Primeri dobre prakse rabe les kot energenta v Sloveniji in tujini

woodheatsolutions.eu

Primeri dobre prakse rabe les kot energenta v Sloveniji in tujini

Primeri dobre prakse rabe les kot

energenta v Sloveniji in tujini

Good practice examples of wood heat solutions in

Slovenia and in selected countries

Toplota

Toplota


Datum: 2010

Ime lokacije: Gozdarski inštitut Slovenije

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

N a Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani smo decembra 2010 začeli

z ogrevanjem na lesno biomaso. Za to smo se odločili zaradi cenejše in predvidljive cene goriva

ter uporabe obnovljivega vira energije. Glavni financer tega projekta je bilo Ministrstvo za visoko

šolstvo, znanost in tehnologijo. Pobudnik tega projekta je bil Gozdarski inštitut Slovenije, ki je želel

nadomestiti ogrevanje na kurilno olje z varčnejšim in bolj ekološkim načinom ogrevanja.

C

eloten sistem, vključno z 220 kW kotlom na sekance (proizvajalca Fröling), kontrolnimi

napravami, vijaki in kotlovnico, je dostavilo podjetje Biomasa d.o.o. Kotlovnica in zalogovnik sta

v kletnih prostorih inštituta. Potrebno je redno vzdrževanje in čiščenje, ki zajema enkrat tedensko

praznjenje posode za pepel ter kontroliranje tlaka naprave, enkrat mesečno pa je potrebno čiščenje

kotla. Priporočljivo je, da se z inštalaterjem kotla dogovorite za vzdrževanje sistema, saj bo le tako

kotel deloval pravilno in optimalno.

O

brat je visoko avtomatiziran in lahko obratuje brez fizične prisotnosti človeka. Mehka logika se

uporablja za nadzor postopkov in izgorevanje kotla. Izgorevanje je pod nadzorom senzorja za

kisik. Da bi zagotovili dobro izgorevanje, ima kotel premično rešetko. Inštitut izvaja tudi monitoring

emisij, ki nastanejo ob izgorevanju (O2, CO, NO).

Proizvedena količina toplote

Kapaciteta kotla na lesna goriva 220 kW

Proizvajalec in inštalater sistema Proizvajalec: Fröling, Inštalater: Biomasa d.o.o.

Investicijski stroški Kotlovnica: 120.000 EUR; zalogovnik: 60.000 EUR

Gozdarski inštitut Slovenije

kotel je v obratovanju šele 4 mesece

Gozdarski inštitut izvaja tudi laboratorijske meritve

kakovost lesnih sekancev (vsebnost vode, kurilnost).

www.woodheatsolutions.eu


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Display zaslon, ki prikazuje količine emisij

(O2, CO, NO).

Izpraznjevanje posode s pepelom. Proizvedenega

pepela je zelo malo v primerjavi s starimi kotli na

drva.

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji. Evropska

komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu

Zalogovniki vode

Monitoring emisij (O2, CO, NO) iz kotlovnice.


Datum: 2008

Lokacija: vas Davča, Slovenija

S

istem daljinskega ogrevanja ima tudi zaselek v vasi Davča, ki se nahaja na višini 1000 m v

Škofjeloškem hribovju. Od jeseni 2008 imajo kotlovnico na biomaso. Lastnik gozda je

investiral v biomaso, v sistem daljinskega ogrevanja za oskrbo lokalnih in zasebnih uporabnikov z

okolju prijazno toploto. Investicija je zajemala: kotel, toplovod za ogrevanje in toplotni

izmenjevalec. Na sistem je priključenih 6 porabnikov: osnovna šola, cerkev, župnišče, etnografski

muzej in dve domači stanovanjski hiši.

L

astnik gozdov upravlja skupno 92 ha

gozda. Ves posekan les boljše kakovosti

prodajo, medtem ko okrog 70 m3 okroglega lesa

slabše kakovosti zmeljejo v sekance; primarno

uporabljajo lesne sekance iz svojih gozdov.

Lastnik prodaja toploto in je odgovoren za

spremljanje, servis, popravila in ponovna

vlaganja v sistem, kot tudi za ometanje

dimnikov.

P

o mnenju izvajalcev so bili okoljski in

ekonomski razlogi glavni povod za

uresničitev tega toplotnega obrata. Kotel s

hranilnikom toplote je bil integriran v obstoječ

objekt (predelava obstoječe kurilnice). Sekance

začasno skladiščijo v kozolcu. Meljejo jih

dvakrat letno, za mletje najamejo strojni

krožek.

Kotlovnica proizvajalca Fröling.

www.woodheatsolutions.eu

Visoko ležeč zaselek se ogreva preko sistema

daljinskega ogrevanja.

O

brat je visoko avtomatiziran in lahko

obratuje brez fizične prisotnosti človeka.

Mehka logika se uporablja za nadzor postopkov

in izgorevanje kotla. Izgorevanje je pod

nadzorom senzorja za kisik. Da bi zagotovili

dobro izgorevanje, ima kotel premično rešetko

in vremensko vodeno energetsko varčno

regulacijo. Največji odjemalec toplotne energije

je podružnična osnovna šola, ter obe

stanovanjski hiši, medtem ko se cerkev,

župnišče in muzej ogrevajo po potrebi.


Ključna dejstva:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Prodana količina toplote 208 MWh/leto

Kapaciteta kotla na lesna goriva 110 kW (Proizvajalec: Fröling)

Specifikacija lesnega goriva 220 m³, lesni sekanci (M30 – M40; P45B, P63)

Proizvajalec in inštalater sistema Proizvajalec: Fröling, Inštalater: Biomasa d.o.o.

Velikost tanka akumulatorja 6600 litrov

Dolžina toplovoda 430 m

Investicijski stroški 80.000 € (peč, toplovod ter toplotne postaje)

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji.

Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


Datum: 2008

Lokacija: vas Hoče, Slovenija

V Hočah pri Mariboru so leta 2008 prešli na ogrevanje na lesne sekance. Gre za prvi kotel moči

300 kW v Sloveniji in celovito rešitev daljinskega ogrevanja na ključ.

P odjetje KWB ogrevanje na biomaso je mednarodno podjetje, osnovano leta 1994 v Avstriji, hčerinska

družba KWB v Sloveniji pa je bila ustanovljena leta 2005.

Razvilo se je iz drzne vizije znanstvenika dr. Augusta

Raggama: »Edina možnost proti podnebnim

spremembam in globalnemu segrevanju je prehod

človeštva na obnovljive vire energije.«

I ntenzivno raziskovanje in stalna nadgradnja inovativnih

idej v največjih raziskovalnih inštitutih

za biomaso v Evropi jih je privedla med vodilne

ponudnike ogrevalnih sistemov na lesno biomaso,

ki jih odlikujeta kakovost in skladnost z visokimi

okoljskimi standardi. Družina izdelkov obsega

sodobne ogrevalne naprave: kotle na lesne pelete,

sekance in polena moči od 10 do 300 kW. S toplo-

to oskrbujejo vse od individualnih hiš, večjih

zgradb, pa do manjših daljinskih omrežij.

Z inovacijami postavljajo standarde, kar potrjujejo tudi nagrade za nizko rabo energije, okolju prijazen

izdelek, izpolnjevanje visokih zdravstvenih zahtev in varstva pri delu.

Sistem za doziranje in skladiščenje sekancev ali peletov je zasnovan za vsak objekt posebej in omogoča

idealno uskladitev ogrevalnega sistema s prostorom, ki je na voljo.

Dozirni sistem za sekance

www.woodheatsolutions.eu

Pizzerija Pri Siničevem mlinu

P rojekt samega daljinskega ogrevanja je bil

voden s strani KWB-ProjektEngenieringa ter

partnerjev Danfoss NoPro in Thermaflex. Vgrajen

je kotel na lesne sekance kotla Powerfire 300 kW,

toplovodni razvodi ima dolžino 250 m. V toplotno

omrežje so trenutno povezani poslovnostanovanjski

objekt s pizzerijo, večji poslovnoskladiščni

objekt v soseščini in dve individualni

hiši.

Sistem daljinskega ogrevanja je v pogonu od

novembra 2008, do danes je porabil 250 nm 3

sekancev in oddal 109 MWh toplotne energije.


Ključna dejstva:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Prodana količina toplote 109 MWh

Kapaciteta kotla na lesna goriva 300 kW (Proizvajalec: KWB)

Specifikacija lesnega goriva 250 m³, lesni sekanci (M30 – M40; P45B, P63)

Proizvajalec in inštalater sistema Proizvajalec: KWB Inštalater: KWB-

Velikost tanka akumulatorja 3*2000 litrov

Dolžina toplovoda 250 m

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

ProjektEngenieringa ter partnerjev Danfoss NoPro in

Thermaflex Thermafle

Število objektov priključenih na sistem poslovno-stanovanjski objekt s pizzerijo, večji poslovno-skladiščni

objekt v soseščini in dve individualni hiš

Z aradi svojih posebnih lastnosti je kotel KWB Powerfire primeren

za toplotno oskrbo regionalnih omrežij, proizvodnih obratov, za

etažne in večstanovanjske zgradbe. Glede uporabe goriva je nadvse

prilagodljiv, možno je uporabiti sekance z vsebnostjo vode od 45 –

50 %, kot tudi lesne pelete.

P olž dovaja sekance iz vmesnega skladišča v zalogovnik, od koder

jih dozirna naprava potiska v kurišče kotla. Tam se sekanci uplinijo

pod optimalnimi pogoji, temperatura v ciklonski gorilni komori

pa doseže do 1200 °C. Popolno izgorevanje je omogočeno z rotirajočim

tokom mešanice plina in ustrezne količine sekundarnega zraka.

Dimni plini nato potujejo naprej do toplotnega izmenjevalca, kjer se

zagotovi najvišji prenos toplote in izloči drobni prah. Sistem odpepeljevanja

skrbi za učinkovito odstranjevanje pepela iz vrtljive rešetke

v kurišču, ciklonske komore in toplotnega izmenjevalca v zunanji 240

l zabojnik za pepel.

Kotel je povezan s tremi 2000 l hranilniki toplote, ima 2 vremensko

vodena ogrevalna kroga in 300 l hranilnik za ogrevanje sanitarne

tople vode.

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji.

Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


PRIMER DOBRE PRAKSE

Datum: 2011

Lokacija: Šentrupert

V

občini Šentrupert so se odločili za investiranje v sistem ogrevanja na lesno biomaso, s tem so

naredili korak naprej k okolju bolj prijaznemu načinu ogrevanja. Tako so začeli uporabljati

lokalni energent, to so lesni sekanci, in z njim nadomestili kurilno olje, ki je bil energent do sedaj.

Pomembno je tudi, da tako denar za plačilo tega energenta ostane doma. Kotlarna na lesno

biomaso bo v kleti novega vrtca, ki je prvi v celoti lesen in energetsko varčen vrtec v Sloveniji.

Občina tako zagotavlja klet oziroma prostor, kjer bo kotlarna, ki jo bo postavil zasebni partner.

Koncesijo za 15 let je dobilo podjetje Kmetijsko gospodarstvo izdelava sekancev. To podjetje bo v

obdobju 15-ih let šoli in vrtcu prodajalo toploto po dogovorjeni ceni, po 15-ih letih pa bo vsa

oprema pripadala Občini Šentrupert. V občini v prihodnje načrtujejo tudi spremembo koncepta

dobave energije Zavodu za prestajanje kazni zapora DOB, rezultati tega naj bi bili vidni že to leto.

P

redvidena kotlovnica na biomaso bo namenjena

ogrevanju obstoječega vrtca, osnovne šole s

prizidkom, telovadnice in novega vrtca. Z vzpostavitvijo

sistema ogrevanja na lesno biomaso se bodo zmanjšali

negativni vplivi na okolje ter omogočili dolgoročni

prihranki na energiji oziroma pri strošku ogrevanja za šolske

objekte, kar bo tudi prihranek za občinski proračun. Kasneje

bi se na kotlovnico lahko priključila tudi bližnja poslovna

stavba podjetja Terca.

Na novo zgrajen vrtec v Šentrupertu.

D

okument identifikacije investicijskega projekta predvideva, da bi predvideni šolski porabniki

na leto potrebovali 382 MWh energije. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode bi letno porabili

143 ton lesnih sekancev oziroma – glede na preteklo porabo – približno 42 tisoč litrov lahkega kurilnega

olja. Zamenjava dosedanjega energenta ELKO (ekstra lahko kurilno olje) z lesno biomaso omogoča

doseganje bistvenih energetskih in finančnih prihrankov, prav tako ključen pa je tudi vpliv na okolje, saj

se s projektom »zmanjša« emisija CO2 za 131 ton na leto. DIIP naložbo ocenjuje na 160 tisoč evrov brez

DDV, pri čemer lahko zasebni investitor pričakuje tudi subvencijo države, naložba pa se mu bo povrnila

v devetih letih. Vrednost vključuje pripravo potrebne projektne dokumentacije, izgradnjo kotlovnice na

lesno biomaso, izgradnjo zalogovnika za lesne sekance, izgradnjo zunanjega razvoda-predizolirane cevi

med kotlovnico in obstoječo osnovno šolo. Javno-zasebno partnerstvo je za Občino Šentrupert najbolj

ugodna rešitev, saj je po predvidenih izračunih iz DIIP-a cenejše od lastne investicije ali celo morebitne

ohranitve obstoječega stanja.

www.woodheatsolutions.eu


Ključna dejstva:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Letna potreba po toploti 382 MWh

Kapaciteta kotla na lesna goriva 320 kW

Vrsta goriva Lesni sekanci

Investicijski stroški 160.000 € brez DDV

I

zgradnjo sistema ogrevanja na lesno biomaso v Šentrupertu si je ogledal tudi finski strokovnjak iz

področja projektiranja energetskih sistemov na lesno biomaso. Obisk je bil organiziran v okviru

projekta Wood heat Solutions, ki poteka na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Aktivnosti, ki so potekale

v okviru tega projekta, so se udeležili tudi investitorji in občinarji občine Šentrupert. Finski

strokovnjak je za potrebe izgradnje sistema ogrevanja na lesno biomaso v občini Šentrupert pripravil

študijo izvedljivosti, ki je pokazala, da ima lesna biomasa kot energent v tej občini svetlo prihodnost.

Obisk finskega strokovnjaka v Šentrupertu skupaj s predstavnikom Gozdarskega inštituta Slovenije, ogled izgradnje

sistema ogrevanja na lesno biomaso.

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji.

Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


K

metovalec Zlatko Lešnik iz Orehove vasi se je odločil za izgradnjo mikromreže za

ogrevanje z lesno biomaso. Za to se je odločil zaradi cenejše in predvidljive cene

goriva ter uporabe obnovljivega vira energije. V mrežo je trenutno vključenih 5

stanovanjskih hiš, v tem letu pa se bosta v sistem vključila še dva odjemalca toplotne

energije. V sistem ima vgrajen kotel na lesne sekance FireMatic 150 kW, proizvajalca Herz.

Lastnik mikromreže ima v lasti tudi sekalnik Biber 7+, s katerim melje les iz svojega gozda.

V eni kurilni sezoni za potrebe ogrevanja porabi 240 nm 3 lesnih sekancev. Trenutno gradijo

skladišče za lesne sekance, ki bo omogočalo pravilnejšo in bolj optimalno skladiščenje

lesnih goriv.

S

istem ogrevanja ima 340 m toplovodnih cevi, ki

med sabo povezujejo odjemalce s kotlovnico.

Zalogovnika za sekance sta velikosti 60 m3 in 90 m3, prav tako sta tudi dva zalogovnika tople vode, in sicer

oba prostornine 1500 litrov.

O

brat je visoko avtomatiziran in lahko obratuje

brez fizične prisotnosti človeka. Mehka logika se

uporablja za nadzor postopkov in izgorevanje kotla. Izgorevanje

je pod nadzorom senzorja za kisik. Da bi zagotovili

dobro izgorevanje, ima kotel premično rešetko.

Ključna dejstva:

PRIMER DOBRE PRAKSE

Datum: 2010

Lokacija: Orehova vas

Proizvedena količina toplote 110000 kWh

Kapaciteta kotla na lesna goriva 150 kW

Tip in proizvajalec kotla Tip: FireMatic 150 kW, proizvajalec: HERZ

Zalogovnik za lesne sekance 60 m 3, 90 m 3

Dolžina toplovoda 340 m

Investicijski stroški 100 000 €

Cena toplote 40 EUR (z DDV) / MWh

www.woodheatsolutions.eu


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji.

Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


V okviru

Datum: 2009

Ime podjetja: DOLB Luče

Lokacija: Luče, Slovenija

projekta GEF, katerega glavni cilj je bil povečanje izrabe biomase kot energijskega vira

v Sloveniji, je bilo zgrajenih osem demonstracijskih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno

biomaso (DOLB) v letih 2004-2007. Na sisteme so se priključili javni in stanovanjski objekti, ki so

dotlej v večini uporabljali fosilna goriva. Investitor je bilo podjetje EKOEN d.o.o., Luče. Projekt

obsega tri mikro sisteme: DOLB Osnovna šola Mozirje, DOLB Podrožnik v Mozirju in DOLB Luče.

Kotlovnice imajo vgrajene sisteme proizvajalca Fröling iz Avstrije.

D

olb Luče se je financiral iz naslednjih virov: kapitalski vložek družbenika (383.000 EUR),

kapitalski vložek RS-projekt GEF (384.000 EUR), nepovratna sredstva MOP (384.000 EUR)

ter posojilo ekološkega sklada RS (313.000 EUR). Skupna investicijska vrednost mikro sistemov je

znašala 1.464.000 EUR.

M ikro sistem je začel obratovati v januarju 2007. Na sistem DOLB Luče je priključenih 12

porabnikov, od tega 4 javne zgradbe, dva poslovno - stanovanjska objekta in 6

stanovanjskih hiš. Sistem obratuje le v času kurilne sezone. Uporabni volumen skladišča za lesne

sekance je 300 m3, maksimalen možen volumen pa je 900 m3. Celoten sistem daljinskega ogrevanja

na lesno biomaso je računalniško voden ter vsebuje daljinsko odčitavanje porabe in GSM modul za

javljanje napak.

Povzetek investicijskih stroškov

Gradbeni del 304.100 EUR

Strojni del (kotlovnica) 213.300 EUR

Strojni del (toplovodno omrežje) 167.700 EUR

Drugi izdatki 100.200 EUR

SKUPAJ 785.300 EUR

Ključni podatki:

Prodana količina toplote 918 MWh/leto

Kapaciteta kotlov na lesna goriva 550 kW in 110 kW

Priključna moč porabnikov toplote 830 kW

Proizvajalec in inštalater sistema Proizvajalec: Fröling, Inštalater: Biomasa d.o.o.

Dolžina toplovoda 787 m

Investicijski stroški 785.300 €

www.woodheatsolutions.eu


Priporočila investitorjem:

• Projekta se je potrebno lotiti z vso resnostjo.

• Z odjemalci je potrebo skleniti najmanj 15 letne pogodbe.

• Velikost kotlovnic je potrebno že v projektu pravilno

dimenzionirati in čim manj graditi na rezervo.

• Ko se pokažejo novi kupci energije, se kotlovnica dogradi z

dodatnim kotlom.

• Kupuje naj se profesionalna in preizkušena oprema, ki ima

zagotovljeno delovanje, življenjsko dobo in servis.

• Vsaka kotlovnica je projekt zase, zato tudi ni nujno, da je

cena energije povsod enaka.

Kotlovnica DOBL Luče

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Notranjost kurilnice v Lučah

Hranilnik toplote

(Luče: 2 x 5 m 3)

Skladišče lesnih sekancev v kotlovnici DOBL Luče

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji. Evropska

komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


Datum: 2009

Ime podjetja: Bio-Energie Straden

Lokacija: Straden, Štajerska, Avstrija

B io-Energie Straden je bila ustanovljena kot kmetijska zadruga v letu 2009. Skupina osmih

kmetov in lastnikov gozdov je investiralo v biomaso, v sistem daljinskega ogrevanja za oskrbo

lokalnih in zasebnih uporabnikov z okolju prijazno toploto. Investicija je zajemala: kotel, skladišče

za sekance, toplovod za ogrevanje in toplotni izmenjevalec. Obrat ogreva osnovno šolo, kulturni

dom, vrtec, restavracijo in tri družinske hiše.

T oplarna je bila zgrajena v pobočje, da se zmanjša vpliv na okolje in

poenostavi dostavo lesnih sekancev. Sistem vsebuje solarni sistem

za zagotavljanje tople vode za potrebe vasi poleti. Ta rešitev zmanjšuje

zahteve po lesnih sekancih in zagotavlja, da kotel deluje čim dlje pri

največji obremenitvi (manj emisij). Zadruga prodaja toploto in je

odgovorna za spremljanje, servis, popravila in ponovna vlaganja v

sistem, kot tudi za ometanje dimnikov.

P o mnenju izvajalcev so bili okoljski in ekonomski razlogi glavni

povod za uresničitev tega toplotnega obrata. Vključeni kmetje in

lastniki gozdov upravljajo skupno 24,6 ha gozdov. Primarno uporabljajo lesne sekance iz svojih

gozdov, vendar pa tudi kupujejo lesne sekance od drugih lokalnih

kmetov v regiji. Poslovni model zagotavlja, da ima teh 8 kmetov iz

kmetijske zadruge pravico do fiksne cene za dostavo lesnih sekancev.

Cena lesnih sekancev je odvisna od vsebnosti vode v lesu in vrste lesa

(listavcev ali iglavcev).

O brat je visoko avtomatiziran in lahko obratuje brez fizične

prisotnosti človeka. Mehka logika se uporablja za nadzor

postopkov in izgorevanje kotla. Izgorevanje je pod nadzorom senzorja

za kisik. Da bi zagotovili dobro izgorevanje, ima kotel premično rešetko.

Ključni podatki:

Prodana količina toplote 500,000 kWh/leto

Kapaciteta kotla na lesna goriva 430 kW (Proizvajalec: Binder)

Specifikacija lesnega goriva 800 m³, lesni sekanci (M30 – M40; P45B, P63 )

Proizvajalec in inštalater sistema Proizvajalec: Binder, Inštalater: Krobath

Velikost tanka akumulatorja 10000 litrov

Solarni sistem 80 m², vrsta: Öko Tech

Dolžina toplovoda 500 m

Investicijski stroški 500.000 €

www.woodheatsolutions.eu


Osem kmetov združenih v kmetijsko zadrugo prodaja

toploto lokalnim in privatnim strankam.

Glavne prednosti:

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

1. Sistem je vgrajen v pobočje, s čimer se

zmanjša vpliv na okolje in se poenostavi

dostava lesnih sekancev (možna je dostava

sekancev s kmetijsko prikolico).

2. Akumulator toplote (izoliran rezervoar za

toplo vodo) omogoča učinkovito delovanje

sistema.

3. 80 m² solarnih kolektorjev zagotavlja

toplo vodo za poletne mesece in zmanjšuje

potrebe po lesnih sekancih.

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Akumulator pomaga, da sistem deluje učinkoviteje.

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji. Evropska komisija

ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu


Datum: 2009

Ime podjetja: Joutsan Ekowatti Oy (d.o.o.)

Lokacija: Industrijska cona Joutsa, Finska

P odjetje Joutsan Ekowatti Oy (d.o.o.) je bilo ustanovljeno leta 2004, kot odgovor na potrebe po

novem sistemu ogrevanja s cenejšo in predvidljivo ceno goriva v primerjavi z lahkim kurilnim

oljem. Podjetje imajo v lasti štirje poslovni partnerji, ki premorejo ustrezno strokovno znanje in

izkušnje, da skrbijo za opravljanje raznih nalog v obratu. Pobudnik za ustanovitev podjetja je bil

lastnik lesne delavnice, ki je potrebovala cenejši vir toplote ter možnost, da bi lahko hkrati

zagotavljala nekaj lesnega goriva. Večino lesnih goriv zagotavlja podjetje, ki se ukvarja s sečnjo in

spravilom lesa ter z gospodarjenjem z gozdovi, ki je tudi partner v podjetju Joutsan Ekowatti Oy.

Dva druga partnerja ponujata splošne storitve vzdrževanja in knjigovodstva, ki se prav tako

izvajajo v omenjenem podjetju.

C eloten sistem, vključno z 1MW kotlom (proizvajalca

Ariterm), kontrolnimi napravami, vijaki in kotlovnico, je

dostavilo podjetje Tulostekniikka Oy. Skladišče in kotel sta v

isti stavbi, ločena s požarnim zidom. Skladišče je

opremljeno s pomičnim dnom, na katerega se iz tovornjaka

nalagajo lesni sekanci.

O brat je visoko avtomatiziran in lahko obratuje brez

fizične prisotnosti človeka. Mehka logika se uporablja

za nadzor postopkov in izgorevanje kotla. Izgorevanje je

pod nadzorom senzorja za kisik. Da bi zagotovili dobro

izgorevanje, ima kotel premično rešetko.

Ključna dejstva:

Prodana količina toplote 4,000,000 kWh/leto

Kapaciteta kotla na lesna goriva 1,000 kW (Proizvajalec: Arimax, tip: Bio 1000)

Specifikacija lesnega goriva (EN 14961-1 ) Lesni sekanci iz celih dreves (1.1.1 ), velikost

delcev (P45), vlaga (M45), vsebnost pepela (A 1.5)

Proizvajalec in inštalater sistema Tulostekniikka Oy

Dodatni kotli na omrežju Velikost: 1000 kW, tip goriva: lahko kurilno olje

Ključne točke:

• Dokazana tehnologija in sistem proizvajalca ter dostava sistema na ključ zagotovita nemoteno

delovanje sistema

• Visoka avtomatiziranost zagotavlja lažje delovanja obrata in prihrani stroške dela.

• Dovolj veliko skladišče s pomičnim dnom zagotavlja hitro in enostavno dostavo lesnih sekancev.

• Lastništvo tega podjetja daje dobro kombinacijo strokovnega znanja in vzajemnih koristi.

• Dolgoročne pogodbe (10 let) s strankami zmanjšajo finančna tveganja.

www.woodheatsolutions.eu

Dovolj velika in visoka zgradba omogoča

neposredno odlaganje lesnih sekancev.


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Kmetijski traktorji se lahko uporabijo v več fazah

proizvodnje lesnih sekancev

Pomično dno omogoča enostavno dostavo in avtomatsko

posredovanje lesnih sekancev v kotel.

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic

Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni avtorji. Evropska komisija

ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej

publikaciji.

www.woodheatsolutions.eu

Polž mora biti dovolj čvrst za ravnanje z dolgimi palicami in

sekanci nepravilnih oblik.

Hidravlični ovni dvigujejo strehe in tako zagotavljajo lahek

dostop različnim dostavnim vozilom,

Vedno je priporočljivo imeti rezervni sistem, ki se

samodejno vklopi, če temperatura vode v kotlu

pade prenizko.


GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

VEČNA POT 2

SI – 1000 LJUBLJANA

dr. Nike Krajnc, nike.krajnc@gozdis.si

Publikacija je sofinancirana v okviru EIE-07-726/S12.499568

Za vsebino te publikacije, za katero ni nujno, da odseva mnenje članic Evropske skupnosti, so v celoti odgovorni njeni

avtorji. Evropska komisija ni odgovorna za nobeno morebitno uporabo informacij, objavljenih v tej publikaciji.

Avtorji slovenske izdaje: Nike Krajnc, Tina Čebul, Tine Premrl,

Glavna in odgovorna urednica: dr. Nike Krajnc

Izdaja: Gozdarski inštitut Slovenije

Ljubljana, marec 2011

www.woodheatsolutions.eu

More magazines by this user
Similar magazines