INFO br.09 - Zagreb.hr

zagreb.hr
  • No tags were found...

INFO br.09 - Zagreb.hr

Promocija Pedeleka u ZagrebuZagreb Promotion of Electric BicycleUrban Studies 4CitiesStudija zagrebačkih tržnicaStudy of the Zagreb Open Marketsinfo izdaje gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj grada, lipanj 2010. broj 9. issn 1847 – 3768


Impressum / SadržajPoštovani sugrađani,izdavač / publisherGrad Zagreb, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Gradaa Republike Austrije 1810 000 Zagrebt 01/6101-840f 01/6101-881e strategija@zagreb.hrza izdavača / for the publisherJadranka Veselić Bruvo, Pročelnicaurednica / editor-in-chiefIva Bedenkonaklada / run600 primjerakatisak / printKerschoffsetsuradnici / authorsVišnja Bedenko, Karolina Bui,Stjepan Kelčec-Suhovec, Irena Matković,Ivana Movrić, Željka Pavlović, Darko Šiško,Nikola Tvrtković, Kristian Strukić, Matija Vuger,Valerija Kelemen-Pepeoniklektura / proof readerMirjana Štivičićprijevod / translationSabina Ekinovićkoncept i oblikovanje / design and layoutRobert Čanak, Zoran Đukić, Jan Pavlovićtipografija / typographyNikola Đurek, Typoninefotografije / photographsMagma, Iva Bedenko, Vladimir Beštak,Davor Eterović, Željka Pavlović, Marko Ivanuš,Miljenko Gregl, Nikola Tvrtković0406101216171920212426283032333436prostorne informacije i istraživanjaIdejna studija prostora i sadržajazagrebačkih tržnica41. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća26. travnja 2010.Analiza podataka inventarizacije poljoprivrednogzemljišta Grada ZagrebaSuradnja na izradi gis-sustava zaštitei spašavanja Grada Zagrebaregionalna i međunarodna suradnjaPromocija pedeleka u ZagrebuSastanak konzorcija Presto i trening u GrenobleuMilano – konferencija Koridor 5Presto i Zagrebački energetski tjedanSastanak konzorcija Civitas Elan u BrnuobavijestiSuhe livade – stanište sa eu direktiveIzložba studentskih radova Street WorksBiološka raznolikost Grada Zagreba– aktivnosti sa školamaIzložba ‘Pola stoljeća Trnskog– priča jedne generacije’Forum rezultata Europan 10Urban Studies 4Cities u ZagrebuStudija mogućih rješenja gradnje osnovneškole u naselju Čulinec2. hrvatski seminar o pasivnoj kućiza profesionalce u graditeljstvuU novom info-u donosimo pregled dijela aktivnosti kojima se Ured bavio u zadnjadva mjeseca. Veleposlaniku Velike Britanije te rektoru Zagrebačkog sveučilišta ipoznatim osobama iz javnoga života, zahvaljujemo na promoviranju hibridnogbicikla pedeleka u sklopu projekta Presto.Koristimo se svakom prigodom za kreativno druženje sa studentima – družili smose sa studentima iz nekoliko europskih gradova okupljenih na poslijediplomskomstudiju Urban Studies 4 Cities. U našem tramvaju postavili smo izložbu radovameđunarodne arhitektonsko – urbanističke radionice Street Works.Kako bismo postigli sinergiju u kreiranju kvalitetnijih baza podataka, surađivalismo s drugim gradskim uredima, pa izvještavamo o uključivanju u gis-sustavzaštite i spašavanja Grada Zagreba i o projektu Analiza podataka inventarizacijepoljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba za potrebe strategijskog i prostornogplaniranja.Lipanj je mjesec najbujnijeg cvjetanja livada pa Vas, u okviru serije članaka o biološkojraznolikosti, u ovom broju posebno upozoravamo na prisustvo i vrijednostsuhih livada, u Europskoj Direktivi o staništima označenim među prioritetima uzaštiti.en Dear fellow-citizens,The new issue of the info brochure will inform you about the activities theOffice for Strategic Planning and Development of the City of Zagreb hasbeen pursuing during the last two months. The promotion of an electric bike‘pedelek’ within the Presto Project was a success, and we would like to expressour gratitude to the British Ambassador and the University of Zagreb Rectorand numerous celebrities for taking part in these promotional activities.We use all the opportunities to establish creative relations with students.We spent some quality time with the students from several European citiesattending the Urban Studies 4Cities postgraduate program. The Info Pointtram was used as a venue for setting up an exhibition of the internationalarchitectural and town planning workshop Street Works.To achieve a synergy in creation of quality databases, we established a cooperationwith other City offices. In this info issue, we report on our participationin creation of the City of Zagreb protection and rescue gis system andin project Analysis of Data Acquired by Inventorization of the City of ZagrebAgricultural Land Needed for Strategic and Land Use Planning.June is the month in which meadows blossom abundantly, so we would particularlydraw your attention to one from a series of articles on biodiversity –a text on dry grasslands, which are designated as protection priority by theEuropean Directive on Habitats.1Jadranka Veselić BruvoPročelnica / Head of Office


prostorne informacijei istraživanja


prostorne informacije i istraživanjaIdejna studija prostorai sadržaja zagrebačkihtržnica06, 07Suvremeni način života i promijenjene navike ljudiipak ne ukidaju pozitivno vrednovanje određenihtradicijskih elemenata. Tržnice su gradski rezervatina kojima se još uvijek može pronaći prirodni‘domaći’ proizvod, nezaobilazan i u očuvanjuzagrebačke ugostiteljske tradicije.Zagrebačke tržnice danas su nedovoljno održavaniresursi s velikim potencijalom. Neposrednu konkurencijutržnicama predstavljaju veliki trgovačkicentri koji radnim vremenom, prilagođenim zaposlenima,nižim cijenama, omogućenim besplatnimparkiranjem i uređenim prostorom privlačesve veći broj korisnika.Za potrebe daljnjeg promišljanja razvoja zagrebačkihtržnica, od kojih je većina duboko utkana udruštveni život grada i njegov identitet, Gradskiured za strategijsko planiranje i razvoj Gradaostvario je suradnju s autorskim timom ureda‘Penezić i Rogina arhitekti’ d.o.o. koji je izradioidejnu studiju s detaljnom dijagnozom zatečenogastanja i prijedlozima za buduće zahvate.Studijom su obuhvaćene 23 zagrebačke tržnice ito redom: Dolac, Trešnjevka, Utrine, Kvaternikovtrg, Branimirova, Britanski trg, Jarun, Špansko,Volovčica, Borongaj, Kustošija, Savica, Trnje,Gajnice, Vrapče, Dubrava, Kažotićev trg, Trnsko,Savski gaj, Prečko, Botinec, Sesvete i Zelenatržnica.Studija je obuhvatila:obilazak svih tržnica s potrebnim istraživanjima,pripremom fotodokumentacije isnimanjem zatečenog stanja kao podloge zadaljnje analize;anketiranje korisnika tržnica;vrednovanje – uočavanje problema i nedostataka,ali i pozitivnih karakteristika svake tržnice,s prijedlozima za rješavanje prostornih isadržajnih manjkavosti;usporednu analizu s utvrđivanjem sličnosti,pozitivnih i negativnih karakteristika prisutnih,u pravilu, na većini tržnica.Ustanovljeno je da su zagrebačke tržnice, generalno,u zapuštenom stanju (prostornom i sadržajnom),čemu posebno pridonose stihijske intervencijepojedinih zakupaca poslovnih prostora, uziznimke koje su na svakom pojedinačnom primjeruposebno naglašene.Anketa provedena među korisnima tržnica ukazalaje na veću atraktivnost otvorenih, nenatkrivenihprostora te da je radno vrijeme ograničavajućičimbenik zbog kojega većina ljudi rijetko posjećujetržnice.Marketinškom djelatnošću koja naglašava vrijednostidomaćeg proizvoda, prilagođavanjem radnogvremena načinu života većine korisnika, prostornimpreuređivanjem većine zagrebačkih tržnica, uzmaksimalni respekt zatečenog prostora, povijesnevrijednosti i sadržajnim aktiviranjem svih, a posebicemalih zapuštenih tržnica (Trnje, Kažotićev trg,Savski gaj, Botinec), suvremenim oblikovanjemopreme tržnica i gradnjom parkirališnih kapacitetatamo gdje prostorne mogućnosti to dopuštaju, tekontrolom naknadnih intervencija, moguće je tržniceponovo učiniti konkurentnima. (i.m.)en Preliminary Study of the Zagreb OpenMarket Space and AmenitiesThe Zagreb open markets are deeply rooted inthe social life and identity of the City, thus theOffice for Strategic Planning and Developmentof the City of Zagreb engaged the architecturalteam from the Penezić i Rogina arhitektid.o.o. bureau to develop a preliminary studywith in-depth analysis of the current statusand proposals for the future activities andprojects.The study offered a number of proposals forimprovement in spatial design and amenitiesof the Zagreb open markets, and emphasizeda need for the market open hours to be tailoredto the way of living of its users, primarilythe working customers.prikaz 06prikaz 07prikaz 054/5


prostorne informacije i istraživanja41. sjednicaGospodarsko-socijalnogvijeća, 26. travnja 2010.01, 02, 03Gospodarsko-socijalno vijeće u Gradu Zagrebuzadužilo je Gradski ured za gospodarstvo, rad ipoduzetništvo, Hrvatsku gospodarsku komoru –Komoru Zagreb, Hrvatsku udrugu poslodavaca iGradski ured za strategijsko planiranje da, u okvirusvoje nadležnosti, izvijeste Vijeće o projektima zarazvoj gospodarstva u Gradu Zagrebu o preseljenjuproizvodnih pogona izvan administrativnihgranica Grada te, općenito, o gospodarenju urbanimprostorom.naziv provedbenog planaupu Slobodna carinska zona Jankomirdpu Gračani-Doljeupu Resnik IIrazvoj gospodarstva u gradu zagrebuGradski ured za strategijsko planiranje pripremioje kratak pregled gospodarskog razvoja i njegovihprostornih preduvjeta u sustavu prostorno-planskedokumentacije (od Prostornog plana GradaZagreba, preko generalnih urbanističkih planovaZagreba i Sesveta, do provedbenih planova pojedinihgospodarskih zona).Posebno je istaknuto značenje izrade i donošenjaprovedbenih planova, jer su nove radne zoneuglavnom smještene u područjima nove regulacijeili potpune transformacije postojeće izgrađenestrukture pa je izrada plana preduvjet za realizacijugospodarskih sadržaja.U razdoblju od 2003. do kraja 2009. izrađeno je iusvojeno 13 provedbenih planova kojima se regulirajupovršine pretežito gospodarske namjene.površina obuhvata plana67,5 ha3,2 ha8,8 ha6/7upu Čulinečka-zapaddpu Vrbik uz Ul. Ivana Lucićaupu Buzinski Krči-Ranžirni kolodvor – jugupu Petlja Lučko-sjeverupu Petlja Lučko- jugupu Petlja Lučkoupu Gospodarska zona Sesvete – sjeverupu Gospodarska zona Sesvete – jugupu gospodarska zona Hrvatski Leskovacupu poslovna zona Veliko PoljeUkupno:10,0 ha1,2 ha120,0 ha23,0 ha41,0 ha14,9 ha187,1 ha43,3 ha62,0 ha21,6 ha603,6 haprikaz 01 | prikaz podataka o provedbenim planovima pretežno gospodarske namjenešto su usvojeni u razdoblju od 2003. do kraja 2009.prikaz 02 | područja obuhvata za koja su izrađeni provedbeni planovi pretežnogospodarske namjene u razdoblju od 2003.do kraja 2009. – položaj u gradu zagrebupreseljenje proizvodnjeVezano uz temu preseljenja gospodarskih subjekata,Gradski ured za strategijsko planiranje izvijestioje da su više cijene zemljišta, veći komunalniizdaci i nedostatak prostora za širenje, parkiranjei sl. glavni uzročnici sve snažnijeg trendapreseljavanja kompanija iz središta većih gradovau njihovu okolicu ili u manja mjesta. Preseljenjemože omogućiti tvrtki objedinjavanje svih njenihaktivnosti i organizacijskih jedinica na jednoj lokaciji,a ne treba zanemariti niti mogućnost kapitaliziranjavrijedne nekretnine u središnjem dijelugrada – prodajom ili nekim oblikom suradnje sgrađevinskom tvrtkom.Trend preseljenja neki stručnjaci vide kaozvono za uzbunu koje upozorava da je hrvatskogospodarstvo u teškoj krizi – rast troškova poslovanjamogao bi uskoro, upozoravaju, natjeratitvrtke da se sele i izvan hrvatskih granica.Kao ilustraciju teme preseljenja zagrebačkogagospodarstva, Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj Grada pripremio je razlikovne kartepovršina za gospodarsku namjenu u generalnimurbanističkim planovima grada Zagreba i Sesvetaiz 2003. i površina za gospodarsku namjenu uzadnjim izmjenama i dopunama generalnih urbanističkihplanova iz 2009. Karte pokazuju da suprostori gospodarske namjene uglavnom prenamijenjeniu mješovitu namjenu koja omogućujegradnju stambenih i poslovnih sadržaja, a namanjem dijelu zemljišta omogućeno je uređivanjesportsko-rekreativnih sadržaja.


gospodarenje urbanim prostoromGradski ured za strategijsko planiranje i razvojpredložio je mjere za poboljšanje gospodarenjaurbanim prostorom:utvrđivanje razvojnih prioriteta i pravaca, izradavremenskog plana izrade i donošenja planova iprovedba mjera aktivne zemljišne politike (uzkorištenje zakonskih instrumenata kao što jekomasacija);odlukama o izradi provedbenih planova trebapredvidjeti da sastavni dio planova budu studijetroškova gradnje prometne i komunalnestrukture, odnosno objekata javne namjeneunutar područja obuhvata plana radi kvalitenogplaniranja potrebnih ulaganja u komunalnouređenje.razlikovna karta površine gospodarskenamjene gup 2003. – gup 2009.g – gospodarska namjenak1 – gospodarska namjena, poslovnai – gospodarska namjena, proizvodnak2 – gospodarska namjena,trgovački komplekst – gospodarska namjena,ugostiteljsko-turističkazone gospodarske namjeneprenamijenjene u drugu namjenunove zone gospodarske namjenegranica gup-agranice gradskih četvrtiIzvjestiteljica na 41. sjednici Gospodarskosocijalnogvijeća bila je pročelnica Jadranka VeselićBruvo.U zaključcima sjednice navodi se da vijeće podržavaprijedloge mjera, smjernice i osvrte Gradskogureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada teda će se aktivno uključiti u definiranje razvojnihciljeva i prioriteta u sklopu ZagrebPlana – razvojnestrategije Grada Zagreba. (i.m.)en 41st Session of the Economic and SocialCouncilThe Economic and Social Council of the Cityof Zagreb requested from the u City Officefor Economy, Labour and Entrepreneurship,the Croatian Chamber of the Economy (theZagreb Chamber), the Croatian Organizationof Employers and the Office for StrategicPlanning and Development of the City ofZagreb to report to the Council, within thescope of their responsibilities, on the projectsfocusing on the economic growth in theCity of Zagreb, on relocation of the industrialfacilities off the administrative borders of theCity and, generally, on urban space management.The rapporteur at the 41st session of theEconomic and Social Council held on 26 April2010 was Jadranka Veselić Bruvo, Head of theOffice for Strategic Planning and Developmentof the City of Zagreb.prikaz 03 | razlikovna karta površina za gospodarsku namjenu u generalnomurbanističkom planu grada zagreba iz 2003. i iz 2009.


prostorne informacije i istraživanjaAnaliza podatakainventarizacijepoljoprivrednogzemljišta Grada Zagreba04Za izradu Razvojne strategije Grada Zagreba –ZagrebPlan-a i za izradu dokumenata prostornoguređenja gradskog značenja nužni su podaci o prostornomrazmještaju prirodnih resursa i njihovojinterakciji s ljudskim utjecajem u prostoru. Jedanod osnovnih prirodnih resursa je poljoprivrednozemljište. Upravljanje poljoprivrednim zemljištemposebno je kompleksno s obzirom na činjenicuda je prostor najkvalitetnijega poljoprivrednogzemljišta ujedno i područje prikladno za širenjenaselja i za gradnju infrastrukture.U cilju analize postojećeg stanja i uspostavljanjakvalitetne osnove za planiranje razvoja Grada, guza strategijsko planiranje i razvoj Grada je, u suradnjis gu-om za poljoprivredu i šumarstvo izradioprojekt ‘Analiza podataka inventarizacije poljoprivrednogzemljišta Grada Zagreba za potrebestrategijskog i prostornog planiranja’. Analizomsu obuhvaćeni podaci iz studije ‘Inventarizacijapoljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba i preporukeza poljoprivrednu proizvodnju’ koju je izradioAgronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, studeni 2008.), podaci izregistra prostornih jedinica Grada Zagreba, podaciiz dokumenata prostornog uređenja i topografskipodaci.Analiza je rezultirala izradom karata pogodnosti(p1 i p2) za uzgoj pojedinih kultura u okviruPoljoprivredno gospodarske regije:Stočarstvo;Vinogradarstvo i vinarstvo;Povrćarstvo;Voćarstvo.Konačni cilj projekta je zaštita zona pogodnih zapoljoprivrednu proizvodnju te stvaranje planskihpreduvjeta za gradnju objekata i infrastrukture uslužbi poljoprivredne proizvodnje.U radu su korištene analitičke mogućnosti gisprogramskogpaketa ArcGIS 9.3, što je uključivaloatributne i položajne analize te analize preklapanja.Voditeljica projekta u gu-u za strategijsko planiranjei razvoj Grada bila je Ivana Movrić, stručnasavjetnica u Odjelu za prostorne informacije iistraživanja, u suradnji s Biserkom Petošić, načelnicomOdjela za poljoprivredno zemljište u gu-uza poljoprivredu i šumarstvo. (i.m., d.š.)en Analysis of Data Acquired byInventorization of the City of ZagrebAgricultural LandThe Office for Strategic Planning andDevelopment of the City of Zagreb, in collaborationwith the City Office for Agricultureand Forestry, prepared an Analysis of DataAcquired by Inventorization of the City ofZagreb Agricultural Land Needed for Strategicand Land Use Planning. The aim of the projectis analysis of the current situation andprikaz 04establishing of a quality background for planningof the City development. Ultimately, theproject is intended for protection of the zonessuitable for agricultural production and generationof planning conditions for constructionof facilities and infrastructure to be used foragricultural production.


12/13prostorne informacije i istraživanjaSuradnja na izradigis-sustava zaštitei spašavanja GradaZagreba05Jedan od ciljeva uspostavljanja Koordinacije zaizradu Informacijskog sustava prostornog uređenjaGrada Zagreba je i usklađivanje potreba vlasnikai korisnika prostornih podataka na područjuGrada. Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj Grada, kao nadležno tijelo za provedbustručnih, tehničkih i administrativnih poslova zaKoordinaciju, uključio se, na poziv Ureda za hitnesituacije, u rad na izradi gis-sustava zaštite i spašavanjaGrada Zagreba.Projekt gis-sustava zaštite i spašavanja GradaZagreba je u prvoj etapi usmjeren na izraduOperativnog plana zaštite i spašavanja GradaZagreba u slučaju potresa. Na incijativu našegureda i članova Koordinacije, Ured za hitne situacijesklopio je sporazum s Geodetskim fakultetomu Zagrebu o znanstveno-stručnoj suradnji uokviru kolegija Upravljanje rizicima na usmjerenjuGeoinformatika.Projekt je u ime Geodetskog fakulteta vodiodoc.dr.sc. Vlado Cetl koji je istodobno i članKoordinacije za izradu Informacijskog sustavaprostornog uređenja Grada Zagreba. U okvirusuradnje dizajnirani su kartografski simboli te jeizrađena opsežna gis-baza podataka o objektima ipovršinama značajnima za upravljanje hitnim situacijamana području Grada. Kao osnova za izradusustava poslužile su digitalne ortofoto karte u boji,mjerila 1:5000 koje je ustupio Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada.Složeni sustav kakav je gis-sustav zaštite i spašavanjaGrada Zagreba moguće je izgraditi jedinosuradnjom većeg broja različitih gradskih ureda,trgovačkih društava i ustanova. U tom se smislupotvrđuje i opravdanost osnivanja Koordinacije zaizradu Informacijskog sustava prostornog uređenja,kao okvira za suradnji te razmjenu informacijao razvoju pojedinih sektorskih sustava u Gradu.(d.š.)en Participation in Creation of GIS for the Cityof Zagreb Protection and Rescue SystemThe Office for Strategic Planning andDevelopment of the City of Zagreb, beingthe body responsible for implementation oftechnical, expert and administrative tasksfor the Coordination Team for creation of theCity of Zagreb Physical Planning InformationSystem, got involved in creation of the ZagrebProtection and Rescue System gis project. Inits initial stage, the gis project focuses on developmentof the Operational Plan for Protectionand Rescue for the City of Zagreb in case ofan earthquake. Encouraged by the Office andthe members of the Coordination, the Office ofEmergency Management concluded a scientificand technical cooperation agreement withthe University of Zagreb Faculty of Geodesy.The cooperation resulted in creation of mapsymbols and development of a comprehensivegis database of structures and areas ofprikaz 05 | sudionici projektaimportance for emergency management atthe City territory. The background documentationused for development of the system wereorthographic maps in scale 1:5000 obtainedfrom of the Office for Strategic Planning andDevelopment of the City of Zagreb.


egionalna imeđunarodna suradnja


egionalna i međunarodna suradnjaSastanak konzorcijaPresto i trening uGrenobleu09, 10regionalna i međunarodna suradnjaPromocija pedeleka uZagrebu08Svaki od gradova sudionika projekta Presto imamjeru u kojoj promovira pedelek, pa tako i Zagreb.Zagrebačka promocija provedena je tako da sučetiri pedeleka dodijeljena na korištenje, do tjedandana, poznatim i uglednim osobama (sveučilišniprofesori, glumci, pjevači, televizijski i radijskivoditelji…).Tako su pedeleke koristili: Rektor prof. Dr.sc.Aleksa Bjeliš, prof. Tihomir Jukić, viši asistentna PMF-u Aleksandar Lukić. Jedan pedelek jebio na korištenju kod britanskog veleposlanikau Hrvatskoj gospodina Davida G. Blunta te koddjelatnika Veleposlanstva. Pedeleke su koristilinadalje: vaterpolist Dubravko Šimenc, glumicai voditeljica Iva Šulentić, rock glazbenik GoranMartinjak, pjevačica i tv voditeljica Sanja Doležal,novinar Miroslav Ambruš Kiš, glumac Ivan Herceg,radijska voditeljica Zlata Mück. Hibridni biciklpedelek ispred zgrade Gradske uprave isprobao jei gradonačelnik Milan Bandić. U svrhu promocijeu parku Maksimir je,potkraj svibnja,organiziranaprobna vožnja za građane. Četiri pedeleka bila suna raspolaganju građanima po 15 minuta.Cijela promocija bila je i medijski popraćena pasmo priloge o promociji pedeleka mogli čuti naradio-postajama (Radio 101, Plavi radio) i vidjetina televiziji (rtl-u, hrt-u te z1), te brojnim webportalima. (m.v.)prikaz 08en Zagreb Promotion of Electric BicycleEach of the project participants, includingZagreb, determined its own scale and paceof a ‘pedelec’ (electric bike) promotion. TheZagreb promotion was organized so that fourpedelecs were given for a week use to renowncitizens and celebrities (university professors,actors, singers, tv and radio presenters).Milan Bandić, the City Mayor, took thishybrid bike for a test ride in front of the TownHall. To endorse use of this vehicle, a promotionalride was organized for general public atthe Maksimir Park in May. Four pedelecs wereoffered for 15-minute test ride.Četvrti redoviti sastanak konzorcija Presto ovogje puta održan u Grenobleu (Francuska) 8. lipnja2010. Željka Pavlović iz Gradskog ureda za strategijskoplaninanje i razvoj Grada je, u ime GradaZagreba, izvijestila o provedenim aktivnosti usklopu projekta u prethodnom razdoblju.Na sastanku je bilo riječi i o izvještavanju na raziniprojekta, evaluaciji projekta, prevođenju Smjernicai Info-listova o provedbi koji će biti dostupni nabrojnim jezicima, pa tako i na hrvatskom, a moćiće se besplatno preuzeti na internetskoj straniciprojekta. Ovi su dokumenti zamišljeni kao pomoćurbanim stratezima i gradskim planerima u stvaranjuurbanog okruženja za razvoj vožnje bicikloms obzirom na to je li njihov grad u odnosuna razvoj vožnje biciklom ‘početnik’, ‘u usponu’ili ‘predvodnik’.Nadalje, na sastanku se dogovaralo o treninzima ugradovima-sudionicima projekta Presto i aktivnostimau vezi s tečajem internetskog učenja. GradZagreb će, u prosincu, biti organizator jednogatakvog treninga na kojem će sudjelovanje bitibesplatno, a bit će prije svega namijenjen onimakoji se bave planiranjem biciklističke infrastrukture:urbanim stratezima i gradskim planerima,ali i drugima. Također se govorilo o diseminacijii komunikaciji na razini projekta, o predstavljanjuprojekta na Velo-city konferenciji u Kopenhagenu22.lipnja 2010., te na Civitas Elan radionici o biciklizmu17. lipnja 2010. u Brnu, na kojem je VišnjaBedenko predstavila zagrebački dio projektaPresto.Nakon sastanka konzorcija, 9. i 10. lipnja 2010.održan je i trening s biciklističkim temama nakojem je sudjelovala i predstavnica Ureda ŽeljkaPavlović. Na treningu se okupilo tridesetak domaćihstručnjaka i predstavnika konzorcija. Grenobleje prisutnima, u sklopu treninga, predstavio i svojubiciklističku infrastrukturu, a teme koje su16/17


ile obrađene na treningu, a koje svaki grad organizatorbira prema svojim potrebama, bile su:Biciklistička infrastruktura u Europi i Raskrižja izone 30 (km/h) u Grenobleu.Trening je vodio Dirk Dufour iz tvrtke Ligtermoet ipartneri koja je i partner u projektu. (ž.p.)en Presto Consortium Meeting and Trainingat GrenobleThe forth ordinary meeting of the PrestoConsortium was held at Grenoble, France on8 June 2010. The meeting was dedicated toreporting on individual projects, their evaluation,translation of Guidelines and Fact sheetson the project implementation in a number oflanguages, including the Croatian, and enablingtheir accessible for free download fromthe Project web site. Training in the cities participatingin the Presto Project was discussed,same as the activities related to the internetbasedlearning. The City of Zagreb will organizea training course in December.regionalna i međunarodna suradnjaMilano – konferencijaKoridor 5Gradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada sudjelovao je, 9. lipnja 2010., na konferenciji‘Koridor 5 – gospodarska suradnja gradova na koridoruMilano – Kijev’, a koja je održana u Milanu.U prvom dijelu konferencije održana je rasprava ogospodarskim perspektivama gradova na europskommultimodalnom prometnom koridoru 5 kojise proteže od Milana preko Venecije, Ljubljane iBudimpešte do Kijeva. Taj koridor ima potkoridor5b od Rijeke preko Zagreba i Varaždina doBudimpešte i potkoridor 5c od Ploča preko Sarajevai Osijeka do Budimpešte. Izrazili smo spremnostGrada Zagreba i Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj Grada da se aktivnije uključeprikaz 09, 10u gospodarsku suradnju gradova i poduzetnikana Koridoru 5.U popodnevnom dijelu konferencije predstavilismo Grad Zagreb power point prezentacijom oprostornim, demografskim i gospodarskim karakteristikamagrada i aktualnim potencijalima zaposlovnu suradnju. Glede potencijala za poslovnusuradnju naglasak je bio na gradskim projektimana lokacijama Badel, Gredelj i Zagrepčanka tena međunarodnim projektima što ih sufinanciraEuropska Unija.Namjera organizatora i sudionika konferencijebila je da se inicira življa gospodarska suradnjaizmeđu gradova i investitora na koridoru 5, uključivšii potkoridore. S tim u vezi izrađena je draftverzijadeklaracije, a predloženi su i novi kontaktis mogućnošću održavanja sljedećeg sastanka dokraja ove godine.Na konferenciji su sudjelovali poduzetnici,poslovne agencije i predstavnici gradskih i državnihuprava iz Španjolske, Italije, Slovenije, Mađarske iSlovačke. Iz Hrvatske je u radu konferencije sudjelovaojedino predstavnik Grada Zagreba, odnosnoGradskog ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada. (s.k.s.)en Milan – Conference Corridor 5The Office for Strategic Planning andDevelopment of the City of Zagreb participatedin the Conference Corridor 5 – BusinessCooperation amongst Cities along the Milan-Kiev Corridor held in Milan on 9 June 2010. TheConference aim was to encourage and stir upeconomic cooperation between the cities andinvestors along the Corridor 5 and its branches.A draft declaration was prepared, the futurecontacts proposed, and an option for the nextmeeting to be convened by the end of the currentyear open.18/19


egionalna i međunarodna suradnjaPresto i Zagrebačkienergetski tjedan11Svibanj je bio vrlo uspješan i pun događanja zazagrebački Presto-tim.U sklopu projekta Presto, Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada krenuo je u promocijupedeleka, zajedno s tvrtkom Magma kojaje napravila privremeni uvoz za četiri pedelekašto ih je osiguralo Europsko udruženje trgovacabiciklima (etra) za jednomjesečnu promociju uZagrebu.Prva prilika za promociju bila je u sklopuZagrebačkoga energetskog tjedna (10. – 16. svibnja.),a 14. svibnja, u sklopu Greenergo simpozija oekologiji prijevoza na Tribini Grada Zagreba, građanimaje po prvi puta predstavljen pedelek. Pedelekje inače hibridni bicikl koji ima električni motor zalakše pedaliranje pri čemu rad motora ovisi o pedaliranju.Razlikuje se od električnog bicikla jer imamotor koji može funkcionirati neovisno o tomepedalira li se ili ne. Održane su dvije prezentacijevezane uz projekt Presto: jednu je održao DamirŠirola iz Udruge ‘Bicikl’, a drugu Matija Vuger izGradskog ureda za strategijsko planiranje i razvojGrada kojom je predstavljen pedelek. Uz projektPresto Višnja Bedenko predstavila je i projektprikaz 11Civitas Elan kojega, u ime Grada Zagreba, kao iprojekt Presto, također koordinira Gradski uredza strategijsko planiranje i razvoj Grada.U sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna, usubotu 15. svibnja, održana je i promocija na Trgubana Jelačića, a uz promo-materijale projeketaCivitas Elan i Presto, koje su građani mogli dobiti,bio je izložen i pedelek. Bilo je pripremljeno 500letaka na kojima se nalaze osnovne informacije opedeleku. (ž.p.)en Presto and Zagreb Energy WeekFor the Zagreb Presto Team, May was a verysuccessful month with a number of eventsgoing on. Within the Presto Project, the Officefor Strategic Planning and Development of theCity of Zagreb started the promotion of theelectric bike ‘pedelek’. The action was takentogether with Magma company which organizeda temporary import of four electric bikesfrom the Two-Wheeler Retailers Association(etra) for a thirty-days try out in Zagreb. Thefirst chance for promotion was during theZagreb Energy Week (10 – 16 May), and thepedelec was first presented on 14 May, duringthe Greenergo International Symposium onTransport Ecology. During the Zagreb EnergyWeek, the electric bike was also presentedat the central Zagreb Ban Jelačić Square onSaturday, 15 May.prikaz 12regionalna i međunarodna suradnjaSastanak konzorcijaCivitas Elan u Brnu12Od 15. do 17. lipnja u Brnu je održan redoviti sastanakkonzorcija okupljenog oko projekta CivitasElan u kojemu, osim Zagreba, sudjeluju Brno,Gent, Ljubljana i Porto.Predstavnici svih gradova – vodstvo projekta,lokalni koordinatori, financijski stručnjaci izpojedinih gradova, te koordinatori evaluacijskih,diseminacijskih i znanstvenih timova okupili su sekako bi razgovarali o odvijanju projekta, o komentarimarevidenata na drugi privremeni izvještajEuropskoj komisiji, o pripremanju sljedećeg periodičkogizvještaja, o financijskim aspektima projekta,te o budućim aktivnostima konzorcija.Gradski ured za strategijsko planiranje i razvojGrada, koji koordinira rad zagrebačkih partnera naprojektu Civitas Elan, sudjelovao je u svim aktivnostimatijekom sastanka konzorcija, pri čemu jepartnerima iz drugih gradova prikazao svoj rad napodručju aktiviranja građana u donošenju odlukavažnih za bolju mobilnost u gradu.Osim toga, u Brnu su održane radionice o zajedničkojmjeri 1.1 – com (Clean public fleets) te okorištenju bicikla za svakodnevni prijevoz u gradu.U ovoj je radionici Gradski ured za strategijsko planiranjeprezentirao aktivnost na projektu Presto,na kojem surađuje s Bremenom, Grenobleom,Tczewom i Venecijom. (v.b.)en Civitas Elan Consortium Meeting at BrnoBetween 15 and 17 June, Brno hosted an ordinarymeeting of the Civitas Elan Consortiumof the cities of Zagreb, Brno, Gent, Ljubljanaand Porto.Representatives of all the cities – the projectleaders, local coordinators, financial expertsfrom particular cities and coordinators ofevaluation, dissemination and scientificteams gathered to discuss progress of theprojects, the comments on the 2nd intermediateprogress report for the EuropeanCommission submitted by the reviewers, preparationof the next periodic progress report,on financial aspects of the projects and futureactivities of the Consortium.20/21


obavijesti


kojima su bile u proteklih stotinu godina nađene karakteristične vrste tog staništa.Posljednji veći očuvani kompleks suhih livada nalazi se na padinama brežuljaka odVugrovca do brda Vejalnice, smještenog između Čučerja i Planine Donje. Ovaj tiplivada održavao se stoljećima ili ispašom ili su se kosile jednom godišnje, u lipnju.Kako je broj krava u ruralnom području Grada naglo opao, vlasnici tih travnjakanemaju više interesa kositi ih, pa one zaraštavaju grmljem i postupno sukcesijomprelaze u šumu. Istovremeno im prijeti i sudbina prenamjene travnjaka (poljoprivrednogzemljišta) u građevinsko. One suhe livade koje su pak u urbanom okružjupoput Cmroka, stalno se kose, od proljeća do jeseni, pa su tako već izgubile svojprirodno bogati sastav bilja, te brojne vrste životinja koje o tom bilju ovise. Nužnoje stoga da Zagreb što prije donese Strategiju očuvanja biološke raznolikosti, tepoduzme potrebne akcije zaštite, o čemu posebno skrbi Gradski ured za strategijskoplaniranje i razvoj Grada, kako uskoro nebi ostali bez ovakvih staništa i brojnihautohtonih vrsta, a djeci ostale samo fotografije i pokoji muzejski preparat vrstakoje su živjele nedaleko kuća njihovih roditelja. (n.t.)prikaz 13 | suhe livadeobavijestiprikaz 14 | timijanov plavacen Dry grasslands – eu Directive habitatdry grasslands are among the most threatened habitats at the City of Zagrebarea, thus they need special care and protection. They are habitats for numerousthreatened species at the national level, such as meadow saffron, snowdropanemone, and large blue, which are highlighted as protection prioritiesin the eu Directive on Habitats. Once numerous at the Zagreb area, the onlylarger complexes still preserved are those at the hill slopes between Vugrovecand Vejalnica Hill, situated between Čučerje and Planina Donja. The reasonfor disappearance of the dry grasslands is, in addition to urbanization, thatmowing and grazing have actually stopped.24/25Suhe livade – stanište sa eu Direktive13, 14, 15Izložbom Ugrožena flora i fauna Grada Zagreba, što je postavljena u Hrvatskomprirodoslovnom muzeju i koju preporučamo da svakako posjetite, kao i predavanjimakoncipiranim za građane i nastavnike želi se, koristeći 2010., godinu zaštitebiološke raznolikosti kao poseban poticaj intenziviranju aktivnosti, upozoriti namogući skori nestanak karakterističnih biljaka i životinja u nekoliko trenutno najugroženijihstaništa na području Grada Zagreba. Među ovim staništima posebnomjesto zauzimaju vrste koje danas još žive na posljednjim ‘suhim livadama’, tj.na livadama na suhim tlima koje su posebno bogate kaćunima, našim minijaturnimorhidejama i u ovo doba godine u svojoj punoj ljepoti. Ovaj tip livadaraste na vapnenačkom i laporastom plitkom tlu, a najbogatije cvijećem i raznimživotinjicama su u lipnju, te ih stoga posebno i ističemo u ovom broju info-a.Preko ljeta trave i većina cvijeća se osuši, pa je takvim livadama otud i ime. Suhelivade su stanište i brojnim drugim nacionalno ugroženim vrstama, poput velikešumarice ili leptira timijanovog plavca, a na listi Direktive o staništima Europskeunije među označenim su prioritetima u zaštiti. Takve livade bile su brojne napodručju današnjeg Grada i prisutne na gotovo svim južnim padinama brežuljakaispod Medvednice, od Podsuseda preko Cmroka i Rebra do Kašine. Većinom sunestale urbanizacijom, a kao trag ostali su samo zabilježeni brojni lokaliteti naprikaz 15 | kaćuni


26/27prikaz 17obavijestiIzložba studentskih radovaStreet Works16, 17U tramvaju ispred Tehničkog muzeja, koji je već postao prepoznatljiv kao CivitasInfo Punkt, otvorena je, 25. svibnja, izložba radova studenata s Arhiektonskogfakulteta o Savskoj cesti, koridoru na kojem se provodi projekt Civitas Elan.Međunarodna arhitektonsko – urbanistička radionica Street Works koja je za temuimala potez uz Savsku cestu dio je većega istraživačkog studenskog projektaStreet Works koji je inicirala Academy of Architecture iz Amsterdama, a odvijaose u suradnji s još pet arhitektonskih fakulteta iz Europe: Helsinki Universityof Technology, Edinburgh College of Art, La Camber and Sint – Lucas Brussels,Universidade do Porto i Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba, uz podršku isuradnju Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. U svakom odnavedenih gradova (Amsterdam, Helsinki, Edinburg, Porto, Bruxeles i Zagreb)izabrana je, s obzirom na položaj u gradu, povijesno značenje, nedefinirane vizijei funkcionalne konflikte, po jedna ulica kojom su se studenti bavili tijekom cijelogprikaz 16


semestra, pa tako i u Zagrebu, na Arhitektonskom fakultetu, u sklopu kolegijaUrbanistička radionica 2 na diplomskom studiju Arhitekture i urbanizma.Prema riječima mentora, studenti su svojim projektima dali doprinos sagledavanjupotencijala tog prostora. Predložena rješenja kreću se od futurističkih do izrazitopragmatičnih. S obzirom na kompleksnost, opseg i dužinu samoga gradskogpoteza (oko 3,5 km) predviđena su i etapna rješenja.Izložbu je otvorio gradonačelnik Milan Bandić koji je čestitao studentima na trudui rezultatima, te pozdravio suradnju Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Gradas Arhitektonskim fakultetom na liniji kvalitetnog razvitka grada, s ciljem da se našgrad mijenja, a pritom ostaje isti ili da bude još ljepši. Prisutnima su se obratilii dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Lenko Pleština, te mentor profesorTihomir Jukić, a pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje JadrankaVeselić Bruvo pohvalila je novi i kvalitetniji odnos prema prometu, temi projektaCivitas Elan, te okretanje zdravijim, čistijim i ugodnijim oblicima kretanja. (i.b.)en Street Works – An Exhibition of Students’ WorksThe tram located in front of the Technical Museum, which has already becamea Civitas Info Point recognized by the public, was selected as a venue forexhibition of works of the Faculty of Architecture students open on 25 May.The exhibition topic is the Savska Cesta road, a corridor on which the CivitasElan Project is implemented. The exhibition was open by the City MayorMilan Bandić, who congratulated the students for their effort and results,and praised the cooperation between the Office for Strategic Planning andDevelopment of the City of Zagreb and the University of Zagreb Faculty ofArchitecture focusing on quality development of the city with an aim thatthe inevitable changes preserve the city values and make it more beautiful.The guests at the opening were also addressed by the Faculty of ArchitectureDean Lenko Pleština, and the students’ mentor, Professor Tihomir Jukić.obavijestiBiološka raznolikost Grada Zagreba –aktivnosti sa školama 18Rezultati analize stupnja poznavanja stanja i ocjene ugroženosti pojedinih staništa,biljaka i životinja na području Grada Zagreba, sažeti u studiji koju je za potrebeizrade ZagrebPlana (Razvojne strategije Grada Zagreba), Strategije i Akcijskogplana biološke raznolikosti, te međunarodnog projekta lab (Local Action forBiodiversity), naručio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, bili supoticaj i podloga da se izborom vrsta trenutno najugroženijih staništa u Zagrebuu Hrvatskom prirodoslovnom muzeju osmisli predavanje o ugroženoj flori i faunina području Zagreba.Predavanje je, kao dio mnogo širih aktivnosti, namijenjeno građanstvu, a posebnonastavnicima biologije svih gradskih osnovnih škola, kako bi s tom temom moglišto kvalitetnije upoznati svoje učenike. Izlaganje je, uz prikaz sadašnjeg procesaprikaz 18promjena biološke raznolikosti na području Zagreba, zamišljeno i kao poticajaktivnijem uključivanju i suradnji škola, prvo na potrebnoj inventarizaciji stanja,a kasnije i na zaštiti biološke raznolikosti na području Zagreba.Predavanja su održana za sva četiri gradska aktiva nastavnika biologije u osmogodišnjimškolama, a podijeljeni su im tiskane knjižice dr.sci. Nikole Tvrtkovića isuradnika Ugrožena flora i fauna Grada Zagreba – džepni prirodoslovni vodič i cdsadržaj kojega je prilagođen sadašnjim nastavnim programima.Kako Osnovna škola za djecu s teškoćama u razvoju Nad lipom (www.os-nad-lipom-zg.skole.hr),dio mreže međunarodnih eko-škola i partner Gradskog uredaza strategijsko planiranje i razvoj Grada na projektu lab, ove godine slavi 80godina postojanja, osmišljen je, u dogovoru s ravnateljicom škole, profesoricomĐurek i Hrvatskim prirodoslovnim muzejom poseban dar – predavanje o biljkamai životinjama na području Grada malo pojednostavljenog sadržaja. Očito je to zadjecu ove škole bio jedan poseban svijet koji je njima gotovo na granici mašte, aza koji barem u sadašnjem uzrastu pokazuju veliko zanimanje. Tijekom predavanjadjeca su reagirala na gotovo svaku sliku biljke ili životinje, neka su odmah željelao njima saznati više ili naučiti kako se koja vrsta zove, druga su se podsjetila nasvoje susrete sa sličnim bićima dok su bili s roditeljima ili nastavnicima u prirodi.Tako se predavanje pretvorilo u spontani dijalog s predavačem dr.sci. NikolomTvrtkovićem iz Hrvatskoga prirodslovnog muzeja. Kako školu pohađaju djecarazličitih mogućnosti komunikacije, nije bilo vremena da se razgovara sa svakimposebno, pa je prezentacija ostavljena nastavnicima za mogući individualni rad.(n.t.)en Zagreb biodiversity - activities at schoolsA study analyzing availability of information on the state and assessment ofthreats to which the endangered habitats, plants and animals at the City ofZagreb territory are exposed (contracted by the Office for Strategic Planningand Development of the City of Zagreb) enabled that, based on a selectedmost threatened habitats in Zagreb, the Croatian Natural History Museumdrafts a lecture on threatened flora and fauna in the Zagreb area. Based onan invitation from Mrs. Zlata Đurek from the Nad Lipom Elementary School,a simplified lecture was rendered on plants and animals in the City of Zagrebto the children with special needs. The lectures warned about the possiblesoon extinction of characteristic plants and animals at several currently mostthreatened habitats in the City of Zagreb.28/29


obavijestiIzložba ‘Pola stoljeća Trnskog19, 20– priča jedne generacije’Izložbom ‘Pola stoljeća Trnskog – priča jedne generacije’ Muzej grada Zagrebazapočinje realizaciju projekta ‘Zagrebački kvartovi’. Analiza i predstavljanje pojedinihzagrebačkih kvartova slijedit će tendencije širenja grada od njegova ujedinjenjasredinom 19. stoljeća do suvremenog razdoblja, prateći obrnuto kronološkiredoslijed (čime se ističu pojedina područja koja nisu bila dovoljno valorizirana),a počevši s područjem kamo se grad širi u suvremenom razdoblju čineći taj zadnjiveliki korak preko Save.Izložbom se predstavlja prvo cjelovito planirano i urbanizirano novozagrebačkonaselje. Na području Novog ili tada Južnog Zagreba planirano je 25 takvih stambenihzajednica, od kojih je realiziran tek dio njih. Izložba govori o urbanističkomkonceptu kojim se tada rješavao najveći gradski problem nedostatka stanova,uzrokovan velikim migracijama zbog industrijalizacije. Ujedno ona podsjeća naprelazak Zagreba na desnu obalu Save te pretvaranje livada, polja, korita savskihrukavaca i močvara koje su prekrivale to područje u nova naselja.Sljedeći dio izložbe govori o životu u naselju, svakodnevici, međusobnom povezivanjustanovnika i stvaranju ‘kvartovskog duha’. Pri tome osnovu čini praćenjejedne generacije od razdoblja kada se kao mlade osobe doseljavaju u naselje uizgradnji tijekom šezdesetih godina. Prati se njihov život uz gradilište i odrastanjes naseljem do osamdesetih godina, kada se uglavnom sele u druge dijelovegrada ili svijeta.Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada aktivno se uključio u stvaranjeove izložbe. Muzeju Grada Zagreba ustupljeni su podaci o području Trnskog– digitalni ortofoto te kopije urbanističkih planova iz 1960 – 1970-ih. Time jenastavljena ranija dobra suradnja našeg Ureda i Muzeja (izložba ‘Modernizacijana periferiji Carstva: zagrebačka industrijska baština 1862. – 1918.’).Izložba ‘Pola stoljeća Trnskog – priča jedne generacije’ otvorena je do 31. kolovoza2010. (k.s., d.š.)prikaz 2030/31prikaz 19en Exhibition – Trnsko – the First 50 Years - a Story of a GenerationThe Zagreb City Museum exhibition entitled Trnsko – the First 50 Years – aStory of a Generation was the first step in implementation of the ZagrebQuarters Project prepared by the Museum. The exhibition presents thefirst completely planned and urbanized New Zagreb quarter. The Office forStrategic Planning and Development of the City of Zagreb took an activepart in preparation of the exhibition. The Museum was given the data anddocumentation about the Trnsko housing project, a digital orthophoto anda copy of the city urban development plans from sixties and seventies of thelast century. Cooperation on the project was a continuation of good relationsestablished between the two institutions, the Museum and the Office,during preparation of the exhibition Modernization on the Edge of Empire:Zagreb Industrial Heritage from 1862 to 1918.


en Europan 10 Results ForumThe Results Forum held at Neuchatel, Switzerland, marked the official closingof the tenth Europan session. The Results Forum was a platform fordiscussions on all prizewinning and runner up entries. The open discussionwas joined by the prizewinning teams, the Scientific Committee of Europanexperts, city representatives, clients and developers. The projects preparedduring the workshops preceding the Forum for the cities of La Chaux-de-Fonds and Le Locle were presented during the debates, and they were joinedby some prizewinning teams, including both Croatian prizewinning teams.The Forum was followed by the General Assembly which elected architectThomas Sieverts a new Europan Europe President.prikaz 21obavijestiForum rezultata Europan 1021Forumom rezultata održanim u Neuchatelu u Švicarskoj i službeno je završenEuropanov jubilarni deseti ciklus. Na Forumu rezultata raspravljalo se o svimradovima dobitnicima prvih i drugih nagrada s aspekta teme i dobivenih rezultata.U raspravi su sudjelovali nagrađeni timovi, znanstvena komisija Europana, gradovii investitori koji su ponudili lokacije za natječaj. Glavni dio programa odnosio sena rad u radionicama, s predavanjima recentnih stručnjaka i investitora koji susudjelovali u izvedenim lokacijama. Na debatama su predstavljeni projekti zagradove La Chaux-de-Fonds i Le Locle, izrađeni na radionicama koje su prethodileForumu, a na kojima su sudjelovali neki pobjednički timovi među kojima su bilaoba hrvatska prvonagrađena tima.Nakon završetka Foruma održana je Generalna skupština na kojoj je izabran novipredsjednik Europana Europe arhitekt Thomas Sieverts. Sieverts je rođen 1934. uNjemačkoj, studirao je u Stuttgartu, Liverpoolu i Berlinu. Od 1989. do 1994. vodioje projekt iba Emscher Park u njemačkom Gelsenkirchenu. Član je Saske akademijeumjetnosti i arhitektonskog odsjeka pri Umjetničkoj akademiji u Berlinu.Predavao je urbanističko planiranje na sveučilištima u Berlinu, Darmstadtu,Nottingham i na Harvardu. Dobitnik je mnogih nagrada i autor brojnih publikacija,među ostalima ‘Cities without cities: An interpretation of the Zwischenstadt’.Od 1978. vodi vlastiti ured za urbanističko planiranje u Bonnu. (i.b.)obavijestiUrban Studies 4Cities u ZagrebuOd 28.do 30. svibnja Zagreb su posjetili studenti poslijediplomskog studijasveučilišta iz Beča, Bruxellesa, Madrida i Kopenhagena koji, u okviru programaUrban Studies 4Cities, pod vodstvom prof. dr. Waltera Matznettera iz Instituta zageografiju i regionalna istraživanja bečkog sveučilišta i prof. dr. Gojka Bežovanas Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nastoje upoznati i zatim analiziratirazne europske gradove, njihove sličnosti i posebnosti. Ove je godine izbor bioZagreb.U sklopu njihova boravka, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranjei razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo je, s timom najbližih suradnika, gostima izviše europskih gradova prikazala najvažnije aktivnosti Ureda.Nakon prezentacije, gosti, poslijediplomski studenti,postavljali su stručnjacimaGradskog ureda pitanja o tradiciji prostornog i urbanističkog planiranja u Zagrebui zagrebačkoj regiji, o sustavu strategijskog planiranja u Hrvatskoj i Zagrebu, osudjelovanju javnosti u tim procesima i o radu na ZagrebPlanu, najvažnijem strateškomdokumentu Grada. (v.b.)en Urban Studies 4Cities in ZagrebFrom 28 to 30 May, Zagreb hosted postgraduate students from the universitiesof Vienna, Brussels, Madrid and Copenhagen. Within the UrbanStudies 4Cities program lead by Professor Dr. Walter Matznetter of the ViennaUniversity Institute for Geography and Regional Research and Professor Dr.Gojko Bežovan from the University of Zagreb Faculty of Law, the studentsundertake to learn about and analyze different European cities, their similaritiesand particular characteristics. This year, the city to be studied wasZagreb. The participants were welcome by the Office for Strategic Planningand Development of the City of Zagreb Head Mrs. Jadranka Veselić Bruvowho, together with her close collaborators, presented the Office activities tothe guests.32/33


obavijestiStudija mogućih rješenja gradnjeosnovne škole u naselju Čulinec22Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada razmotrio je prostornemogućnosti za gradnju osnovne škole u Čulincu. Za izradu idejnoga arhitektonsko-urbanističkogrješenja oš Čulinec, za školu s trodjelnom dvoranom za 960učenika u dvije smjene, na parceli površine 27,500 m 2 , proveden je natječaj 2005.Razmatrajući kretanje broja djece u gravitacijskom području oš Čulinec, kojeje u opadanju, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport izradio je elementeza projektni program kojim se škola planira za manji broj učenika pa je manja ipotrebna površina parcele.Analizirane su tri mogućnosti formiranja građevne čestice za gradnju škole unutarpovršine koja se, prema grafičkom dijelu Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkogplana grada Zagreba, nalazi u zoni javne i društvene namjene – školske(d5). Dio čestica u spomenutoj zoni vraćen je u vlasništvo pa su su ti podaci uzetiu obzir u formiranju mogućih rješenja.34/35planirani kapacitet škole576 učenika u dvije smjene;dvodjelna sportska dvorana;ukupni gbp oko 5100 m 2 ;minimalna površina građevinske čestice 8640 m 2 ;obveza provođenja urbanističko-arhitektonskog natječaja.Detaljnu analizu prednosti i nedostataka mogućih rješenja radni tim Gradskogureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada prikazao je u elaboratu Studijamogućih rješenja gradnje osnovne škole u naselju Čulinec. (k.b., j.m.)en Čulinec Elementary School Feasibility StudyThe Office for Strategic Planning and Development of the City of Zagreb consideredspatial capacities for construction of an elementary school in Čulinecquarter. An open architectural and town planning tender for constructionconcept of the Čulinec Elementary School for 960 pupils in two shifts, ona 27,500 m 2 plot, was implemented in 2005. Considering the fact that thenumber of children gravitating towards the future Čulinec Elementary Schoolis on decrease, the City Office for Education, Culture and Sports reviewed theproject program and determined the new input data with smaller number ofchildren and construction on a smaller building plot. Three alternatives wereconsidered for the school construction site organization.prikaz 22 | prijedlog broj 1legendagranica parcelemax. građevni pravacpristup parceli školeprednosti lokacijeminimalna površina parcele –najmanja investicijanedostaci lokacijene omogućava planirani prostor zatzk na otvorenompristup parceli nije moguć do izvedbeplanirane prometnice


obavijesti2. hrvatski seminar o pasivnoj kući zaprofesionalce u graditeljstvuGradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada sudjelovao je na 2. hrvatskomseminaru o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu što ga je, 10. i11. lipnja, u Zagrebu organizirao lokalni partner u projektu pass-net EuropskeUnije. U program eu pass-net-a za promicanje pasivne kuće kao energetskogstandarda uključena je Hrvatska kao jedina zemlja koja nije članica eu-a, uzAustriju, Njemačku, Švedsku, Veliku Britaniju, Belgiju, Češku, Sloveniju, Slovačkui Rumunjsku, a voditelj za Hrvatsku je prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.Seminar je organiziran kao osnovni edukacijski tečaj o pasivnoj kući, sa stručnimobilaskom koji je namijenjen profesionalcima u graditeljstvu, a uključuje arhitekte,građevinare, strojare, elektrotehničare, tehnologe, predstavnike - zastupnike građevinskihtvrtki, proizvođače građevinskih komponenti (npr.: proizvođači vratai prozora, materijala i sustava toplinske izolacije i sl.), akademske predavače,menadžere, investitore, energetičare u orgnizacijama i institucijama državne,županijske i lokalne uprave, te izvođače.Prvi dan Seminara prezentirane su teorijske postavke o međunarodnim kriterijimaza pasivne kuće, uključujući regionalne / lokalne prilagodbe kriterija i regulative.Drugi dan sudionici su prošli uvodni tečaj o alatu za dizajn i izračun potrošnjeenergije u pasivnoj kući, Paket za planiranje pasivne kuće (phpp ili sl.) i nacionalnemetode izračuna. Organiziran je obilazak prvoga hrvatskog Centra za energetskuučinkovitost u gradnji u prostoru tvrtke Natura, studio u Zagrebu, jedinog mjestau Hrvatskoj na kojem je, u posebno sagrađenom showroomu, moguće vidjeti svesustave potrebne za energetski učinkovitu gradnju.Na kraju drugog dana prezentirani su regionalni sagrađeni primjeri pasivnih kuća.Jedan od tih primjera, drvenu pasivnu kuću čv1 u Kupinečkom Kraljevcu, sudionicisu upoznali i stručnim obilaskom na terenu. (k.b.)en 2nd Croatian Passive House Seminar for Professionalsin Building SectorThe Office for Strategic Planning and Development of the City of Zagrebparticipated in the 2nd Croatian Passive House Seminar for Professionalsin Building Sector organized by the local partner of the eu pass-net Projectin Zagreb on 10 and 11 June. The Seminar was organized as a basic trainingcourse on passive house with a technical tour. The end of the second daywas scheduled for presentation of regional examples of built passive houses.During the site tour, the seminar participants visited a passive house čv1 inKupinečki Kraljevec.Osobna karta uredaTemeljni ciljevi osnivanja Gradskog ureda za strategijskoplaniranje i razvoj grada u ljeto 2005.ujedno predstavljaju i dio središnjih tema kojimase Ured od svog osnutka bavi. To su predlaganjestrategijskih odluka o razvoju Grada, predlaganje iprovođenje partnerskih projekata s regijama, drugimpartenerima u Hrvatskoj, stranim partnerima,privatnim investitorima i znanstvenim institucijama,zastupajući u svojem djelovanju sustavnojavni interes Grada. Uz to, Ured se bavi valorizacijom,studiranjem i programskim studijama Gradunedostajućih temeljnih sadržaja urbane infrastrukture,valorizacijom potencijala prostora u vlasništvuGrada, te prostora posebno važnih za urbaniidentitet Zagreba.Reorganizacijom Ureda u travnju 2008. i srpnju2009. teme kojima se Ured bavi znatno su prošireneuključivanjem cijelog niza nadležnosti izpodručja koordinacije i poticanja regionalnograzvoja i razvojnih projekata, dio čega je i izradaZagrebPlan-a, tj. Razvojne strategije Grada, zatimiz širokog područja infrastrukture prostornihpodataka, statistike i demografije. Time je naodgovarajući način logično zaokružena nadležnostUreda.Ured je organiziran u slijedeće ustrojstvenejedinice:Odjel za strategijsko planiranje,Odjel za postupak izrade i provedbustrategijskih planova i projekata,Odjel za pripremu i provedbu regionalnihi međunarodnih projekata,Odjel za prezentaciju projekata(zagrebforum) – u osnivanju,Odjel za prostorne informacije i istraživanja,Odjel za statistiku,Odjel za demografiju,u kojima se, s ciljem sinergije rada, koordiniranoi kroz međusobnu suradnju obavljaju povjereniposlovi.Gradski ured za strategijsko planiranjei razvoj gradaa Zagreb, Ulica Republike Austrije 18e strategija@zagreb.hrt 01 / 610-1840f 01 / 610-1881


grad zagrebgradski uredza strategijskoplaniranje irazvoj grada

More magazines by this user
Similar magazines