Broszura [PDF/6MB] - THORN Lighting

thornlighting.com
  • No tags were found...

Broszura [PDF/6MB] - THORN Lighting

Współcześni projektanci oświetlenia stają wobec rosnącychwyzwań w związku z nowymi wytycznymi, ograniczeniamizużycia energii, typami sufitów i metodami instalacji. Seriadoskonałych opraw Menlo³ umożliwia łatwe spełnienie wszystkichtych wymogów, przywracając swobodę tworzenia atrakcyjnychi kreatywnych instalacji oświetleniowych wysokiej jakości.Menlo³ – Oświetlenie do potęgi trzeciej3 układy optyczneW jej projekcie znalazły odbiciewyniki szeroko zakrojonychbadań dotyczących wymagańużytkowników w stosunkudo oprawy oświetleniowejo dwuczęściowej konstrukcji. *W rezultacie powstał produktspełniający 3 główne potrzeby:1. Dobre własnościfotometryczne, regulowaneza pomocą trzech układówoptycznych (str. 8)3 kształty geometryczne2. Atrakcyjność wizualnawszystkich trzech kształtów (str. 10)3. Elastyczność zastosowańi szerokie możliwościwyboru w ramach serii,w tym trzy opcje montażu (str. 15)Menlo³ spełnia wszystkie tewymogi, a nawet więcej,stanowiąc tym samym oczywistywybór w wypadku wieluinstalacji w obiektach biurowych,edukacyjnych i handlowych.3 opcje montażu*W broszurze umieszczono anonimowewypowiedzi grupy docelowej.„”3


Dobre parametry oświetlenioweSkładnik „Dobre parametry oświetleniowe” programu PEC oznaczazapewnienie przez instalację oświetleniową wydolności wzrokowejumożliwiającej wykonanie żądanego zadania wzrokowego,niezależnie od jego rodzaju. Dzięki kompleksowości serii Menlo³projekty oświetleniowe można dostosowywać do konkretnych zadańlub nadawać im na tyle elastyczny charakter, aby można było beztrudu wprowadzać zmiany.Filozofia PEC firmy Thorn w oświetleniu biurowymW dobrych projektach nowoczesnych biur przykłada się jednakowąwagę do kwestii finansowych, środowiskowych i społecznych,a przemyślany projekt oświetlenia biurowego ma ogromne znaczeniedla stworzenia korzystnego ekonomicznie i produktywnegośrodowiska pracy, wpływa bowiem na 15%-owe zmniejszenieabsencji oraz wzrost wydajności w zakresie 3-20%. (Źródło: BCO/CABE)Menlo³ w pełni realizuje podejście PEC firmy Thorn do oświetleniabiurowego, łącząc wygodę użytkownika i dobre parametryoświetleniowe ze skutecznością instalacji oświetleniowej.Nowoczesne materiały i rozwiązania układu optycznego pozwalająłatwo zrealizować wymogi związane z efektywnością energetycznąbudynków, toteż projektanci mogą się skoncentrować na czynnikachosobistych i środowiskowych oddziałujących na pracowników.Dzięki szerokiemu wyborowi układów optycznych, sposobów montażuoraz wyglądu opraw, Menlo³ nie tylko zapewnia prawidłoweoświetlenie zadania wzrokowego, ale również tworzy stymulującei przyjemnie oświetlone środowisko pracy. Takie całościowe podejścieowocuje zmniejszeniem absencji i rotacji pracowników oraz ichzwiększonym zadowoleniem i wydajnością, co ostatecznie prowadzido zmniejszenia kosztów.Oszczędzanie pieniędzy, ratowanie planety.Powszechnie uważa się, że ekologiczne podejście jest kosztowne.Tymczasem Menlo³ stanowi przykład, że w projektowaniu naprawdębezpiecznym dla środowiska zwraca się uwagę na maksymalneograniczenie zużycia materiałów, zasobów i energii, co łączniepowoduje obniżenie kosztów.Oszczędzanie zaczyna się już od źródeł światła o wysokiejskuteczności, takich jak lampy T16 lub diody LED, emitującedużą liczbę lumenów na wat zużytej energii. Następnie należyzadbać, żeby maksymalna ilość użytecznego światła pochodziłaz ograniczenia strat wewnątrz oprawy i skierować je dokładniew miejsce, gdzie jest potrzebne. Wysokiej klasy układ optycznyMenlo³ pozwala osiągnąć sprawność oprawy sięgającą aż 86%oraz skuteczność świetlną opraw wynosząca do 62 lumenów nawat zużywany przez obwód oświetleniowy (lm/W). Dzięki takimparametrom można uzyskać żądane oświetlenie przy mniejszej liczbieopraw, co daje oszczędność surowców i zasobów oraz zmniejszeniekosztów instalacji i eksploatacji.Do tego dodajemy jeszcze wysoce skuteczne elementy elektronicznei technologię sterowania oświetleniem. Przejście z technologiistateczników magnetycznych na elektroniczne oraz lampy T16 dajezmniejszenie zużycia energii sięgające 40%. W serii Menlo³ układyzapłonowe ze ściemnianiem DSI lub DALI są oferowane jako standard,co w połączeniu z czujnikami obecności i światła dziennego pozwalaosiągnąć oszczędność energii przekraczającą 70% (Źródło: CELMA).Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznejbudynków (EPBD) zawiera szereg postanowień, których celemjest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnychi niemieszkalnych.Chociaż wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązanedo wprowadzenia regulacji prawnych służących realizacji EPBD,wybór konkretnych rozwiązań zależy od danego państwa i naprzykład w Wielkiej Brytanii służy temu Część L brytyjskichprzepisów budowlanych (UK Building Regulations, Part L).Zgodnie z wymogami zawartymi w Approved DocumentPart L, skuteczność świetlna opraw stosowanych do oświetlaniapowierzchni biurowych, przemysłowych i magazynowych powinnawynosić co najmniej 55 lm/W, a dla innych typów przestrzeniskuteczność świetlna źródeł światła nie może być niższa niż55 lumenów na wat zużywany przez obwód.Konstrukcja Menlo³ gwarantuje, że oprawy tej serii będą mogłybyć stosowane również w przyszłości, bo większość wersjiprzekracza wymóg 55 lm/W, a skuteczność świetlna wszystkichużywanych w nich lamp jest wyższa niż 55 lumenów na watzużywany przez obwód.Ponadto po włączeniu do części L2A współczynnika sterowania,stosowanego już w części L2B, wszystkie oprawy seriiMenlo³ będą spełniały wymogi części L przy użyciu ich zesterownikami oświetlenia.Nowatorstwu w projektowaniu produktu towarzyszy podobnainnowacyjność metod produkcji, na przykład głębokie tłoczenie płytkiejobudowy o wysokości 70 mm oraz wytwarzanie nowoczesnego rastraz minipoprzeczkami jako jednego elementu. Wszytko to przyczynia siędo zmniejszenia ilości zużytych materiałów, odpadów, energii i emisjiCO 2, dając w rezultacie oprawę naprawdę przyjazną dla środowiska.4


SkutecznośćNaprawdę „skuteczne” oświetlenie nie tylko zapewnia zmniejszeniebezpośredniego zużycia energii i ograniczenie do minimummarnotrawstwa światła i zasobów, ale ponadto jest tworzone z myśląo jego wpływie na środowisko naturalne. Wysoką skutecznośćfotometryczną Menlo³ osiągnięto dzięki nowoczesnemu projektowaniu,które jednocześnie minimalizuje zużycie materiałów oraz ułatwiai skraca montaż.WygodaSkładnik „Wygoda” programu PEC związany jest z realizacjąfizjologicznych i psychologicznych potrzeb użytkowników orazuznaniem udowodnionego wpływu światła na nastrój, stymulacjęi dobre samopoczucie, co ma ogromne znaczenie w biurach, gdzieposzczególni pracownicy spędzają ponad 1800 godzin rocznie.Jakość światła emitowanego przez oprawy Menlo³ oraz ich wyjątkowastylistyka dają projektantom swobodę tworzenia wizualnie stymulująceji inspirującej przestrzeni biurowej.Zaawansowane technicznie oświetlenie dlazaawansowanych technicznie biurOtaczają nas wszechobecne monitory komputerowe, ekrany LCDi plazmowe w salach konferencyjnych i recepcjach oraz rozmaiteręczne gadżety wyposażone w ekrany. Wszystko to wymagazastosowania odpowiedniego oświetlenia, tak żeby odbicia światłanie utrudniały odczytywania informacji, szczególnie w wypadkusprzętu o błyszczącej powierzchni. Podstawowym wymogiem jestzatem kontrola jaskrawości powierzchni opraw oświetleniowychw polu widzenia ekranów.W serii Menlo³ zastosowano precyzyjne układy optyczne oraznajnowocześniejsze materiały odbijające i rozpraszające,uzyskując kilka opcji kontroli olśnień, co pozwala uniknąć olśnieńprzeszkadzających spowodowanych odbiciami od opraw wewszystkich rodzajach środowisk ze sprzętem wyposażonym w ekrany.Dzięki temu użytkownik nie musi stale zmieniać kąta widzenia, żebydostrzec widok na ekranie pomimo odbić, a to eliminuje frustracjęi zmniejsza zmęczenie, szczególnie w wypadku użytkownikówspędzających dużo czasu przy komputerze.Lighting Guide 3 i 7, wytyczne oświetleniowe wydane przezSociety of Light and Lighting, zalecają w wypadku nowoczesnychekranów z nowoczesnym oprogramowaniem (polaryzacja dodatnia)stosowanie opraw oświetleniowych o maksymalnej luminancji1500 cd/m².Oczekuje się, że ta granica zostanie podwyższona do 3000 cd/m²w mającym się wkrótce ukazać uaktualnieniu normy „BS EN 12464-1:2002 Lighting of Workplaces – Part 1: Indoor workplaces” (polskawersja: PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetleniemiejsc pracy. Część V. Miejsca pracy we wnętrzach.), tak abyodzwierciedlała postęp technologiczny w produkcji ekranów, jak tojuż ma miejsce w ISO9241-307.Seria Menlo³, dzięki bogatemu wyborowi układów optycznych,zapewnia kilka wartości maksymalnej luminancji, co umożliwiaelastyczne projektowanie instalacji oświetleniowej i dostosowywaniejej do szerokiej gamy typów ekranów i ich zastosowańw danej przestrzeni.Opcje kontroli olśnieńWbudowana Częściowo wbudowana Montowana na powierzchni OkrągłaRaster Klosz MPT Raster Klosz MPT Raster Klosz MPT KloszWymagany zakres luminancji 1x55W 2x24W 1x55W 2x24W 1x55W 2x24W 1x55W 2x24W 1x55W 2x24W 1x55W 2x24W 1x54W 1x54W 1x54W 4x14W LED


Dobre parametry oświetlenioweSkładnik „Dobre parametry oświetleniowe” programu PEC oznaczazapewnienie przez instalację oświetleniową wydolności wzrokowejumożliwiającej wykonanie żądanego zadania wzrokowego,niezależnie od jego rodzaju. Dzięki kompleksowości serii Menlo³projekty oświetleniowe można dostosowywać do konkretnych zadańlub nadawać im na tyle elastyczny charakter, aby można było beztrudu wprowadzać zmiany.Oświetlenie zadania wzrokowego dla pracyw wielu płaszczyznachTradycyjna praca biurowa odbywała się na papierze znajdującymsię na płaskim, poziomym blacie biurka. Obecnie rozpowszechniłysię monitory komputerowe, tablice rozkładane i białe oraz pionowesystemy magazynowania. Zadania wzrokowe są realizowane narozmaitych płaszczyznach roboczych, a oczy wykonują dziś zupełnieinną, bardziej złożoną i wymagającą pracę.Konstrukcja Menlo³ zapewnia charakterystykę fotometrycznądostosowaną do takiego nowoczesnego biura, w którym użytkowniklub zadanie może się znajdować w dowolnym punkcie pomieszczenia.Szeroki rozsył światła zapewnia kontrolowane i równomierneoświetlenie poziome całej przestrzeni. Z kolei silna składowarozsyłu pionowego uwypukla szczegóły i umożliwia ich rozróżnienieprzy wykonywaniu zadania na płaszczyźnie pionowej, o czymświadczy średnia wartość cylindrycznego natężenia oświetleniaprzekraczająca 200 luksów. Dobrze zrównoważone światłobezpośrednie i rozproszone pośrednie z oprawy o dwuczęściowejkonstrukcji zapewnia doskonałe modelowanie, ani zbyt ostre, ani zbytsłabe. Pomaga to łatwiej dostrzec ludzi i przedmioty w zatłoczonym,hałaśliwym lub szybko poruszającym się środowisku i ułatwiabezpośrednią komunikację.Norma BS EN 12464-1: 2002 Lighting of Workplaces – Part 1:Indoor workplaces jest obecnie uaktualniania, a w nowej wersjima zawierać zalecenia dotyczące cylindrycznego natężeniaoświetlenia (ECyl) i wskaźnika modelowania (MI).ECyl jest wygodnym sposobem mierzenia pionowego natężeniaoświetlenia w zakresie 360°, pozwalającym ocenić ogólnąwidoczność zadania wzrokowego. Przy cylindrycznym natężeniuoświetlenia powyżej 200 lx twarze i pionowe powierzchniezadań są dobrze oświetlone, w każdym miejscu i przy obróceniuw dowolną stronę.Ponadto zapewniając wskaźnik modelowania powyżej 0,3, możemykorzystnie wpłynąć na porozumiewanie się twarzą w twarz,ponieważ wówczas rysy są wyraźnie i przyjemnie oświetlone.Dlatego właśnie seria Menlo³ została zaprojektowana tak, abyzapewniać wysoką wartość cylindrycznego natężenia oświetleniai współczynnika modelowania.Korzyści są niewątpliwe. Kiedy zadanie jest wyraźnie widoczne,popełnia się mniej błędów, zużywa mniej czasu oraz mniej wysilai męczy wzrok, co przekłada się na wyższą wydajność pracy. Menlo³realizuje ten cel niezwykle skutecznie, zapewniając wszechstronneoświetlenie biura za pomocą jednego, bardzo atrakcyjnego typuopraw oświetleniowych o wysokiej sprawności.6


SkutecznośćNaprawdę „skuteczne” oświetlenie nie tylko zapewnia zmniejszeniebezpośredniego zużycia energii i ograniczenie do minimummarnotrawstwa światła i zasobów, ale ponadto jest tworzone z myśląo jego wpływie na środowisko naturalne. Wysoką skutecznośćfotometryczną Menlo³ osiągnięto dzięki nowoczesnemu projektowaniu,które jednocześnie minimalizuje zużycie materiałów oraz ułatwiai skraca montaż.WygodaSkładnik „Wygoda” programu PEC związany jest z realizacjąfizjologicznych i psychologicznych potrzeb użytkowników orazuznaniem udowodnionego wpływu światła na nastrój, stymulacjęi dobre samopoczucie, co ma ogromne znaczenie w biurach, gdzieposzczególni pracownicy spędzają ponad 1800 godzin rocznie.Jakość światła emitowanego przez oprawy Menlo³ oraz ich wyjątkowastylistyka dają projektantom swobodę tworzenia wizualnie stymulująceji inspirującej przestrzeni biurowej.Ludzie są naszą największą wartościąSukces organizacji można w sporym stopniu zmierzyć nastrojem jejpracowników, na który z kolei wpływa ich otoczenie. Nieciekawelub źle utrzymane środowisko pracy, z niskiej jakości oświetleniem,może obniżyć morale i zwiększyć rotację pracowników, a zatem jestniekorzystne dla firmy.Natomiast dobrze zaprojektowane, inspirujące miejsce pracy sprawia,że pracownicy czują się docenieni i są dumni, że mogą być częściątej organizacji. Wzmacnia się ich motywacja, wzrasta lojalnośći produktywność, poprawia się reputacja i firma osiąga zyski.Menlo³ jest ilustracją doskonałości oświetlenia. Innowacyjne elementyukładu optycznego, takie jak rastry z minipoprzeczkami orazmikropryzmatyczne klosze, gwarantują pracownikom oświetleniebez olśnień i wygodę widzenia w całym biurze. Wyjątkowy układoptyczny zapewnia łagodną zmianę jaskrawości na całej powierzchnioprawy, do minimum zmniejszając nieprzyjemne dla oka, ostre zmianykontrastu. Idealne połączenie światła bezpośredniego z pośrednimprzyjemnie modeluje twarze.W tradycyjnych otworachokiennych stosowano tzw.ościeże zukosowane,łagodzące przejście pomiędzyjasnym światłem dziennyma ciemniejszym oświetleniemwnętrza pomieszczenia.Projektując serię Menlo³,doceniono zalety tegorozwiązania i również zadbanoo łagodną zmianę luminancjina przestrzeni od środkaoprawy do jej zetknięciaz sufitem (patrz str. 12).Menlo³ jest również ilustracją stylu życia w miejscu pracy. Miękkieświatło i elegancka stylistyka opraw tej serii pomagają stworzyćprzyjemne i wizualnie interesujące środowisko, z wykorzystaniemwersji częściowo wpuszczanych lub montowanych na powierzchni,które emitują poprawiające nastrój oświetlenie sufitu i ścian, oraz wersjiwpuszczanych z łagodnie jarzącymi się komorami świetlnymi, którezwiększają jaskrawość sufitu bez zakłócania jego linii (patrz str. 8).7


Wyjątkowe własności fotometryczneZ naszych badań wynika, że doskonałe parametry fotometryczne sągłównym kryterium przy wyborze oświetlenia biurowego. Zaawansowanytechnicznie układ optyczny Menlo³ dostarcza oświetlenia takiej jakościw sposób stylowy i z wyobraźnią, a ponadto może być indywidualniedopasowany do swojego środowiska.2Oprawa wbudowanaw sufit1. Główny układ optyczny:Zoptymalizowana geometriaodbłyśnika oraz wybór elementówukładu optycznego zapewniajądoskonałe bezpośrednie oświetlenieobszaru zadania wzrokowegoi kontrolę olśnień.2. Silnie odbijający i rozpraszającyodbłyśnik: Zapewnia równomierneoświetlenie komór świetlnych3. Wyjątkowa, podwójna komoraświetlna: Rozprasza odbite światło,co daje efekt w postaci łagodnegooświetlenia ogólnego i stopniowejzmiany jaskrawości pomiędzycentralnym układem optycznyma sufitem318Oprawa wpuszczana Menlo³z wyjątkową, podwójną komorąświetlną rozjaśnia sufit, a jednocześnienie zakłóca jego płaszczyzny.Oświetlenie kierunkowe o niskimpoziomie olśnień wraz z rozproszonymoświetleniem ogólnymzapewniają wydolność wzrokowąoptymalną dla wykonaniazadania oraz doskonałe modelowanierysów twarzy. Centralnyukład optyczny stwarza optymalnewarunki termiczne dla uzyskaniawysokiej sprawności, a jegowewnętrzne precyzyjne odbłyśnikiregulują wypływ światła do otaczającychgo komór. Dzięki temuuzyskuje się łagodną zmianę luminancjipomiędzy środkiem oprawya sufitem, a tym samym unika sięnieprzyjemnych dla oczu nagłychzmian jaskrawości. Przez dyskretneokienka w zaślepkach końcowychświatło łagodnie dryfuje w stronęsufitu, jeszcze bardziej łagodząckontrast pomiędzy nim a oprawą.Alternatywnym rozwiązaniemestetycznym jest w pełniwbudowana, okrągła oprawaMenlo³ Circular.Części optyczneW celu dokładnego spełnienia wymogów dotyczących skuteczności świetlnej, kontroli olśnieńi wyglądu oferowane są trzy układy optyczne1. Raster z minipoprzeczkamiWykonany z aluminium o najwyższym współczynniku odbicia,Miro Silver ® , i charakteryzujący się innowacyjną konstrukcją,łączy skuteczność z bardzo niską luminancją i zdecydowanieogranicza bezpośredni widok źródła światła, co pozwalauniknąć olśnień przeszkadzających i znacząco zmniejszyćolśnienia pośrednie powodowane przez tradycyjne rastry.2. Klosz matowyPerłowy materiał rozpraszający z wysokiej czystości PMMArozmywa obraz źródła światła oraz charakteryzuje sięwyjątkowo wysoką skutecznością optyczną, co zapewniamaksymalną wielkość strumienia świetlnego w granicachluminancji zalecanej dla nowoczesnych ekranów.3. Klosz mikropryzmatyczny (MPT)Dzięki swej budowie mikropryzmaty zmniejszają olśnieniaprzeszkadzające przy niskich kątach, co tylko minimalnie wpływana skuteczność świetlną oprawy, i w połączeniu z perłowąwarstwą rozpraszającą tworzą wysoce przyjemny dla okai rozmyty obraz źródła światłą pod każdym kątem widzenia.


21Zestawienie własności fotometrycznych:Wbudowana 2x24W T16 1x55 W, TC-L amalgamatowa*SprawnośćoprawyOlśnieniaSkutecznośćświetlnaSprawnośćoprawy3OlśnieniaSkutecznośćświetlnaRaster 78% 807 cd/m² 56lm/W 69% 925cd/m² 55lm/WKlosz 86% 2673cd/m² 62lm/W 77% 3313cd/m² 61lm/WMPT 78% 2483cd/m² 56lm/W 73% 3141cd/m² 58lm/WCzęściowo wbudowana 2x24W T16 1x55 W, TC-L amalgamatowa*SprawnośćoprawyOlśnieniaSkutecznośćświetlnaSprawnośćoprawyOlśnieniaSkutecznośćświetlnaRaster 80% 2075cd/m² 58lm/W 77% 2341cd/m² 61lm/WKlosz 86% 2090cd/m² 62lm/W 78% 2522cd/m² 62lm/WMPT 80% 1491cd/m² 58lm/W 73% 2152cd/m² 58lm/WNastropowaSprawnośćoprawy1x54W T16OlśnieniaSkutecznośćświetlnaRaster 72% 1117cd/m² 55lm/WKlosz 80% 1475cd/m² 61lm/WMPT 74% 1742cd/m² 57lm/W*Lampa amalgamatowa zalecana dla osiągnięcia optymalnego strumienia świetlnego oprawy (przy standardowej TC-L będzie o 2-3% niższy)Oprawa częściowowbudowana w sufit1. Zwieszany główny układoptyczny: Zoptymalizowanykształt odbłyśnika oraz wybórukładów optycznych pozwalapołączyć bezpośrednieoświetlenie sufitu z doskonałymbezpośrednim oświetleniemobszaru zadania wzrokowegoi kontrolą olśnień2. Odbłyśnik rozpraszający:Zapewnia łagodne pośrednieoświetlenie ogólne3. Półprzezroczysta komoraświetlna: Rozprasza światłoodbite i zapewnia stopniowezmniejszanie jaskrawości,począwszy od centralnegoukładu optycznegoTam, gdzie wymagane jestbezpośrednie oświetlenie sufitui ścian, częściowo wbudowanaoprawa Menlo³ zapewniadoskonale zrównoważoneoświetlenie wszystkichpowierzchni w pomieszczeniu,tworząc podnoszące nastrójśrodowisko. Połączenieoświetlenia bezpośredniegoo niskim poziomie olśnieńz oświetleniem pośrednimdaje wygodne i równomierneoświetlenie zadania wzrokowego,a zoptymalizowane odbłyśnikiwewnętrzne kierują 30%natężenia oświetlenia zadania nasufit i 50% na ściany. Dyskretniezwieszona komora świetlnasprawia wrażenie, jakby unosiłasię w powietrzu i umożliwiarównomierne oświetlenie sufituw zakresie 360°.Menlo³ montowana napowierzchni wykorzystuje tesame zasady w alternatywnymkształcie geometrycznym.9


WzornictwoDzięki łagodnemu blaskowi i czystym, prostym liniom Menlo³ możeuzupełniać i wzbogacać styl i atmosferę swojego otoczeniaCzysty i prosty kształt orazdelikatna, błyszcząca lubmatowa faktura tworzą ogólnyefekt wysokiej jakości.Dzięki trzem kształtom geometrycznymi trzem opcjom montażuta sama stylistyka może byćwykorzystana do dopełnieniaarchitektury i klimatu różnychprzestrzeni.„”„”Jeśli oprawa ma delikatniewtopić się w otoczeniearchitektoniczne, doskonałabędzie wersja wbudowana,której wyjątkowa, podwójnakomora świetlna połączy siępłynnie z płaszczyzną sufitu lubwersja częściowo wbudowana,z płaskim zwieszanym układemoptycznym, sprawiającymwrażenie jakby unosił sięw powietrzu pod wyjątkowopłytką obudową.Jeśli natomiast chodzi o stworzeniepewnego kontrastu, to wyraźniezaznaczą się śmiałe kształty wersjimontowanej na powierzchni lubwyjątkowa linia wersji okrągłej.10


„”„”Szczególną uwagę poświęconokonstrukcji i wykończeniu Menlo³.Wyjątkowo płytka obudowa jestwytwarzana jako jedna częśćw wyniku głębokiego tłoczeniapomalowanej stali, co bardzowzmacnia konstrukcję i nadajeestetyczny wygląd narożnikom,eliminując połączenia i ostrekrawędzie. Mocne, wysokiejjakości zaślepki końcowez odlewanego aluminiumdodają wyrazu i siły miękkimliniom kloszy.W wyborze układów optycznychkierowano się nie tylko ichwłasnościami fotometrycznymi,lecz również różnorodnościąwyglądu i efektów oświetleniowych.Unikalny raster z minipoprzeczkamistanowi nowoczesną i precyzyjnąalternatywę dla rastrów tradycyjnych,a mikropryzmatycznei rozpraszające układy optycznezapewniają łagodniejsze światłow oświetlanej przestrzeni orazrozmycie obrazu lampy.11


Stopniowa zmiana luminancjiW tradycyjnych otworach okiennych stosowano tzw. ościeże zukosowane,łagodzące przejście pomiędzy jasnym światłem dziennym a ciemniejszymoświetleniem wnętrza pomieszczenia.Menlo³ wnosi zalety tej tradycyjnej metody architektonicznej do nowoczesnegobiura. Wyjątkowa, podwójna komora świetlna tej oprawy zapewnia stopniowezmniejszanie luminancji od środka ku brzegowi, łagodząc kontrast pomiędzyoprawą a sufitem oraz zmniejszając zmęczenie wzroku.12


14Wybór – prezentacja serii


Montaż - WbudowanaOpcjelampCzęści optyczneRaster Klosz MPT Okrągła1X55W TC-L x x x2X24W T16 x x x4X14W T1658W LEDxxMontaż - Częściowo wbudowanaOpcjelampCzęści optyczneRaster Klosz MPT1X55W TC-L x x x2X24W T16 x x xMontaż - NastropowaOpcjelampCzęści optyczneRaster Klosz MPT1X54W T16 x x xW serii Menlo³ dostępny jest bogaty wybór układów optycznych i opcjimontażu, jednak niektóre wersje zoptymalizowano dla uzyskania konkretnychcharakterystyk fotometrycznych, jak pokazano na przykładach w dalszejczęści tej broszury.15


Menlo³ Recessed (wbudowana) z rastremNiski poziom olśnień, wysoki poziom stylistyki „”16


Zapewnia najniższą luminancję przy kącie65° bez negatywnego wpływu na strumieńświetlny lub styl20.4m15.6mZgrabny, nowoczesny raster z minipoprzeczkamizapewnia skuteczne oświetlenie bezpośredniei doskonałą osłonę lampyUnikalna, podwójna komora świetlna dajełagodne, rozproszone oświetlenie pośrednie orazrozjaśnia sufit, stwarzając pozytywną atmosferęBardzo niska luminancja (poniżej 1000 cd/m²przy krytycznym kącie 65°) zapobiega odbiciomdekontrastującym, nawet w wypadku ekranówMotylkowy rozsył światła zapewnia spójnyprzepływ światła przez przestrzeń, co ułatwia jejwizualne zrozumienieAluminium Miro Silver ® , z którego wykonanoraster, zapewnia wysoką, sięgającą 80%,sprawność oprawy oraz skuteczność świetlnąoprawy dochodzącą do 61 lm/WOprawy wbudowane Menlo³ są też dostępnez kloszem matowym lub pryzmatycznym, copozwala uzyskać jeszcze większą skutecznośći osłonę lampy lub alternatywny wygląd.17


Menlo³ Recessed (wbudowana) z kloszemSkuteczność i prostota „”18


Najwyższa wydajność świetlna przyczystym, minimalistycznym kształcie20.4m15.6mPłaska oprawa o minimalistycznym wzornictwie,z wyjątkową, podwójną komorą świetlną, któraumożliwia łagodnie zmniejszenie jaskrawości odśrodka ku jej brzegowiCentralnie umieszczony klosz chroni przedbezpośrednim widokiem lampy i rozsyławyjątkowo skuteczne oświetlenie bezpośrednie,przy luminancji dopuszczalnej dla nowoczesnychmatowych ekranów (poniżej 3000 cd/m²)Jarząca się komora świetlna daje łagodne,rozproszone oświetlenie pośrednie oraz rozjaśniasufit, tworząc przyjemny nastrójDzięki szerokiemu rozsyłowi światła i sprawnościopraw sięgającej 86% uzyskuje się równomierneoświetlenie pomieszczenia przy minimalnej liczbieopraw, które cechują się wyjątkową skutecznościąświetlną, dochodzącą do 62 lm/WZapewnia doskonały poziom cylindrycznegonatężenia oświetlenia oraz modelowania, ułatwiającbezpośrednią komunikację oraz dostrzeganieszczegółów przy zadaniach wzrokowychwykonywanych w płaszczyźnie pionowejOprawy wpuszczane Menlo³ są też dostępnez rastrem lub kloszem pryzmatycznym, co pozwalajeszcze bardziej ograniczyć olśnienia lub uzyskaćalternatywny wygląd.19


Menlo³ Semi-Recessed (częściowo wbudowana) z MTPDoskonale zrównoważone oświetlenie „”20


Zapewnia skuteczne oświetlenie wszystkichpowierzchni za pomocą jednego, łatwegow instalacji typu opraw20.4m15.6mDyskretnie zwieszony, smukły układ optycznysprawia wrażenie, jakby unosił się w powietrzui umożliwia oświetlenie sufitu w zakresie 360°przy minimalnym cieniuDostarcza 30% natężenia oświetlenia zadaniana sufit i 50% na ściany, tworząc poprawiającenastrój środowiskoUmieszczony centralnie mikropryzmatyczny układoptyczny łagodzi i rozprasza obraz lampy podkażdym kątem widzenia oraz zapewnia sprawnośćoprawy dochodzącą do 80% i jej skutecznośćświetlną do 62 lm/WRównomiernie oświetlona obudowa dostarczałagodnego, pośredniego oświetlenia przyograniczonej luminancji (poniżej 1500 cd/m²)Zapewnia doskonały poziom cylindrycznegonatężenia oświetlenia oraz modelowania, ułatwiającbezpośrednią komunikację oraz dostrzeganieszczegółów przy zadaniach wzrokowychwykonywanych w płaszczyźnie pionowejCzęściowo wbudowane oprawy Menlo³ są teżdostępne z rastrem lub kloszem, zapewniającymijeszcze wyższą skuteczność lub alternatywny wygląd.21


Te same techniki oświetleniowe i stylistykaodtworzone przy alternatywnej metodziemontażu i geometrii20.4m15.6mSmukły, podłużny układ optyczny łączy oświetleniekierunkowe bez olśnień z łagodnym oświetleniemsufitu i oświetleniem ogólnymDostarcza 30% natężenia oświetlenia zadaniana sufit i 50% na ściany, tworząc poprawiającenastrój środowiskoGórna komora świetlna rozprasza oświetleniepośrednie, co zapewnia bardzo niską luminancjęprzy kącie 65° (poniżej 1500 cd/m²)Dzięki doskonałym materiałom sprawność oprawywynosi do 80%, a jej skuteczność świetlna do61 lm/WDostępna z centralnym rastrem, kloszem lubukładem MTP, co umożliwia realizację różnychpreferencji w dziedzinie sprawności, kontroliolśnień i wyglądu.23


Menlo³ Circular (okrągła)Odwaga, aby być innym „”24


Powrót do punktu wyjścia, aby stworzyćcałkowicie odmienną koncepcję wyglądu15.6mKulisty klosz centralny oraz otaczająca go komoraświetlna delikatnie wprowadzają okrągły kształtw płaszczyznę sufitu, przyciągając wzrokDobrze dobrane materiały klosza pomysłowoukrywają liniowe lampy T16 lub wysokosprawnediody LED, zapewniając wysoką sprawnośćoprawy i równomierność oświetlenia20.4m25


Ułatwianie życiaMenlo³ maksymalnie ułatwia życie wszystkim zaangażowanym w procesyprojektowania, tworzenia specyfikacji oraz realizacji wysokiej jakościinstalacji oświetlenia biurowego, a także zarządzania niąŁatwość sterowaniaW związku z wymogamielastyczności i sprawnościenergetycznej sterownikioświetlenia stały się integralnączęścią nowoczesnego biura,zatem również seria Menlo³ maopcje sterowania odpowiedniedo wszelkich typów i wielkościzastosowań.Dzięki temu łatwiej jest stworzyćdobrze i skutecznie oświetloneśrodowisko, zapewniającewygodę widzenia.Dobre parametryoświetlenioweZapewnienie jak najlepszejwydolności wzrokowejMożliwość ściemniania oprawi tworzenia scenerii świetlnychzapewnia elastyczność,gwarantując dostarczenieoświetlenia odpowiedniegodla zadania wzrokowegoi użytkownika w każdympunkcie pomieszczenia.Opcje opraw ściemnianych:Seria Menlo³ oferuje 3 typy opraw ściemnianych, aby można je było dopasować do różnych specyfikacjii wykorzystać z dowolnym pakietem sterowników oświetlenia firmy Thorn:OpisMenlo³ z wbudowanymminiczujnikiemOpcja HFL (HFS)Inteligentna oprawa z dyskretniewbudowanym czujnikiemobecności / światła dziennego /podczerwieniMenlo³ ze statecznikiemściemnianym sygnałem DSIOprawa sterowalna z opcjąHFD do zastosowania zesterownikami DSIMenlo³ ze statecznikiemściemnianym DALIOprawa sterowalna z opcjąHFX do zastosowania zesterownikami DALISensaDigital SensaModular SensaLink SensaAdvancedPierwszy krok ku wygodziei oszczędności energii,zapewniający możliwośćsterowania pojedynczymioprawami lub małymigrupami opraw z pomocąSensaDigitalMa zastosowanie jakooprawa samodzielna lubgłówna, kontrolująca do3 opraw Menlo³ HFDMa zastosowanie jakooprawa podporządkowana,sterowana przez oprawęgłówną HFL/HFSNie dotyczyDo zastosowańjednopomieszczeniowych,wymagających tworzeniascen świetlnych orazpowiązania oświetleniaze światłem dziennymi obecnościąNie dotyczyStosować z odpowiednimzewnętrznym czujnikiem /sterownikiemStosować z odpowiednimzewnętrznym czujnikiem /sterownikiemSystem sterowania oświetleniemprzeznaczony do większychprojektów, które wymagajątworzenia scen świetlnych,powiązania ze światłemdziennym i obecnościąoraz sterowania pilotem napodczerwień, z wykorzystaniemwbudowanych czujnikówpołączonych szynąMa zastosowanie jako oprawagłówna, kontrolująca do3 opraw Menlo³ HFD, lubw grupie, połączona szynąz innymi oprawami HFLMa zastosowanie jako oprawapodporządkowana, sterowanaprzez oprawę główną HFLNie dotyczySystem sterowaniaoświetleniemprzeznaczony do dużychinstalacji oświetleniowychoraz do projektówwymagających wyższegopoziomu wygodyNie dotyczyStosować z odpowiednimzewnętrznym czujnikiem /sterownikiemStosować z odpowiednimzewnętrznym czujnikiem /sterownikiemSkutecznośćOszczędzanie energiii wysiłkuCzujniki obecności i światładziennego oszczędzająenergię dzięki wyłączaniuniepotrzebnego oświetlenia.Ciągła kontrola natężeniaoświetlenia za pomocąskierowanych w dół czujnikówpozwala utrzymać prawidłowypoziom światła przez całycykl konserwacyjny, cozapewnia oszczędność energii,marnowanej przez tradycyjneinstalacje oświetleniowew wyniku początkowegoprzewymiarowania oświetleniaWygodaZapewnienie użytkownikomzadowolenia i stymulacjiDzięki dostosowaniu światłado indywidualnych potrzeb zapomocą ściemniania lub tworzeniascen świetlnych można zmieniaćnastrój oświetlanej przestrzeni, takaby odpowiadał użytkownikowilub wprowadzał urozmaicenie,tworząc lepsze i bardziejstymulujące środowisko pracy.Menlo³ z wbudowanym miniczujnikiemPilot na podczerwień26


ŁatweoświetlenieawaryjneHFLHFD1. SensaDigitalWbudowana głowica czujnika (oprawa HFL) sterująca 3 oprawamipodporządkowanymi HFD2.1.Grupa 1Grupa 3Grupa 2Grupa 42. SensaLinkWbudowane głowice czujników (oprawy HFL) sterujące 3 oprawamipodporządkowanymi HFD i połączone szyną z interfejsem systemu sterującego3.3. SensaModular/SensaAdvancedSystem sterowania oświetleniem z czujnikiem zewnętrznymHFDHFDOświetlenie awaryjne przestrzeniotwartej musi zapewniać ilośćświatła dostateczną, aby uniknąćpaniki w sytuacji wyjątkowejlub podczas awarii zasilaniasieciowego. Jeśli funkcjęoświetlenia awaryjnego wbudujesię w wybrane oprawy biurowezamiast stosować osobne oprawyplafonowe, w sposób naturalnypoprawi się wystrój wnętrza,obniżą się koszty instalacjioświetleniowej i zmniejszy sięstopień jej skomplikowania.Seria Menlo³ jest dostępnaz dyskretnie wbudowanymoświetleniem awaryjnym,emitowanym przez wysokosprawnediody LED, w związku z czymoświetlenie awaryjne możnałatwo zintegrować z instalacjąoświetleniową biura.Łatwe obliczeniaOprawa awaryjna z diodą LEDpracuje w trybie nieciągłym,jest samodzielna i świecitylko w razie awarii zasilaniasieciowego. Dlatego nie trzebadla niej obliczać współczynnikautrzymania strumienia świetlnegoani wskaźnika statecznikowegostrumienia, natomiast łatwo możnaobliczyć rozstaw tych opraw,który jest bardzo duży ze względuna silny strumień świetlny.Patrz tabela poniżej.Łatwość testowaniai konserwacjiOświetlenie awaryjne staje sięoczywiście bezużyteczne, jeśli niejest odpowiednio konserwowane.Ponieważ dioda LED świeci tylkow wypadku awarii zasilaniasieciowego i ma bardzo długątrwałość użytkową, stanowibezpieczniejsze i bardziejniezawodne oświetlenie awaryjne,niezależne od wymiany lamp.Ze względu na znaczenieoświetlenia awaryjnegowprowadzono surowe przepisyprawne nakazujące jego regularnąkontrolę, testowanie i konserwację,co pochłania czas i pieniądze.Wersja awaryjna LED E3TXMenlo³ łączy funkcje SelfTestoraz testu adresowalnegow jednej oprawie. Oprawy E3TXdziałają jako samotestujące,kiedy są samodzielne, a stają sięadresowalne po podłączeniu doExplorer Project lub Explorer Vision.Przy obu opcjach łatwo jestutrzymać w pełni funkcjonalnąinstalację oświetlenia awaryjnego:AutomatycznesamotestowanieInteligentny procesor diagnostycznyznajdujący się w oprawie automatycznietestuje funkcje awaryjnew odstępach czasu zgodnychz przepisami UE. Dwukolorowywskaźnik LED znajdujący się naoprawie sygnalizuje wynik testu,co pozwala na łatwe i wczesnewykrycie usterek. Łatwy w montażui nie wymagający dodatkowegookablowania układ SelfTest stanowiprosty, niedrogi i niezawodnysposób niezależnego automatycznegotestowania funkcji awaryjnej.Testowanie adresowalneKażda oprawa awaryjna jestpołączoną z lokalnym inteligentnymsterownikiem, który automatycznieprzeprowadza testy i przechowujeich pełne wyniki. Może to byćsterownik Explorer Project, obsługującydo 256 opraw awaryjnychlub standardowy komputer korzystającyz układu Explorer Visionprzy większych aplikacjach. Takierozwiązanie zapewnia ogromnąwygodę, ponieważ pozwalaokreślić dokładny charakteri lokalizację usterek bez potrzebyręcznego sprawdzania opraw lubwypełniania dokumentów.Porównanie rozstawów opraw awaryjnych dla 0,5 lx na otwartej przestrzeni:WspółczynnikutrzymaniaBLFWysokośćzawieszeniaOd środkado końcaPomiędzyśrodkamiMenlo³z modułemawaryjnym LEDPoprzeczny Osiowy Poprzeczny Osiowy1 1 2,5 2,55 2,50 8,65 8,603 2,60 2,60 9,15 9,10Menlo³ R 2x24 Wze standardowym0,8 0,15 2,5 2,60 2,55 6,45 6,45modułemawaryjnym*3 2,90 2,85 7,20 7,20Menlo³ R 1x55 Wze standardowym0,8 0,075 2,5 2,65 2,65 6,70 6,65modułemawaryjnym*3 3,00 2,95 7,45 7,40*Te wersje są niedostępne; dane tylko dla celów porównawczych.27


Ułatwianie życia – montażSeria Menlo³ została celowo zaprojektowana w taki sposób,aby jej instalacja była szybsza i prostsza niż innych oprawo dwuczęściowej konstrukcji, zarówno przy wkładaniu do sufitówpodwieszanych, jak i instalowaniu w nich opraw od dołu, dziękinastępującym rozwiązaniom:1. 2. 3.4. 5.6.1. Oprawa jest dostarczanaw jednym kartonie, w pełnizłożona, z zewnętrznymzłączem umożliwiającymszybkie podłączenie jej dozasilania elektrycznego2. Jest dostarczana w kompleciez wyjątkowymi „klinowymi”uchwytami montażowymi,służącymi do montażu od dołu3. Uchwyty umocowuje się odzewnątrz przez sąsiednią płytęsufitową, nie ma więc potrzebyrozkładania i ponownegoskładania oprawy4. Zapewniono łatwy dostępdo lamp przez wyjmowanycentralny układ optyczny5. Centralny układ optycznymożna wygodnie zwiesić naspecjalnych uchwytach6. Oprawa jest dostarczanaz folią ochronną osłaniającąukład optyczny, abyzminimalizować koniecznośćczyszczenia jej po instalacji28


Zgodność z sufitemSeria Menlo³ jest zgodna z większością systemów sufitówzwieszanych. Proszę sprawdzić w tabeli poniżej możliwośćjej montażu w wymienionych typach sufitów:Zawsze warto sprawdzić wymiary i rysunki techniczne sufitu i oprawy, aby upewnić się, że do siebie pasują, szczególniew wypadku sufitów niestandardowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wymienionych i niewymienionychtypów sufitów proszę się skontaktować ze swoim lokalnym przedstawicielem handlowym. Proszę zwrócić uwagę, że maksymalnawysokość kratki konstrukcyjnej przy użyciu uchwytów klinowych wynosi 55 mm. Szczegóły proszę sprawdzić w instrukcji montażu.Oprawa oświetleniowa Menlo³ R Menlo³ SR Menlo³ CWymiary (mm) 597x597 597x597 597x597Typ sufitu:Widoczna konstrukcja nośna15 mm wkładana A A A24 mm wkładana A A A15 mm montaż od dołu B B B24 mm montaż od dołu B B BUkryta konstrukcja nośnaArmstrong Orcal 1800 D D DArmstrong Orcal 3000 Q C C CArmstrong Orcal 3000 S B B BSAS 120 D D DSAS 150 C C CSAS Alugrid 15/08 B B BSAS Alugrid 15/16 B B BSAS Alugrid 15/19 B B BSAS Alugrid 25/16 B B BBurgess Clip in D D DBurgess A Bar B B BPłyta gipsowo-kartonowa E E ELegendaA Tak – Niepotrzebne dodatkowe mocowanieB Tak – Konieczne uchwyty klinowe (w komplecie)C Tak – Ale produkt będzie wystawał ponad płytkęD Tak – ale tylko jeśli dostępna jest opcja z półsprężyną TE Tak – Ale potrzebna wersja do płyty gipsowo-kartonowej15 mm wkładana 24 mm wkładana 15 mm montaż od dołu 24 mm montaż od dołuOrcal 3000/SAS 150 SAS Alugrid Półsprężyna T(SAS 120/Orcal 1800/Burgess Clip in)29


Wersja wbudowana597574415100279770572597Wersja z rastremWersja z kloszem mlecznymWersja z kloszem mikropryzmatycznymMENLO3R 2X24W HF WL4 AC LV 597 L0 MENLO3R 2X24W HF WL4 AC OP 597 L0 MENLO3R 2X24W HF WL4 AC PR 597 L0 180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°597180°150° 150°120°120°120°120°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30°30°30°cd/klm ULOR: 0% DLOR: 78% LOR: 78% cd/klm ULOR: 1% DLOR: 85% LOR: 86% cd/klm ULOR: 1% DLOR: 77% LOR: 78% Źródła światłaŚwietlówka liniowa 24WT16 (FDH). Trzonek: G5Świetlówka kompaktowa55W TC-L (FSD). Trzonek: 2G11Materiały/wykonanieObudowa: Blacha stalowagłębokotłoczna pomalowana nabiało: RAL 9010Zaślepki końcowe: Aluminiumodlewane ciśnieniowo,pomalowane proszkowo nasrebrno: RAL 9006Komora świetlna / Skrzydła:Wytłaczany perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Raster: Aluminium matoweSatinbriteKlosz: perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Klosz MPT: Mikropryzmatyi perłowy materiał rozpraszającyz wysokiej czystości akrylu(PMMA).MontażDostarczana w pełni złożonai zabezpieczona folią ochronną,co zapewnia szybki, łatwy i czystymontaż. Nadaje się do montażupolegającego na włożeniuw kratki sufitów z widocznąkonstrukcją nośną 15 mm lub24 mm. Wyjątkowe „klinowe”uchwyty montażowe (w komplecie)mocuje się od zewnątrz przezotwór w sąsiedniej płytce, coumożliwia instalację od dołuw większości sufitów z widocznąlub ukrytą konstrukcją nośną bezotwierania oprawy. Dostępne teżwersje z klinowymi uchwytamimontażowymi mocowanymi odwewnątrz, do instalacji od dołuw płytach gipsowo-kartonowych.Podłączenie do zasilaniasieciowego jest szybkie i prostedzięki złączu elektrycznemuumieszczonemu na zewnątrzw tylnej części korpusu. Centralnyukład optyczny można łatwowyjmować i wkładać ręcznie, cozapewnia prosty dostęp do lamp.NormyProjekt i produkcja zgodnez EN 60598Wersje awaryjnez EN 60598 2.22Klasa IOdporność ogniowa 650°IK03Ta 0-25°IP2030


Sposób zamawiania Źródła świała należy zamawiać osobnoOpis Kod Ilcos Gniazdo Ciężar (kg) Symb. zam.Elektroniczny układ zapłonowyMENLO3R 1X55W HF WL4 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96534963MENLO3R 1X55W HF WL4 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534964MENLO3R 1X55W HF WL4 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96534965MENLO3R 2X24W HF WL4 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96534966MENLO3R 2X24W HF WL4 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96534967MENLO3R 2X24W HF WL4 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96534968Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSIMENLO3R 1X55W HFD WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96534969MENLO3R 1X55W HFD WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534970MENLO3R 1X55W HFD WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96534971MENLO3R 2X24W HFD WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96534972MENLO3R 2X24W HFD WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96534973MENLO3R 2X24W HFD WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96534974Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALIMENLO3R 1X55W HFX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96534975MENLO3R 1X55W HFX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534976MENLO3R 1X55W HFX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96534977MENLO3R 2X24W HFX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96534978MENLO3R 2X24W HFX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96534979MENLO3R 2X24W HFX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96534980Elektroniczny układ zapłonowy, moduł awaryjny LEDMENLO3R 1X55W HF E3TX WL4 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96534981MENLO3R 1X55W HF E3TX WL4 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96534982MENLO3R 1X55W HF E3TX WL4 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534983MENLO3R 2X24W HF E3TX WL4 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96534984MENLO3R 2X24W HF E3TX WL4 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96534985MENLO3R 2X24W HF E3TX WL4 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96534986Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DSI, moduł awaryjny LEDMENLO3R 1X55W HFD E3TX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96534987MENLO3R 1X55W HFD E3TX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96534988MENLO3R 1X55W HFD E3TX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534989MENLO3R 2X24W HFD E3TX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96534990MENLO3R 2X24W HFD E3TX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96534991MENLO3R 2X24W HFD E3TX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96534992Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DALI, moduł awaryjny LEDMENLO3R 1X55W HFX E3TX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96534993MENLO3R 1X55W HFX E3TX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96534994MENLO3R 1X55W HFX E3TX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96534995MENLO3R 2X24W HFX E3TX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96534996MENLO3R 2X24W HFX E3TX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96534997MENLO3R 2X24W HFX E3TX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96534998HF - elektroniczny układ zapłonowy, HFD - elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSI, HFX - elektroniczny układ zapłonowy ześciemnianiem DALI, E3TX - 3-godzinne zasilanie modułu awaryjnego LED, układ SelfTest lub adresowalny układ testujący,AC - akryl (PMMA) TP(b), LV - raster z minipoprzeczkami, PR - klosz mikropryzmatyczny, OP - mleczny klosz, WL4 - złącze GST Wielanda,wtyczka 4-polowa, WL6 - złącze typu T GST Wielanda, 6-polowe. Wersje z wbudowanym miniczujnikiem Sensa dostępne na zamówienie.Wersje z elementami poliwęglanowymi TP(a) oraz do montażu w suficie gipsowo-kartonowym także dostępne na zamówienie.31


Wersja częściowo wbudowana5975741009341516370572597Wersja z rastrem Wersja z kloszem mlecznym Wersja z kloszem mikropryzmatycznymMENLO3SR 2X24W HF WL4 AC LV 597 L0 MENLO3SR 2x24W HF WL4 AC OP 597 L0 MENLO3SR 2X24W HF WL4 AC PR 597 L0 MENLO3SR 1X55W HF WL4 AC LV 597 L0180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°597180°150° 150°120°120°120°120°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°90° 180 120 6090°60°60°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30°30°30°cd/klm ULOR: 7% DLOR: 73% LOR: 80% cd/klm ULOR: 7% DLOR: 79% LOR: 86% cd/klm ULOR: 7% DLOR: 73% LOR: 80% cd/klm ULOR: 6% DLOR: 71% LOR: 77%Źródła światłaŚwietlówka liniowa 24WT16 (FDH). Trzonek: G5Świetlówka kompaktowa55W TC-L (FSD). Trzonek: 2G11Materiały/wykonanieObudowa: Blacha stalowagłębokotłoczna pomalowana nabiało: RAL 9010Zaślepki końcowe: Aluminiumodlewane ciśnieniowo,pomalowane proszkowo nasrebrno: RAL 9006Komora świetlna / Skrzydła:Wytłaczany perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Raster: Aluminium matoweSatinbriteKlosz: perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Klosz MPT: Mikropryzmatyi perłowy materiał rozpraszającyz wysokiej czystości akrylu(PMMA).Wsporniki: Srebrny poliwęglanformowany wtryskowoMontażDostarczana w pełni złożonai zabezpieczona folią ochronną,co zapewnia szybki, łatwy i czystymontaż. Nadaje się do montażupolegającego na włożeniuw kratki sufitów z widocznąkonstrukcją nośną 15 mm lub24 mm. Wyjątkowe „klinowe”uchwyty montażowe (w komplecie)mocuje się od zewnątrz przezotwór w sąsiedniej płytce, coumożliwia instalację od dołuw większości sufitów z widocznąlub ukrytą konstrukcją nośną bezotwierania oprawy. Dostępne teżwersje z klinowymi uchwytamimontażowymi mocowanymi odwewnątrz, do instalacji od dołuw płytach gipsowo-kartonowych.Podłączenie do zasilaniasieciowego jest szybkie i prostedzięki złączu elektrycznemuumieszczonemu na zewnątrzw tylnej części korpusu. Centralnyukład optyczny można łatwowyjmować i wkładać ręcznie, cozapewnia prosty dostęp do lamp.NormyProjekt i produkcja zgodnez EN 60598Wersje awaryjnez EN 60598 2.22Klasa IOdporność ogniowa 650°IK03Ta 0-25°IP2032


Sposób zamawiania Źródła świała należy zamawiać osobnoOpis Kod Ilcos Gniazdo Ciężar (kg) Symb. zam.Elektroniczny układ zapłonowyMENLO3SR 1X55W HF WL4 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96534999MENLO3SR 1X55W HF WL4 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535000MENLO3SR 1X55W HF WL4 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96535001MENLO3SR 2X24W HF WL4 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96535002MENLO3SR 2X24W HF WL4 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96535003MENLO3SR 2X24W HF WL4 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96535004Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSIMENLO3SR 1X55W HFD WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96535005MENLO3SR 1X55W HFD WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535006MENLO3SR 1X55W HFD WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96535007MENLO3SR 2X24W HFD WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96535008MENLO3SR 2X24W HFD WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96535009MENLO3SR 2X24W HFD WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96535010Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALIMENLO3SR 1X55W HFX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,0 96535011MENLO3SR 1X55W HFX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535012MENLO3SR 1X55W HFX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,1 96535013MENLO3SR 2X24W HFX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,0 96535014MENLO3SR 2X24W HFX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,3 96535015MENLO3SR 2X24W HFX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,1 96535016Elektroniczny układ zapłonowy, moduł awaryjny LEDMENLO3SR 1X55W HF E3TX WL4 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96535017MENLO3SR 1X55W HF E3TX WL4 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96535018MENLO3SR 1X55W HF E3TX WL4 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535019MENLO3SR 2X24W HF E3TX WL4 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96535020MENLO3SR 2X24W HF E3TX WL4 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96535021MENLO3SR 2X24W HF E3TX WL4 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96535022Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DSI, moduł awaryjny LEDMENLO3SR 1X55W HFD E3TX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96535023MENLO3SR 1X55W HFD E3TX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96535024MENLO3SR 1X55W HFD E3TX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535025MENLO3SR 2X24W HFD E3TX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96535026MENLO3SR 2X24W HFD E3TX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96535027MENLO3SR 2X24W HFD E3TX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96535028Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DALI, moduł awaryjny LEDMENLO3SR 1X55W HFX E3TX WL6 AC LV 597 L0 FSD 2G11 5,2 96535029MENLO3SR 1X55W HFX E3TX WL6 AC PR 597 L0 FSD 2G11 5,5 96535030MENLO3SR 1X55W HFX E3TX WL6 AC OP 597 L0 FSD 2G11 5,3 96535031MENLO3SR 2X24W HFX E3TX WL6 AC LV 597 L0 FDH G5 5,2 96535032MENLO3SR 2X24W HFX E3TX WL6 AC PR 597 L0 FDH G5 5,5 96535033MENLO3SR 2X24W HFX E3TX WL6 AC OP 597 L0 FDH G5 5,3 96535034HF - elektroniczny układ zapłonowy, HFD - elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSI, HFX - elektroniczny układ zapłonowy ześciemnianiem DALI, E3TX - 3-godzinne zasilanie modułu awaryjnego LED, układ SelfTest lub adresowalny układ testujący,AC - akryl (PMMA) TP(b), LV - raster z minipoprzeczkami, PR - klosz mikropryzmatyczny, OP - mleczny klosz, WL4 - złącze GST Wielanda,wtyczka 4-polowa, WL6 - złącze typu T GST Wielanda, 6-polowe. Wersje z wbudowanym miniczujnikiem Sensa lub funkcją wentylacyjną/klimatyzacyjną dostępne na zamówienie.Wersje z elementami poliwęglanowymi TP(a) oraz do montażu w suficie gipsowo-kartonowym także dostępne na zamówienie.33


Wersja do montowania na powierzchni11841001229320103415Wersja z rastrem Wersja z kloszem mlecznym Wersja z kloszem mikropryzmatycznymMENLO3S 1X54W HF AC LV L0 MENLO3S 1x54W HF AC OP L0 MENLO3S 1X54W HF AC PR L0180°150° 150°180°150° 150°180°150° 150°120°120°120°120°120°120°90° 180 120 6090°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°60°60°30°30°30°30°30°30°cd/klm ULOR: 6% DLOR: 66% LOR: 72% cd/klm ULOR: 6% DLOR: 74% LOR: 80% cd/klm ULOR: 7% DLOR: 68% LOR: 75%Źródła światłaŚwietlówka liniowa 54W T16(FDH). Trzonek: G5Materiały/wykonanieObudowa: Pomalowanablacha stalowa.Zaślepki końcowe: Aluminiumodlewane ciśnieniowo,pomalowane proszkowo nasrebrno: RAL 9006Komora świetlna / Skrzydła:Wytłaczany perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Raster: Aluminium matoweSatinbriteKlosz: perłowy materiałrozpraszający z wysokiejczystości akrylu (PMMA).Klosz MPT: Mikropryzmatyi perłowy materiał rozpraszającyz wysokiej czystości akrylu(PMMA).MontażNadaje się do montażu napowierzchni sufitów stałych.Układ optyczny i komoręświetlną należy usunąć zapomocą nakrętki rzymskiej, coumożliwi przymocowanie układuzapłonowego do sufitu dwomaśrubami mocującymi. Przedponownym zamontowaniemkomory świetlnej i układuoptycznego należy wykonaćpodłączenie elektryczne zapomocą kostki zaciskowej.Centralny układ optyczny możnałatwo wyjmować i wkładaćręcznie, co zapewnia prostydostęp do lamp.Oprawa ta może być teżwbudowana w sufit podwieszany300 X 1200 mm przy użyciuzestawu do montażu zwieszanego(należy zamawiać osobno).NormyProjekt i produkcja zgodnez EN 60598Wersje awaryjnez EN 60598 2.22Klasa IOdporność ogniowa 650°IK03Ta 0-25°IP20Sposób zamawiania Źródła świała należy zamawiać osobnoOpisKodIlcosGniazdoCiężar(kg)Symb.zam.Elektroniczny układ zapłonowyMENLO3S 1X54W HF AC LV L0 FDH G5 7,0 96238973MENLO3S 1X54W HF AC PR L0 FDH G5 7,6 96238974MENLO3S 1X54W HF AC OP L0 FDH G5 7,3 96238975Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSIMENLO3S 1X54W HFD AC LV L0 FDH G5 7,0 96238976MENLO3S 1X54W HFD AC PR L0 FDH G5 7,6 96238977MENLO3S 1X54W HFD AC OP L0 FDH G5 7,3 96238978Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALIMENLO3S 1X54W HFX AC LV L0 FDH G5 7 96238979MENLO3S 1X54W HFX AC PR L0 FDH G5 7,6 96238980MENLO3S 1X54W HFX AC OP L0 FDH G5 7,3 96238981Elektroniczny układ zapłonowy, moduł awaryjny LEDMENLO3S 1X54W HF E3TX AC LV L0 FDH G5 7,2 96238982MENLO3S 1X54W HF E3TX AC PR L0 FDH G5 7,6 96238983MENLO3S 1X54W HF E3TX AC OP L0 FDH G5 7,5 96238984Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DSI, moduł awaryjny LEDMENLO3S 1X54W HFD E3TX AC LV L0 FDH G5 7,2 96238985MENLO3S 1X54W HFD E3TX AC PR L0 FDH G5 7,6 96238986MENLO3S 1X54W HFD E3TX AC OP L0 FDH G5 7,5 96238987Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DALI, moduł awaryjny LEDMENLO3S 1X54W HFX E3TX AC LV L0 FDH G5 7,2 96238988MENLO3S 1X54W HFX E3TX AC PR L0 FDH G5 7,6 96238989MENLO3S 1X54W HFX E3TX AC OP L0 FDH G5 7,5 96238990Wyposażenie dodatkoweMENLO3S ZESTAW DO MONTAŻU ZWIESZANEGO 96239180HF - elektroniczny układ zapłonowy, HFX - elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALI,E3TX - 3-godzinne zasilanie modułu awaryjnego LED, układ SelfTest lub adresowalny układ testujący,AC - akryl (PMMA) TP(b), LV - raster z minipoprzeczkami,PR - klosz mikropryzmatyczny, OP - mleczny kloszWersje z wbudowanym miniczujnikiem Sensa dostępne na zamówienie.Wersje z elementami poliwęglanowymi TP(a) także dostępne na zamówienie.34


Wersja okrągła wbudowana146 117 91203 17791446446597597597597Tylko wersja T16Wersja LEDMENLO3C 4X14W T16 HF WL4 L000180°150° 150°MENLO3C LED 1X58W HFA WL3180°150° 150°120°120°120°120°90° 300 200 10090°90° 300 200 10090°60°60°60°60°Źródła światłaŚwietlówka liniowa 14WT16 (FDH). Trzonek: G558W LED (3500K)Materiały/wykonanieObudowa: Stal pomalowanana biało.Komora świetlna, okrągły klosz:Opalizowany poliwęglanformowany próżniowo.MontażDostarczana w pełni złożonai zabezpieczona folią ochronną,co zapewnia szybki, łatwy i czystymontaż. Nadaje się do montażupolegającego na włożeniuw kratki sufitów z widocznąkonstrukcją nośną 15 mm lub24 mm. Wyjątkowe „klinowe”uchwyty montażowe (w komplecie)mocuje się od zewnątrz przezotwór w sąsiedniej płytce, coumożliwia instalację od dołuw większości sufitów z widocznąlub ukrytą konstrukcją nośną bezotwierania oprawy. Dostępne teżwersje z klinowymi uchwytamimontażowymi mocowanymi odwewnątrz, do instalacji od dołuw płytach gipsowo-kartonowych.Podłączenie do zasilaniasieciowego jest szybkie i prostedzięki złączu elektrycznemuumieszczonemu na zewnątrzw tylnej części korpusu. Układoptyczny można łatwo wyjmowaći wkładać, co zapewnia dostępdo lamp. Wersje LED nadająsię wyłącznie do wkładaniaw konstrukcję sufitu.NormyProjekt i produkcja zgodnez EN 60598Wersje awaryjnez EN 60598 2.22Klasa IOdporność ogniowa 850°IK03Ta 0-25°IP2030°30°30°30°cd/klm ULOR: 0% DLOR: 75% LOR: 75% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 70% LOR: 71%Dane orientacyjneDane orientacyjneSposób zamawiania Źródła świała należy zamawiać osobno pozawersjami z diodami LED. *Ta wersja będzie dostępna od sierpnia 2010 r.OpisKodIlcosGniazdoCiężar(kg)Symb.zam.Elektroniczny układ zapłonowyMENLO3C 4X14W T16 HF WL4 L000 FDH G5 4,6 96239170Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSIMENLO3C 4X14W T16 HFD WL6 L000 FDH G5 4,7 96239171Elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALIMENLO3C 4X14W T16 HFX WL6 L000 FDH G5 4,7 96239172Elektroniczny układ zapłonowy, moduł awaryjny LEDMENLO3C 4X14W T16 HF WL4 E3TX L000 FDH G5 4,8 96239173Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DSI, moduł awaryjny LEDMENLO3C 4X14W T16 HFD WL6 E3TX L000 FDH G5 4,9 96239174Elektroniczny układ zapłonowy, ściemnianie cyfrowe DALI, moduł awaryjny LEDMENLO3C 4X14W T16 HFX WL6 E3TX L000 FDH G5 4,9 96239175Wersja LEDMENLO3C LED 1X58W HFA WL3 8,7 96239179*HF - elektroniczny układ zapłonowy, HFD - elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DSI,HFX - elektroniczny układ zapłonowy ze ściemnianiem DALI, HFA - elektroniczny układ zapłonowy,ściemnianie analogowe, E3TX - 3-godzinne zasilanie modułu awaryjnego LED, układ SelfTest lubadresowalny układ testujący, WL4 - złącze GST Wielanda, wtyczka 4-polowa,WL6 - złącze typu T GST Wielanda, 6-polowe. Wersje do montażu w sufitach gipsowokartonowychtakże dostępne na zamówienie dla wersji T16.Wersje z wbudowanym miniczujnikiem Sensa dostępne na zamówienie.35


Lighting people and placesThorn Lighting Polska sp. z o.o.50-513 Wrocław,ul. Gazowa 26Atel. (71) 33 66 026fax (71) 33 66 029E-mail wroclaw@thornlight.pl01-797 Warszawaul. Powązkowska 15tel. (22) 562 33 80fax (22) 562 33 86E-mail warszawa@thornlight.pl61-042 Poznańul. Kolska 22tel. (61) 65 31 310fax (61) 65 31 660E-mail poznan@thornlight.plChorzówtel. (32) 7713 201fax (32) 77 13 200tel. 0-608 333 265E-mail chorzow@thornlight.plGdańsktel. 0-608 333 276fax 0-801 30 30 33E-mail gdansk@thornlight.plKrakówtel. 0-608 333 259E-mail krakow@thornlight.plSzczecin/Koszalintel. 0-608 333 263E-mail plbgas@thornlight.plwww.thornlighting.plThorn Lighting Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach umieszczonych w niniejszejbroszurze, wynikających z postępu technicznego. Wydrukowane na papierze Luxo Light.Publikacja nr: 450 (PL). Wydrukowano: 06/10SAP code: 96504239www.pefc.org

More magazines by this user
Similar magazines