2012-11-03-predavanj..

ef.uns.ac.rs

2012-11-03-predavanj..

RUP (Rational Unified Process) - pojam• RUP: objektno orijentisani proces razvoja softvera,zasnovan na disciplinama u okviru kojih seraspoređuju poslovi i odgovornost na članoveprojektantskog tima.• RUP: primarni cilj primene je razvoj visoko kvalitetnogsoftvera, koji zadovoljava potrebe korisnika u okviruplaniranog budžeta i vremena.• RUP: radni okvir (framework) prilagodljiv potrebamaorganizacije, sa brojnim preporukama i uputstvima zarazvoj, od kojih organizacija može odabrati neka zametodološki okvir.• RUP: preporučuje korišdenje raznih metoda i tehnika,ali su tehnike modelovanja UML najdominantnije.


RUP (Rational Unified Process) - pojam• RUP: inicijalno razvijen za velike projekte, radipodizanja produktivnosti. Svi učesnici razvoja koristezajedničku metodologiju i jezik modelovanja.


RUP (Rational Unified Process) - principiIterativni razvoj• Iterativno-inkrementalni model razvoja sarelativno brzom realizacijom inicijalne verzijesoftvera.• Česte integracije i testiranja, što smanjuje rizikrazvoja i omoguduje objektivan uvid u statusrazvoja.• Omoguden korisnički feedback.• Rano otkrivanje nepravilnosti u fazama razvoja.• Testiranje se sprovodi tokom celog životnogciklusa projekta.


RUP (Rational Unified Process) - principiIterativni razvoj


RUP (Rational Unified Process) - principiUpravljanje zahtevima• 37% razloga za neuspeh projekata razvoja softverasu zahtevi i to:• 13% nedostatak zahteva• 12% nepotpuni zahtevi i specifikacije• 12% promene zahteva i specifikacija• Pronalaženje, organizovanje, dokumentovanje iupravljanje zahtevima predstavlja posebnudisciplinu.• Opis zahteva se obostrano prihvata od korisnika irazvojnih inženjera.


RUP (Rational Unified Process) - principiUpotreba arhitekture zasnovane na komponentama• Svaki stejkholder (analitičar, integrator, tester,projektni menadžer, dizajner, ...) nosi različitu slikuprojekta i gleda na sistem na različite načine.• Arhitektura je osnova za upravljanje različitimgledištima i kontrolu iterativno-inkrementalnograzvoja.• Značajne odluke vezane za arhitekturu su:organizacija sistema, izbor i ponašanje gradivnihelemenata, kompozicija njihove strukture i dr.• Razvoj zasnovan na komponentama omogudavaponovnu upotrebu i specijalizaciju komponenti.Tako je mogude i upotreba komercijalno dostupnihizvora.


RUP (Rational Unified Process) - principiUpotreba arhitekture zasnovane na komponentamaKoristi koje sobom donosi ponovno korišdenjekomponenti razvijenog softvera su sledede:• podiže robustnost softvera,• povedava produktivnost izrade softvera,• povedava kvalitet softvera,• smanjuje troškove razvoja softvera,


RUP (Rational Unified Process) - principiUpotreba arhitekture zasnovane na komponentama• štedi odnosno skraduje vreme izrade,• zadovoljava ciljeve softverskog inženjeringa,• širi korišdenje softvera,• obezbeđuje adekvatnu dokumentaciju,• olakšava održavanje softvera,• modelira sistem za lakše razumevanje i dr.


RUP (Rational Unified Process) - principiVizuelno modelovanje• Model je slika realnosti, koja kompletno opisujesistem iz pojedinačnih perspektiva, posebnoznačajan za razumevanje složenih i velikih sistema.• UML kao jedinstveni jezik modelovanja je doneostandardizaciju i predstavlja neodvojivi deo RUP-a.• Primenom UML je omogudeno lako uključivanje ismenljivost članova razvojnog tima, use-case iscenarija definišu ponašanje sistema, dizajn jejasan i nedvosmislen, različite perspektive i nivoidetaljnosti se koriste u različitim situacijama,otklanjanje nekonzistentosti na nivou dizajnaolakšava implementaciju, i dr.


RUP (Rational Unified Process) - principiKontinuirana provera kvaliteta• Provera funkcionalnosti, pouzdanosti, aplikativne isistemske performantnosti.• Funkcionalnost se proverava putem svakogpojedinog scenarija koji ne zadovoljava zahtevekorisnika.• Provera kvaliteta omoguduje: procenu statusarazvojnog projekta na objektivan način putemvrednovanja rezultata testa, otkrivanjenekonzistentnosti u zahtevima, dizajnu iimplementaciji, greške se otkrivaju rano i radikalnosnižavaju troškove njihove ispravke, testiranjem sesužavaju i oblasti najvišeg rizika.


RUP (Rational Unified Process)Disciplines


RUP (Rational Unified Process)• Vremenska dimenzija: čine je četiri faze –uvodjenje, elaboracija, konstrukcija i tranzicija.• Sadržajna dimenzija: čine je šest osnovnih i tripomodne discipline. Osnovne discipline su:• Disciplina poslovnog modelovanja,• Disciplina zahteva,• Disciplina analize i dizajna,• Disciplina implementacije,• Disciplina testiranja i• Disciplina raspoređivanja.


RUP (Rational Unified Process)• Sadržajna dimenzija: Pomodne discipline su:• Konfigurisanje i upravljanje promenama,• Upravljanje projektom i• Okruženje.


RUP (Rational Unified Process)• Faze se u procesu razvoja izvršavaju u višeiteracija. Broj iteracija nije unapred utvrđen.• Svaka iteracija donosi inkrement koji uvedavavrednost krajnjeg proizvoda.• U novim iteracijama proizvod je složeniji i troškovirazvoja sve viši.


Hvala na pažnji!

More magazines by this user
Similar magazines