzdolž krivulje(x = f(s), y = g(s), z = k(s)). Enorazsežna mnogoterost je lahko odsek krivulje,definiran na (odprtem) intervalu, ki ga zavzame parameter s. Zahteva po neskončni85

CAD-CAM Teorija, praksa i upravljanje proizvodnjom.pdf
Revija Odvetnik, št. 60 - Odvetniška Zbornica Slovenije
BF-6-2009 - Frančiškani v Sloveniji
Prodaja medu na domu Poziv za zbiranje kandidatur za člane ...
Novicke_SZZ_09_2012_web
Revija PRO - Maj 2018
Naša sredina, številka 2, leto 1
K novi paradigmi pravičnosti - Založba Univerze na Primorskem
Privoščite si več udobja in hkrati privarčujte.. - Avtomatizacija za vaš ...
PARTNER pomlad-poletje 2009 (PDF - 2,44 MB) - Hidria
Anton Mlinar, Etika življenja - Založba Univerze na Primorskem
Številka 53 - Odvetniška Zbornica Slovenije
V katerem vesolju je moj najbližji dvojnik? - Arnes
Mikrovalno zračenje, mikrovalna teorija, mikrovalna organska ... - PBF
izumitev politiËnega izumitev politiËnega - AirBeletrina
Prenesi PDF - GZDBK
(Pre)drzna Slovenija - Pedagoški inštitut
Urednikova beseda bf 1/2011 - Frančiškani v Sloveniji
Modre strani 1/4 - Cinkarna Celje