Pojem času ve finančním rozhodování podniku

is.vsfs.cz

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádřeníFinanční rozhodování podniku je ovlivněno časem.Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu než tytéž penízezískané v budoucnosti.Proč?Současné peněžní prostředky může podnik finančně investovat a okamžitě takdostávat za to zaplaceno ve formě úrokových výnosů.Při jakém rozhodování používáme faktor času?1) Při rozhodování o investicích – se posuzuje efektivnost jednotlivýchinvestičních variant s různou dobou životnosti. Čím delší dobavýstavby, tím déle jsou peněžní prostředky umrtveny, nepřinášejížádné efekty, ani v podobě nejnižších depozitních úroky. Také výnosyběhem doby životnosti je třeba posuzovat z hlediska času: očekávanévýnosy v budoucnosti jsou méně hodnotné než výnosy získanéokamžitě.2) Při kalkulaci výhodnosti jednotlivých forem financování fixníhomajetku – při hledání optimální kapitálové struktury – např. pomocívlastního kapitálu, úvaru obligací či pomocí leasingu se srovnávajínáklady, které souvisí s použitím různých druhů kapitálu po dobuživotnosti např. úrokové náklady z úvaru, nájemné při leasingové forměfinancování. Tyto náklady jsou vynakládány v jednotlivých letechživotnosti, je nezbytné jejich úroveň aktualizovat, tj. převést na současnouhodnotu.3) Při stanovení tržní ceny majetku podniku, nebo jeho jednotlivýchsložek – konkrétní tržní cena je ovlivněna poptávkou a nabídkou natrhu. Jedna z metod aktualizované hodnoty majetku se opírá okapitalizaci výnosů během určité doby jejíž trvání ovlivňuje tržnícenu.1


Jaké známe metody pro vyjádření faktoru času?Jsou to metody složeného úrokování.1) Budoucí hodnota jednorázového vkladu – úročitel2) Současná hodnota peněz – odúročitel3) Budoucí hodnota pravidelných plateb (anuity) – střadatel4) Budoucí platba pro dosažení budoucí hodnoty – fondovatel5) Kapitálová obnova (pravidelné splácení kapitálu) - umořovatel6) Současná hodnota budoucích plateb (anuity) - zásobovatel1) Budoucí hodnota jednorázového vkladu - ÚročitelPři složeném úrokování (kdy se úrok počítá nejen z vkladů, ale i z dosudpřipsaných úroků se stanoví pomocí úročitele:nHk = Hp (1+i )Hk – hodnota konečná (budoucí hodnota)Hp - hodnota počáteční (jistina)i - úroková míran - počet letHodnoty úročitele (1 + i)n – najdete v tabulkách složeného úrokování prorůznou výši úrokové míry a různý počet let.Budoucí hodnota peněz se používáke všem propočtům, kde se zachycuje růst o stejné procento (např. budoucíhodnota vkladů podniku na účtu v bance, hodnota investičních vkladů s ohledemna faktor času apod.)Příklad:Akciová společnost Metrostav ve svém finančním plánu na 5 let předpokládá, žese pokusí zajistit pravidelný růst dividendy o 7% ročně. Stávající dividenda,vyplácená akcionářům činí Kč 250,-. Jaká bude výše dividendy v 5. roce?Hk = 250 (1+0,07)5 = 250 x 1,403 = 351 KčDividenda v 5. roce se 7% ročním růstem bude mít hodnotu 351,- Kč.2


2) Současná hodnota peněz (diskontovaná hodnota) odúročitelHp = Hk1n( 1 + i )Odúročitel neboli diskont se používá tam, kde je třeba budoucí příjem nebovýnos převést na současnou hodnotu ( např. při stanovení současné hodnotybudoucích příjmů z investic, při určení ceny majetku z očekávaných příjmůapod.3) Budoucí hodnota pravidelných plateb - StřadatelHk =An(1 + i ) - 1iHk - celková výše úsporA - částka pravidelných úspor (anuita)Pomocí střadatele se určuje celková konečná hodnota pravidelných vkladů(úspor) včetně úroků na určité období. Předpokládá se, že se pravidelnéčástky pravidelně ukládají koncem každého roku.Určí nám kolik naspoříme, budeme-li pravidelně spořit určitou částkupeněz.Používá se pro:• stanovení výše rezervních fondů,• určení konečné hodnoty pravidelných úspor,• výpočet hodnoty pravidelně vkládaných peněžních prostředkůdo investic apod.3


4) Fondovatel – Pravidelná platba pro dosažení budoucí hodnotyA = Hkin(1 + i ) - 1Pomocí fondovatele určíme současnou hodnotu pravidelných vkladů koncemkaždého období, zajišťující požadovanou konečnou hodnotu.Nebo-li kolik musíme pravidelně spořit, abychom naspořili požadovanoučástku peněz.5) Umořovatel – Kapitálová obnovaNebo-li anuitní splácení úvěru a placení úrokových plateb.K = Uni (1+i )n(1+i ) - 1K – roční splátka úvěru a úrokůU - poskytnutý úvěrPomocí umořovatele se umořuje výše pravidelných splátek (úmor) aúrokových plateb z dosud nezaplaceného úvěru.Dá se také využít pro výpočet ročních odpisů a úroku při propočtu efektivnostiinvestic pomocí metody ročních nákladů.Můžeme také využít pro výpočet splátek u hypotéčního úvěru.4


6) Zásobitel – Současná hodnota pravidelných budoucích plateb nebovýnosůU = Kn(1 + i ) - 1ni (1 + i )U – částka, která zajišťuje budoucí výnosK – pravidelný výnosZásobitel se používá pro:• výpočty současné hodnoty pravidelných výnosů během určité doby,• výpočet diskontovaných provozních nákladů investiční varianty, jestli-žejsou roční náklady stejné,• pro výpočet vnitřního výnosového procenta při pravidelných peněžníchpříjmech z investice apod.5

More magazines by this user
Similar magazines