Zpráva o vlivu na životní prostředí 2001 - Česká rafinérská, as

ceskarafinerska.cz

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2001 - Česká rafinérská, as

afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 1Česká rafinérská, a. s.ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2001


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 2Péče o životníprostředí je přirozenou součástí podnikatelských aktivit České rafinérské.


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 4Vážení akcionáři, milí přátelé,krátce po vzniku České rafinérské si v roce 1996 společnost stanovila cíl vyrovnat senejlepším evropským rafinériím. Byl to smělý plán a o to víc jsem rád, když dnes mohukonstatovat, že v přístupu k ochraně životního prostředí a jeho výsledcích již bylotohoto cíle dosaženo. Stalo se tak díky maximální pozornosti, která byla této sféře navšech úrovních věnována. Období let 1997 až 2001 bylo charakterizováno masivnímiinvesticemi do modernizace existujících výrobních celků i do nových technologiía řídících a bezpečnostních systémů, které snesou nejpřísnější srovnání se světovouúrovní. V oblasti systémových kroků toto úsilí vyvrcholilo získáním certifikace systémuřízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001, jež společnost obdrželav říjnu 2001 spolu s certifikací řízení kvality ISO 9001.Rok 2001 byl posledním rokem vkládání velkého kapitálu na cestě srovnání se světem.Pro další období bude charakteristickým znakem využití investovaného kapitálu veprospěch dalšího zdokonalování a zlepšování ochrany životního prostředí v lokalitáchobou rafinérií společnosti.Vyšší požadavky budou kladeny rovněž na kvalitu ropných produktů z pohledu dalšíhoomezování emisí z jejich používání.Věřím, že společnost naváže na dosažený výrazný pokrok v této oblasti, který dokládámj. zisk práva užívat logo Responsible Care a ocenění akcionářů a odborných kruhů,a i v dalších letech prokáže svoji schopnost reagovat na nové požadavky kladené naoblast ochrany životního prostředí, jež vyplývají především z aplikace novýchzpřísněných norem Evropské unie.Ing. Ivan OttisPředseda představenstva a generální ředitel


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 6Systém řízení ochrany životního prostředíOchranu životního prostředí považuje Česká rafinérská, jako nejvýznamnější zpracovatel ropy naPOLITIKAúzemí České republiky, za jeden ze svých prvořadých úkolů a svoji průmyslovou činnost provozujeOCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍse zřetelem na životní prostředí a s péčí o něj a chrání tak zájmy společnosti.V oblasti ochrany životního prostředí se Česká rafinérská zavazuje při všech svých činnostechdodržovat následující zásady:1. Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a dalšíchpožadavků, ke kterým se společnost zavázala.2. Snažit se o neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí.3. Preferovat při ochraně životního prostředí prevenci před odstraňováním následkůekologických dopadů.4. Minimalizovat rizika úniků vyplývajících z provozování rafinérské výroby, usilovato prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat takovým způsobem,aby došlo k minimalizaci dopadů na životní prostředí.5. Hledat cesty pro trvalé snižování spotřeby energií, surovin, chemikálií a produkce odpadůa vést své zaměstnance k minimalizaci negativních dopadů jejich činnosti na životníprostředí.6. Posuzovat při změnách a zavádění nových výrobků, výroby, technologie a při přípravěbudování nových zařízení jejich možný vliv na životní prostředí a před konečnýmrozhodnutím o jejich realizaci dbát, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší.7. Zvyšovat povědomost o ochraně životního prostředí formou školení jak u svýchzaměstnanců, tak i u kontraktorů. Vyžadovat od partnerů a kontraktorů společnostišetrný přístup k životnímu prostředí.8. Vytvářet podmínky pro odstraňování starých ekologických zátěží, které jsou na územíužívaném společností.9. Při svých činnostech brát v úvahu názory zainteresovaných stran a preferovat otevřenýpřístup k veřejnosti.10. Informovat zákazníky o zásadách ochrany životního prostředí ve vztahu k přepravě,používání, likvidaci rafinérských výrobků.Všichni zaměstnanci České rafinérské odpovídají za plnění zásad environmentální politiky.Environmentální politika vyplývá z mise a vize České rafinérské a environmentálních politikakcionářů.Zásady ochrany životního prostředí, jejichž cílem bylo zavést, prohloubit a zdokonalit systémOCHRANAochrany životního prostředí, odsouhlasilo vedení společnosti v roce 1997. SeznámenímŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍzaměstnanců s nimi a jejich zpřístupněním veřejnosti byl zahájen proces zlepšování společnostiv péči o životní prostředí při její podnikatelské činnosti, který se stal startovní metou na cestěk certifikaci systému řízení ochrany životního prostředí.Politika ochrany životního prostředí vychází z mise a vize společnosti a je v souladu s politikouochrany životního prostředí akcionářů. Její naplňování je pravidelně přezkoumáváno vedenímspolečnosti. Poslední přezkoumání bylo provedeno v červnu 2001 při přípravě na certifikačníaudit. Zásady politiky jsou v souladu s požadavky mezinárodní normy pro systém řízení ochranyživotního prostředí a její znění auditorský tým akceptoval.Politika životního prostředí zavazuje společnost k dodržování požadavků platných právníchpředpisů na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, ke kterým se společnost zavázala,a také k neustálému zlepšování systému ochrany životního prostředí, který je založen napředvídání a předcházení jeho zhoršování.67


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 8Systém řízení ochrany životního prostředíRafinérie společnosti jsou umístěny ve dvou různých územněsprávních celcích. Každá z nich jeALOKACE, PROCESY, SUROVINY, ENERGIEv působnosti jiných orgánů státní správy i jiných kompetentních úřadů a institucí. Jiné jsou i místníA DISTRIBUCE VÝROBKŮklimatické podmínky a odlišné jsou i místní sociální podmínky.Každá z rafinérií je energeticky závislá na přilehlém průmyslovém podniku (v Litvínově to jeChemopetrol a v Kralupech nad Vltavou Kaučuk), na přilehlé společnosti jsou vazby některýchsurovinových proudů a výrobků, těsná vazba je zejména na litvínovský petrochemický komplex.Technologie hlubokého zpracování ropy ve společnosti byly doplněny o komplex fluidníhokatalytického krakování (FCC), který byl v roce 2001 dokončen a úspěšně uveden do zkušebníhoprovozu. Do té doby hydroskimingová rafinérie v Kralupech se změnila v rafinérii s vysokouprodukcí na trhu žádaných motorových paliv a zkapalněných uhlovodíkových plynů na vrubsnížení produkce těžkých topných olejů. Jednotka FCC zvýšila celkovou spotřebu paliva v rafinérii,ale pro minimalizaci znečištění ovzduší z krakovacího komplexu je spalováno v jeho pecích pouzeplynné bezsirné palivo.Zátěž životního prostředí spotřebou výrobků rafinérie se snížila, neboť technologie FCC vedlepřeměny těžkých ropných zbytků na lehčí frakce využívá stávající odsiřovací kapacity, a takvýznamně snižuje celkové množství sirných látek v produktech rafinérie.Další snížení zátěže životního prostředí emisemi uhlovodíků při distribuci rafinérských výrobkůbylo dosaženo dokončením rekonstrukce plníren přepravních automobilových cisteren, kde bylrozšířen počet plnicích míst pro plnění spodem, při němž jsou prakticky vyloučeny jakékoliv únikypar uhlovodíků do ovzduší.8


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 10Systém řízení ochrany životního prostředíŘízení ochrany životního prostředí i budování integrovaného systému řízení HSE (životní prostředí,ORGANIZACE ŘÍZENÍbezpečnost a ochrana zdraví) v rámci systému TMS (Total Management System, což jeOCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍintegrovaný systém zahrnující řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti) jesoustředěno v technologické sekci.Za strategii ochrany životního prostředí odpovídá vedoucí technologické sekce. Pracovní poziceodpovědná za životní prostředí, podřízená vedoucímu technologické sekce, zajišťuje zejménametodické řízení ochrany ovzduší, jakosti vod a hospodaření s odpady, kontrolu plnění zákonnýchpožadavků a styk s orgány ochrany životního prostředí, státní správy i veřejnosti.Do procesu snižování produkce škodlivin do životního prostředí (emise, odpadní vodya vodohospodářsky závadné látky, odpady) jsou zapojeny pracovní skupiny, v jejichž čele jsoujmenovaní šampióni.Specialista pro zavádění TMS, jehož hlavním úkolem roku 2001 bylo úspěšně završit certifikačníproces, je také podřízen vedoucímu technologické sekce. Jeho významným pomocníkem je týmvnitřních auditorů, jehož aktivity v roce 2001 v rámci přípravy certifikace byly neocenitelné.Šampiónem pro budování a udržení TMS, který je současně představitelem vrcholového vedeníspolečnosti, je určen technický ředitel. Technický ředitel je také vedoucím Centrálního týmu HSE.Významnou složkou řízení ochrany životního prostředí jsou interní audity. Pro jejich prováděníbyla vyškolena skupina interních auditorů, v níž jsou vedle pracovníků profesně zaměřených naochranu životního prostředí i zaměstnanci řady dalších útvarů společnosti.11


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 12Systém řízení ochrany životního prostředíKrátce po vstupu zahraničních akcionářů do společnosti provedli specialisté těchto nadnárodníchENVIRONMENTÁLNÍ CÍLEspolečností zevrubné posouzení obou rafinérií z řady hledisek, mezi nimi také z pohleduSPOLEČNOSTIbezpečnosti práce, požární ochrany, protipožárních zabezpečovacích systémů i z pohledu vlivurafinérií na životní prostředí a potřeb jeho ochrany. Měřítkem byly zejména standardy těchtospolečností a platné, v některých případech teprve připravované, limity, ukazatele a požadavkyEvropské unie.Výstupem posouzení byl Due Diligence, obsahující přehled potřebných změn procesů a zařízenírafinérií, včetně jejich doplnění o nové části, který byl schválen vedením společnosti jako základnídokument programu rozvoje obou rafinérií v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravía životního prostředí.Jednotlivé akce byly a jsou zařazovány do ročního podnikatelského plánu, v němž ochraněživotního prostředí je věnovaná samostatná kapitola. Některé akce svým rozsahem přesahujírámec ročního plánu a přecházejí plynule do podnikatelského plánu dalšího roku.Roční podnikatelský plán společnosti vedle aktivit vyžadujících finanční prostředky obsahujei cílové úkoly ochrany životního prostředí zaměřené na snižování znečištění ovzduší, ochranupovrchových i podzemních vod, snížení množství odpadů a zvýšení podílu tříděnýchi recyklovaných odpadů (roční cílové úkoly šampiónů).Výchova ke zlepšení péče o životní prostředí je zaměřena na vlastní zaměstnance i na kontraktory.Do cílů roku 2001 bylo zakotveno seznámení obyvatelstva širokého okolí kralupské rafinéries komplexem FCC před jeho uváděním do provozu. Při této kampani bylo provedeno i seznámenís monitorovacími systémy, s bezpečnostním zajištěním jednotky i s havarijními systémy a jejichfunkcí. Všechny tyto cíle mají společného jmenovatele, kterým je závazek neustálého zlepšování.12


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 14Systém řízení ochrany životního prostředíMasivní investování společnosti do ochrany životního prostředí v obou rafinériích typické proINVESTICEobdobí let 1997 až 2001 bylo nutné, neboť společnost se musela vyrovnat s požadavky novélegislativy ve stanoveném termínu, i když vznikla několik roků po začátku jejich působnosti.Rok 2001 v investiční činnosti pro ochranu životního prostředí byl obdobím zejména dokončováníjiž dříve zahájených staveb, v menší míře zahájením nových akcí.Dokončené stavby znamenaly přínos zejména pro ochranu ovzduší. V obou rafinériích bylydokončeny rozsáhlé rekonstrukce skladů kapalných uhlovodíkových plynů (LPG), spojené s jejichvýznamnou modernizací. Zcela nová je distribuce LPG železničními i silničními cisternamiz litvínovské rafinérie. Byla dokončena druhá etapa rekonstrukce silničního terminálu v Litvínově,při níž byl rozšířen počet plnicích lávek pro spodní plnění cisteren. Tento způsob plnění zcelaodstraňuje emise ropných látek do ovzduší. Odstranění úniků par těkavých látekz maloobjemových nádrží je popsáno v části ochrany ovzduší. Dokončena byla i rekonstrukcekomplexu zařízení pro zpracování sirovodíkových plynů v litvínovské rafinérii. Po novémincinerátoru (do provozu uveden v roce 1999) a jednotce Claus IV (dokončena a zprovozněnav roce 2000) byl rekonstruován i proces Sulfreen, jehož kapacita dovoluje zpracovávat všechnyprocesní plyny z jednotek Claus ještě před spalováním zbytkového obsahu sirovodíku. V rámcirekonstrukčních prací byl vyměněn kouřovod odvádějící odpadní plyn do komína.V první polovině roku 2001 byla převzata a do zkušebního provozu uvedena jednotka FCC. Celýkomplex byl postaven v rekordně krátké době 27 měsíců. Provozem FCC se prohloubilozpracování ropy, což má značný význam pro šetření spotřeby surovin z neobnovitelných zdrojů přisoučasném zvýšení výroby motorových paliv. Význam FCC jako odsiřovací jednotky již byl uveden.Byly dokončeny všechny investiční aktivity pro zlepšení systému odpadních vod v kralupskérafinérii včetně integrace jednotky FCC.V roce 2001 byly zahájeny další investice k ochraně čistoty ovzduší a některé investice z oblastihospodaření s vodami. Vodního hospodářství se týká automatické odvodňování ropných tanků(snížení úniků ropných látek do odpadních vod) a doprava kalů v čistírně odpadních vod. Dostejné kategorie patří integrace procesních vod v blocích 13 a 23 a změny v systému odpadníchvod nádržových parků litvínovské rafinérie.15


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 16Systém řízení ochrany životního prostředíVe dvouletém cyklu školení ochrany životního prostředí byl rok 2001 prvním rokem školení.VÝCHOVAŠkolení bylo provedeno v prvním pololetí. Jeho náplň byla rozšířena o očekávané změny novéZAMĚSTNANCŮlegislativy ochrany čistoty ovzduší, jakosti vod i nakládání s odpady. Školicí program byl rozšířentaké o základní informace vztahující se k normám ISO 9001 a 14001 ve vazbě na připravovanoucertifikaci.V rámci přípravy certifikace pak bylo provedeno samostatné školení k uvedeným normám sezaměřením na jejich obsah, z toho vyplývající povinnosti a jejich význam pro péči o životníprostředí. Jeho součástí bylo i seznámení s novou politikou ochrany životního prostředí, která bylavyhlášena v květnu 2001.Pro další vzdělávání zaměstnanců zaměřené k ochraně životního prostředí byl změněn celý jehosystém. Prohlubování znalostí i nové informace budou získávat zaměstnanci formou samostudiamateriálů přístupných na intranetové síti společnosti. Také ověření znalostí formou testu se budeprovádět přes počítačovou síť.Školení zaměstnanců kontraktorů, jehož součástí je také ochrana životního prostředí, se provádípři jejich prvním vstupu do společnosti a pak je opakováno v pravidelných cyklech.Samostatné proškolení kontraktorů se provádí před zahájením zarážek většího rozsahu. Manuálzarážky stanovuje i ochranu životního prostředí a v průběhu zarážky se kontroluje jehododržování. Nálezy zjištěné kontrolami při zarážce jsou vyhodnoceny a opatření z nich jsouvčleněna do manuálu následujících zarážek.16


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 18Výsledky ochrany životního prostředíZ technologií a zařízení rafinérií je ovzduší znečišťováno spalinami procesních pecí a havarijníchOVZDUŠÍhořáků, emisemi sirovodíku z odsiřovacích procesů a parami uhlovodíků (VOC).Zdroje emisí uhlovodíků, zejména lehkých uhlovodíků ze skladovacích a distribučních zařízení, sesouhrnně označují jako bodové zdroje.Vedle emisí z bodových zdrojů, které jsou zákonem zpoplatněny, existují emise z tzv. rozptýlenýchzdrojů, které nejsou zpoplatněny, ale jejich celková úroveň může převyšovat úniky VOCz bodových zdrojů. Emise z rozptýlených zdrojů jsou nejen v rafinériích. Nacházejí se všude tam,kde těsnost zařízení je snížena nebo porušena a přitom se v mnoha případech, pokud ne vevětšině, jedná o úniky smyslově vůbec těžko postižitelné.Neustálému snižování emisí VOC z rozptýlených zdrojů je věnovaná v obou rafinériích péče, kteráv měřítku České republiky nemá obdobu, a proto jim bude věnovaná pozornost v samostatnéčásti zprávy.Při vyhodnocování v rámci Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii) se sleduje i množstvíoxidu uhličitého, podílejícího se na skleníkovém efektu Země. K vyhodnocení se používá metodikastanovená CEFIC. Ta zahrnuje množství oxidu uhličitého produkovaného vlastním zařízením i jehopodíl z výroby nakupovaných energií. Údaje jsou zahrnuty v sumarizační tabulce.19


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 20Výsledky ochrany životního prostředíEMISESpalovací procesy již dříve provozovaných zdrojů znečištění ovzduší oproti minulým rokům zůstalyv podstatě na stejné úrovni. V pecích některých z nich je spalován pouze zemní plyn nebo směsZE SPALOVACÍCH PROCESŮzemního plynu s rafinérským plynem jako bezsirné palivo. Vedle příznivějšího vlivu na životníprostředí umožňuje takový provoz i snadnější a citlivější řízení teploty procesů, zejménakatalytických.V kralupské rafinérii bylo obohaceno plynné palivo o složku z jednotky FCC, což má za následekomezení emisí oxidu uhličitého. V pecích FCC se spaluje výhradně plynné palivo produkované toutotechnologií, v ostatních pecích rafinérie se spaluje převážně směsné plynné palivo. V regeneračníčásti FCC se kontinuálně obnovuje aktivita cirkulujícího katalyzátoru spalováním uhlíku.Pro snížení emisí z původních hydrokrakovacích jednotek (označovány též OHC) litvínovskérafinérie byla zahájena rekonstrukce pece jejich destilační jednotky.Vedle havarijního systému kralupské rafinérie, který může být propojen s havarijním systémemKaučuku, byl vybudován polní hořák jednotky FCC.EMISESirovodík v rafinériích je produktem rafinérského zpracování ropy a ropných frakcí tepelnýmipochody (např. destilací) i pochody chemických přeměn (krakování, katalytické odsiřování)SIROVODÍKUa zpracování rafinérských plynů. Je zneškodňován chemickou přeměnou na neškodnou čistousíru a procesní zařízení musí mít takovou kapacitu, aby zpracovalo veškerou produkcisirovodíkových plynů.Nové jednotky pro hluboké zpracování ropy (visbreaking a fluidní katalytické krakování) zvýšilymnožství rafinérského sirovodíkového plynu a pro jeho zpracování byla vybudována novájednotka Claus IV (rafinérie Litvínov) a na vyšší kapacitu rekonstruována jednotka kralupskérafinérie včetně doplnění o proces Sulfreen. V závěrečné fázi, která byla dokončena v roce 2001,byla provedena rekonstrukce zařízení pro zvýšení výtěžnosti síry (Sulfreen v Litvínově) nadprávním předpisem stanovené minimum. Po překonání několika nepředvídaných technickýchproblémů, které byly zjištěny při rekonstrukci, bylo zařízení uvedeno do provozu.20


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 22Výsledky ochrany životního prostředíSnižování emisí aplikací LDAR (Leak Detection and Repair) v rafinériích společnosti je unikátníAPLIKACE LDARpostup k minimalizaci zdrojů úniků plynů a par škodlivých látek z různých komponent zařízení(např. přírubové spoje, ucpávky čerpadel a kompresorů, vzorkovací armatury, pojišťovací ventilyapod.). Citlivým přístrojem se zjišťuje přítomnost škodlivé látky v těsné blízkosti kontrolovanékomponenty a v případě pozitivní odezvy přístroj změří i její koncentraci. Přítomnost škodlivélátky potvrzuje netěsnost komponenty a zjištěná koncentrace je měřítkem velikosti úniku v dobějeho měření. Součet takto zjištěných úniků je měřítkem velikosti emisí z rozptýlených zdrojůi měřítkem těsnosti, spolehlivosti a bezpečnosti zařízení (jeho integrity). To je jen velmi stručnýpopis principu LDAR, obšírněji byla metodika popsaná již v dřívějších zprávách společnosti.V praxi se osvědčilo proměření maximálního počtu komponent (a v rafinérii jich jsou desetitisíce)před zarážkou zařízení tak, aby v době zarážky mohly být opraveny a odstraněny všechny zjištěnénetěsnosti. Po uvedení zařízení do provozu se provede kontrola všech opravovaných míst.Devítileté období uplatňování programu LDAR v litvínovské rafinérii a jeho výsledky korespondujís výsledky zahraničních rafinérií uplatňujících stejný postup. V kralupské rafinérii byl zavedenprogram LDAR až po vzniku společnosti, ale již po tříletém uplatňování je jeho přínos pro ochranuživotního prostředí nesporný.Zjišťování těsnosti zařízení uplatněním programu LDAR našlo velmi pozitivní odezvu u orgánůochrany ovzduší obou rafinérií. Monitorování úniků uhlovodíků do ovzduší z netěsností zařízenípomocí analyzátoru, jak je uplatňováno v programu LDAR, bylo stanoveno jako závaznápodmínka již v územním rozhodnutí o umístění stavby FCC. A takový postup, i když je nad rámeclegislativních požadavků, je jen uznáním zvolené cesty minimalizace emisí plynů a par ze zařízenírafinérií společnosti.23


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 24Výsledky ochrany životního prostředíBodové zdroje úniků plynů a par ropných látek, resp. emise z nich, byly významně redukoványEMISE UHLOVODÍKŮv obou rafinériích rekuperačními jednotkami (VRU). Maloobjemové nádrže v litvínovské rafinérii,Z BODOVÝCH ZDROJŮkteré jsou součástí technologického procesu anebo slouží ke skladování speciálních lehkýchropných frakcí, byly napojeny na VRU v průběhu hodnoceného roku. Tím byly odstraněny dalšízdroje úniků uhlovodíkových látek do ovzduší a v porovnání s rokem 2000 došlo ke snížení únikůjen z těchto nádrží o 40 tun. Současné emise uhlovodíků ze skladovacích nádrží jsou v úrovni40 t/rok v každé rafinérii. Malé rozdíly jsou dány jednak rozdílným počtem nádrží, rozdíly v počtunádrží stejné konstrukce i rozdíly v počtu obratů za rok (naplnění a vyprázdnění).Současná úroveň emisí VOC ze skladování a distribuce ropy a ropných látek (poloproduktůi výrobků) dosáhla historického minima. Je to výsledek řady změn zařízení, ať již v důsledkurekonstrukcí, nebo investováním do nového vybavení. V dalším období lze očekávat, že úroveňemisí VOC z uvedených zdrojů bude oscilovat kolem dosaženého minima. Odchylky lze očekávatv obou směrech v závislosti na faktorech, které emise nejvíce ovlivňují. Prakticky však lze očekávatjejich zvýšení, např. v důsledku připravovaných legislativních změn (snížení hranice pro těkavéorganické látky). Vedle toho se stále vyvíjí a zpřesňuje metodika AP – 42 sloužící k výpočtu emisí.K navýšení vypočteného množství emisí může dojít i zkvalitněním měření pohybu hladinyv nádržích, které zvýší frekvenci měření až na minutová data. Opět se bude jednat o zpřesněníbilance, i když nedojde ke změně skutečně emitovaného množství.24


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 26Výsledky ochrany životního prostředíMnožství odpadních vod z litvínovské rafinérie čerpaných do čisticí stanice odpadních vodOCHRANA VODv Chemopetrolu zůstalo na úrovni roku 2000. Do bilance těchto odpadních vod nejsou zahrnutyvody dešťové kanalizace, které jsou odváděny přímo do recipientu. Podíl rafinérie na celkovémmnožství dešťových vod je stanoven z poměru ploch.V hodnoceném roce nedošlo k takovému úniku vodohospodářsky závadných látek, při němž bydošlo ke zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Pokud došlo v důsledku únikuk povrchovému znečištění terénu, byl kontaminovaný materiál neprodleně odtěžen, aby sezabránilo průniku na hladinu podzemních vod.Čistírna odpadních vod kralupské rafinérie byla upravena i pro čištění odpadních vod komplexuFCC v době jeho výstavby. Uvedení FCC do zkušebního provozu bylo úspěšně zvládnuto i naúseku odpadních vod. V důsledku najetí jednotky FCC došlo k nárůstu množství zpracovávanéodpadní vody na ČOV, ale kvalita vyčištěné vody odváděné do recipientu se nezměnila.Jednotka FCC je vybavena vlastním okruhem chladicích vod, který je – kromě doplňování ztrátvzniklých odparem – nezávislý na chladicím okruhu rafinérie.27


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 28Výsledky ochrany životního prostředíNižší objem investičních činností se projevil i v celkové produkci odpadů, zejména odpadůHOSPODAŘENÍnebezpečných. Množství odpadů z výrobních činností rafinérií v hodnoceném roce zůstaloS ODPADYprakticky na úrovni minulých let. Z celkové produkce odpadů bylo recyklováno 27,65 % (Litvínov2593 t, Kralupy 277 t).Ke snížení množství odpadů došlo i v důsledku sledování pracovních cyklů katalyzátorů a tímprodloužení jejich životnosti i prodloužením cyklů zarážek výrobního zařízení.Společnost neprovozuje skládku odpadů ani zařízení k jejich zneškodňování a odpady, pokudnejsou recyklovány, se zneškodňují prostřednictvím kontraktorů.Po vydání nového zákona o odpadech, platného od 1. ledna 2002, společnost zahájila potřebnépráce směřující k zavedení z něj vyplývajících změn.28


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 30Výsledky ochrany životního prostředíVýsledky ochrany životního prostředí120100VÝVOJ SPOTŘEBYMOTOROVÝCH PALIVPočet automobilů a s tím spojená celková spotřeba motorových paliv neustále roste i přes to, žeVÝROBKYjednotková spotřeba nových motorů se snižuje. Neustálé zvyšování spotřeby motorových palivA SLUŽBYs sebou přináší problémy týkající se zhoršování životního prostředí. S cílem co možná nejvíce omezitvliv růstu automobilismu na životní prostředí jsou na kvalitu paliv kladeny stále větší požadavky, a tonejen při jejich spalování, ale výrazně se zasahuje i do celého procesu jejich distribuce.Česká rafinérská věnuje kvalitě vyráběných motorových paliv, které jsou jejím nejmasovějšímproduktem s největším vlivem na životní prostředí, trvale vysokou pozornost. Podstatná částvýroby automobilového benzinu a motorové nafty svou kvalitou odpovídala přísným požadavkůmevropské směrnice 98/70/EC pro kvalitu motorových paliv. Nejdůležitějšími parametry v případěautomobilového benzinu pro rok 2000 jsou obsah benzenu max. 1 % (V / V), obsah síry max.150 mg/kg a obsah aromatických uhlovodíků max. 42 % (V / V). V případě motorové nafty jsounejdůležitějšími parametry pro kvalitu 2000 snížený obsah síry na max. 350 mg/kg, zavedení80––– automobilové benzíny––– motorová nafta1996 1997 1998 1999 2000 2001limitu pro obsah polyaromatických uhlovodíků na úrovni max. 11 % (m/m) a zvýšení požadavkuna cetanové číslo o 2 jednotky na min. 51.České rafinérské se v průběhu roku 2001 díky pozornosti, kterou trvale věnuje zdokonalování0,50,40,30,20,1VÝVOJ OBSAHU SÍRYV MOTOROVÉ NAFTĚsvé technologie, dařilo dodržet požadovaný obsah síry podle směrnice 98/70/EC jaku automobilového benzinu, tak i u motorové nafty v požadovaných mezích v celém objemuvýroby. Stejně tak byl dodržen požadavek na celkový obsah aromatických uhlovodíkůu automobilových benzinů, resp. obsah polyaromatických uhlovodíků v případě motorové nafty.Aby Česká rafinérská mohla účinně řídit svou výrobu podle stále stoupajících požadavků, věnujetrvale velkou pozornost modernizaci přístrojového vybavení svých laboratoří. V roce 2001 byl mj.zakoupen a uveden do provozu zkušební motor pro stanovení cetanového čísla v hodnotě cca8 mil. Kč, který je jediný v České republice.Rok 2002 bude ve výrobě motorových paliv znamenat úplný přechod na kvalitu požadovanousměrnicí 98/70/EC a současně také bude rokem, ve kterém bude ve společnosti dokončenprogram tzv.„Clean Fuels Program“, který stanoví opatření k dalšímu zpřísnění požadavků nakvalitu vyráběných motorových paliv zejména v obsahu síry na max. 50 mg/kg, což je požadovaná0,01974 1983 1987 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001––– české normy––– evropské normy––– skutečnost ČeRkvalita 2005 podle citované směrnice, a později až na max. 10 mg/kg. Část tohoto programu jejiž realizována, zejména ve vztahu k segregaci paliv.Kromě motorových paliv zajišťovala společnost výrobu řady dalších rafinérských produktů. Takézde byl kladen velký důraz na trvalé udržování jejich kvality v souladu s legislativními požadavkya požadavky resp. potřebami našich odběratelů.3031


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 32Výsledky ochrany životního prostředíVýsledky ochrany životního prostředíVe dříve vydaných zprávách o vlivu společnosti na životní prostředí byly uváděny odděleněVÝDAJE NA OCHRANUinvestiční náklady a provozní náklady. U provozních nákladů byly uvedeny jednotlivé nákladovéŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍpoložky. Popsané dělení je zachováno i v této zprávě.Provozní náklady(Litvínov + Kralupy)tis. Kč/rokjednotky Claus 36 094,6Provoz a údržba ČOV 3 123 ,9Čištění a vypouštění odpadních vod 80 915,3Provoz HOPV 10 468,0V politice životního prostředí je zakotvena povinnost společnosti poskytovat informaceVEŘEJNÉzaměstnancům i veřejnosti o stavu životního prostředí a činnostech pro jeho ochranu. V rámciPŮSOBENÍpřípravy na certifikaci byl proto stávající systém v obou lokalitách doplněn o postupy při prácis podněty třetích stran.Při zahajování provozu nové technologické jednotky v kralupské rafinérii se souběžně uskutečnilaMonitoring znečištění ovzduší a podzemních vod 1 221,7Poplatek za ovzduší 3 226,1Poplatek za vypouštění odpadních vod 623,6Zneškodňování odpadů 12 432,1Měření emisí a provozní evidence 2 595,2Ostatní 281,3informační kampaň směřovaná na občany sídel sousedících s výrobním areálem: Kralupy nadVltavou, Veltrusy a Chvatěruby. Byla zvolena kombinace rozesílání letáků do všech domácnostíINVESTIČNÍ NÁKLADYAkcer. 2001 tis. Kčs informací přednesenou na veřejných shromážděních s následnou diskusí. Pro některézastupitele pak byla zorganizována exkurze do nového výrobního komplexu před jeho spuštěním.Počátkem roku 2001 kulminovala mediální kampaň v sousední SRN obviňující oba podnikyprůmyslového areálu Litvínov-Záluží ze znečišťování ovzduší v několika obcích v Sasku v přilehlýchoblastech Krušných hor. Otevřenou informační politikou poskytly obě společnosti údaje potřebnék identifikaci případného zdroje znečišťování a uspořádaly návštěvu místně příslušných poslancůspolkového sněmu SRN. I když práce odborné komise ještě nebyla uzavřena, nebyla shledánaspojitost mezi zápachy v SRN a činnostmi litvínovského rafinérsko-petrochemického areálu. Připrojednávání stížností německých občanů společnost úzce spolupracovala s Ekologickýmcentrem pro Krušnohoří a komisí pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří, jehož je členem.Vedle těchto dvou specifických případů probíhala otevřená komunikace s orgány státní správya samosprávy, se sdělovacími prostředky obou regionů i celostátními médii o aktuálníchzáležitostech týkajících se vztahů činnosti společnosti a jejich komerčních výrobků k životnímuprostředí jako celku.Rafinérie KralupyPlocha na čištění aparátů 413Modernizace terminálu 1 716EWMP Kralupy 12 234Retenční nádrž před ČOV 1 447Automatické odvodnění ropných nádrží 1 665SRU a degazifikace síry 7 677Doprava kalů na ČOV 337Rafinérie LitvínovRekonstrukce procesu Sulfreen a degazifikace síry 22 668Integrace procesních vod bloků 13 + 23 360Odpadní vody bloků 56/57 a 65/67/69 2 101Modernizace terminálu 15 987nový kouřovod jednotek Claus 924čistící plocha, blok 35 575kontinuální měření emisí (fáze BOD) 192Celkem 68 2963233


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 34RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMIIINDIKÁTORY VÝSLEDKŮ HSE (DLE CEFIC)číslo Indikátor jednotka 1996Rafinérie: Kralupy (K), Litvínov (L) K LBezpečnost práce a ochrana zdraví1 Počet smrtelných úrazů počet úmrtí za rok 0 12 Frekvence úrazů s následnou pracovní neschopností2.1 Pro vlastní zaměstnance počet úrazů/1 mil. odprac. hodin/rok 6,75 7,82.2 Pro kontraktory počet úrazů/1 mil. odprac. hodin/rok N N3 Frekvence nemocí z povolání počet nemocí/1 mil. odprac. hodin/rok 0 0Ochrana přírodyNakládání s odpady4 Nebezpečný odpad t/rok 1285,5 1546,55 Ostatní odpad t/rok 272,9 281,1Emise do ovzduší6 Oxid siřičitý t/rok 710,7 2203,97 Oxidy dusíku t/rok 84,8 775,68 Oxid uhličitý t/rok 186130 6139169 Těkavé organické látky9.1 VOC t/rok 262,3 2532,79.2 POPC t/rok 54,3 295,0Vypouštění do vod10 Sloučeniny fosforu t/rok N -11 Sloučeniny dusíku t/rok N -12 CHSK t O 2 /rok 70,0 -13 Těžké kovy celkem (faktor EQS) t/rok N -BSK 5 t/rok N -Nerozpuštěné látky t/rok N -Ropné látky (NEL) t/rok N -Další potenciální vlivy14 Látky s potenciálním vlivem na zdraví a ŽP14.1 Sirovodík – do ovzduší t/rok 43,9 27,2Využívání energie15 Spotřeba energie a účinnost využívání energie15.1 Spotřeba energie tuny ekvivalentu oleje (TOE)/rok 72010 13020015.2 Specifická spotřeba energie TOE/rok/tuny produkce/rok 0,03124 0,02756Distribuce/doprava16 Nehody při distribuci/dopravě16.1 Letecká počet nehod/tuny přepravených látek - -16.2 Železniční počet nehod/tuny přepravených látek - -16.3 Silniční počet nehod/tuny přepravených látek - -16.4 Námořní počet nehod/tuny přepravených látek - -16.5 Vnitrozemská vodní počet nehod/tuny přepravených látek - -16.6 Produktovod počet nehod/tuny přepravených látek - -Referenční údaje1 Počet pracovníků1.1 Počet vlastních pracovníků (průměrný) 326 9521.2 Počet pracovníků kontraktorů (průměrný) N N2 Počet odpracovaných hodin2.1 Počet odpracovaných hodin vlastních pracovníků 592587 16931192.2 Počet odpracovaných hodin kontraktorů N N3 Obrat – tržby za prodej vlastních výrobků a služeb mil. Kč/rok 11643,1 22131,54 Distribuce výrobků a počet nehod - -5 Náklady na bezpečnost, ochranu zdraví a ŽP5.1 Investiční náklady do HSE celkem mil. Kč/rok 61,6 1161,25.2 Podíl investičních nákladů do HSE na celkových % 40,6 70,65.3 Provozní náklady do HSE mil. Kč/rok 19,7 156,61997 1998 1999 2000 2001K L K L K L K L K L0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,64 1,13 0 0,61 0 0,61 0 1,3 0 0N N 0 4,18 3,79 0 0 2,5 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0615,4 20314,6 629,0 14582,4 506,8 3578,7 258,8 1196,8 893,1 5136,585,9 3892,6 717,7 11481,4 434,9 2443,0 4075,9 3739,9 158,8 3830,8493,0 1374,7 596,8 1483,4 898,5 1695,0 648,4 1589,5 1007,9 3072,097,2 565,7 109,2 450,7 120,6 472,9 101,5 389,7 215,9 799,4215365 609337 165536 637965 171829 395904 159125 645699 426334 582736203,0 633,8 82,2 531,6 40,6 115,4 48,6 112,8 57,4 52,343,4 204,0 46,3 204,0 50,0 103,0 44,7 122,9 79,3 223,7N - 0,248 - 0,087 - 0,19 - 0,06 -N - 4,0 - 2,2 - N - 41,6 -110,0 - 111,9 - 55,7 - 72,3 - 101,0 -N - N - N - N - N -N - N - N - N - 19,9 -N - N - 11,6 - 15,3 - 17,5 -N - N - N - N - 2,5 -5,4 33,7 0,1 53,8 0,0 44,6 0,02 0,435 0,08 0,4887898 138812 64467 149260 66994 154085 60159,6 152682,3 135172,9 137312,90,03166 0,03442 0,02929 0,03504 0,03651 0,04173 0,03356 0,03993 0,05858 0,03976- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -337 938 356 901 369 873 359 796 353 647N N 104 338 124 412 495 557 386 552608590 1703792 624618 1651483 649408 1643886 629609 1481529 575992 1161575N N 221600 716600 262880 873440 1049195 1180537 803670 114735214968,0 23036,1 8762 18101,1 9566,7 21133,3 14331,6 37043,4 13474 31881- - - - - - - - - -193,3 387,7 274,9 180,5 2643,9 1550,6 508 551 144,6 329,168,7 53,8 71,6 25,9 97,9 94,7 14,5 36,7 6 1327,1 182,1 36,3 161,9 32,9 107,7 28,7 104,7 27,4 129,9N – nebylo sledovánoN/A – nevyskytuje se, není produkováno


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 36Česká rafinérská, a. s.Záluží 2436 70 Litvínov VIIe-mail: info@crc.czwww.ceskarafinerska.czKontaktní osoby rafinérie telefon fax e-mailing. Pavel Fobl Litvínov 035-616-6530 035-616-4858 pavel.fobl@crc.czing. Klára Kloučková Kralupy 0205-71-3455 0205-71-3809 klara.klouckova@crc.czEva Horská Litvínov 035-616-4442 035-616-4858 eva.horska@crc.czing. Milan Vitvar Litvínov 035-616-4477 035-616-4858 milan.vitvar@crc.czExterní spolupráceIng. František Srb, Olga Rousová, RNDr. Jan Eisler


afinerska_EKO 12.7.2002 15:52 Stránka 38Česká rafinérská, a. s.Zpráva o vlivu na životní prostředí 2001Pro Českou rafinérskou, a. s.vydalo ASCO – vydavatelství spol. s r. o.Praha 10, K Lipanům 78V červnu 2002Fotografie Bohumír Prokůpek

More magazines by this user
Similar magazines