Views
3 years ago

Nxënësit - EU EDUCATION SWAp Project

Nxënësit - EU EDUCATION SWAp Project

Qytetar i përgjegjshëm

Qytetar i përgjegjshëm Mendimtar kreativ Komunikues efektiv Nxënës i suksesshëm Individ i shëndoshë Kontribues produktiv↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓SISTEMI I VLERËSIMIT TË NXËNËSVEKorniza e Kurrikulës Kurrikula Bërthamë për nivelet a arsimit 1-3 Planet dhe programet lëndoreSI DO TË FUNKSIONOJË PROCESI I VLERËSIMI?Vlerësimi i vazhdueshëm(në nivel klase)Shkallët e vlerësimit - numerik (1 - 5) dhe me shkronjë (A, B, C, D)Vlerësimi përfundimtar(në fund të klasës)Vlerësimi përmbyllës(në fund të shkallës)Vlerësimi i jashtëm(vjetor, në fund të nivelit)Çfarë dëshirojmë që të mësojnë nxënësit? Çfarë mundësi apo përvoja ju nevojiten atyre? Çfarë arrihet?Nxënësi është në qendërVlerësimipër tënxënit dhevlerësimi itë nxënitPlanifikimivlerësimitVlerësimi përfshin gjykimetë besueshme mbi progresine nxënësve dhe praktikave tëmësimdhëniesI integruar nëmësimdhëniedhe të nxënitPërfshirjenxënësve nëvlerësimVlerësim i bazuar nërezultatet e të nxënitUdhëzues të dizajnuar për tëpërkrahur vlerësiminNxënësit dhe prindëritkuptojnë si arrihet progresiÇFARË DO TË THOTË KJO PËR MËSIMDHËNËSIT?Shfrytëzim injë game tëgjerë fakteshPërdorim istrategjive tëndryshme tëvlerësimitOfrim iinformatavekthyese; vlerësimii ndërsjellë dhevetëvlerësimiVlerësim ivazhdueshëm -çdo ditë dhe nëmënyrë periodikeI saktë,transparent, ipranueshëm dhe ibesueshëm përnxënësitOfrohen dëshmi mbi suksesin dhetë arriturat e nxënësveOfron ndihmë përidentifikimin ecaqeve për progres↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑Ofron ndihmë përnxënësit që të bëjnëzgjidhje për edukimdhe karrierëQytetar i përgjegjshëm Mendimtar kreativ Komunikues efektiv Nxënës i suksesshëm Individ i shëndoshë Kontribues produktivProjekt i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovëdhe i implementuar nga Cambridge Education, Qendra për Arsim e Kosovës, Education 2000+ Consulting dhe Tribal Helm.

EU-SWAP PËR ARSIMIN - EU EDUCATION SWAp Project
Buněčný metabolismus. (1/14) - Projekt EU
Nepohlavní rozmnožování jednobuněčných - Projekt EU
Mundësit për tregti dhe investime në Sektorin e Bujqësisë
VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze
Young Investigators: The Project Approach in the Early Years (Early Childhood Education Series)
Razredi 6, 7, 8 i 9 - EU EDUCATION SWAp Project
Raport për komponentën 2 - EU EDUCATION SWAp Project
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
Priručnik za mentorisanje nastavnika - EU EDUCATION SWAp Project
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
Udhëzues për përmirësimin e praktikave në klasë - EU EDUCATION ...
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
Doracak për mentorimin e mësimdhënësve - EU EDUCATION ...
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
RHEA Newsletter - RHEA Project - EU
Udhëzues për përmirësimin e praktikave në klasë - EU EDUCATION ...
Conservation Education Project in Zagros: Final Report
Udhëzues për përmirësimin e praktikave në klasë - EU EDUCATION ...
Udhëzues për përmirësimin e praktikave në klasë - EU EDUCATION ...
Udhëzues për përmirësimin e praktikave në klasë - EU EDUCATION ...
Raport nga vizita studimore në Kroaci - Pjesëmarrësit - ammk-rks.net
ZAČLENĚNÍ DOPRAVY DO EU ETS INCLUSION OF TRANSPORT ...
Priručnik za unapređenje rada u učionici - EU EDUCATION SWAp ...
PU630 PU/630 PU 630 Unit 9 Final Project HEALTH EDUCATION AND PROMOTION -{kaplan}
HW 220 HW220 HW/220 Unit 9 Final Project Nutrition Education Guide -kaplan
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám #2 - Fondy EU v Praze
mo”ná opatøení sociální politiky v oblasti stárnutí - Mature @ EU