TC5000 - Wia-Lan

agriculture.newholland.com

TC5000 - Wia-Lan

NEW HOLLAND TC5OOOTC5O4O TC5O5O TC5O6O TC5O7O TC5O8O TC5O8O Hillside


48SPE¸NIENIE TWOICH OCZEKIWA¡DOTYCZÑCYCH WYDAJNOÂCIS¸OMA NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI10KOMFORT PRACY PRZY ˚NIWACH14NISKIE KOSZTY, OP¸ACALNOÂå INWESTYCJI18DANE TECHNICZNEOgólna charakterystyka TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 HillsideTyp silnika* / pojemnoÊç (l) New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8Moc silnika wg ECE R120 (kW/KM) 125/170 125/170 125/170 152/207 177/240 177/240Liczba wytrzàsaczy s∏omy 4 4 5 5 5 5Skrzynia biegów Mechaniczna Hydrostatyczna Mechaniczna Hydrostatyczna Hydrostatyczna HydrostatycznaKopiowanie poprzeczne – – – O O ●Separator obrotowy – – O O O OPojemnoÊç zbiornika ziarna (l) 4000 4000 5200 6000 6000 5200* Opracowany przez Fiat Powertrain O Opcja – Niedost´pne ● Standard2


KOMBAJNY TC5000 – SPRAWDZONANIEZAWODNOÂå I WYDAJNOÂå.Od momentu wprowadzenia na rynek w 1992 roku, tysiàce kombajnów serii TC z nawiàzkà spe∏niajà oczekiwania swych w∏aÊcicieli i operatorów.Ich wydajnoÊç nieustannie przekracza uzasadnione wymagania rolników indywidualnych i us∏ugodawców, a niezawodnoÊç zyska∏a ju˝ s∏aw´.To niewàtpliwy sukces. Pora jednak, by nowe kombajny TC5000 otworzy∏y nowà kart´ historii rozwoju tych maszyn i – dzi´ki zaawansowanejtechnologii konstrukcji silników – zmierzy∏y si´ z rygorystycznymi wymogami redukcji emisji spalin i ekonomiki spalania. Ich osiàgi sà wr´czniesamowite, a jakoÊç s∏omy – znakomita. Kombajny TC5000 majà niskie koszty eksploatacji, zaÊ ich nowoczesne cechy u˝ytkowe zjednajàsobie wszystkich przysz∏oÊciowo myÊlàcych rolników i operatorów, którzy wolà pracowaç w wygodnych kabinach, z których sterowanie jestproste i ∏atwe.Atrakcyjna stylistyka tylko podkreÊla zastosowanie zaawansowanych technologii i odzwierciedla profesjonalizm u˝ytkowników.Doskona∏e dostosowanie do Twoich potrzebAsortyment nowych modeli kombajnów TC5000 to naprawd´ szeroka oferta. Mo˝na zdecydowaçsi´ na wersj´ z 4 lub 5 wytrzàsaczami, przy czym w obu przypadkach mo˝na wybraç nap´dmechaniczny lub hydrostatyczny. Dwa modele kombajnów z 5 wytrzàsaczami i nap´demhydrostatycznym wyposa˝one sà w silniki o wy˝szej mocy. Silniki New Holland charakteryzujàsi´ wysokà precyzjà spalania i dok∏adnà kontrolà wtrysku i wytwarzajà moc od 125 kW (175 KM)do 177 kW (240 KM). Zaawansowane systemy regulacji hedera i wi´cej opcji sterowania funkcjamikombajnu z kabiny wp∏ywajà na wydajnoÊç pracy operatora oraz zwi´kszajà osiàgi kombajnu.Modele 5-wytrzàsaczowe mogà byç wyposa˝one w separator obrotowy optymalizujàcy segregacj´ziarna w uprawach o wysokim plonie i w trudnych warunkach polowych, zaÊ dodatkowy,samopoziomujàcy kosz sitowy mo˝e utrzymywaç odpowiednià wydajnoÊç na stokach.Du˝e zbiorniki na ziarno zwi´kszajà niezale˝noÊç kombajnów TC5000 przy pracy, dajà wi´kszykomfort ich operatorom i zapewniajà wi´kszà wydajnoÊç dziennà.3


Spe∏nienie Twoichoczekiwaƒdotyczàcych wydajnoÊciRolnicy majàcy uprawy wymagajàce posiadania w∏asnego kombajnu doskonalewiedzà, jakie majà wobec nich oczekiwania. Okres, w którym muszà oni zebraçzbo˝e jest bardzo ograniczony, muszà wi´c polegaç na niezawodnoÊcii wydajnoÊci swojej maszyny.SKUTECZNE M¸ÓCENIEI ZBIÓR ZIARNA.Tak˝e w przypadku upraw trudnych w om∏ocieCa∏oÊç procesu m∏ócenia i wi´kszoÊç czynnoÊci czyszczenia zachodzi w du˝ymb´bnie i klepisku, co daje pewnoÊç, ˝e wszystkie ziarna zosta∏y wym∏óconez k∏osów. Mi´dzy b´bnem o Êrednicy 0,6 m a klepiskiem generowane sà bowiemznaczne si∏y odÊrodkowe om∏otowe. Klepisko ma kàt opasania 111 stopnii powierzchni´ dochodzàcà do 0,79 metra kwadratowego. Odrzutnik kierujezbo˝e do du˝ych, „otwartych przestrzeni” wytrzàsaczy s∏omy, które koƒczàproces separacji przy równomiernym przep∏ywie masy.Wi´ksza si∏a om∏otu: znacznezwi´kszenie skutecznoÊciseparacji dzi´kiseparatorowi obrotowemuDla u∏atwienia zbioruwysokowydajnych upraw,które sà trudne w om∏ociei oczyszczaniu , kombajny TC5000mogà zostaç wyposa˝one w separator rotacyjny– jeden z wielu wa˝nych wynalazków firmyNew Holland. Zwi´kszenie powierzchni klepiskao 0,83 m 2 zwi´ksza ca∏kowità powierzchni´ om∏otudo 1,82 m 2 . Wi´ksza wydajnoÊç jest te˝ osiàgana dzi´ki si∏om odÊrodkowymgenerowanym w separatorze obrotowym.4


NIEZMIENNETEMPO PRACYBEZ WZGL¢DUNA UPRAW¢Utrzymanie wysokiej wydajnoÊciprzez ca∏y dzieƒNawet najbardziej wyleg∏e zbo˝a sà odpowiednio przygotowywanedo skoszenia dzi´ki wszechstronnemu i ∏atwo regulowanemunagarniaczowi. Dzi´ki du˝ej pr´dkoÊci ci´cia mo˝na utrzymaçdu˝à pr´dkoÊç jazdy w przypadku ka˝dej uprawy i bez wzgl´du nastopieƒ dojrza∏oÊci s∏omy. Szybkie i równomierne podawanie masydo przenoÊnika pochy∏ego zapewnia podajnik Êlimakowo-palcowy,z wysokimi zwojami Êlimaka i palcami chowanymi na ca∏ej szerokoÊci.Rodzaj pola nie ma znaczeniaUtrzymanie wysokiej pr´dkoÊci polowej wymaga odpowiedniegosystemu odcià˝enia hedera i sterowania jego wysokoÊcià.Akumulatory azotowe odcià˝ajàce nagarniacz sà standardowymwyposa˝eniem wszystkich modeli. W przypadku wykorzystaniamodeli TC5070 i TC5080 do prac na polach o nierównej nawierzchnioferujemy przenoÊniki s∏omy przystosowane do monta˝u systemukopiowania poprzecznego Lateralfloat. Kombajny wyposa˝onew tego rodzaju przenoÊniki mogà mieç tak˝e instalowane systemyAutofloat, które automatycznie utrzymujà heder równolegle dopod∏o˝a. W kombajnach bez kopiowania poprzecznego istniejepodobny system automatycznej regulacji wysokoÊci hedera -Controlfloat.Jeszcze wi´ksza uniwersalnoÊç kombajnów TC5000Kombajny TC5000 mogà pracowaç z maksymalnà wydajnoÊciàw przypadku wielu roÊlin uprawnych. Zbiór kukurydzy metodàCCM lub na ziarno prowadzony jest cz´sto do wzbogacania paszdla byd∏a. Z myÊlà w∏aÊnie o tym i o zwi´kszeniu wykorzystaniakombajnów w ciàgu roku firma New Holland oferuje hedery dokukurydzy, które doskonale si´ sprawdzajà w ka˝dych warunkachpolowych i gwarantujà wysokà dziennà wydajnoÊç.5


SPE¸NIENIE TWOICH OCZEKIWA¡DOTYCZÑCYCH WYDAJNOÂCICZYSTE ZIARNOW DU˚YCH ILOÂCIACH.Wszechstronne i wydajne czyszczenieAby umo˝liwiç zbiory wi´kszoÊci roÊlin uprawnych, które majàró˝ne ziarno, bez koniecznoÊci instalowania dodatkowegoosprz´tu, du˝e górne i dolne sita w kombajnach TC5000mo˝na regulowaç co 1 mm. Sita poruszajà si´ w przeciwnychkierunkach, co zwi´ksza ich skutecznoÊç, a ka˝de z nich maskok zoptymalizowany pod kàtem funkcji, jakà ma pe∏niç.Przeciwbie˝ny ruchu sit zmniejsza te˝ wibracje i poprawiap∏ynnoÊç pracy maszyny. Powietrze jest zasysane z obu stronwentylatora, co daje gwarancj´, ˝e b´dzie go dosyç nawetw przypadku czyszczenia du˝ej iloÊci ziarna.Utrzymywanie wydajnoÊci na zboczachW celu eliminacji spadków wydajnoÊci czyszczenia ziarnaw miejscach o wi´kszym nachyleniu terenu, do modeliTC5000 oferowany jest dodatkowy samopoziomujàcy systemczyszczenia. Na stokach nawet 23-procentowych rozdzielaczena podsiewaczu kierujà strumieƒ ziarna w stron´ przeciwnà donachylenia stoku, by by∏o ono równo rozprowadzane tak˝e nagórne cz´Êci sit. Automatyczne poziomowanie tych sekcjizapobiega zsuwaniu si´ plonu w poprzek sita w kierunkunachylenia pola, eliminujàc nadmierne obcià˝enie jednejstrony sita i utrat´ strumienia powietrza z wentylatorapo stronie przeciwnej.Szybki roz∏adunek ziarna, niezale˝noÊçod Êrodków transportuKombajny TC5000 sà wyposa˝one w zbiorniki o pojemnoÊciod 4000 do 6000 litrów, gromadzenie ziarna nie jest problemem,a praca przebiega p∏ynnie. System roz∏adowywania mo˝epracowaç niezale˝nie od po∏o˝enia rury roz∏adunkowej,a pr´dkoÊç roz∏adunku wynoszàca 60 litrów na sekund´zapobiega stracie czasu. Jednym naciÊni´ciem przyciskumo˝na rur´ z przenoÊnikiem Êlimakowym ca∏kowicieotworzyç do roz∏adunku lub zamknàç .6


INNOWACYJNA TECHNOLOGIA NAP¢DU.Nowatorska konstrukcja, precyzyjne wykonanieSeria nowoczesnych silników New Holland jest wynikiem nieustannych pracrozwojowych zmierzajàcych do udoskonalania ich parametrów: zwi´kszeniamocy, zmniejszenia wagi, zmniejszenia rozmiarów i zapewnienia cichszejpracy. Ni˝sze koszty eksploatacyjne – g∏ównie mniejsze zu˝ycie paliwai oleju – sà cz´Êcià ambitnych i rygorystycznych za∏o˝eƒ.Parametry silników New Holland u˝ywanych jako jednostki nap´dowekombajnów z serii TC5000 zosta∏y okreÊlone po rygorystycznych testachi silniki te szczególnie nadajà si´ do stosowania w∏aÊnie w kombajnach.Silnik TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 HillsideTyp silnika* / pojemnoÊç (l) New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8 New Holland / 6,8Regulator mechaniczny /wtrysk typu common rail Mechaniczny Mechaniczny Mechaniczny Common rail Common rail Common railMoc wyjÊciowa wg ECE R120 (kW/KM) 125/170 125/170 125/170 152/207 177/240 177/240Moc maksymalna wg ECE R120 (kW/KM) 129/175 129/175 129/175 164/223 178/242 178/242Zatwierdzona mieszanka Biodiesel B100** B100** B100** B100** B100** B100*** Opracowany przez Fiat Powertrain ** Ograniczone uwarunkowaniamiCommon rail: czysta moc dzi´ki doskona∏emu spalaniuUdoskonalone spalanie w 4-cylindrowych silnikach New Holland jest wynikiemwysokiego ciÊnienia generowanego przez system common rail. Wytwarza onomgie∏k´ bardzo ma∏ych drobin paliwa, które spala si´ lepiej pozostawiajàc mniejzanieczyszczeƒ. Lepsza kontrola spalania po∏àczona z niemal doskona∏ymfiltrowaniem i ch∏odzeniem znacznie poprawiajà wydajnoÊç silnika.Zdaj si´ na niezawodnà jednostk´ nap´dowàMi´dzy obrotowà os∏onà przeciwpy∏owà i ch∏odnicà wbudowany jestwentylator uk∏adu ch∏odzenia. Samoczyszczàca os∏ona zatrzymuje plewy i du˝ezanieczyszczenia z powietrza, a tak oczyszczone powietrze kierowane jest przezpot´˝ny 7-∏opatkowy wentylator na ˝ebrowanie ch∏odnicy. System ten zapobiegazatykaniu si´ ch∏odnicy, utrzymuje w czystoÊci komor´ silnikowà i zapewniaoptymalne ch∏odzenie w ka˝dych warunkach.Mocny nap´d, wszechstronne skrzynie biegówModele TC5000 sà wyposa˝one w skrzynie biegów sprawdzone w najci´˝szychwarunkach. B´ben kombajnu charakteryzuje si´ wysokà bezw∏adnoÊciài zachowuje energi´ kinetycznà, dzi´ki czemu praca jest wydajna nawet przydu˝ych obcià˝eniach. Aby wyeliminowaç wysokie momenty obrotowe, skrzyniabiegów mocowana jest do solidnej osi nap´dowej i poprzez dwa wa∏ki o du˝ejpr´dkoÊci, nap´dza zwolnice.7


S∏oma najwy˝szejjakoÊciW wielu przypadkach s∏oma dla rolnika jest czymÊdu˝o wi´cej, ni˝ pozosta∏oÊcià po ˝niwach. G∏ówniedotyczy to hodowli – s∏oma jest wa˝nym produktemubocznym u˝ywanym jako pasza lub podÊció∏ka.Wa˝ne jest, by zebrana zosta∏a wszystka s∏omai by jej struktura pozosta∏a nienaruszona. KombajnyTC5000 traktujà s∏om´ w odpowiedni sposób!¸agodne wym∏acanieKombajny TC5000 wykorzystujà proste, jednak skuteczne systemy m∏ócenia i czyszczenia ziarna.B´ben o du˝ej Êrednicy i du˝a powierzchnia klepiska zapewniajà si∏´ wym∏acania i separacji,pozwalajàce na wym∏ócenie wszystkich ziaren, przy minimalnym uszkodzeniu s∏omy.P∏ynnoÊç przenoszenia¸agodny przep∏yw masy pozwala zachowywaçstruktur´ s∏omy nienaruszonà. S∏oma z b´bnana odrzutnik i dalej na wytrzàsacze nie jestprzekazywana gwa∏townymi ruchami: odrzutniki nagarniacz wymuszajà podawanie s∏omydo dalszych zespo∏ów maszyny, ale przeÊwitjest wystarczajàco du˝y, by proces ten nieby∏ zbyt agresywny.WydajnoÊç zwi´kszona dzi´kiseparatorowi rotacyjnemuW przypadku zbierania zbó˝ o wysokim plonie i uprawzielonych, które mogà byç trudne w om∏ocie i czyszczeniu,separator rotacyjny znacznie zwi´ksza wydajnoÊç kombajnówTC5000. Gdy potrzeba umiarkowanego zwi´kszenia skutecznoÊciwym∏acania , to niskie obroty separatora obrotowego zapewniajàstosunkowo ∏agodne podawanie s∏omy.8Wydajne wytrzàsacze s∏omy koƒczà zadanieDu˝a, „otwarta cz´Êç” powierzchni wytrzàsaczy znacznie zwi´ksza skutecznoÊç oddzielania ziarna,gdy˝ daje wiele mo˝liwoÊci, aby pozosta∏e w s∏omie ziarna opad∏y podczas przesuwania si´ masys∏omy ku ty∏owi kombajnu. “Wytrzàsanie” s∏omy przebiega ∏agodnie, lecz skutecznie!


Rozdrabnianie s∏omyJeÊli s∏oma nie b´dzie zbierana, to kombajnyTC5000 mo˝na wyposa˝yç w zintegrowanyszarpacz s∏omy z zàbkowanymi, odwracalnymino˝ami i opcjonalnym zdalnym sterowaniemkierownicami.9


Komfortpodczas prac˝niwnychNowe modele TC5000 wyró˝niajà si´ nowoczesnà kabinà.Oprócz atrakcyjnego wyglàdu posiadajà one funkcjezwi´kszajàce komfort pracy, a elementy sterowaniasà w nich tak rozmieszczone, by by∏ to najwygodniejszykombajn w swej kategorii!Komfort operatora i doskona∏a widocznoÊçOperatorom kombajnów TC5000 zapewnia si´ wygodne fotele i ∏atwodost´pneelementy sterowania oraz dobre pole widzenia. Komfort pracy mo˝na dodatkowopodnieÊç zamawiajàc pneumatycznie amortyzowany fotel.Mo˝na te˝ dodaç fotel dla pasa˝era oraz elektryczne, zdalne sterowanie regulacjamihedera lub uk∏adu m∏ócàcego.Przyciemniane, panoramiczne szyby zapewniajà widocznoÊç w promieniu 191 stopni,eliminujàc jednoczeÊnie k∏opotliwe refleksy Êwietlne. By heder by∏ dobrze widoczny,przednia cz´Êç pod∏ogi w kabinie jest pochylona, a nisko po∏o˝ona konsola zapewniadobrà widocznoÊç na prawo od hedera. Zdalnie ustawiane lusterka dope∏niajàpanoramiczne pole widzenia.10


Ergonomiczne i funkcjonalne rozmieszczenieelementów sterowaniaWielofunkcyjna dêwignia kontroluje pr´dkoÊçjazdy kombajnu, pozwala te˝ na sterowaniewszystkimi funkcjami hedera. Wytrawny operatorma w swych r´kach narz´dzie, które umo˝liwiaciàg∏a kontrol´, a w razie potrzeby daje mo˝liwoÊçnatychmiastowej reakcji na zmienne warunkipolowe. Wielofunkcyjna dêwignia jest wbudowanaw konsol´ sterujàcà, by obs∏uga by∏a jeszczewygodniejsza.Fotel instruktora i przenoÊnach∏odziarkaWszystkie modele sà wyposa˝onew obity dobrej jakoÊci tapicerkà fotelinstruktora i specjalnie zaprojektowanà,przenoÊnà ch∏odziark´. Ch∏odziarkamo˝e byç zasilana pràdem 12 Vlub z gniazda zasilania 230V.11


KOMFORT PODCZAS PRAC ˚NIWNYCHCentrum uwagi operatoraOperator wi´kszoÊç uwagi poÊwi´ca prawid∏owemu po∏o˝eniu hedera.Wskaêniki nacisku na gleb´ oraz wysokoÊci Êcierniska pozwalajà utrzymaç sta∏à wysokoÊçkoszenia i sà wyjàtkowo przydatne podczas zbiorów nocà.Do pracy na nierównych polach z hederem o szerokoÊci 5,18 m oferowany jest system kontroliwysokoÊci Controlfloat u∏atwiajàcy operatorowi prac´ - automatycznie dostosowuje uniesieniehedera na podstawie pomiarów czujników umieszczonych na zewn´trznych p∏ozach.W przypadku hederów o szerokoÊci do 6,03 m dodatkowy system kontroli wysokoÊci Autofloatumo˝liwia w pe∏ni zautomatyzowanà regulacj´ po∏o˝enia hedera – zarówno poziomà, jak i pionowà.Cicha kabina na d∏ugi dzieƒ pracyGruba wyk∏adzina pod∏ogowa to cz´Êç nowegowyposa˝enia kabiny. Tak˝e cichy silnik zudoskonalonà technologià spalania i uk∏ademprzeniesienia nap´du umieszczonym z ty∏u blokusilnika znacznie przyczynia si´ do zmniejszeniapoziomu ha∏asu i ograniczenia wibracji.12


Ergonomia maksymalizujàca wydajnoÊçRegulowanà kolumn´ kierowniczà mo˝na ustawiaç w szeÊciupo∏o˝eniach, a samà kierownic´ pochylaç nawet o 30 stopni, by komfortpracy operatora by∏ jak najwi´kszy. Wspomagany hydraulicznie uk∏adkierowniczy u∏atwia manewrowanie kombajnem. Sterowanie wspomaganehydraulicznie zapewnia nie wymagajàcà wysi∏ku kontrol´.Szybkie sprawdzanie wyników pracyDogodnie umiejscowiony wziernikumo˝liwia szybkie i ∏atwe pobraniepróbek ziarna ze zbiornika.PewnoÊç kontroliInformacje o funkcjach kombajnu i ÊwiadomoÊç, ˝e w razie potrzebymo˝na bezpiecznie i ∏atwo zareagowaç na zmienne warunki polowedajà operatorom pewnoÊç siebie i zapewniajà p∏ynnà i wydajnà prac´.Konsola z prawej strony zawiera wskaêniki, sygnalizatory i prze∏àcznikido obs∏ugi kombajnu, w tym dodatkowy monitor do wyÊwietlaniaparametrów wydajnoÊci, który w d∏u˝szej perspektywie tak˝eprzyczynia si´ do podnoszenia efektywnoÊci podczas ˝niw.Niezawodna praca zespo∏u ˝niwnegoW przypadku zablokowanie zespo∏u ˝niwnegomo˝na u˝yç silnika elektrycznego o du˝ej mocyobs∏ugiwanego z kabiny, aby uruchomiç nap´dzwrotny przenoÊnika pochy∏ego i zespo∏u˝niwnego. Operator kombajnu mo˝e pracowaçspokojnie, nawet w trudnych i zró˝nicowanychwarunkach zbioru.W dogodnym momenciePosiadanie na w∏asnoÊç kombajnu TC5000 oznacza˝niwa wtedy, gdy stopieƒ dojrza∏oÊci uprawy jestoptymalny. ˚adnego nerwowego oczekiwania na przyjazdwynaj´tego kombajnu, ˝adnych obaw o jakoÊç ziarnai / lub s∏omy. W∏aÊciciel TC5000 wyrusza na ˝niwawtedy, gdy uzna, ˝e nadszed∏ na to najlepszy czas.13


Niskie koszty,op∏acalnoÊçinwestycjiZnakomita maszyna za przyst´pnà cen´Ka˝dy model TC5000 to gwarancja niezawodnoÊci, zmniejszenie wymogówkonserwacyjnych oraz ograniczenie ca∏kowitych kosztów eksploatacyjnych.Ponadto kombajny New Holland znane sà z ich wysokiej wartoÊci uzyskiwanejprzy odsprzeda˝y. Oznacza to ograniczenie do minimum kosztów eksploatacjina hektar w ca∏ym okresie u˝ytkowania sprz´tu.14Ni˝sze koszty obs∏ugiDzi´ki u∏atwionemu dost´powi do wszystkichg∏ównych zespo∏ów rutynowe czynnoÊcikonserwacyjne i serwisowe wymagajà mniejczasu i sà ∏atwiejsze – g∏ówne os∏ony kombajnówTC5000 majà zainstalowane si∏owniki gazowe.Wspomaganie takie ma na przyk∏ad pokrywa silnika,zamontowana na zawiasach obrotowa os∏onaprzeciwpy∏owa i pokrywa uk∏adu smarowniczego, awi´c zespo∏y wymagajàce codziennej uwagi, którychkonserwacja inaczej zajmowa∏aby wi´cej czasu.Niskie zu˝ycie paliwaNowatorska technologia wtrysku paliwai zaawansowana kontrola procesu spalaniazastosowane w silnikach New Hollandpozwalajà na uzyskanie równowagi mi´dzywysokimi osiàgami silnika a niskim zu˝yciempaliwa. Oszcz´dne silniki spe∏niajàce normyemisji spalin Tier III zu˝ywajà przy nominalnejpr´dkoÊci obrotowej o 4,7% mniej paliwa,ni˝ stosowane poprzednio w modelachTC56 silniki Tier II.(g / kW/h)214212210208206204202200198Zu˝ycie paliwa-4.7%TC5080 TC56Plus


TEREN GÓRZYSTY WYMAGAODPOWIEDNIEJ STABILIZACJIOptymalne mo˝liwoÊci czyszczenia zapewniajàniezmiennà wydajnoÊçDla osiàgni´cia optymalnego dzia∏ania na stokachfirma New Holland oferuje kombajn TC5080 zuk∏adem poziomowania kombajnu w terenie górskim.Mechanizm poziomujàcy niweluje ograniczeniazwiàzane z pracà na terenach górskich. Wym∏óconeziarno, plewy i s∏oma nie przemieszczajà si´ najednà stron´ i nie obni˝ajà wydajnoÊci. Nachyleniawzd∏u˝ne, które mogà powodowaç spowolnienielub przyspieszenie przenoszenia masy ˝niwnej,sà równie˝ pomyÊlnie niwelowane. Korygowanienachylenia i utrzymywanie przez kombajn pozycjipoziomej zapewnia jego optymalne dzia∏anie naniezmiennym poziomie.Kierunek jazdyNachylenie stokuW poprzek stoku 38%W gór´ 30%W dó∏ 10%Innowacyjne i niezawodne rozwiàzaniaStabilny kontakt z pod∏o˝em dzi´ki pionowemu ustawieniu kó∏zapewnia wydajnà i bezpiecznà prac´ w polu.Ka˝de odchylenie od poziomu gruntu jest wykrywane przez czujniki,które wysy∏ajà sygna∏ do zaworów elektromagnetycznych. Zaworykontrolujà dwa niezale˝ne systemy hydrauliczne – pierwszy korygujàcynachylenie poprzeczne oraz drugi odpowiadajàcy za nachyleniewzd∏u˝ne – co w sposób zautomatyzowany pomaga utrzymaç poziomàpozycj´ kombajnu. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa dost´pne jest równie˝sterowanie r´czne.Zapas mocy i solidne przek∏adniePraca w zmiennych i trudnych warunkach wymaga pot´˝nego nap´du.Silnik kombajnu TC5080 z uk∏adem poziomowania w terenie górskimwytwarza moc o sile 178 kW (242 KM), a wytrzyma∏a hydrostatycznaskrzynia biegów pozwala zapomnieç o problemach, nawet na najbardziejwymagajàcych terenach. Gdy przek∏adnia hydrostatyczna jestnieu˝ywana, bezpieczeƒstwo zapewniajà du˝e hamulce tarczowe.Równe ÊcinanieRenomowany wysokowydajny heder zbo˝owy firmy New Holland,podczas jazdy kombajnu kopiuje profil gruntu. Dwa cylindry uk∏aduhydraulicznego nieustannie dostosowujà kàt nachylenia hederazamontowanego na przedniej ramie obrotowego przenoÊnika s∏omy.Równomierny przep∏yw materia∏u zapewnia wysokà wydajnoÊç kombajnu.15


NEW HOLLAND TOP SERVICEW RAMACH US¸UGI NEW HOLLANDTOP SERVICE FIRMA NEW HOLLANDI DEALER ZAWSZE S¸U˚Ñ POMOCÑ.Najwy˝sza dost´pnoÊç. Zarzàdzana we wspó∏pracy z dealerami firmyNew Holland oraz zespo∏ami New Holland Parts & Service, us∏ugaNew Holland Top Service zapewnia pe∏ne wsparcie i dost´pnoÊçaktualnych informacji przez 24 godziny na dob´, 7 dni w tygodniu,poprzez bezp∏atny numer telefonu 00800 64 111 111*.Pod ten numer telefonu mo˝na dzwoniç o dowolnej porze w takichsprawach, jak: sieç dealerów firmy New Holland, zamawianie broszur,dane techniczne produktów, problemy z produktami i wszelkich innych.Najwy˝szy poziom zadowolenia. Zespó∏ New Holland Top Serviceobs∏uguje i monitoruje ka˝de zg∏oszenie a˝ do znalezienia ostatecznego rozwiàzania.Zg∏oszenia sà zamykane dopiero po koƒcowej rozmowie telefonicznej z klientem, która ma na celupotwierdzenie jego pe∏nego zadowolenia. Opinie uzyskane z takich rozmów sà wykorzystywane wregularnych przeglàdach majàcych na celu sta∏e ulepszanie procesu.Najwy˝sza szybkoÊç. W przypadku problemów z produktem zespó∏ New Holland Top Service,we wspó∏pracy z dealerem i zespo∏ami New Holland Parts and Service, stara si´ jak najszybciejzdobyç niezb´dne cz´Êci i rozwiàzaç ka˝dy problem techniczny. W celu zapewnienia dostawycz´Êci na czas dealerzy firmy New Holland korzystajà ze sprawnie dzia∏ajàcych systemówzamawiania i dostarczania cz´Êci oraz sk∏adów cz´Êci zapewniajàcych obs∏ug´ przez 24 godzinyna dob´, 7 dni w tygodniu. Dla utrzymania wysokiego standardu obs∏ugi w zakresie cz´Êciregularnie organizowane sà zaawansowane szkolenia produktowe dla personelu dealerów.Najwy˝szy priorytet. Firma New Holland doskonale zdaje sobie spraw´ z faktu, ˝e ka˝dy spadekwydajnoÊci w okresie zbiorów mo˝e byç bardzo kosztowny. Z tego wzgl´du sprz´t najwy˝szejklasy i wydajnoÊci jest w okresie gwarancyjnym obj´ty dodatkowym wsparciem technicznym.Kierownik dzia∏u New Holland Top Service mo˝e Êciàgnàç cz´Êci niezb´dne do szybkiegorozwiàzania problemu z dowolnej placówki nale˝àcej do sieci New Holland Parts andManufacturing, w tym z linii produkcyjnych. Nasza priorytetowa obs∏uga logistyczna zapewniaszybkà dostaw´ cz´Êci, by maszyna mog∏a jak najszybciej wróciç do pracy.Us∏uga New Holland Top Service pozwala zapomnieç o potencjalnych problemachzwiàzanych z wydajnoÊcià i skupiç si´ na pracy.* Po∏àczenia telefoniczne z zespo∏em Top Service sà bezp∏atne z telefonówstacjonarnych na terenie ca∏ej Polski.16


WI¢CEJ NI˚ SAM PRODUKT.Wykwalifikowani serwisanci dealera zapewniajàpomoc technicznà na najwy˝szym poziomieProgram certyfikacji serwisantów dealera pomaga w utrzymaniu zaka˝dym razem takiego standardu pomocy technicznej, jakiego oczekujàklienci. Na potrzeby takiego programu firma New Holland stworzy∏anarz´dzie online majàce na celu szkolenie oraz rozwijanie kwalifikacjii podnoszenie poziomu wiedzy wszystkich serwisantów zatrudnionychw stacjach dealerskich firmy New Holland. Narz´dzie takie umo˝liwiaserwisantom uzupe∏nianie i odÊwie˝anie wiedzy zdobytej podczas szkoleƒorganizowanych w oÊrodkach szkoleniowych firmy New Holland, a tak˝esta∏e podnoszenie kwalifikacji.Service Plus – d∏ugotrwa∏a ochronaUs∏uga Service Plus firmy Covéa Fleet zapewnia w∏aÊcicielom maszynrolniczych firmy New Holland dodatkowà ochron´ po up∏ywie wa˝noÊcigwarancji przewidzianej umowà. Szczegó∏owe informacje na ten tematmo˝na uzyskaç u lokalnego dealera.Dost´pnoÊç us∏ugi jest ograniczona.Us∏uga podlega warunkom i postanowieniom umownym.Jako eksperci bran˝y, rozumiemy Twoje potrzeby finansoweCNH Capital, spó∏ka zapewniajàca obs∏ug´ finansowà klientów firmy New Holland,posiada dog∏´bnà znajomoÊç bran˝y rolniczej. Ka˝dy klient jest inny i ma w∏asnepotrzeby sprz´towe oraz finansowe. W∏aÊnie dlatego rozszerzyliÊmy obs∏ug´klienta o dostosowane do indywidualnych potrzeb pakiety finansowe. Dealerzyfirmy New Holland i specjaliÊci CNH Capital wspó∏pracujà ze sobà, by oferowaçnajnowoczeÊniejszy sprz´t rolniczy wraz z elastycznymi i innowacyjnymirozwiàzaniami finansowymi. Korzystajàcy z us∏ug CNH Capital majà pewnoÊç,˝e obs∏uguje ich instytucja finansowa specjalizujàca si´ w rolnictwie.DIAAkcesoria montowane przezdealerów (Dealer InstalledAccessories - DIA)New Holland jest markà globalnà.Wiemy jednak, ˝e ró˝ne warunkilokalne oznaczajà ró˝ne potrzeby.Lokalni dealerzy zapewniajà dostaw´i monta˝ szerokiej gamy atestowanychakcesoriów optymalizujàcychwydajnoÊç maszyn.17


DANE TECHNICZNEModele TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 HillsideHeder zbo˝owySzerokoÊç ci´cia hedera High Capacity (m) 3,66 - 4,57 3,66 - 4,57 3,66 - 5,18 3,66 - 6,03 3,66 - 6,03 4,57 - 5,18Pr´dkoÊç kosy (ruchów na min.) 1150 1150 1150 1150 1150 1150Zapasowa kosa i zapasowe no˝yki kosy ● ● ● ● ● ●Podajnik Êlimakowy z chowanymi palcami na ca∏ej szerokoÊci ● ● ● ● ● ●Ârednica nagarniacza (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07Elektrohydrauliczna regulacja po∏o˝enia nagarniacza ● ● ● ● ● ●Szybka regulacja kàta palców nagarniacza ● ● ● ● ● ●Szybkoz∏àcze O O O O O –Hedery do kukurydzyLiczba rz´dów:Sta∏e hedery do kukurydzy – – 5 5 / 6 5 / 6 5 / 6Sk∏adane hedery do kukurydzy – – – 6 6 6Rozdzielacze obrotowe – – O O O OHydropneumatyczna kontrola hedera ● ● ● – – –Automatyczne systemy kontroli hederaKontrola wysokoÊci Êcierniska – – – ● ● ●System odcià˝enia – – – ● ● ●Controlfloat System – – – O O –Autofloat – – – O O –PrzenoÊnik pochy∏yLiczba ∏aƒcuchów 3 3 3 3 3 3Nap´d zwrotny hedera i przenoÊnika pochy∏ego elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne elektryczneKopiowanie poprzeczne – – – O O ●KabinaFotel z zawieszeniem pneumatycznym – – – O O OFotel dla instruktora – O – O O OKlimatyzacja l● ● ● ● ● ●Ogrzewanie O O O O O OZdalne sterowanie za∏àczaniem hedera, m∏ocarni i roz∏adunku – O – O O OB´ben m∏ócàcySzerokoÊç (m) 1,04 1,04 1,30 1,30 1,30 1,30Ârednica (m) 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607 0,607Liczba listew 8 8 8 8 8 8Zakres pr´dkoÊci obrotowej (obr./min) 430 - 1070 430 - 1070 430 - 1070 417 - 1037 417 - 1037 417 - 1037Klepisko b´bna m∏ócàcegoPowierzchnia (m 2 ) 0,62 0,62 0,79 0,79 0,79 0,79Liczba listew 14 14 14 14 14 14Kàt opasania (stopnie) 111 111 111 111 111 111Regulacja klepiska r´czna r´czna r´czna r´czna r´czna r´cznaOdrzutnikTyp cztero∏opatkowy ● ● ● ● ● ●Powierzchnia rusztu lub klepiska (m 2 ) 0,318 0,318 0,396 / 0,290 0,396 / 0,290 0,396 / 0,290 0,396 / 0,290Separator obrotowy – – O O O OÂrednica (m) – – 0,605 0,605 0,605 0,605Pr´dkoÊç obrotowa (obr./min) – – 760 or 400 740 or 388 740 or 388 740 or 388Powierzchnia klepiska (∏àcznie z rusztem) (m 2 ) – – 0,83 0,83 0,83 0,83Wytrzàsacze s∏omyLiczba klawiszy 4 4 5 5 5 5Powierzchnia separacji z / bez separatora obrotowego (m 2 ) 4,00 4,00 4,36 / 5,00 4,36 / 5,00 4,36 / 5,00 4,36 / 5,0018


Modele TC5040 TC5050 TC5060 TC5070 TC5080 TC5080 HillsideUk∏ad czyszczàcyPowierzchnia sita górnego / dolnego (m 2 ) 1,74 / 1,36 1,74 / 1,36 2,19 / 1,71 2,19 / 1,71 2,19 / 1,71 2,19 / 1,71Ruszt czyszczàcy na podsiewaczu (m 2 ) 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23Powierzchnia sit obj´ta strumieniem powietrza (m 2 ) 3,27 3,27 4,12 4,12 4,12 4,12Opcjonalny samopoziomujàcy uk∏ad czyszczàcyAutomatyczne sterowanie ● ● ● ● ● –Obrotowe rozdzielacze plew ● ● ● ● ● –Obrotowa sekcja górnego sita (procentowo) 23 23 23 23 23 –Wentylator czyszczàcyLiczba ∏opatek 6 6 6 6 6 6Zakres pr´dkoÊci obrotowej (obr./min) 350 - 1000 350 - 1000 350 - 1000 340 - 970 340 - 970 340 - 970Elektryczna regulacja pr´dkoÊci z kabiny O ● ● ● ● ●Uk∏ad dom∏acajàcyPowrót niedom∏otów do b´bna m∏ócàcego ● ● ● ● ● ●PrzenoÊnik ziarnaWysokowydajny ze wzmocnionym ∏aƒcuchem i ∏opatkami ● ● ● ● ● ●Zbiornik ziarnaPojemnoÊç (l) 4000 4000 5200 6000 6000 5200PrzenoÊnik roz∏adowczyRoz∏adunek podczas pracy ● ● ● ● ● ●Automatyczne kompletne rozk∏adanie rury wy∏adowczej ● ● ● ● ● ●Pr´dkoÊç roz∏adowywania (l/s) 60 60 60 60 60 60Wziernik do pobierania próbek ziarna ● ● ● ● ● ●Sygnalizator nape∏nienia zbiornika ziarna ● ● ● ● ● ●SilnikSilnik New Holland (*) (l) 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8Sterowanie mechaniczne / uk∏ad wtrysku common rail Mech. Mech. Mech. Common rail Common rail Common railMoc znamionowa wg ISO 14396 -ECE R120 przy 2100 obr./min (kW/KM) 125/170 125/170 125/170 152/207 177/240 177/240Moc maksymalna wg ISO 14396 -ECE R120 przy 2000 obr./min (kW/KM) 129/175 129/175 129/175 164/223 178/242 178/242Zatwierdzona mieszanka Biodiesel B100** B100** B100** B100** B100** B100**Spr´˝arka powietrza – – – O O OZbiornik paliwaPojemnoÊç (l) 300 300 300 400 400 400Przek∏adniaTyp Mech. Hydr. Mech. Hydr. Hydro. Hydr.Skrzynia biegów 3+1-bieg 3-bieg 3+1-bieg 3-bieg 3-bieg 3-biegMaksymalna pr´dkoÊç(w zale˝noÊci od lokalnych przepisów) (km/h) 30 30 30 30 30 30Zagospodarowanie s∏omy i plewWbudowany rozdrabniacz s∏omy O O O O O OZdalnie regulowane kierownice rozdrabniacza – – O O O ORozrzutnik plew – – O O O –WymiarySzerokoÊç minimalna (w zale˝noÊci od rozmiaru opon) (mm) 2971/3315 2971/3315 3173 3173 3173 / 3352 / 39403648Maksymalna d∏ugoÊç bez hedera, z szarpaczem (mm) 8135 8135 8135 8135 8135 8220MasaWersja z pe∏nym wyposa˝eniem (kg) 8100 8100 9600 9600 9600 10920Wersja standardowa bez hedera i rozdrabniacza s∏omy (kg) 7600 7600 8520 8720 8720 10040* Opracowany przez Fiat Powertrain ** Ograniczone uwarunkowaniami● Standard O Opcja – Niedost´pne19


NEW HOLLAND.SPECJALISTA W BRAN˚YROLNICZEJFirma New Holland zaleca Êrodki smarne markiU LOKALNEGO DEALERAOdwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.comZAPYTAJ OJAZD¢ PRÓBNÑ!Dane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia.Rysunki i zdj´cia mogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszejsieci sprzeda˝y. Wydawca: New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 12/08 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 82003/POL

More magazines by this user
Similar magazines