Učne težave pri matematiki, Mihaela Mataič Šalamun

zrss.si
  • No tags were found...

Učne težave pri matematiki, Mihaela Mataič Šalamun

od lažjih do zelo izrazitih, od kratkotrajnih do vseživljenjskih, od tistih, ki so prisotne le na enem področjuučenja matematike (npr. aritmetike), do tistih, ki povzročajo splošno matematičnoneuspešnost (npr. razvojna akalkulija).


Splošne učne težaveUTSplošne učne težaveimajo učenci, kidosegajo nižjedosežke na vsehpodročjih učenjamatematike in tudipri drugihizobraževalnihpredmetih.Specifične učnetežave SUT•Diskalkulija•Specifičnearitmetične učnetežave


Odražajo se v nižjih matematičnih izobraževalnihdosežkih pri otrocih, ki:• počasneje usvajajo znanja zaradi mejnih inpodpovprečnih intelektualnih sposobnosti,• slabše obvladajo jezik, v katerem se šolajo,• izhajajo iz revnih družin,• so manj zbrani,• imajo čustvene težave pri učenju matematike alipsevdodiskalkulija,• imajo slabše razvite metakognitivne sposobnosti,• so slabše motivirani za učenje itd.


Za uspešno obvladovanje aritmerike jepotrebno otroku v prvih letih šolanjaomogočiti razumevanje osnovnihmatematičnih pojmov in postopkov, kot so:- pojem števila,- obvladovanje različnih vrst štetja,- razvoj potrebnega pojmovnega (mestnevrednosti, geometrijski pojmi…)in proceduralnegaznanja (postopki štetja, zapis števil, postopek pisnegamnoženja, deljenja…).


Če je prehod od konkretnega na slikovniin simbolni material prehiter, imajoštevilni otroci učne težave, saj nimajodovolj fizičnih prezentacij za posameznematematične simbole in njihove verbalneoznačbe (Garnett, 1998).


Sposobnost štetja pomeni osnovo zarazumevanje števil in aritmetičnih operacij.Učenci se med seboj razlikujejo v znanjuposameznih vrst štetja, v točnosti štetja inobvladovanju strategij štetja.Čim bolj je otrok spreten pri štetju, tem bolj bouspešen pri računanju.


Piaget meni, da je za razvoj otrokovegalogičnega mišljenja v obdobju pred formalnooperacionalnim stadijem (približno enajst let)bistvena manipulacija s predmeti:»Da lahko otroci mislijo, morajo v konkretnooperacionalnemstadiju imeti pred sebojpredmete, s katerimi se da enostavno ravnatiali pa vizualizirati predmete, s katerimi soravnali in si jih lahko enostavno, brez večjeganapora predstavijo.«


Pri izdelovanjupripomočkov moramoupoštevati določenezahteve, ki jih je navajalaM. Montessori za učnepripomočke: omejitev pripomočkov, majhni učni koraki, aktivnost, kontrola napak, estetska zahteva.


1. stopnja: MATERIALNOIZVAJANJE,• materialne strategije 2. stopnja: GOVORNOIZVAJANJE OPERACIJE,• verbalne strategije 3. stopnja: PRENOSAKTIVNOSTI NA MISELNINIVO,• miselne strategije oz. miselnoračunanje


Strategijo, ki jo otrok uporablja pri reševanjuaritmetičnega problema, bomo spoznali spomočjo:opazovanja otroka pri reševanjuproblema,natančne analize otrokovih izdelkov,s poslušanjem otroka, ko nam opisujesvoj način reševanja problema.


Za otroke z učnimi težavami je značilno:uporabljajo manj razvite strategije(materialne in verbalne),te terjajo več časa in so manj učinkovite,v bazi znanj imajo shranjenih manjinformacij,neuspešni so pri reševanju kompleksnihproblemov, saj aritmetičnega dejstva nemorejo priklicati iz baze znanj,s pomočjo njim lastnih strategij porabijoveliko časa in delovnega spomina.


Zato jim moramo:omogočiti uporabo njim lastnih strategij,prilagoditi obseg nalog,jim dati dovolj časa injih učiti ustreznih strategij.


Pri učenju strategij jepomembna uporabaustreznih učnih pripomočkov.Pri učenju osnovniharitmetičnih znanjuporabljamo: naravne predmete izotrokovega okolja, strukturirane materiale, tabele, številske trakove,kartončke, številske črte, skice in drugegrafične ponazoritve.


Vsak otrok potrebuje za razvoj matematičnih pojmovrazlične vrste pripomočkov. Otroci z učnimi težavami pri matematiki potrebujejo daljčasa aktivnosti z materiali. Pri računanju uporabljajo učenci različne strategije. Vsakučenec razvojno preide vse strategije, različno dolgo paučenci vztrajajo pri določeni strategiji. Upoštevati moramo razvojne potrebe otrok in jimomogočiti uporabo tistih strategij, s katerimi souspešni pri računanju. Obenem pa moramo preprečiti izvajanje strategij znapakami, zato jim moramo organizirati dejavnosti zustreznimi učnimi pripomočki.

More magazines by this user
Similar magazines