Pravidla pro přijímací řízení

jamu.cz

Pravidla pro přijímací řízení

Pravidla pro přijímací řízeníke studiu v akademickém roce 2008/2009V akademickém roce 2008/2009 budou otevřeny následující navazující magisterské obory(číslo označuje nejvyšší počet přijatých uchazečů):• Dirigování orchestru 2• Dirigování sboru 2• Hra na bicí nástroje 2• Hra na cembalo 1• Hra na fagot 1• Hra na flétnu 2• Hra na hoboj 2• Hra na housle 3• Hra na klarinet 1• Hra na klavír 4• Hra na kontrabas 1• Hra na kytaru 2• Hra na lesní roh 1• Hra na trombon 1• Hra na trubku 2• Hra na varhany 1• Hra na violoncello 2• Hra na violu 1• Hudební manažerství 5• Kompozice 3• Operní režie 1• Zpěv 3Přihlášky se podávají do 11.4.2008 elektronickou formou (www.jamu.cz) – takto vyplněnýformulář je nutno vytisknout, doložit dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení(případně dalšími požadovanými informacemi viz níže) a odeslat na adresu:Hudební fakulta JAMUstudijní odděleníKomenského nám. 6662 15 BrnoPřihlášku je také možno podat klasickou písemnou formou a zaslat ji na tutéž adresu.Přílohou přihlášky je stručný životopis a kopie dokladů o absolutoriu bakalářského studia, tj.diplomu a dodatku k diplomu. Uchazeči, kteří budou skládat státní bakalářskou zkouškuv akademickém roce 2007/08, dodají doklady o absolutoriu bakalářského studia ihned po


vykonání zkoušky. U oboru Zpěv musí přihláška obsahovat vyjádření foniatra. Cizí státnípříslušníci (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí předložit vysvědčení ovykonání státní zkoušky z českého jazyka.Poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické formy přihlášky 530 Kč, v případěpísemné formy přihlášky 600 Kč. Poplatek lze uhradit bankovním převodem nebo složenkoutypu A. V případě bankovního převodu uveďte do kolonky „zpráva pro příjemce“ své rodnéčíslo.Číslo účtu je 27-0493900217/0100. VS 6499901940.Bez uhrazeného poplatku za přijímací řízení a všech příloh nebude přihláška přijata k dalšímuzpracování a uchazeč bude vyřazen z přijímacího řízení.Zkoušky se uskuteční od 16. června do 20. června 2008 podle následujícíhoharmonogramu:KKD 16. 6. kompozice, dirigování orchestru, dirigování sboruKKN 18. 6. varhany, cembalo19. 6. klavírKSN 16. 6. housle, kytara18. 6. viola, violoncello, kontrabasKDN 19. 6. dřevěné nástroje20. 6. žesťové nástrojeKBN 18. 6. bicí nástrojeKORM 18. 6. operní režie19. 6. hudební manažerstvíKZP 17. 6. zpěvNáhradní termín přijímacího řízení je stanoven na 27. 6. 2008Uchazeči o studium obdrž í nejméně 14 dní před konáním zkoušek písemnou pozvánku.Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce z důvodu akutní nemoci a nejpozdějido tří dnů po termínu konání této zkoušky předloží lékařské potvrzení, může se zúčastnitpřijímací zkoušky v náhradním termínu.Zkušební komise pro jednotlivé obory jmenuje děkan fakulty. Členové příslušné komise jsoupovinni být přítomni při zkoušce všech uchazečů o daný obor a na základě bodování určitpořadí. Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahupožadavků přijímací a talentové zkoušky.


Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každém oboru zvlášť body v rozsahu 0 – 25.Klasifikační stupnice: 25 – 22 (výborně)21 – 18 (velmi dobře)17 – 14 (dobře)13 a méně (nevyhovující)Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů.O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně. Přijímací komise zasedá30. 6. 2008. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřitsvé umístění pomocí registračního kódu na adrese: www.jamu.czDo materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazečinahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu.Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory jsouzveřejněny na adrese www.jamu.cz, dále odkaz Hudební fakulta.Studijní oddělení tyto informace neposkytuje!V Brně dne 5. 12. 2007prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.děkan HF JAMU

More magazines by this user
Similar magazines