Wyniki XXXIX KONKURSU Produkty najwyższej jakości w ...

drobiarski.com.pl
  • No tags were found...

Wyniki XXXIX KONKURSU Produkty najwyższej jakości w ...

70aktualnościWyniki XXXIX KONKURSUProdukty najwyższej jakościw przemyśle mięsnym WIOSNA 2013Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława DąbrowskiegoOddział Technologii Mięsa i Tłuszczu zorganizowałpo raz trzydziesty dziewiąty, podhonorowym patronatem Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi, KONKURS pod tytułem „Produktynajwyższej jakości w przemyśle mięsnym”WIOSNA 2013.KONKURS WIOSNA 2013 obejmował następującegrupy wędlin: kiełbasy (z wyłączeniemkiełbas suchych i podsuszanych), produktyblokowe (drobno, średnio i grubo rozdrobnione,rolady), wędliny podrobowe (wątrobianki,pasztetowe, kiszki, salcesony), mięso kulinarne,wyroby garmażeryjne (w tym dania gotowe),galarety mięsne i mięsno-warzywne, konserwypasteryzowane i sterylizowane (mięsne,drobiowe, podrobowe) w ilości 132 próbekzgłoszonych z 40 zakładów mięsnych i drobiarskich.Ocenę konkursową przeprowadzonow dniach 14 i 15 marca br. w Oddziale TechnologiiMięsa i Tłuszczu IBPRS w Warszawie.Przedmiotem oceny były następujące wyrobymięsne:48 szt. próbek kiełbas, w tym: 7 szt. kiełbashomogenizowanych, 3 szt. kiełbas drobno rozdrobnionych,34 szt. kiełbas średnio rozdrobnionych,4 szt. kiełbas grubo rozdrobnionych,• 10 szt. próbek produktów blokowych,w tym: 4 szt. produktów blokowych gruborozdrobnionych, 3 szt. produktów blokowychstudzienin, 1 szt. produktu blokowegorolady, 2 szt. produktów blokowych drobiowych,• 22 szt. próbek wędlin podrobowych,w tym: 7 szt. salcesonów, 10 szt. pasztetowych,5 szt. kiszek,• 35 szt. próbek wyrobów garmażeryjnychi garmażeryjnych kulinarnych, w tym:4 szt. wyrobów mięsnych surowych, 1 szt.mięsa kulinarnego wołowego, 2 szt. flaków,1 szt. gulaszu, 1 szt. zupy, 1 szt. pieczeni,3 szt. pasztetów, 3 szt. produktów garmażeryjnychdrobiowych, 2 szt. pierogów,2 szt. galaret, 3 szt. golonek, 2 szt. krokietówi 10 szt. innych produktów,• 17 szt. konserw.Na Konkurs zgłoszono 29 szt. próbek wyrobówdeklarowanych przez producentów jako produktytypu „żywność wygodna” w tym: 3 szt.flaków, 1 szt. gulaszu, 5 szt. zup, 2 szt. pierogów,2 szt. krokietów, 1 szt. bigosu, 2 szt. fasolkipo bretońsku, 4 szt. golonki, 1 szt. gołąbków,3 szt. wyrobów drobiowych, 3 szt. klopsikóworaz 2 szt. kotletów.Podstawą konkursowej oceny jakościowej wędlinbyła ocena sensoryczna wykonana przezdwa ośmioosobowe zespoły rzeczoznawców.Ocenę sensoryczną wykonano metodą 5-ciopunktową według szczegółowych wymagańdla danego sortymentu, zawartych w normachpolskich lub zakładowych. Do oceny podawanopróbki zakodowane, a oceniający wykonywalioceny indywidualnie.Oceniano następujące cechy:• wygląd zewnętrzny na całym batonie,• wygląd przekroju na dwóch przekrojonychbatonach,• smak i zapach na plastrach pochodzącychco najmniej z dwóch batonów.cd. str. 72


aktualności 73Skala ocen dla każdej cechy jakościowejPunkty* Jakość Właściwości5 bardzo dobra4 dobra3 dostateczna2 zła1 dyskwalifikująca* Przewiduje się możliwość stosowania ocen połówkowych: 4,5, 3,5, 2,5 i 1,5 punktu.** Pierwszorzędne cechy jakościowe (smak i zapach) - cechy sensoryczne, których uchybienia mogą prowadzićdo dyskwalifikacji produktu do spożycia.*** Drugorzędne cechy jakościowe – pozostałe cechy sensoryczne, których uchybienia nie prowadządo dyskwalifikacji produktu do spożycia.Wspołczynniki ważkości dla ocenianych wyrobówCechyjakościoweKiełbasy(bez kiełbassuchychi podsuszanych)Spełnienie wszystkich wymagań odpowiedniej normy lub deklaracji jakościowejbez żadnych zastrzeżeńSpełnienie wszystkich wymagań odpowiedniej normy lub deklaracji jakościowejw zakresie pierwszorzędnych cech jakościowych**. Dopuszczalnenieznaczne odchylenia jakościowe w zakresie drugorzędnychcech jakościowych***Znaczne odchylenia jakościowe w zakresie drugorzędnych cech jakościowychlub produkt nietypowy dla danego sortymentuZnaczne odchylenia jakościowe w zakresie pierwszorzędnych cech jakościowych**Smak i zapach obcy oraz świadczący o nieświeżości lub zepsuciu produktu;barwa na przekroju niewłaściwa dla danego sortymentu świadczącao zepsuciu, zjełczały tłuszcz, oślizłość i pleśń na powierzchniProduktyblokoweWędlinypodroboweWyroby garmażeryjnei mięso kulinarneKonserwysterylizowaneWędzonkiWyglądzewnętrzny0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Konsystencjabatonu- - - - - -Wyglądna przekroju0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3Smaki zapach0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5razem 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Wyniki oceny sensorycznej i badań chemicznychWartości uzyskanych ocen, wyglądu zewnętrznegocechy jakościowej analizowanych próbekproduktów mięsnych kształtowały się na poziomie4,50-5,00 przy wartości średniej 4,92pkt. Oceny przekroju analizowanych produktówzawierały się pomiędzy 3,88-5,00 przywartości średniej 4,79 pkt. Natomiast wartościwyróżnika smaku i zapachu wahały się od 3,63do 5,00 pkt. przy wartości średniej 4,70 pkt.Jakość całkowita (ogólna) ocenianych próbek(obliczona przez pomnożenie średnich wartościoceny dla każdej cechy przez współczynnik


76aktualnościśredniej zawartości 1,88%. W przypadku produktówblokowych (z wyłączeniem wyrobówpodrobowych), norma na przetwory mięsnePN-A-82007 dopuszczała zawartość soli do3,0% w produkcie gotowym.Przeprowadzona analiza chemiczna wykazałastosunkowo niską zawartość tłuszczu w kiełbasachśrednio rozdrobnionych. Zawartościtłuszczu dla tego typu produktów wahały sięod 5,4 do 30,2% przy średniej zawartości tłuszczu17,76% w wyrobie gotowym. W przypadkukiełbas średnio rozdrobnionych norma naprzetwory mięsne PN-A-82007 dopuszczałazawartość tłuszczu do 35%.Analizując otrzymane wyniki stwierdzonorównież stosunkowo niskie zawartości fosforanówdodanych w badanych próbkach kiełbas.Dla kiełbas zawartości fosforanów dodanych,oznaczonych jako P 2O 5, kształtowały się od0,5-3,0 g/kg przy wartości średniej 1,79 g/kg.Wyniki uzyskane dla produktów blokowychoscylowały pomiędzy 1,0-5,5 g/kg przy wartościśredniej 2,40 g/kg w gotowym wyrobie.Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalnadopuszczalna zawartość fosforanówdodanych w przeliczeniu na P 2O 5w gotowymprodukcie wynosi 5 g/kg. Należy podkreślić,iż na 43 próbki kiełbas parzonych poddanychanalizie chemicznej w 26 nie wykryto fosforanówdodanych.Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzononiezgodność z wymaganiami normlub innych przepisów dla 3 próbek wędlin:• kaszanka wg normy zakładowej, w którejstwierdzono zawyżoną zawartość tłuszczuo 1,9 jednostki procentowej,• kiełbasa średnio rozdrobniona surowa wgnormy zakładowej, w której stwierdzonozawyżoną zawartość tłuszczu o 3,9 jednostkiprocentowej,• produkt blokowy wg normy polskiej, w którymstwierdzono zaniżoną zawartość białkao 4,7 jednostki procentowej oraz przekroczonądozwoloną zawartość fosforanówdodanych.Wyniki konkursuReasumując wyniki oceny sensorycznej i analizchemicznych, wymagania konkursowe spełniło125 próbek:• 45 szt. próbek kiełbas, w tym: 7 szt. kiełbashomogenizowanych, 3 szt. kiełbas drobnorozdrobnionych, 31 szt. kiełbas średniorozdrobnionych, 4 szt. kiełbas grubo rozdrobnionych,• 9 szt. próbek produktów blokowych,w tym: 3 szt. produktów blokowych gruborozdrobnionych, 3 szt. produktów blokowychstudzienin, 1 szt. produktu blokowegorolady, 2 szt. produktów blokowych drobiowych,• 20 szt. próbek wędlin podrobowych,w tym: 7 szt. salcesonów, 10 szt. pasztetowych,3 szt. kiszek,• 35 szt. próbek wyrobów garmażeryjnychi garmażeryjnych kulinarnych, w tym:4 szt. wyrobów mięsnych surowych, 1 szt.mięsa kulinarnego wołowego, 2 szt. flaków,1 szt. gulaszu, 1 szt. zupy, 1 szt. pieczeni,3 szt. pasztetów, 3 szt. produktów garmażeryjnychdrobiowych, 2 szt. pierogów, 2szt. galaret, 3 szt. golonek, 2 szt. krokietówi 10 szt. innych produktów,• 16 szt. konserw.Oznacza to, że nagrodzone produkty w oceniesensorycznej uzyskały jakość całkowitą napoziomie 4,5 do 5 punktów, a żadna z cech jakościowychnie otrzymała noty niższej niż 4punkty, natomiast w badaniach chemicznychbyły zgodne z właściwymi normami.Wymagania jakościowe spełniło 125 próbekproduktów z 40 firm biorących udział w konkursie.Wszyscy producenci zostaną wyróżnienidyplomami „za najwyższą jakość produktu”WIOSNA 2013.


aktualności 77Następujące firmy zostaną dodatkowo nagrodzone:Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zazwycięstwo w XXXIX KONKURSIE „Produktynajwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIO-SNA 2013 otrzymała firma:Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janetaw LubomiiStatuetkę Dyrektora Instytutu „za wyróżniającą sięliczbę nagrodzonych wędlin” w XXXIX KONKUR-SIE „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym”WIOSNA 2013 otrzymał:Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowskiw DąbrowieZakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janetaw Lubomii, Puchar odebrał Pan Ernestyn Janeta- właścicielSpecjalne dyplomy za najwyżej ocenione produktydeklarowane przez producenta jako produktytypu żywność wygodna otrzymał:Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janetaw Lubomiiza kurczaka po królewsku,Zakład Masarski "KRAWCZYK"w Mleczkowieza golonkę gotowaną.Specjalne wyróżnienie za uzyskanie wysokichnot w ocenie sensorycznej zgłoszonych produktówtypu żywność wygodna otrzymały:Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.w Łukowieza kotleciki z mięsa wieprzowegow sosie z warzywami.Specjalne dyplomy za najwyżej ocenione produktyz grupy kiełbas średnio rozdrobnionych otrzymały:Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowskiw Dąbrowie, Statuetkę odebrał Pan GrzegorzNowakowski - właścicielZakłady Mięsne PAMSO S.A.w Pabianicachza kiełbasę słowiańską,


78aktualnościZakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o. w JastrzębiuZdrojuza kiełbasę tradycyjną z cielęciną.Specjalne wyróżnienie za uzyskanie wysokichnot w ocenie sensorycznej dla produktów z grupykiełbas średnio rozdrobnionych otrzymały:Zakład Przetwórstwa Mięsnego GrzegorzNowakowski w Dąbrowieza kiełbaski pyszne.Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Ernestyn Janetaw Lubomii, Dyplom odebrał Pan Ernestyn Janeta -właścicielZakład Masarski "KRAWCZYK" w Mleczkowie, Dyplomodebrał Pan Marcin Kośla - główny technologZakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A. w ŁukowieDyplom odebrała Pani Grażyna Prokopiuk - PrezesDyplomy otrzymali następującyproducenci:Osiemnaście produktów:1. Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski ErnestynJaneta w Lubomii za sortymenty: salcesongolonkowy, grochówka, devolay z kapustą,kotlet pieczony z panierką, bogracz,kurczak po królewsku, krokiety z mięsem,flaczki, klopsy smażone, pręga wołowa rosołowa,bigos, fasolka po bretońsku, schabz kapustą, pierogi z mięsem, pasztet w słoiku,golonko pieczone z kapustą, pasztetz cielęciną, pasztet bawarski.Sześć produktów:2. Zakład Przetwórstwa Mięsnego "GrzegorzNowakowski" w Dąbrowie za sortymenty:salceson extra, szynka konserwowa, kiełbasaszynkowa, kiełbasa ze wsi, szynka wiejska,kiełbaski pyszne.Pięć produktów:3. Zakłady Mięsne HENRYK KANIA S.A.w Pszczynie za sortymenty: salceson wieprzowy,głowizna garmażeryjna, szynkakonserwowa, kiełbasa tradycyjna wiejska,kiełbasa podwawelska.4. Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. Oddziałw Starachowicach za sortymenty: pasztet400g, schab ze śliwką na szaro, szynkakonserwowa blok, karczek po staropolskuna szaro, kiełbasa żywiecka KRAKUS.


aktualności 795. Zakłady Mięsne "BYSTRY" Sp. z o.o. Sp.kom. w Swarzędzu za sortymenty: kiełbaskipiwoszki, salceson wiejski, metka MistrzaAndrzeja, kiełbasa krakowska parzona,kiełbaski serowe.6. "DROBIMEX" Sp. z o.o. w Szczecinie zasortymenty: pasztet francuski z kurcząt,parówki z filetem z kurcząt, szynka delikatesowaz kurcząt oraz za sortymenty wyprodukowanedla Lidl Polska Sklepy SpożywczeSp. z o.o. Sp. k.: szynka z kurcząt Pikokplastry 100g, Rolada z kurcząt Pikok plastry100g.Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w Pabianicach,Dyplom odebrał Pan Rafał Olbryś - Kierownik Wydziałutechnologii i Kontroli JakościZakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o. w JastrzębiuZdroju, Dyplom odebrał Pan Adam Gajdzik- właścicielCztery produkty:7. Zakład Wędliniarski i Ubojnia GRZE-GORZ KĘPA w Czestkowie za sortymenty:mięso z weka, kiełbasa z weka, paróweczkidelikatesowe, smalczyk piknikowy.8. "DUBIMEX" Zakład Przetwórstwa MięsaSp. J. Zygmunt Dubielak w Gostyninieza sortymenty: kaszanka wiejska, kurczakgotowany, smaczek konserwowy, kiełbasapodpiekana9. "ROLNIK" Sp. z o.o. Zakład PrzetwórstwaMięsnego w Orzeszu za sortymenty wyprodukowanedla Lidl Polska Sklepy SpożywczeSp. z o.o. Sp. k.: zupa grzybowaz prawdziwkami 650g Pikok, zupa grochowaz wędzonką 650g Pikok, krupnik szlachecki650g Pikok, żurek z białą kiełbasą650 g Pikok10. Zakłady Mięsne "PEKPOL Ostrołęka" S.A.w Ostrołęce za sortymenty: pasztetowaostrołęcka, pasztetowa delikatesowa, schabw galarecie, szynka w galarecie.11. Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w Pabianicachza sortymenty: kiełbasa podwawelska,kaszanka zapiekana z cebulką, kiełbasa słowiańska,galaretka wieprzowa.12. Zakłady Mięsne "KAWIKS" w Patokachza sortymenty: pasztet z grzybami, kiełbasadelikatna z filetem, kurczak w galarecie,kiełbasa z patockiej wędzarni.Trzy produkty:13. "JAMIR" Sobieraj i Wspólnicy Sp. J. w Bechcicachza sortymenty: pasztet z żurawiną,pieczeń Sołtysa, kiełbasa lisowska.14. Zakład Usługowo-Handlowy "WOJCIE-CHOWSKI" Zdzisław Wojciechowskiw Bukowcu Opoczyńskim za sortymenty:pasztetowa domowa, kiełbasa chłopska,kiełbasa mortadela extra.


80aktualności15. Zakłady Mięsne SZUBRYT Zbigniew Szubrytw Chełmcu za sortymenty: kiełbasawieprzowa z cielęciną, parówki z tradycją,gulasz angielski.16. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowieza sortymenty: mortadela wędzona,pieczeń rzymska, golonka gotowana.17. Zakład Przetwórstwa Mięsnego HENRYKKOŁDRAS w Proszówkach za sortymenty:pasztetowa naturalna, szynka konserwowa,kiełbasa zwyczajna.18. Zakład Przetwórstwa Mięsnego MałgorzataKuś w Rudzie Śląskiej za sortymenty: krokietyz mięsem, gołąbki, pierogi z mięsem.19. PAMAPOL S.A. w Ruścu za sortymentywyprodukowane dla Lidl Polska SklepySpożywcze Sp. z o.o. Sp. k.: mięsiwo postaropolsku 300g Pikok, przysmak sarmackiz szynką 300g Pikok, golonka kresowa300g Pikok.20. Zakład Masarski "JÓZEF KAROLCZAK"w Topoli Szlacheckiej za sortymenty: śląska,kaszanka, parówkowa.Dwa produkty:21. Zakład Masarski Henryka Zychowicz w Daleszycachza sortymenty: salceson firmowy,golonka z pieca.22. Zakłady Mięsne "HERMAN" Sp. z o.o.w Hermanowej za sortymenty: kurczakzłoty, parówki delikatesowe.23. Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp. z o.o.w Jastrzębiu Zdroju za sortymenty: pasztetwiosenny ze szczypiorkiem, kiełbasa tradycyjnaz cielęciną.24. SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko - Mięsnew Karczewie za sortymenty: mięso kulinarnedrobiowe, tulipsy ze skrzydła kurczakaw marynacie.25. Zakład Przetwórstwa Mięsa "MATTHIAS"Sp. z o.o. w Kolonii Zamek za sortymenty:kiełbasa krucha, kiełbasa głogowska.26. Zakłady Mięsne "Łmeat - Łuków" S.A.w Łukowie za sortymenty: kotleciki z mięsawołowego w sosie z warzywami, kotlecikiz mięsa wieprzowego w sosie z warzywami.27. Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A. Oddziałw Morlinach za sortymenty wyprodukowanedla Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp.z o.o. Sp. k.: Parówki wieprzowe 200g. Pikok,Parówki wieprzowe 750g Pikok.28. AGRO-HANDEL Sp. z o.o. w Mościszkachza sortymenty: salceson jak za Gierka, kiełbasajak za Gierka.29. POLISH FARM MEAT Zakłady Mięsne"STANISŁAWÓW" Sp. z o.o. w Stanisławowieza sortymenty: pasztet wiosenny, kiełbasasłowiańska.30. Animex Foods Sp. z o.o.S.K.A. Oddział w Suwałkachza sortymenty: piwoszki 480g,kiełbasa z piersi kurczaka.31. Zakład Mięsny "DOBRO-WOLSCY" Sp. z o.o. w WadowicachGórnych za sortymenty:schab dworski, krakowskaz pieprzem.32. P.P.H. „KOTWICA” A.Godlewski Sp. z o.o. ZakładProdukcyjny w Wiązowna-Duchnów za sortymenty: fasolkapo bretońsku, golonkastaropolska.


aktualności 8133. Masarnia Ubojnia "ZEMAT" Zdzisław Trościańczyki S-ka Sp.J. w Wohyniu za sortymenty:rolada schabowa, kiełbasa krakowskaparzona.Jeden produkt:34. Zakłady Mięsne WERBLIŃSKI Sp. z o.o.w Dębniałkach Kaliskich za sortymentwyprodukowany dla Lidl Polska SklepySpożywcze Sp. z o.o. Sp. k.: kiełbasę białąparzoną 500g Pikok.35. Zakłady Mięsne "DOBROSŁAWÓW" HenrykAmanowicz w Dobrosławowie za kiełbasękruchą z Dobrosławowa.36. GRZEGORZ PYKA Skup, Przetwórstwoi Sprzedaż Artykułów Mięsnych w Jemielnicyza kiełbasę zwyczajną grill.37. Bell Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach zasortyment wyprodukowany dla Lidl PolskaSklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. kiełbasęśląska, 600g Pikok.38. ZAKŁADY MIĘSNE "MADEJ & WRÓ-BEL" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej za sortymentwyprodukowany dla Lidl PolskaSklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. kiełbaskipieprzowe 400g Pikok.39. P.P.H.U. "ROLMAX" Sp. z o.o. w Suszu zaflaki wołowe gotowe.40. Zakłady Mięsne "OLEWNIK - BIS" Sp.z o.o. w Świerczynku za pasztet z gęsiną.Nagrodzone produkty w Konkursie mogą byćznakowane znakiem towarowym „Produktynajwyższej jakości” WIOSNA 2013.Przewodniczący Komisji KonkursowejOddział Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRSPiotr Szymańsk i Aneta Kern-Jędrychowskaautor zdjęć: Jerzy Zakrzewski

More magazines by this user
Similar magazines