Views
3 years ago

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput

PLOVPUT d.o.o.

PLOVPUT d.o.o. SplitSektor sigurnosti plovidbePOMORSKI SVJETIONIK(s.p.) RT STRUGA (PS, br. 692)T.D. 1/3 - 189/12/HGZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA NA RADUIzvoditelj je dužan sav građevinski neopasni otpad i opasni otpad propisno zbrinuti, svesukladno odredbama Zakonu o otpadu (NN 178/04).Građevinski neopasni otpad prikupiti, te odvesti na najbližu deponiju građevinskog otpada.Opasani otpad - valovite salonitne ploče zbrinjavaju se angažiranjem tvrtke koja je registriranaza djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih u skladu s Nacionalnom klasifikacijomdjelatnosti (u daljnjem tekstu: skupljač). Skupljač je dužan osigurati da svaku pošiljku otpadakoju isporučuje na oporabu i/ili zbrinjavanje prate podaci iz očevidnika iz članka 20. stavka 1.Zakona o otpadu. Skupljač nakon zbrinjavanja opasnog otpada očevidnik treba dostavitiIzvoditelju, koji ga dostavlja Naručitelju – Plovputu d.o.o., Split kao dokaz o propisnomzbrinjavanju.Izvoditelj je dužan prilikom obavljanja radova provoditi sve osnovne i dopunske mjere zaštitena radu, mora biti registriran za ovu vrstu radova i posjedovati dopuštenja/suglasnostinadležnih Ministarstava.Projektant:Joško Zec dipl.ing.građ.IZVEDBENI PROJEKT IZMJENE POKROVA ZGRADEPOMORSKOG SVJETIONIKASvibanj, 2012.g..

PLOVPUT d.o.o. SplitSektor sigurnosti plovidbePOMORSKI SVJETIONIK(s.p.) RT STRUGA (PS, br. 692)T.D. 1/3 - 189/12/HGPROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆEOPĆI UVJETISvi radovi se moraju izvesti po važećim tehničkim propisima i normama u suglasnosti sobveznim standardima. Ugrađeni materijali za sve radove moraju po kvaliteti odgovaratislužbenim vrijednostima, atestima i tehničkim propisima koji su preuzeti u Hrvatskoj. Radipostizanja tehničkih svojstava bitnih za građevinu, građevinski materijali proizvodi i opremasmiju se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravomproizvođača ili certifikatom suglasnosti.Kontrola kvalitete mora biti organizirana kao proizvodna, koju proizvodi osnovni proizvođačmaterijala, proizvoda i opreme koju provode nadležne vanjske institucije i organizacije.Proizvodna kontrola mora se temeljiti prvenstveno na preventivnoj kontroli osnovnihmaterijala, kontroli ispravnosti i kvalitete pojedinih aktivnosti i procesa u proizvodnji,transportu i ugradnji i mora biti dokazana.ZAKONI I PROPISI KOJI SE MORAJU PRIMJENITI KOD KONTROLE I OSIGURANJAKVALITETE:1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN RH 76/07.2. Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN 139/09.3. Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije NN 64/05 i 74/06.4. Tehnički propis za zidane konstrukcije NN 01/07.5. Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07.6. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskihproizvoda, NN 1/05 i 79/07.7. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinnjanje obavljanjadjelatnosti građenja, NN 89/06 i 139/06.8. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, NN 6/00.9. Pravilnik o tehničkim mjerama i mjerama za završne radove u građevinarstvu, SL 49/7010. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenjugrađevinskih objekata, SL 15/9011. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkimpodručjima, SL 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/9012. Postupci kontrole kvalitete C.T3.305IZVEDBENI PROJEKT IZMJENE POKROVA ZGRADEPOMORSKOG SVJETIONIKASvibanj, 2012.g..

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Upute ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE S UPUTAMA ZA ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Plovput
PLOVPUT d.o.o. Split DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN ...
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Općina Rugvica
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Cjelokupna ... - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 02/2011 V ... - Plovput
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje - Plovput
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - HEP Grupa
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - Planovi - Plovput
Dokumentacija za nadmetanje - Grad Dubrovnik
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA ... - Grad Dubrovnik
Dokumentacija za nadmetanje – fiksna telefonija - Filozofski fakultet ...
Dokumentacija za nadmetanje 40_12M - Grad Dubrovnik