12.07.2015 Views

Podbrezovan 1/2011 - Železiarne Podbrezová

Podbrezovan 1/2011 - Železiarne Podbrezová

Podbrezovan 1/2011 - Železiarne Podbrezová

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PODBREZOVAN 1/<strong>2011</strong> STRANA 3Vedúcich výrobných a obslužných prevádzkarní sme sa opýtali:1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni?2. S akými predsavzatiami vstupujete do nového roka?Ing. Peter KRAJAN, vedúci dopravy• Na začiatku roku 2010 rezonovalana Slovensku situáciaso zavedením elektronickéhomýta, ktorása svojimi novýmizmenami a legislatívnymiúpravamiujasnila až v letnomobdobí. Taktiežv oblasti prevádzkovaniakoľajovejdopravy došlopočas roka k zmenámvo vykonávacích predpisoch,takže sme na tieto novépožiadavky ihneď zareagovali.Celkove hodnotím rok 2010ako stabilnejší, s rastúcimipožiadavkami na zabezpečenieprepravy pre ŽP a.s., čo jedobrý signál do budúcnosti.• S príchodomroku <strong>2011</strong> by somchcel všetkým zaželaťv prvomrade veľa zdraviaa spokojnosti v rodinnomživote, veselúmyseľ a pevnúvôľu. V pracovnejoblasti dobrévýsledky a korektné vzťahyso spolupracovníkmi, spokojnosť,pocit stability a ešte pocit,že nám všetkým na niečomzáleží a že máme spoločnýcieľ.Ing. Peter Belko, vedúci druhovýroby• Po ťažkom roku 2009 môžemkonštatovať, že dosiahnutévýsledky v druhovýrobev uplynulom rokuboli podstatne lepšieako naznačovalipredpoklady. Pôvodnéplánovanéobjemy boli prekročenév bezšvíkovýchaj zváranýchrúrach veľkýchpriemerov. V porovnanís predchádzajúcimrokom bol nárast výrobyo viac ako 60 percent. Začiatokminulého roku bol rozdielnyv jednotlivých druhochvýrobkov vyrábaných v druhovýrobe.V delených rúrachspočiatku pokračoval nepriaznivýtrend z roku 2009, ktorýsa však postupne menil najmävďaka opätovnému postupnémurozhýbaniu trhu v automobilovompriemysle, kde smerujeväčšina našich výrobkov. Zjednozmennej prevádzky smeprešli na dvojzmennú výrobu• Rok 2010 bol v ťahárnirúr a oblúkarni ďaleko priaznivejší,ako predchádzajúcirok 2009. Vyrobilisme v ňom43 372 ton presnýchbezšvíkovýchrúr. Tentoobjem predstavuje69 percentnýnárast v porovnanís rokom 2009, aleje to ešte stále 13percentný úbytokv porovnaní s rokom 2008.V oblúkarni bolo vyrobených2 931 ton navarovacíchoblúkov a redukcií. Tentoobjem predstavuje 22 percentnýnárast v porovnanís rokom 2009, ale je to 21percentný ubytok v porovavybrané zariadenia pracovaliv druhej polovici roku už aj vtrojzmennej prevádzke. Taktiežsme po úplnomprepade výrobyrúr pre hydraulickévalce v roku 2009začali aj s výroboutohto druhu výrobku.Od začiatkuroku bola priaznivásituácia vo výrobezváraných rúrveľkých priemerov,kde sme sa priblížili objemom zpredkrízových rokov.• Verím že budeme pokračovaťv nastúpenom trende atento rok bude pre celú akciovúspoločnosť ešte úspešnejšíako ten minulý. Taktiež si želám,aby bola efektívnejšie využitávoľná kapacita výrobnýchzariadení, čo je jedným z predpokladovdobrého hospodárenia.Všetkým zamestnancomželám pevné zdravie, šťastiea pracovnú aj rodinnú pohodu.Ing. Miloš Dekrét, vedúci ťahárne rúrnaní s rokom 2008.Postupne, ako narastalavýroba, sme mohli opätovneprijímať ďalšíchzamestnancov.V minulom rokusme v rámci modernizáciezrealizovalinasledovnéinvestičné ak-Ilustračné foto: A. NociarováIng. Miroslav Domovec, CSc., vedúci oceliarne• Začiatok uplynulého rokubol zložitý. Výrobu sme spustilipre nedostatok zákaziekaž 9. januára 2010, v pracovnomrežime na tri zmeny.Zlepšenie zákazkovej náplneprišlo až koncom marca a odmája sme začalivyrábať nepretržite,v režime štyrochpracovnýchzmien.Významnou udalosťouv našej prevádzkarnibolo 19.marca zavedeniedo výroby nového,v poradí už dvanásteho formátukvadrátu 125 milimetrovpre externých odberateľov. Ajnapriek kritickému malémuformátu sa nám ho darí sériovovyrábať.Potešiteľné je, že zvýšenímcie: hrotovačkuAVS 63, výmenudvoch vaní v moriacomtuneli č. 1,brúsku na celoplošné brúseniepovrchu rúr, laserovéznačenie rúr, trieskač oblúkov.V novembri bola zrealizovanágenerálna opravažíhacej pece č. 2.V priebehu minulého rokasme v spolupráci s informatikouuviedli do praxe novúevidenciu výroby pomocoučiarových kódov. V plánovanísa používa už iba elektronickývýrobný príkaz. Papierováevidencia výrobybola takto nahradená veľmiprogresívnym spôsobom, čozefektívni riadenie prevádzkarneťaháreň rúr.• Plán na rok <strong>2011</strong> je preťaháreň rúr postavený naúrovni 47 650 ton presnýchbezšvíkových rúr a 16 400ton finalizácie valcovanýchrúr. Pre oblúkareň je plán2 545 ton navarovacích oblúkova redukcií.Všetky výrobné úlohy sabudeme snažiť plniť v požadovanýchtermínoch a k maximálnejspokojnosti našichzákazníkov.dôrazu na pracovnú a technologickúdisciplínu a preventívnučinnosť, ale aj nadobrú úroveň vykonávanýchopráv, sme počas celéhoroku nezaznamenali väčšiuporuchu a tým vynútenývýrobný prestoj.Za to by somchcel poďakovaťvšetkým zamestnancomoceliarnea súčasne ajcentrálnej údržby,ktorí sa starajú otechnický stav agregátov.• Uplynulý rok vo valcovnirúr možno označiť ako veľmidobrý. Po predchádzajúcomkrízovomroku smedosiahli objem distribučnejvýroby169,94 kt, čopredstavuje splnenieplánu na 118,7percenta a dosiahnutie92,6 percentaobjemu výrobypredkrízového roka 2008.Objem realizácie sme splnilina 112 percent a dosiahlisme podiel 99,4 percentaz roku 2008.Máme za sebou úspešnýrok, neznamená to však, žebol bezproblémový. Rezervyvidím v zlepšení využitiatechnologického zariadeniaznížením percenta prestojov,• Od roku <strong>2011</strong> očakávamerovnomernú výrobu na hranicikapacitných možností. Priplnení úloh by nám v procesevýroby veľmi pomohla realizácianiektorých investičnýchakcií. Predovšetkým inštaláciavýkonnejšieho odsávaniaspalín z EAF, ktoráby okrem zlepšenia životnéhoprostredia umožnilazvýšiť výkon výroby spustenímvšetkých troch kyslíkovo- palivových horákov. Tešímesa aj zo schválenia realizáciesystémov pre detekciuúniku trosky pri odpichu ocelez oblúkovej pece do panvya pri doliatí ocele z panvydo medzipanvy na ZPO, alepredovšetkým zo začatia prípravypre rozsiahlu modernizáciuZPO, ktorá umožní výraznezvýšiť kvalitu vyrábanejocele. V pláne mame aj zavedenieďalšieho nového formátu- kruhu 240 milimetrov,ktorý by sme mali prvýkrátodliať v apríli tohto roku.K splneniu týchto náročnýchúloh prajem všetkým spolupracovníkompevné zdravie.Ing. Milan MUTIŠ, vedúci valcovne bezšvíkových rúra to technologicky nutných,ako aj mechanických, elektrickýcha ostatnýchporúch nazariadení.• V tomto rokunás čaká historickynajvyšší plán výroby190 kt. Pre naplnenietohto cieľapotrebujeme bezpodmienečnezabezpečiťspoľahlivosť technologickéhozariadenia, včasnýnábor zákaziek, ktorý je základnýmpredpokladom zostaveniaoptimálneho valcovaciehoprogramu, kvalitnývstupný materiál a kvalitnýstabilizovaný pracovný kolektív,ktorému v novom rokuželám veľa zdravia, šťastiaa úspechov.


STRANA 6Od 1. januára pre motoristovPEVNÉ POKUTYViac ako predtým:V minulosti platilo, že policajt udeľovalsankciu pri priestupkoch v predpísanomrozpätí. Napríklad, ak šofér vobci prekročil rýchlosť o 25 km/h, zaplatil50 – 100 eur. Po novom je to70 eur. Výška pokuty nebude odstupňovanápo 10 km/h, ale po 5km/h. Za niektoré priestupky zaplatítepodľa nového sadzobníka pokútviac. Zmenou je napríklad aj výškasankcie za prejazd cez križovatkuna signál STOJ! dávaný policajtom,vyplývajúci z dopravnej značkyalebo dopravného zariadenia. Zanerešpektovanie nespratní vodiči namiestodoterajších 100 eur zaplatiaJedálny lístok od 17. do 23. januára <strong>2011</strong> Jedálny lístok od 24. do 30. januára <strong>2011</strong>PondelokPolievka: hrachová so salámou, pečivoMaďarský hovädzí guláš, knedľaPlnený bravčový závitok, ryža, šalátPrekladané mäso s kelomZelotofu, pečivoKuracie rezančeky, dusená fazuľkas baby mrkvouPalacinky s marhuľ. lekvárom a orechmiBageta šamp. so šunkou (šunka, šamp., vajcia,syr, čínska kapusta, kukurica, dressing)Vypr. ryba, pečivoUtorokPolievka: mrkvová s pórom, pečivoVypr. morč. rezeň ovčiarsky, zemiaky, šalátBravč. perkelt, cestovinaZapečená mäsová ryžaBrokol. šalát so špargľou, pečivoOpekané tofu, hrach. kaša, volské oko, uhorkaDuk. buchtičky s van. krémomCelozrnná bageta mexická (šunka, mrkva,parad., ster. uhorka, syr, červ. kapusta,fazuľa, kukurica, hrášok, dressing)Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivoStredaPolievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivoKopaničiarske hovädzie filé, ryža, šalátPlnená paprika, knedľaExotická bravč. kotleta, opek. zemiaky,Windsorský šalát, pečivoKarfiol so syrovou omáčkou, zemiakyRezancový nákyp s tvarohom a jahodamiBageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv.šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)Pečená bravč. krkovička, pečivoŠtvrtokPolievka: hovädzia s peč. haluškami, pečivoHydinové ražniči, zemiaky, šalátBravč. stehno záhr., slovenská ryža, šalátPizza s údeným mäsomHydinový šalát, pečivoFarfally so zelen. omáčkouOrechový závin, kakaoCelozrnná bageta salámová so šalátom (saláma,uhor. šalát, paprika, paradaj., šalát konz.)Vypr. bravč. rezeň so sezamom, pečivoPiatokPolievka: kláštorná, pečivoPečené kač. stehno, červ. kapusta, knedľaHov. mexický guláš, ryža, šalátVypr. brokolica, zemiaky, tat. omáčkaParížsky šalát, pečivoBravč. mäso dusené s kelomZem. knedličky s nutelou, mak. posýpkaBageta Gurmán (lahôdkové kare, steril. uhorky,vajce, maslo, horčica)Plnená sekaná pečienka, pečivoSobotaPolievka: zeleninová so šunkou, pečivoKuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalátNedeľaPolievka: dánska brokolicová, pečivoHov. roštenka na slanine, tarhoňa, šalát150 eur.Ak neumiestnite výstražný trojuholník,zaplatíte už o desať eurviac a bude vás to stáť 60 eur.Po starom neuposlúchnutie policajtapri riadení premávky vyšlona 60 eur, dnes vás to vyjde100 eur.Menej ako predtým:Pri niektorých priestupkoch súsankcie nižšie. Menej zaplatíte, akpri predbiehaní zabudnete vyhodiťsmerovku. Kým po starom bolapokuta 60 eur, teraz to bude 50 eur.Za jazdu bez platných dokladov zaplatíte30 eur, kým predtým stemohli vyfasovať za tento priestupokaž 50 eur.Ak by vás policajt nachytal s antiradarom,zaplatíte pokutu 100 eur,predtým to stálo 150 eur. Pri prekážanírýchlejším vozidlám zaplatíte30 eur, podľa staršieho nariadeniaby vám však hrozila sankcia 60eur. Ak zabudnete zapnúť cez deňsvetlá, čaká vás trest 20 eur, čo jetrikrát menej ako ste mohli zaplatiťpredtým.Pevné pokuty sú síce správnymkrokom, v niektorých prípadoch súvšak nepochopiteľné. Napríklad,na najvýraznejšie zníženie pokutysa môžu tešiť ignoranti stojaci namiestach vyhradených pre zdravotnepostihnutých. Pôvodne im hrozila pokutaaž do výšky 300 eur, po novombude policajtom stačiť 60 eur.PondelokPolievka: fazuľová kyslá, pečivoVypr. morč. medailónky so šunkou a syrom,zemiaky, tat. omáčkaGoralská pochúťka, cestovinaBravč. rezeň v kokose, arašid. omáčka, ryžaCestovinový šalát so salámou a kapiouŠpaldovo- zemiakové placky, zakysankaŽemľovka s tvarohomBageta moravská (moravské mäso, uhorkašalát., maslo, horčica, syr, kapia,pikantný dressing)Vypr. bravč. rezeň, pečivoUtorokPolievka: pórová s krúpami, pečivoHovädzia sviečková pečienka, knedľaBravč. mäso Chilli con Carne, ryža, šalátRyba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalátVitamínový šalát s jablkami, pečivoZapekaná brokolica s tofuLangoše s kečupomCelozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster.uh., čínska kapusta, mrkva, čín. dressing)Údená krkovička, pečivoStredaPolievka: boršč s mäsom, pečivoBravč. rezeň trenčiansky, tarhoňa, šalátPečené kuracie stehno, zemiaky, šoletSyrový koláč so šampiňónmiBulh. šalát s bravč. mäsom, pečivoZemiakový paprikáš, parad. šalátŠišky s nutelou, kakaoBageta šunková so šalátom ((šunka, uhorkašal.,paprika, paradaj., šal. konz.)Pečené kačacie stehno, pečivoŠtvrtokPolievka: sedliacka, pečivoMorč. prsia sečuánske, ryža, šalátÚdené mäso, kapusta, knedľaŠtef. sekaná peč., zem. prívarok, chliebŠalát fazuľ. so salámou a chrenom, pečivoŠéfovský šalátMaxi buchta s orechovo- višňovou náplňou,vanilk. krémCelozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky,kapia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)Vypr. karbonátok, pečivoPiatokPolievka: karfiolová, pečivoVypr. brav. rezeň so sezamom, zemiaky, šalátKuracie soté na zelenine, slov. ryža, šalátKlužská kapustaHorehr. syrový šalát, pečivoRyba na masle, dusená zeleninaKysnutý koláč marhuľový, kakaoBageta s kuracím mäsom (kur. mäso,hl. šalát, kukurica, kapia, pik. dressing)Vypr. kuracie stehno v cestíčku, pečivoSobotaPolievka: slepačia s cestovinou, pečivoBravč. stehno nitrianske, knedľaNedeľaPolievka: furmanská, pečivoMorč. prsia plnené Nivou, ryža, šalátPODBREZOVAN 1/<strong>2011</strong>Bude vás zaujímaťZ informatívnej správy o ekonomickom vývojiv Banskobystrickom kraji za I. - III. štvrťrok 2010V registri organizácií ŠÚ SR bolo v Banskobystrickom kraji k 30.septembru 2010 zaregistrovaných 20 468 právnických osôb (vrátanefyzických osôb zapísaných do obchodného registra), z toho12 632 podnikov. Podiel podnikov v kraji na úhrne za SR dosiahol8,9 percenta.Počet fyzických osôb nezapísaných do Obchodného registradosiahol ku koncu sledovaného obdobia 45 028 osôb (10,9 percentnýpodiel na úhrne za SR). V porovnaní s rovnakým obdobímminulého roka vzrástol počet fyzických osôb v kraji o 0,4 percenta.V priemyselných odvetviach kraja dosiahli tržby za vlastné výkonya tovar spolu 2 572,6 mil. eur. Z úhrnu za SR dosiahli 5,3 percenta.V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nastal nárasttržieb o 24,7 percenta. Prevažná časť bola vyprodukovaná vsúkromnom sektore, najmä v súkromnom tuzemskom vlastníctvea v medzinárodnom súkromnom vlastníctve.V stavebníctve kraja dosiahli celkové tržby za vlastné výkony atovar 492,1 mil. eur. Na celkovom úhrne za SR sa podieľali 8,1percenta. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou vzrástli tržbyza vlastné výkony a tovar o 10,1 percenta.V oblasti bytovej výstavby bolo v I.- III. štvrťroku 2010 dokončenýchv kraji 585 bytov, z hľadiska vlastníctva prevažne v súkromnomtuzemskom vlastníctve. Ich podiel z počtu dokončených bytovza SR predstavoval 5,1 percenta. Medziročne poklesol početdokončených bytov v kraji o 38,7 percenta.V dopravných organizáciách dosiahli tržby za vlastné výkony atovar za sledované obdobie 181,9 mil. eur. Na celkovom úhrne zaSR sa podieľali 4,6 percenta. V medziročnom porovnaní vzrástlitržby za vlastné výkony a tovar o 7,6 percenta.V oblasti vybraných trhových služieb dosiahli tržby za vlastnévýkony a tovar 310,3 mil. eur. Na celkovom úhrne za SR sa podieľali5,1 percenta. V porovnaní s minuloročnou skutočnosťou pokleslio 1 percento. V maloobchode dosiahli tržby za vlastné výkonya tovar v kraji 1 085,9 mil. eur. Na celkovom úhrne tržieb za SRsa podieľali 8,6 percenta. V medziročnom porovnaní vzrástli tržbyo 2,2 percenta. Vo veľkoobchode dosiahli tržby za vlastné výkonya tovar 586,9 mil. eur, na úhrne za SR sa podieľali 3,4 percenta.V medziročnom porovnaní poklesli o 3 percentá. Za predaj aúdržbu motorových vozidiel dosiahli tržby za vlastné výkony a tovar206 mil. eur a z úhrnu za SR tvorili 7,7 percenta. V porovnanís minuloročnou skutočnosťou poklesli o 19,5 percenta.V sledovanom období bolo v kraji pre cestovný ruch k dispozícii450 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou 7 190 izieb a 19 181lôžok. Ubytovacie kapacity zariadení využilo viac ako 284 tis. návštevníkov,z toho 20,7 percenta tvorili zahraniční návštevníci.Podľa štvrťročného štatistického výkazníctva sa zamestnanosťv Banskobystrickom kraji medziročne mierne zvýšila. Vhospodárstve kraja pracovalo v I.-III. štvrťroku 2010 v priemere261,7 tis. zamestnancov. V medziročnom porovnaní vzrástolich počet o 0,5 percenta. Na zamestnanosti za SR sa kraj podieľal11,3 percenta. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancav kraji dosiahla 610 eur a v porovnaní s rovnakým obdobímvlani vzrástla o 5,2 percenta. Za úrovňou priemernej mzdy zaSR (744 eur) zaostala o 134 eur a v rámci krajov SR bola jednaz najnižších.Ku koncu septembra 2010 bolo v kraji podľa evidencie Ústrediapráce, sociálnych vecí a rodiny SR 65 803 uchádzačov o zamestnanie.Z nich mohlo po predložení ponuky pracovného miestanastúpiť do zamestnania 89,7 percenta. V medziročnom porovnanívzrástol počet uchádzačov o zamestnanie o 0,9 percenta adisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie medziročne poklesolo 0,3 percenta. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla18,68 percenta a medziročne sa znížila o 0,21 p. b.ŠÚ B.BystricaPred Vianocami objavil Ing. V. Smékal v chodbe laboratórií Gork votrelca,spiaceho netopiera.


STRANA 8PODBREZOVAN 1/<strong>2011</strong>Futbalová U-11 víťazom halového turnajaMladí hráči Futbalového oddielu ŽP Šport, U -11 (ročník narodenia 2000) sa19. decembra zúčastnili halového turnaja v Handlovej, ktorý prebiehal v Mestskejšportovej hale za účasti 12-tich družstiev, hlavne zo západného Slovenska.Vyvrcholil popoludňajšou finálovou časťou, do ktorej sa po zápasoch v základnýchskupinách prebojoval aj tím FO ŽP Šport. V konečnom účtovaní našihráči ukázali viac futbalového umenia, ako súperi a stali sa víťazmi turnaja.Výsledky v skupine:ŽP - VION Zlaté Moravce 4:0 (góly: Floch, Hruška, Cibula, Molčan),ŽP - MFK Stará Turá 0:0,ŽP - FK Prievidza 2:0 (Caban 2),ŽP - Raven Považská Bystrica 0:3,ŽP - MFK Nováky 1:0 (Cibula).Semifinále: ŽP - Jupie Banská Bystrica 2:1 (Hruška, Čief).Finále: ŽP - Raven Považská Bystrica 1:0 (Hruška).Víťazi halového turnaja v Handlovej.Úspešný štartdo novej sezónyŠtvordňové FIS preteky v alpskom lyžovaní v Liptovskej Tepličkeskončili úspechom Lyžiarskeho klubu ŽP Šport Podbrezová.Na Veľkej cene Liptovských hôľ, medzinárodnýchlyžiarskych pretekoch dospelýcha juniorov, ktoré sa konali 5. – 8.januára v Liptovskej Tepličke, sa úspešneumiestnili zverenci trénera Pavla Žilku.Štvordňovej kombinácie disciplín obrovskýslalom a slalom v mužskej aj ženskejkategórii sa zúčastnilo viac ako stotridsaťpretekárov z deviatich európskychkrajín. Reprezentant PodbrezovejDaniel Onderčanin sa v celkovej kombináciiumiestnil na výbornom 3. mieste,Filip Žilka obsadil 4. pozíciu. Patrili takmedzi štyroch pretekárov, ktorí ako jediníz mužov dokončili všetky disciplíny.Danielovi Onderčaninovi sa najviac darilona druhý deň v obrovskom slalome,keď cieľom prešiel dvanásty. Zvyšnédisciplíny – obrovský slalom a dva pretekyslalomu skončil trikrát na stabilnejosemnástej priečke. Filip Žilka v obrovskomslalome skončil 23., v druhý deňsi polepšil o sedem miest. V slalome obsadilv piatok 20. a v sobotu 22. miesto.Darilo sa aj ženám, na 15. miestev prvý deň obrovského slalomu absolvovalatrať Estera Žilková, Ivana Kupčokováskončila dve miesta za ňou. Vo štvrtoka v piatok sa ani jednej preteky nepodarilodokončiť. Sobotňajší slalom bolvšak pre obe úspešnejší – Ivana Kupčokováobsadila 14. miesto a Estera Žilkovádosiahla 11. najlepší čas.Mladí reprezentanti LK ŽP Športúspešne vkročili do novej sezóny už prvýmiFIS pretekami tejto zimy na Slovensku.Nasledujúce zápolenia ich čakajúvo Vrátnej, 18. januára. (log)Daniel Onderčanin (prvý sprava) obsadil v celkovej kombinácii výborné 3. miestoAni ich mladší kluboví kolegovia - z družstva žiakov - nezaostali a úspešnevkročili do kolotoča Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní. O body súťažili7. januára na svahoch v Zuberci a 8. – 9. januára v stredisku Racibor pri Oravskompodzámku. V Zuberci sa v obrovskom slalome mladších žiakov výborne umiestnila DenisaMutišová, o medailovú pozíciu ju pripravila poľská pretekárka, 4. miesto ( 3. v Slovenskompohári) s minimálnou stratou na prvú pretekárku je sľubným do ďalších pretekov.Mikuláš Kupčok skončil 7. a zo starších žiačok Kamila Petrincová 18. V slalomesa 8. januára v Racibore umiestnila Denisa Mutišová na 9. mieste, Mikuláš Kupčokbol 19. Zo starších žiačok Kamila Petrincová skončila 16. a Diana Kováčiková po menšejkolízii v druhom kole na 21. mieste. Obrovským slalomom sa 9. januára skončilo II.kolo Slovenského pohára žiakov. Mikuláš Kupčok opäť obsadil pekné 7. miesto a DenisaMutišová skončila 10., keď v jednej sekunde bolo 13 pretekárok. Aj staršie žiačkyv obrovskom slalome bodovali - Kamila Petrincová skončila 15. a Diana Kováčiková 18.Držme palce našim pretekárom aj v ďalších pretekoch v Liptovskom Jáne a vo Vrátnej.(Dk)Turnaj NBCV Skopje sa 18. decembra 2010 konalNBC turnaj „A“ kategórie, ktoréhovíťazom sa stal hráč Kolkárskeho oddieluŽP Šport Jovan Čalič (652 bodov),na 2. mieste skončil Ivan Čech(540). Ďalší hráči podbrezovskéhotímu obsadili - 4. miesto V. Zavarko(631), 7. M. Tomka (609), 10. R. Foltín(599), 12. M. Pašiak (593), 15. P.Šibal (578), 18. B. Vadovič (575), 27.O. Kyselica (537). (kys)Skalka pri Kremnici sa stala 28. decembradejiskom Slovenského pohárav bežeckom lyžovaní, v ktorompretekali žiaci v I. kole, klasickýmspôsobom. Dorastenci a dospelímali absolvovať – pursvit, no z dôvoduzlých poveternostných podmienoksa bežalo voľnou technikou. V tomtozápolení sa bojovalo aj o nomináciuna medzinárodné podujatia. Oddielbežeckého lyžovania a biatlonuŽP Šport a.s. reprezentovali – mladšížiaci – ročník 2000: 10. Viktor Pápaj,- ročník 1999: 6. Dušan Peťko. Zostarších žiakov – ročník 1997: 1. MarekBreznina, žiačok – ročník 1998:5. Karin Kazárová.Dorastenci, juniori a seniori sa uvedenýchzápolení nezúčastnili, nakoľkoabsolvovali v Osrblí oficiálny tréningpred I. kolom Slovenského poháraa seniori Majstrovstvá Slovenskejrepubliky v rýchlostných pretekocha pretekoch s hromadným štartom.Majstrovský nádych mali v Osrblípreteky kategórií mužov A a žien A.Ostatné kategórie dorastu a dospelýchabsolvovali I. kolo VIESSMANNpohára v biatlone. Aj tieto pretekyboli nominačnými pre medzinárodnépodujatia.Dňa 29. decembra sa uskutočnilirýchlostné preteky, v ktorých v kategóriách- mladší dorastenci 16 - 17r. obsadil 6. miesto Ondrej Kozstolányi,v starších dorastencoch 18 – 19r. bol 3. Rudolf Michalovský, 9. skončilMarin Kupec, 10. Martin Kvačkaja 12. Peter Seifert. Zo starších dorasteniek18 - 19 r. bola 5. AndreaFutbalový klub ŽP Šport zviditeľnili: Andrej Kürty, Lukáš Jágerčík, DominikMolčan, Samuel Floch, Samuel Hruška, Radoslav Čief, Jakub Kochan, MichalCaban, Šimon Cibula, Andrej Macuľa a Ján Chudic.(ma + foto)Postup v Lige majstrovV závere minulého roku čakala kolkárov Podbrezovej odvetaprvého kola Ligy majstrov v kolkoch v macedónskom Skopje.Napriek tomu, že v základnej zostave nenastúpili Čalič, Foltína Tomka, naši hráči bez problémov zvíťazili a postúpili do druhéhokola Ligy majstrov, v ktorom sa 29. januára <strong>2011</strong> stretnú nadomácich dráhach s talianskym majstrom KK Neumarkt.Výsledky zápasu:Makpetrol Skopje – ŽP Šport 3:5 (3411:3532)Zostava a body: Ivan Čech 635, Vilmoš Zavarko 647, PeterŠibal 564, Ondrej Kyselica 566, Bistrík Vadovič 576, TomášPašiak 544.(kys)Biatlonisti nesklamaliHôrčiková, 7. Katarína Kupcová,v kateg. juniorov 20 – 21 r. obsadil3. miesto Ondrej Švantner, 4. JakubFendek, z junioriek tejto kategóriebola 2. Jana Pastúchová. V kategóriimužov 46 ročných a starších obsadildruhú pozíciu Marian Kazár.V predposledný decembrový deňsa konali preteky s hromadným štartom,v ktorých pretekári obsadili– v kategórii mladších dorastencov16 – 17 r. bol 2. Ondrej Kozstolányi,18 – 19 ročných skončili 7. RudolfMichalovský, 9. Martin Kupec,10. Peter Seifert, 11. Martin Kvačkaj.Zo starších dorasteniek 18 – 19 ročnýchobsadila 2. miesto Andrea Hôrčíkováa 9. Katarína Kupcová. Z juniorov20 – 21 ročných bol 3. JakubV kolkárni Domu športu ŽP sa6. – 9. januára uskutočnili MajstrovstváBanskobystrickéhokraja jednotlivcov, v ktorýchpodbrezovskí kolkári získali päťtitulov majstrov kraja v kategóriách:- muži: 1. Bystrík Vadovič (664bodov), 2. Ivan Čech (662) a postupna MS si vybojovali aj RadoslavFoltín, Milan Tomka, RadoslavKurty a Ondrej Kyselica,- ženy: 1. Katarína Micanová z HerzViedeň (570), 2. Eva Bábelová(532) a 3. Jana Turčanová z KO ŽPŠport (517), postup na MS si vybojovalaaj Dagmar Kyselicová,- seniori: 1. Július Kriváň (594), 2.Fendek a 5. Ondrej Švantner. V kategóriijunioriek 20 – 21 ročných obsadiladruhú pozíciu Jana Pastúchováa rovnaké umiestnenie v kategóriimužov 46 ročných a starších dosiaholMarian Kazár.Reprezentanti Klubu biatlonu Predajnáobsadili – v MajstrovstváchSR v rýchlostných pretekoch mužov21 - 35 ročných 9. miesto Peter Kazár,zo Slovákov 5. miesto a v pretekochs hromadným štartom bol štvrtý.V kategórii dorastencov bol MichalMarčok v RP na 11. mieste, zoSlovákov bol 9. a v pretekoch s hromadnýmštartom 7. Jozef Frgelecv rýchlostných pretekoch mužov 46ročných a starších skončil štvrtý.(mk+foto)Majstrovstvá Banskobystrického krajaMatej Sršeň (583) a 3. Pavel Paulečko(581), na slovenský šampionátpostupuje aj Ladislav Boško,- juniori: 1. Ľuboš Figura (582), 2.Ľuboš Svitek (565) a 3. Michal Svitek(548). Na MS postupuje aj TomášHerich,- dorastenci: 1. Marek Zajko z KKŽarnovica (591), 2. Radovan BalcoKO ŽP Šport (578), 3. Tomáš Koreňz KK Jelšava (565), postupujúcim jeaj Tomáš Dziad,- dorastenky: 1. Dominika Kyselicová(521),- juniorky: 1. Dominika Skalošová(487), 2. Simona Babicová (467),- žiaci: 2. Michal Babčan (184).(kys)PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. AlenaSojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová.Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!